DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1888 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 307 —


golubara, 163 jastreba, 26 kragiijaca (kobčića), 14 gavranova, 407 svraka, ukupno
245 komada koristne, a 1009 škodljive zvjeradi ili svega 1254 kom. divljači.


Uspjeh ubijene škodljive divljači pripisuje se odmjerenoj nagradi za svaki komad
divljači, koja je od 1. siečnja 1887. u ovom vlastelinstvu uvedena pod taj uvjet, da
se koristna divljač nesmije previše ubijati sve dotle, dok se njezino stanje nepopravi,


t. j . dok se ona neumnoži, a tomu je dokaz malena svota divljači, koja je u izkazu
naznačena.
Spomenuta nagrada iznosi za koristnu divljač: za jelena 3 fr., za košutu 2 fr.,
za jelenče 1 fr., za srnđača 1 fr., za zeea 15 nč,, za Iještaricu 30 nč., za jarebicu
15 nč., za šumsku šljuku 15 nč., za vodeuu šljuku 12 nč., za labuda 40 nč. za
divlju gusku 40 nč., za veliku patku 15 nč., za malu patku 10 nč., za lisku 8 nč.,
za divljeg goluba 6 nč., za kosa i drozda 5 nč , za prepelicu 8 nč.


Za škodljivu zvierad: za kurjaka 3 fr., za mladog kurjaka 2 fr., za
lisicu 1 fr., za jazavca 60 nč., za vidru 1 fr. 50 nč., za divlju mačku 80 nč., za
kunu 1 fr. 50 nč., za tvorca 50 nč., za lasicu 20 nč., za psa u polju ili u šumi
ubijena 25 nč., za domaću mačku 20 nč., za orla 60 nć., za golubara 30 nč., za
jastreba 15 nč , za kragujca 10 nč., za gavrana 10 nč., za svraku 10 nč.


Osim toga propisano je, da se od grabežljive zvjeradi donese u znak, da je zbilja
ubijena, koža, a od psa, domače mačke i lasice njuška, te od ptica kljuu i pandže.


Konačno je ustanovljeno, da pripada kao nagrada za koristnu divljač, koju je
ubio gost, " 4 dotičnom okružnom šumaru, a ´/t okružuom lugarskom osoblju, te ´/*
skupa sa cielom nagradom za škodljivu divljač zakladi za podporu udova i sitotCadi
lugarskog osoblja. L, Ž. —


Osobne viesti.


Imenovanja. Kr. zemalj. vlada, odjel za unutarnje poslove, potvrdila je izbor
gospodarstvenog odbora H. banske i slunjske imovne obćine, te je za nadsumara kod


II. banske imovne občiue imenovan dosadanji nadšumar I. banske imovne občine V i n ko
Benak, a za protustavnika dosadanji šum. vježbenik Veli mir Stanković, za
šum. vježbenika Franj o Dumbović , doćim je dosadanji kotar, šumar rakovački
Stjepa n Fe r ki č imunovan za nadsumara kod slunjske imovne obćine.
F. X. Kesterčane k nadšumir, tajnik šum. dnižtva, izabiau je dopisujućim
članom trgovačko obrtničke komore u Zagrebu.
Draguti n Trotze r do sada šumar kotara sesvetskog imenovan je šumarom
kotara dugoselskog. — Mirk o vi ć Mi la n šuiri. vježbenik petrovaradinike imovue
obćine, šumarom kotara sv. ivanskoga. — Sng h Jarosla v prije šumar kotara zlatarskog,
kotarskim šumarskim pristavom korara zagrebačkog. — Mlina r i ć Elzea r
obćinski šumar u Vrliki, kotarskim šumarskim pristavom u Velikoj Gorici. — Stiasu y
D em ete r šumarski vježbenik u Sainatovcili, kotarskim šumarskim pristavom u Pisarovini.
— Zapi o ta l Mila n šumarskim vježbenikom kotara sisačkoga.


Veliki župan riečko-modi-uške županije imenovao je R a d i v o j a lij u b i n k o v i ć a,
šum. vježbenika petrovaradinske imovne obćine, šumarom šunisko-upravnoga kotara Čabar.
Umrli su: Marija II o t o v y udova kr. kot. šumara i Josip Muha šum.


vježbeuik Ogulin, imovno obćine.


Sitnice.


