DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 34 --^
imenovanjem predsjednika sazvaiia bi glavna jesenska sknpŠtlna na 5. prosinci
P- g-j ^oj^ j*^ medjii ostalim! predmeti imala u glavnom razpraviti proračun za g. 1888.


Prama proračunu za godinu 1887. u onom za godinu 1888. nastala je u toliko
promjena, što je gospodarstveni ured uvrstio medju redovite izdatke dva šumarska
vježbenika, koji bi se na službovanje imali pridjeliti šumariji, kosinskoj i korenićkoj ;
te u vanredni izdatak stavku za ovrhovoditelja imovne obćine.


Zastupstvo prem uvidjajuć potrebu tih vježbenika, jer šumarija koslnjska uz
samog šumara imade upravljati površinotn od 35.662 rali, a korenička površinom od


47.303 rali, uvidjajuć nadalje i. potrebu ovrhovoditelja, ipak predlog^ gospodarstvenog
ureda laj usvojilo je samo u toliko, da se gore pomenutim šumarijani dodielc na pripomoć´
vježbenici jedino pod tim uvjetom, ako šumarije same u buduće posao oko ovrha
šumskih šteta na se preuzmu; dočim je stavku za. ovrhovoditelja uslied razloga tog
posve zabacilo.
Ovo je doista znak vremena, kojemu se šumari radovati mogu, kada bi ikada do
Tzvedenja došao? — Po zastupstvu za godinu 1888. prihvaćeni proračun izpostavlja
se i to:


Kedovita potreba: 1. Zastupstvo 500 for. 2. Odbor 900 for. ^. Gospodarstveni
ured 7.872 for. 4. Šumarije 23.528 for. 5. Šumske gojitbe 800 for. 6,- Javni tereti


11.300
for. 7. Mirovine i milostinje 1.1 GO for. — a vanredna potreba 800 for.
Ukupna potreba 46.860 for. Redoviti prihod izbačen je sa 64.578 for., uslied
Čega se pokazuje višak od 17.718 for.
Glavnoj skupštini prisustvovao je presvietli gospodin kr. veliki župan Marko vitez
Kasamović, kao vladin povjerenik, i g. kr. kot. pristav Fran Pilepić, kao zamjenik
vladina povjerenika.


Uslied odredbe presvietlog kr. velikog župana skupštini toj bijahu pozvana sva
četiri upravitelja Šuinarija, da se uzmognu novim zastupstvoja upoznati, kao i shodne
upute od presvietlog gospodina kr. župana osobno primiti.


Vriedno je sj>omeuuti, da je u zastttpstvu izraženo mnicnje, kako otočka imovna
obeina imade već sada veliki broj osoblja, koje bi se kod intensivnijeg šumskog gospodarstva
svakako timanjiti moralo.


Otočka imovna obćina na svom posjeda od 137.658 katastralnih rali imade namješteno
godine 1887.: 1 nadsumara, 1 Šum, procjenitelja, 1 protustavnika ujedno
računovodju, 2 šumara i 3 šumarska vježbenika; dakle ukupno 8 činovnika i 60 lugara.
Troškovi uprave i Čuvanja po rali iznose godišnje 22 novČ.


Na posjedu tom podieljeno je medju 4 šumarije od 27.000 do 47.000 rali pojedinom.
upravitelju, pa mu se još uzkraćuje vježbenička pripomoć, koju okolnost spominjemo
samo radi toga, da naši u boljem položaju se nalazeći drugovi mogu prosuditi
preko kapelskc doista zavidne odnošnje.


ISarodni uataaak. U „Narodnih Novinah" br. 281, od 10. prosinca 1887. u
etupcu jjTrojedna kraljevina" pod naslovom „Privremeno oprošteni od službovanja u
nftrodnom ustanku" čitamo, daje g. zajednički ministar za zemaljsku obranu okružnicom
pozvao sve jurisdikcije, da do konca siečnja svake godine podnesu ministarstvu predloge
o privremenom oprostu od službovanja u narodnom ustanku.


Podjedno se ondje spominje, koji od tog službovanja oprost tražiti mogu, negleđeći
na to, da li dotičnici spadaju u prvi ili di-ugi popis narodnoga usiauka, Medju
ovimi je naročito iztaknuto i osoblje od državnih šuma. Kako je &x osobljem itnovnoobćinskimP


Za stahio ovo pitanje nije od male važnosti po narodne šiime, po taj znatni narodni
imetak, od kojega narodno blagostanje u velike ovisi, a mnijem, da je ovo pitanje
I osobita uvaženja vriedno već i abog toga, što se osoblje imovnih obćina vrlo pretcžnijim
djelom po svojoj dobi u narodni ustanak broji. (Ovo pitanje potaknuto je već
Rhodnim putem na nadležnom n^je^tu. Uredn.)