DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1888 str. 39     <-- 39 -->        PDF

105


LZSTJ^K:.


Družtvene viesti.


Na poziv k ovogodišnjoj glavnoj skupštini, objelodanjen u posliednjem
broju o. 1. stiglo je do sada, pređsjeduičtvu družtva žali bože tek kojih desetak prjiava,
po-to pako 0 kakovih vanrednih pogodnostih puta iz Siska do Županje, ter iz Mitrovice
do Siska samo u onom slučaju može biti govora, ako se barem kojih trideset učestnika
za taj zajednički put prijavi, to molimo ovime i opet onu gospođu članove, koji tu
priliku upotrebiti kane, za đa se upoznađu sa divnimi šumami bivše petrovarađinske
pukovnije, da se svakako najdulje do 15. srpnj a predsjedništvu šumarskoga družtva
prijave. U ostalom pobrinuti de se predsjedničtvo, da za članove i učestnikc skupštine,
ako ne veće pogodnosti, a ono barem obične obaljene ciene, to´i za vožnju na željeznici,
koli na parobrodu izhodi. Prodhodna obaviest ob ovogodišnjoj glavnoj skupštini našega
družtva sliedi na zadnjoj strani ovoga svezka.


Uplata zaostale članarine, još sveudilj zapinje; s toga molimo i opet svu
onu p. n. gg. članove, koji u to ime družtvenoj blagajni još štogod duguju, da članarinu
tu čim skorije podmire, za đa ne prave sebi neprilika, a družtvu đaljnih nepotrebnih
troškova.


Novi članovi šumarskoga družtva, nadovezujuč na jur u prijašnih brojevih
objelodanjene izkazj javljamo, da su još družtvu pristupili: ka o čla n I. razreda :


14. Kaufman n Bel a kr đrž. šumar u Jasenku; a kao članovi II. razreda gg. 35.
Gjakula Gjuro, — 3 i. Bieloš Rade i 37. Bulat Mile, svi lugari I. banske
imovne obćine. Nadalje pristupiše od o.julinske imovne obdine, kao članovi II. razreda :
38. Moc´an Matija šumarski pristav, — lugari: 39. Sabljak Marko, — 40.
Kosanovid Miloš, — 41. Kalembcr Dano, — 42. Momčilović Aleksa,
— 43. Vukovid Ivan, — 44. Hodak Ivan, — 45. liodak Jure, — 46.
It e n d u 1 i ć Andrija, — 47. Dokmanović M i d a, — 48. Dokmanovie
Petar, — 49. Komadina Ilija, — 50. Bosnid Simo, — 51. Grba J o s o,
— 5´2. Ninković Mile, — 53. Turkovid Petar, — 54. Livada Luka i
55. M ir i d K os ta.
Lovstvo.


Ubijena zvjerad na lovištih gospoštine čabarske i obćina tečajem
god. 1887. Pomenuta lovišta obsižu 34.600 kat. jutara u šumi a 5.400 kat. jutara
u polju, te leže u urbar, obdinah Prezid, Gorači, Čabar, Plešee, Gcrovo i Hrib. Godine
1887. ubijeno je na tih lovištih:


Koristne zvjeradi: 34 srno, 40 zečeva, 5 velikih tetrieba i 5 alpinskih kokoška
u vriednosti ođ 222 for.
Od škodljive zvjeradi: 2 medjeđa, 2 vidre, 4 lisice, 1 kuna, 1 tvor i
2 lasice u vriednosti od 65 for. 10 nč.


O vremenu, o divjači i o lovu na vlastelinskom dobru preuz. gospodje
Stefanije Majlath a dolj. Miholjcu, u prošloj i u ovoj godini. Nakon dosta suhe
i tople jeseni nastade 22. prosinca pr. g. zima, budud je toga dana kod jake vijavice
pala temperatura na 12" R._ nakon koje je više sati mirno padao snieg.


Snieg, koji se u ovih pređjelih obično dugo nedrži, bijaše sada trajniji, pošto je
na okopnitu zemlju pao obilan snieg koncem prosinca, sredinom i pod konac siečnja,