šumarske ertic3 iz moje okolice ili čuvaj nis bože od takova šumareoja.
Poznam -šume moga susjednoga vlastelinstva, u koje[n je hrast nizare i burnije,
a bukva polcdja prigorskih sljeuKV.a okitila. — Daleko i daleko po Slavoniji to isto
vidjam. Pred čet ri godine bilo je odlučeno zairti koljevku kitnjakovu, a na nizkom
burniju njegovom liepu omoriku uzgojiti. Četiri pune godine uz svake žrtve vođi se
ŠUMARSKI LIST 7/1888 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 308 —


oSajan boj za omoriku ; pa gledaj, e đa bi se danas ma i približno kakav uspjeh
postidi mogao. Omorika proklija, pa videći gdje je, od nevolje poginula već u začetku.
To bojište u mog susjednog vlastelinstva zaprema omašnu površinu od preko
5000 jutara, a ta pomladna površina rukom pomladjona, ostala je eno i danas slična
grobničkom polju, gdje mjesto kitnjaka i omorike skm drač i šumski korov buja i
životari, dočim zaostali panjevi u promjeru od preko 1 mtr. pokazuju putniku, da je
ovdje nedavno gusta i zdrava hrastova dubrava svoje stanište imala.


Da se je u ovom vlastelinstvu makar i postupice ona velika sječina sa jakimi
đvogodišnjimi omorikovimi presadnicami pomladjivala, nebi se Ije takova pustoš oku
prikazivala, jer bi po jutru ma i po koji desetak debalca uztrajalo. Tako se osvečuje
šumaru pretvorba vrsti drveča, kad nepita gost domadinu za stanak, nego se silomice
pod njegovo krovište utiskuje. . . — I čitav način oko pretvorbe i oko pomladjivanja
šume posve je protunačelno osnovan, te proveden. Najmanje do 8000 for. potrošeno je
u upitnu svrhu, a posliedak je taj, da je odlučeno pomiriti se sa hrastom te čitavo
povrsje opet žirom uzgojiti. Pustimo dakle, — to je moje mnienje — neka se omorika
na Alpah i Sudetih bani i koči, gdje si je ved odavna dom zavojštila, a mi
ovdje u Slavoniji držimo se hrasta, koji nam se sam namiče i nudja. — Nedemo
zaista uzalud trošiti, te ćemo imati kitnjastu dubravu, a nipošto sliku —- alpinskog
pašnjaka.


Eazgovarajud se sa sudrugom šumarom, doznao sam, da je taj važan ogojni
posao djelomice njekt u lugarsko odjelo preobučeni gradski pandur izvadjao skoro samostalno,
te ga još i sad izvadja. Taj mudronja jest kod dotičnog vlastelinstva još
i sad i šumar i nadlugar. Pa zar je kakovo čudo, ako je tako. Hvala bogu, da je
tako lošo samo kod mog susjeda, — drugačije: ej Slavonijo, u crno bi se zavila !


Kakova je zla sreća sa omorikom, tako je i sa sadnjom žira. — God 1886.
s proljeda zasadjeno je pod motiku do 700 jutara na ugaru ležedeg zemljišta sa žirom,
a neračunam ovamo popunjivanja u prebornih sječah. — Žir niko, liepo klica i napreduje.
Dodjoh ovog mjeseca poslom do te branjevine, ali gledaj čuda ! Čitava stada
od stoke pasu u toj sad trogodišnjoj branjevini. Marva se pušta na pašu ! Čuo sam,
gdje kaže dotični šumar, a on je o tom uvjeren, da biljčicam neće biti štetna paša
trave, budud sočna trava više godi marvinčetu, nego hrastici, pa da je marva neće
obrstiti.


Zar nede nježne hrastide stoka pogaziti? Zar ima stoka razum, da jih čuva? Ja
neznani, čemu je paša u naših mladih hrasticih i zabranah na 14 do 20 godina zabranjena.
Zar mladi hrastić nebrsti stoka u svako doba, pa ako ga čitavo stado pogazi
i sa zemljom sravni, zar tim jadna slabašna biljčica snažnija biva ? Ja sam se
protivno osvjedočio, jer sam vidio njeku četirigodišnju prirodnim načinom pomladjenu
hrastovu branjevinu kod istog mog susjeda, u koju je marva napuštena u pašu, da je
ne samo nježan list i izbojak pobrstila, nego i čitavo debalce do blizu zemlje ođgrizla,
ostavljajud šumaru dio korienja, jer ga prevršiti mogla nije kao svjedočbu, da mlađik
za nju gorak bio nije. U jeseni morala se je ta branjevina pomladiti žirom pod motiku.
Možebit de se za bolji pokus dojdudeg proljeda kušati opet napustiti stoku na
pašu, pa će se opet saditi i tako raditi bez glave od vieka do vieka! Ovako se uzgajaju
i čuvaju šume kod mog susjeda! Da prikazem čitavu upravu moga susjeda
vlastelina, moram napomenuti, kako se je ovoproljetna sadnja žira obavila.


