DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 37     <-- 37 -->        PDF

dvaguljai-i sve vi-^e traže amevikanski ahat, koji je u boji i svjetlosti bolji od tivakog
drugog".


Nagrade za pošumljenje krasa. Kr. «em. vUiJa, odjel unutarnji, obnaala je
dozvoliti, da se Izplati n ime nagrade za uspješan rad oko kultiviranja krasa seljaku
Filipu Jovanovidu iz Popiue svota od 10 for.^ Petru Kovačevi ću \z Smiljaua
svora od 10 for., Josi Pezelju iz Smiljaua svota od 8 for., Tonai Podkrajcu iz
Kaduča svo(a od 10 for., Milauku Panj kov i ćn, iz Eaduca svota od 15 for.


Izplaćivanje kamata urb. imovn m obćinam. Povodom jedne predstavke,
podnesene u pogledu i:iplaćivanja kamata, dospjelih od šumskih glavnica, dotičnim urb.
imovnim obeinam, obi^iašla je kr. zemaljska vJ^ida, odjel za unutarnje poslove, uvaživ
razloge predstavke, odrediti, da se upitne kamate u buduće odnosnim obćinam izplaćivatl
imadu ne putem kr. županijskih oblasti, već putem dotičnih k r. kotarskih
oblasti . Priinjeeuje se, da je ob ovom znanja i ravnanja radi istodobno obavje^tena kr,
zemaljska bUg.-ijna.


Tjednik o raskoj šumskoj industriji. Početkom t. g. izdavati će se u Kievu
svakoga tjedna na ruskom jeziku prvi i jedini list u Rusiji, namienjen industriji šumskih
proizvoda pod naslovom „PVCCKIS il´BconpOMHin.lPnHnK1>´*j ter ee se razasdjati bezplatno
i franco na sve veće drvarske tvrdke i interesente s industrijom šumskih pro*
izvoda u Rusiji.


Šumarska izložba u Toulousu. Uprava guma u Francezkoj sudjelovala je kod
te izlo/.be, ter je njezin dio izloženih predmeta jedan od najpoučnijih i najinteresantnijih.
Zidovi i stropovi dvorane bijahu prekriti mapama Šumarskima sa strojevi i t. d. Pod
stj^kJom mogao si vidjeti sve vrsti koristnih zareznika, u drugom sve vrsti škodljivih,
malo dalje razne rude i kamenje iz kamenoloma suma Pirenejskih. Vrlo iiepa je sbirka
koluta raznih vrsti drveća, koji pokazuju poprie^nu veličinu u raznih dobah, nadalje
imade drvne mase, iz koje papir tvore, onda sbirka smolnatih tvari od morskog bora
i sbirka sjemenja svi običajnih i udomaćenih vrstih porastlina u Šumah Francezke.


Zatim imade znanstvenih radnja: model pokazujući u malom ustrojstvo brdske
pilane, zatim predstavljene su sve važnije vrsti transporta po kopnu i po vodi kao
razni putoklizi i prevažanje drva zrakom na lancih.


Odsjek za pomladjivanje izložio je vise nacrta o najglavnijlh radnjah kod pomladjenja
u raznih gorskih stranah kao i kod uredjenja bujica.


Vr edno je napomenuti i produkciju uža iz h´pove kore, koja da nemeo^u iztrunuti.


Pravljenje štapova i sličnih predmeta predočeno je uz najglavnije vrsti, koje se
u tu svrhu rabe.


Ogroman trupac hrasta plntasto^ pokazuje sa svojom olupljenom korom odmah
zašto se rabi i kako se na komadiće reže. Moći je vidjeti na poseban način impregnirane
bukove trupce, koji im podjeluju liepu texturu tako, da se sada obćenito uporabljujn
mjesto inozemnog skupog drva za parkete i tomu slično.


U kratko ciela je izložba jako Hepo uredjcna i poučna, od najmanjih industrialnih
podhvata, pa sve do strogo znanstvenih radnja. Iz ,.Le Bois."


Što razamievamo pod glavnleom u obće, a napose pako u šumarstvu?
Ovo je doduše velevažna viečica, o kojoj bi se dalo mnogo pisati, nu mi ćemo se
ovdje u kratko izraziti. Rieč glavnic a rabi se u narodnom gospodarstvu a i u pravnih
poslovih za obilježje raznih pojmova. U starije doba razumievalo se pod glavnicom
stanoviti novčani iznos, koji bje njekoru drugom podieljen uz plaćanje kamata. Nauka


o narodnom gospodarstvu razširila je upitni pojam kasnije tako, daje u izraz glavnica
uzela sva pomoćna sredstva privriede, koja se u raznih predmetih gospodarstva sastoje,
ter s lih narodno-gospodarstvenoga stnnovišta raznmieva pod tŠm imanja kao u obće
sioje u svih svojih sastavinah. Veličina glavnice pako izrazuje se u citnah imanja, kako.
te ciene u istinu postoje, i\\ pako k-ako je mot^nĆe iste postići, Većkrat rabi se taj
izraz jednako za obilježiti posjed glavnice.