DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 29 ~
Odbor zaključio je nadalje, đa se imadu sbog neobdvzanja đražtvenih pravila
brisati iz liste družtvenih članova sUedeća gg. Operman u Križu, Gjuro Demctrović u
Jaski, Baltazar Horvat u Slunju, Ante Korošec u Vali^^selu i grof A. Nugent u Kaštelu,
slušateljem III. šumarskog tečaja n Križevcih pako, da se prema dosadanjem običaju
j,Šum. list" bezplatno pripo^alje, a isto preduzeto bi i skontrovanje đružtvene blagajne,
ter riešeno i više drugih lih administrativnih predmeta.


Sa drvarskog tržišta.


Uspjeli javne dražbe hrastova i inih vrstih drveća u šamah petrovaradinske
imovne obćlne. 12. prosinca p. g. obdržavana je kod gospodarstvenog ureda
u Mitrovici dražba za prodaju hrastova i inih stabala u Šumariji morovićkoj i to;


1. Hrpa: Vratična 5^2 hrast-i i 38 briesta, koji su procienjeni na 15.415 for.
Do.stalac L Hirssh u Sisku sa iznosom od 22.602 for,, dakle sa 71S7 fv preko procjene.
2. Hrpa: Smogva 805 hrastova, 77 briesta i 13 kom. ine vrsti, procienjena na
15.099 for. Dostalac L. L. Hirsch sa 21.922 for. dakle preko procjene sa 6823 fr.
3 Hrpa; Neprežava 439 hrastova i 51 briesfc, koji su procjenjeni na 12.130 for.
Dostalac L. L. Hirsch sa 18.206 fr., dakle preko procjene sa 6.076 for.


4. Hrpa: Dubrave 497 hrastova i 10 briesta, koji su procienjeni na 4.212 fr.
Dostalac Ružićka iz Vukovara sa 6315 for., dakle preko procjene sa 2.103 for.
5. Hrpa: Vranjak, 695 hrastova, koji su procjenfeni na 6.7 73 for. Dostalac
Ružičkz
iz Vukovara sa 8.111 for., dakle preko procjene sa 2.3B8 for.
Osim toga bilo je stiedecih ponuda: a) Majzatz iz Mitrovice, nudio je na Vratičuu


16.451 for. za Smogvu 19.633 for, i za Vranjak 6.923 for.; bj Gamiršek iz MJtrovice
za Smogvu-20,600 for.; c) Blažić iz Siska za Vratičnu 17.757 for., za NepreČavu
13.520
for. te uvjetno za Smogvu 17.850 for.
Procjena bila je za svih pet dielova sa 53.629 for., dočim je za 77.156 for.
prodano, dakle preko procjene 23.527 for. ili 42**^^0 više. —(5.
Uspjeh obđržavane dražbe stabala kod imovne obćine križevačke u
Belovaru dne 9. prosinca g. 1887.: 1. Reeićko brdo procjenjeno na 13.084 for.
32 nč , a dostao je Salamon Benedik i Tomaj za 13,607 for.


2. Česma Korenovo procjenjeno na 6.146 for. 54 nč., a dostalac L. Porrin za
6.501 fon
3. Česma Velika procjenjena na 1.178 for, 3 novč., a dostalac Benedik i Tomaj
za 1.289 for.
4. CaliŠte procjenjeno na 12.652 for. 83 nč., a dostalac Iskra Andro i btrem
za 13.033 for.
,5. Pas: Gaj; procjenjeno na 355 for. 20 nvČ., a dostalac Sigmund Kosen*
berger sa 390 for,


6. Crni lug procienjeno na 765 for, 13 nvČ., a dostalac Sigmund Rosenberger
za 840 for.
7. Zdenački-Gaj procjenjeno na 523 for. 35 nvč., a dostalac Sfgmund Eosen*
berger za. 570 Lor,
8. llovski Lug procjenjeno na 2,297 for. 95,nS% a dostalac Max PoUak i sin
sa 3.000 for.
Stavka 9. nije prodana, jer je ponudjeuo samo 350 for. a procjenjeno je na
732 for. 97 nvč. Bogoevie.
Posljedak dražbene prodaje drva u šumah II. banske imovne obdine.
Dne 21. studenoga 1887. bje obdržavana javna dražba putem pismenih ponuda o đrvih,
izlučenih n njekih sječinah pomenute imovne obćine za gospodarstvenu godinu 1887/8.