Lanjski žir od dugotrajne žege i onako preko polovice nevaljan i pušljiv, razgrnulo
ga na podove kudnih stanova. Ovako je prezimio taj nevaljani žir na tih podovih,
te je ođzdol grijan od loženih soba, a odozgor smrzavao se je od ciče i trajne
studeni, kakva je baš ove godine bila. I ono malo valjda ponješto zdravog žira za
naplod šumišta postalo je očevidno posve nevaljano, više prikladno za gnoj, a ne za
naplodjenje šume. Taj žir, kao što i nemože drugačije biti, bio je pljesniv, a jezgra
mu trula bila. — Sa takovim žirom imala se je sječina pomladiti, dakle novim, zdravim
ŠUMARSKI LIST 7/1888 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 309 —


i ki-iepkim šumskim naraštajem proviđiti. Ja sam se baš njekora srećom desio u blizini
toga vlastelinstva upravo onda, kad se je taj posao obavljao, te sam bio svjedokom
toga turskoga baratanja. — Ja sam dao 200 zrna takova žira zasaditi u bašdi njekog
lugara, da se osvjedožim, kakova ee 6iida sa tim žirom priroda učiniti. To je bilo
oko polovice ožujka, a danas je polovica svibnja, dakle nakon dva mjeseca, evo čuda
prirode, jer je ipak ,.jedno" zrno proklijalo. Možebit će drugo oko sjeSnja, a trede
za koju godinu. Ovo znači toliko, da treba za osjegurati si uspjeh pomladka kod mjestimične
sadnje na brpe u četvornom razmaku od 1 hvata = 2 mtr. za jednu biljku
200 zrna, odnosno skoro jednu litiu žira u jamu baciti. (U 1. litru stane do 230
žira kitnjaka). — Ako bi se u takovom razmaku pomlađjivalo, onda bi trebali za
svako jutro 1600 litara t. j , 16 hektolitara ili preko 400.000 zrna žira (oko 25
mjerova) u tu crnu i nezahvalnu zemlju pohraniti, da nikne bar 1600 bilJKa, koje su,
čim se rode, već na smrt odsudjene.


Evo tako se gospodari po turski u mom okolišu! Bolila me je upravo duša,
gledajud nerazbor taj, pa da si dadem oduška i strukovnom svom osvjedočenju odaha,
napisah te riedke drugovom svojim i cienjenim čitateljem na razmišljavanje, te pitam,
da li smije tako biti u buduče na sramotu i priekor naš?


Možebit de se i moj susjed vlastelin još za hore boljemu domisliti, te odabrati
drugi način kod pomladjivanja šuma, da ga nezahvate posljedice stanovitih ustanova
šumskoga zakona. A. Hranilović, šumar.


Tvornica pokuetva iz svinuta drva u Zagrebu. Ovdješnja sa svoje solidnosti
sveobče poznata veletvrdka Guido i Gustav Pongratz oglasi od skoro, da
je svoju gradjeviiu stolarnu napustila i mjesto ove uredila znatno povećinu tvornic u
pokudtva iz masivna svinuta drva s najnovijimi strojevi i spravami tako, da
će pokućtvo samo najbolje vrsti proizvadjati. Ovo poduzeće je pod upravom izkušanih
vještaka pri trgovačkom sudu pod naslovom „Tvornica pokućtva iz svinuta
drv a u Zagrebu " uknjiženo. Podjedno će ista tvrdka i radnje svoje tvornice parketa
i paropile bez ikakove promjene i nadalje obavljati.


Mi pozdravljamo s osobitom radošću ovo novo domaće poduzeće i želimo mu najbolji
uspieli. Ovim se opet otvara našem narodu novo vrelo privriede.


Izvozni promet s drvi. Promet sdrvi i drvnom robom veoma je znamenit
u području osječke komore, što i nemože inače da bude uz ono obilje šuma u
Slavoniji. Najznamenitiji promet bio je ipak kao uviek s dužicami , i to tako zvanimi
francezkimi, kojih je preko Trsta izvezeno 1880. godine 47.172,140 komada,
od kojega broja odpada na samu Prancezku 45.326.580 komada, a ostalo na Englezku,
Italiju, Španjolsku i Afriku. Njemačke bačvarsk e i kačarsk e gradje proizvedeno
je godine 1881. okolo 2 400,000 akova. Destinacija bila su neka austrougarska
tržišta, .pa onda Njemačka. Tesan e i rezan e hrastove gradje izvezeno je
godine 1881. željeznicarai i parobrodi 384 393 met. centa, od koje zalihe otišlo je u
samu Prancezku 60*´/|,, a ostalo odpada na Belgiju, Njemačku i Austro Ugarsku. U
Italiju prometne se preko Siska i Trsta množina četverobridne tesane gradje i gradje
za brodove, što se sve proizvadja u slavonskoj savskoj dolini. Željezničkih podsjek a
došlo je 1881. god. u promet 150.000 komada, adrva h za ogrie v svake vrsti
dolazi u trgovinu svake godine do 300.000 prostornih metara, a to drvo prodaje se
ponajviše u Ugarsku, imenito Banat i Bačku. Od šumskih nuzužitaka ima važnost u
trgovini šiška, koje je 1879. godine došlo u promet do 20.000 met. centih, doćim je
1880. godine prodano samo 6 — 8.000 met. cent h. Godine 1881. bilo je šišarice u
prometu 25—30.000 met. centih. Ciena po met. centu jest 12—16 for. destinacije
Beč, Budimpešta, Gradac. Žir služi za domaću porabu radi prehrane svinja, a zanimanje
gulenjem kore jest istom u prvom razvitku.


Odpađc i i svržj e dolaze u promet, od kako je u Županiji podignuta tvornica
tanina, koja u veliko radi, nu čiji promet nije dosele točno poznat.
ŠUMARSKI LIST 7/1888 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 310 —


Spomenuvši promet s divi u Slavoniji đodit i´emo, đa se u izvješdu zagreb. ko


more nagovori o tom prometu, kako postoji u njezinu području, već u obde o prometu


s drvi u Hrvatskoj i Slavoniji 1885. godine francezkih dužica preko Kieke 39,848.998


komada, a preko Trsta 10,693.638 komada, ukupno 50,542.636 komada. Goriva


drva (imenito bukova) dolazi u Hrvatskoj i Slavoniji u promet oko 6—700.000 pro


stornih metara.


Požaliti je, da od senjske komore nepredleži slično izvješće o gospodarstvenih,
obrtnih i trgovačkih odnošajih ondješnjega područja, kao ođ zagrebačke i osječke, napose
žaliti je, da neima podataka o trgovini s liesom, koja je u gornjoj Krajini i danas
još dosta znamenita. Iz „Nar. Novin."


Nada u žirovinu. Kako je u okolici zagrebačkoj ovogodišnja cvatnja na hrašću


i bukvi dobro uspjela i plod se zametnuo, ima nade, da će biti žix-a i bukvice. Rane


bukve urodile su bolje nego kasne, — samo ako nebude element irnih nepogoda dok


žir i bukvica nedozrije. Na hrašće je u njekojih u nizini ležecih hrastika navalio hrušt


(Melolonta vulgaris), te lišće i plod posve obrstio, a zato izgledju kao u zimno doba


goli, os´m što se zeleno lišće na liepku vidi na kojemu hrastu, koje je netaknuto


buduć se valjda nerači hruštu takovo lišće brstiti.


Voće je takodjer u obće dobro urodilo. Prve rane trešnje donieli su seljaci iz
okolice zagrebačke 24. svibnja na tržište, a prvih šumskih jagoda bilo je 18. svibnja
na trgu vidjeti, te će jih biti obilno kao svake godine. J. E


Nesreća englezkih drvarskih trgovaca. Tečajem prošle godine bijaše u
Englezkoj na broju 568 deklarisanih falimenta od drvarskih i ovim srodnih trgovaca.
To je najužasnija godina, kakve već od davnih vremena ne bijaše. God. 1886. bješe
jih 505, dakle za 63 manje. Bilo bi dakle u velike vrieme i za Engleze, kao i za
trgovinu u obće, da poskok u trgovini malo popravi gubitke, koje su trgovačke kuće
trpile od mnogo već godina. Tako piše „L´ Echo Forejtier," Kako stoji kod nas u ovom
pogledu? B — ć.


Spomen za pušače. Poznato je, da se imenito šumari dokolice pohlepno laćaju
bud lulice, lule i luletine, bud smotke ili smotčice, da si razbiju brigu svagdanjeg
života. Bit će za to umjestno, da jih upozorimo na prošlost zelja, koje se danomice
sve dalje širi i sve više uživa, prem mu njeki liečnici pripisuju otrovna svojstva,
dočim ga drugi hvali u velike sbog njegove podražljive naravi, ako se umjereno uživa.
Pušači će ipak najbolje znati, što jim valja o tom držati. Ovih dana navršilo se je
upravo 300 godina, što je u Europu unesen duhan. Godine 1588 objelodanio je tjelesni
liečnik englezkoga kralja Jakova I. knjižicu, u kojoj stajaše medju inim : Brodari,
dolazeći iz Indije đonesoše duhanskoga lišća, onda male lievke ili rogove iz palmova
lišća, gline i druge tvari, u koje trpaju to duhansko lišće, zatim ga upalo, odbijaju
dimove, ili jih uvlače u se, da se kriepe, kad su se od posla umorili. Te iste
godine predao je kapetan velikoga englezkoga trgovačkoga broda ,The Duke of Hamilton"
kralju Jakovu na čelu velike deputacije u svetčanoj audijenciji glinenu lulu.
iz kakove su onda pušili divljaci u Virginiji, te nekoliko svežanja najodabranijega duhanskoga
lišća. Kralj primio je milostivo taj dar, i od toga dana počelo se je pušenje
širiti po Evropi. Kada je kralj poslie nekoliko godina opazio, da je strast pušenja
zahvatila čitavu njegovu kraljevinu, udari na duhan veliki porez, a u samoj Virginiji
poče pricčiti sadnju. Englezki djaci unieše duhan iz Englezke u Nizozemsku, a
englezke čete, koje su u tridesetgodišajem ratu bile poslane, da pomognu češkomu
kralju, naučiše pušiti svoje njemačke drugove, a do skora zahvati nova strast čitavu
Europu.


Po najnovijem statističkom računu dolazi na jednu glavu: u Švajcarskoj 28 , u
Americi 2; u Austro-Ugarskoj 1-7, u Njemačkoj 1´7, u Rusiji i Pranciv.koj 0´9, u
Englezkoj i Italiji 0 6 kgr. duhana. Zemlje, u kojih se dnhan sadi, proizvode na godinu
762 milijuna kilograma raznih vrstih; tri četvrtine ođ te množine proizvodi se
ŠUMARSKI LIST 7/1888 str. 45     <-- 45 -->        PDF

- .r,1


u izvan europskih zemljah. Preko Oceana proizvodi najviše duhana Amerika, a u Europi
Austro-Ugarska, a za njom Njemačka.


Orah* (Juglans regia L.). Jedno od najliepših šumskih i ukrasnih drveta
jest orah. On u svojoj domovini, u Perziji dostiže gorostasnu visinu i debljinu, a u
Jevropi primjerice može da ponaraste u visinu do 15 i više metara i da ima u
prečniku od 1´6 do 2 metra.**


Običan orah zahtieva viši zaklonjen položaj i zemljište bolje vrsti, najrađje raste
po kakvom bazaltskom ili vapnenom brdu. Zahvata veliki prostor, traži suho mjesto, i
gdje ima iole zaklona, on tu vrlo dobro uspjeva, s toga bi se mogao preporučiti za
slabo obrasla brda i puste pašnjake, jer tu daje veoma veliki prihod u orasima. Samo
nesmije u zemlji biti vlage ili dugotrajne močari po nizinama, te još zimski mraz, pa
je ubrzo — svršio.


Orah se razmnožava sjemenom. Kad se radi u malome, onda se orasi s jeseni
posiju u kovčežiće s vlažnim pjeskom, a kad se gaji u veliko, orasi se siju u tople
leje ili u semeništa, i to u redove u razmaku od 5 —10 cm. i pokriju se za nekoliko
santimetara Ako se imamo bojati miševa, onda je mjesto jesenjeg bolje proljetno
sijanje.***


Kad mladicama bude po jedna godina, one se rasade, i tom jim se prilikom,
koliko se najviše može, čuvaju vrlo krte glavne žile. Rasadjuju se u razmaku od "20
do 30 cm. Docnije, po prilici posle tri do četiri najviše pet godina, mlađa drveta
sade se u razmaku od 2´5 — 8 metara na mjestu, koje je za njih konačno ođredjeno.
Ako bi ove mladice bile već starije od pet godina, onda se preporučuje, da se žile
razmjerno sasjeku ; kod mladjih mladica ovo sasjecanje nije probitačno. Ni sama krošnja
drveta nesasjeca se.


Tek u desetoj godini posije sadjenja na stalno mjesto orah počimlje rađjati, ali
otada to traje 60 i više godina i mahom je obilat u rodu. Rod se trese ili pažljivo mlati.
Naročite kakve njege orah ne traži, no mladja drveta moraju se osobito čuvati


od ozleda svake vrsti veoma osjetljiva; to se postiže ogradjivanjem trnjem i t. d.
Starija drveta mogu se sasjecati do same zemlje; naravno ona tada neće tjerati
u stablo, nego u šib, ali i to šiblje može prema prilikama dati čist prinos.


Kao što se vidi gajenje oraha vrlo je prosto. Zato je ono u predjelih, gdje
noima opasnosti od poznih prolietnih mrazeva vrlo korisno i zaslužuje najširu pažnju
jer su sve vrsti vrlo rodne, a orasi su, kao što je svakomu poznato, roba, koja se
mnogo traži. I ne samo to. Kod oraha ima još nješto. Kad bi se on preporučivao
samo zbog roda mu, on bi i tad bio međju prvimi vočkami rodiljama, kao što se u
Jevropi više i smatra kao voćka nego kao šumsko drvo. Ali nije samo to. On daje
zaista najliepše drvo za izradjivauje nameštaja, okvire za ogledala i slike, izreze drvene
i t. d. ali ga najviše traže puškari za izradjivauje kundaka za puške, i s toga plaćaju
dobru eienu ; prilika jedna, koja nije za preziranje u naše sadanje doba žurnog oružanja.
Pa još nješto. Njegovo mirisno lišće, njegova kora, a osobito zelene oklapine upotrebljavaju
se takodjer za crnu boju. Osim toga, zna se još i za ovo: ođ nezrelih, još
mekih plodova, kad se ukuhaju sa šećerom dobiva se omiljeno „slatko " a od njih se
sa šećerom i rumom ili mjesto ovoga sa alkoholom ili dobrim špiritom i vođom, dobiva


* Ovu crticu napisao je u »Težaku« Aleks M Sekulić, te ju ovdje otisnusmo za to,
da svratimo pozornost naših vrieđnih stručara na zaključak spomenute crtice, u kojem se veli,
da se i u našoj susjednoj kraljevini razmahao rat na toli koristno drvo, kao što i kod nas
od njeko doba. Valjalo bi dakle, da i mi stručari prigođice koju dobru rieč uložimo kod
našega puka, te da ga upozorimo na važnost i korist toga drveta, nebi li ga sklonili, da ga
timari i čuva. To je dužnost naša, a bit će nam za dušu. (Uređničtvo)
** Ernst Sebalđus Ziirn. Der Wallnussbaura, W. landw. Zeitung, 1887.
*** Heinrich Burckhardt, Sžien und Pflanzen, 1870., str. 472.
ŠUMARSKI LIST 7/1888 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 312 —


se poznati liker od oraha. Zelene oklapine i Visie imaju Ijekarski značaj; oni se upo


trebljavaju za iztjerivanje glista, proti ski-ofula, kožnih bolesti i t. d. Iz oraha se eiedi


ulje, koje je masno i bezmirisno, a zelenkaste boje, te je dobro za jelo, a zbog toga


što se brzo suši, dodaje se živopisnoj masti.


Osim običnog oraha gaje se u Jevropi obično u njeke od mnogo čvršćih, zado


voljnijih vrstih, koje sve vode porieklo iz Amerike, tako: Juglans po r ci na


(svinjski orah) s vrlo žilavim drvetom; gorki orah (Juglans amara), podjednako dobro


uspjeva skoro u svimi položaji i po suhim kao god i po močvarnimi mjesti; Juglan s


ni gr a, crni orah, zaista najliepši izmedju svijuh ovih vrstih, vitkog, piramidnog rasta


i veoma zadovoljan, jer je i sasvim ncrodna peskuša dovoljna, da on na njoj bujno


raste! Orahovo je drvo od svijuh vrsti najupotrebljivije i več s toga vrlo skupo, jer


ga crvi ne buše, pošto nanj ne napadaju škodljivi zareznici. Juglan s cinere a


(sivi orah) ne izostaje iza prošlog u vrednosti mnogo, ali u mršavoj zemlji ne napreduje


tako dobi´o kao onaj.*


Baš u vrieme kad ove redke iznosim pred čitatelje, sbiva se u našoj zemlji
nješto s orahovinom, što ne može a da čovjeka ne baci u brigu. Živeči u „oružanom
miru" kao što se danas kaže, i kao što u stvari i nije drugče, mi smo sveđoci naj
grozničavijeg spremanja i oružanja. Uvode se nove puške, a s njihovim uvodjenjem ide
uzpored trošnja orahovine za kundake. U nakani kupovanja te orahovine po našoj su
se zemlji podigli svakojaki agenti, te bud zašto kupuju ovo liepo koristno drvo i iznose
ga drugamo. Poznato je, kakvu je mjeru pređuzeo šumarski odjel, da stane na put
ovom rasipanju.** Bit ce odtud i po zemlju i po pojedinog državljanina i njeke koristi,
ali ja vjerujem, da če tek onda i u ovom pogledu biti prave i istinske dobiti, kad na
mjesto ove ravnodušnosti i nehaja, koji se danas opaža u našeg stanovničtva prema
ovom i prema svakom drugom koristnom drvetu, dodje ne strah, kao što mnogi misle,
no sviest o koristi, koja se odtud može imati. Misleći tako, ja i iznosim ove redke o
ovom drvetu, koje zaslužuje našu najveću pažnju i — zaštitu, pa smatrali ga mi kao
šumsko ili kao rodno drvo.


Ni ono, što je dosad izneseno u prilog ovoga drveta u j,Težaku" 1881., 1883.,
1884. i 1886., ni ovo, što ja sada iznosim u ovom kratkom pregledu, nije ni iz
daleka dovoljno, da ovo drvo zadosta preporuči našim ratarom. Korist je od njega tako
velika, da o njemu, čini mi se, još zadugo neće biti na ođmet pisati i govoriti


Kirgižka kekerička (Syrrhaptes paradoxus, Pali.; Steppenhuhn, Paustliuhn)
krasna je azijatska ptica, osobito je karakteristična za kirgižke stepe, te smo ju upravo
tako prozvali kirgižkom, kao što ju je pokojni Vukasović nazvao kekeričkom,
jer se glasi k 6 k e v i k. Kekeričke vrstaju neki ornitolozi u razred golubova, al
jamačno pravo rade oni, koji ih smatraju posebnim tipom, t. j . posrednim razredom
izmedju golubova i koka. Kod nas nema njima srodnih ptica, još su najsličnije
jarebicam, kojim su donekle nalik oblikom i veličinom. — Lahko ih je pako razpoznati,
jer su raznoliko žućkaste, liepo izšarane crnimi pjegami; dva su im srednja
repna pera tanka i vrlo dugačka, noge su sasvim obrasle perjem. Naj vole pjeskovite
ravnice, a hrane se sjemenjem raznog bilja, n. pr. soličike (Selioberia maritima), koje
dosta ima u hrvatskom i dalmatinskom Primorju.


Liepa ta ptica slabo je bila poznata u Evropi, dok se nisu na čudo ornitologa
prve pokazale u Englezkoj i Holandiji god. 1859., dakako kao zalutali gosti. Na
jednom su se pako pojavile god. 18G3. i 1864. u povećih jatih, te je izračunano, da


* A C. Bosenthal u Wiener Illustr. Garten-Zeituug za 188B. u članci »Unsere
hesten Wallniisse« svrstao je orahe ovako- s mekom ljuskom Juglans regia fragilis;
duguljaste, Juglans regia oblonga; dugačke, Juglans rogia major; šiljaste, Juglans
regia rostrata; pozne, Juglans regia serotina; crne, Juglans uigra.
** Br. 31. Srp, Nov. od 1888.
ŠUMARSKI LIST 7/1888 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 313 —


ih je došlo 700 đo 1000, a đa ih je 150 đo 200 poubijano. Čini se, đa je po koji
par gniezđio u Holanđiji i Danskoj, ali jer su bile progonjene i strašene što od ornitologa,
koji su ih ubijali u svrhe znanstvene, što od lovaca, one, koje s>i izniele glavu
od evropske kulture, brzo su potražile pustare azijske postojbine. Tek su se onda Evropejci
sjetili, da su ludo radili, kad su tako nesmiljeno progonili nedužne stvorove, i đa
bi pametnije bilo pustiti jih na miru, ne samo zato, da se evropska faunu stalno
obogati ovom krasnom pticom, već i zato, što bi se njom povećao broj koristnih
životinja, dakako kad bi se udomile i dalje razplodjivale kod nas. — Riedke i više
osamljene kekeričke vi´ijene su opet u Italiji i u Englezkoj g. 1871 , 1872, i 1876.


Budući je pako za iztraživaoca naše faune vriedno znati, jesu li te kekerićke
viđjene osobito god. 1863. i 1864. i kod nas na slavenskom jugu, što je veoma
vjerojatno, pošto su se pojavile gotovo po svih krajevih Evrope — upravio sam bio
u to ime shodno pitanje najprije u novinah, a zatim u „Glasniku hrvatskoga naravoslovnoga
družtva" od I. godine str. 180. Uz toliko lovaca, šumara, učitelja, župnika
itd., nije mi s nijeđtie strane prispjela ni najsitnija viest. Uzprkos tomu nemogu nikako
misliti, da ih nije i kod nas bilo ; možebiti su ljudi na to zaboravili. — Jedini eksemplar,
što ga moramo smatrati pripadnikom naše faune, jest onaj, što su ga ubili g. 1864.
kod Tomina nedaleko slovenske Gorice. Taj se primjerak čuva u go.ričkom muzeju.


Od g. 1876. do danas nije se više za njih čulo, kad eto u travnju o. g. stigla
mi je najprije okružnica predsjednika internacionalnoga ornitoložkoga odbora prof. dra.


A. Blasiusa, da su se sada kekeričke na novo pokazale. Prva je viest o tom stigla
predsjedniku od glasovitoga poljskoga ornitologa Taczanowskoga u Varšavi, koji je
javio, da je 24. travnja dobio samicu ubijenu iz jata viđjena u okolici Plocka. Sutra
dan 25. dobio je Taczanowski živoga samca slomljenih krila s rieke Piliće, ulovljena
od jata, u kojem jih je bilo jedno 200. Zatim je Taczanowski saznao za još 3 kom.
Poznati ornitolog dr. E. Rey u Lipskom dobio je 28. travnja đvie kekeričke,
koje su se smrtno izranile na brzojavnih žicah na jugu od Lipskog, kako je Rey to
odmah dojavio istomu predsjedniku.


Vit. Viktor Tsohusi pl. Schmidhoffen, član internacionalnoga odbora, pisao mi je
jučer, đa je prvi eksemplar u AustroUgarskoj ubijen kod Sibinja u Erdelju.


Po mnienju Taczanowskoga sva je prilika, da će se i ove godine na novo u
veliko pojaviti kekeričke i s toga je umolio, neka internacionalni odbor nastoji svimi
silami zapriečiti tamanjenje i zastrašivanje tih pitomih doselica i pribaviti ira mira i
dokolice, nebi li se u Evropi, pak dakako i u nas udomile i gniezđile.


Dužnost mi je u ime internacionalnoga odbora priobćiti ovu zanimivu viest i


obaviest svim, kojim je đo toga stalo. Samo se pako po sebi razumieva, kad bi se u


nas kekeričke pojavile, da ih valja štititi, osim što će nužđno biti pribaviti po koji


komad za sbirku narodnoga zooložkoga muzeja u Zagrebu, gdje te vrsti ptica još neima.


Ravnateljstvo zavoda je pače spremno nagraditi onoga, koji pošalje muzeju prvu


kekeričku.


Liepo molim svakoga, koji bi što doznao za kekeričke, da bi me odmah izvolio


o svem obaviestiti. Sve stigavše viesti priobćiti će se internacionalnomu odboru, a uz
tiskati i u „Glasniku" na ime dotičnoga motritelja.
Molim napokon sva uređničtva hrvatskih, srbskih i slovenskih novina, da bi u
ime same stvari imale dobrotu pretiskati ovu objavu. S. Brus i na.
Grčka i njezine šume. Putnici, koji su putovali oko Grčke na ladji, pa vidili
ona pređgorja morska, izpaljena od sunca i od vjetra izsušena, nebi se mogli uvjeriti,
đa u nutarnjosti zemlje ima još liepih šuma. Pa ipak naći ih je, n. pr. hrastik kraj
Fholoć u Arkađiji imađe skoro deset đo đvanajst lieu-a ili šest đo sedam geografičkih
milja dužine.


Ceđrovih i jelovih šuma imađe po brđinah oko jezera Pheneos i po drugima
glavicama gorja, dočim se bor drži nižeg položaja. Na obalah rieka izraste raakljen
ŠUMARSKI LIST 7/1888 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 314 —


đo velikih dimenzija; kažu za jednoga na obali Neđe, da mjeri u Šupljini četiri metra
u promjeru, mogao bi dakle lahko služiti pastiru skupa sa njegovim stadom za koljebu.


U Taygetu nedaleko Sparte sedam osoba nebi smoglo obuhvatiti ogromno stablo
jednog cedra, pa po tom možemo zaključiti, da je obhođ istog stabla bar dvanajst
metara velik. To su istina pojedini primjeri, ali bi ih se i više dalo navesti, nu i ovi
dovoljno pokazuju bujnost vegetacije. Medjutim ako nije šuma u Peloponezu rieđka,
to je ona tim više u sjevernoj Grčkoj, gdje ju kroz stoljeća uništavaše koza i vječni
požari.


U obde grčki seljak nije uvidio važnost šuma za gospodarstvo, pa ako je bilo
kakovih zakonskih ustanova za zaštitu šume, to se dosele nisu vršile. Nu ipak statistički
šumarski bureau od god. 1884. objelodanjuje neke rezultate, koji pokazuju, da
se je država počela brinuti svojim načinom za šumarstvo. Izradjeuo je bilo gradjevnog
i inog tvorivnog drva u vriednosti od 1,891.000 franaka, te zato pladeno državi


307.000 franaka, a gorivih drva 1,850.000 for , poreza plaćeno 2 4.000 fr., napokon
četinjača 1,145.000 poreza plaćeno 172.000 fr.
Uz ostale šumske proizvode, koje nije vriedno ovdje spomenuti, dobiva se iz
šuma od prilike šest miliona franaka, od kojih državi spada 836.000 fr.
Dakle je produkcija šumarstva u Grčkoj vrlo važna, a početverostručila bi se,
kad bi se šume podvrgle rationalnom gospodarenju.
U Grčkoj nepreostaju saditi voćke. Smokvika ima danas do 7000 hektara, a
dudova više nego 6000 ha. Uljike rastu polagano, te kako ih sada nalazimo po toj
pokrajini, posadjene su istom kašnje rata godine 1880. Sad ima nasada od uljike
preko 200.000 ha.


Brda su skoro sva kamenita i bez humusa, s toga kopaju brazde na način kao
u Italiji, da u nutra istom zasade sađjenice. Borik kraj Ljkabetta i kraj Athene
zasadio je god. 1873, na spomenuti način šumar grčki svršivši u Francezkoj svoje
nauke. „Le Bois."


Zaključni račun mirovinske zadruge lugara 1. banske imovne obćine u Glini
za gospodarstvenu godinu 1887.


Prihod:
Početni blagajnički ostatak sa 1. siečnjem 1887. . . 2442 fr. 99 nč.
Dobrovoljni prinos predsjednika 12 „ — „
Eedoviti prinos članova mirovinske zadruge . . . . 630 „ 96 „
Temeljna glavnica 20 , — „
Novčane globe 20 „ — „
Kamati zajmova 319 „ 40 ^
Ođplate zajmova 2629 ,, — „
Prodanih tiskanica „Obveznica" 3 „ 50 „
Obveznice izđauih zajmova 3928 „ 02 „


Svota ; . 10005 fr. 87 nč.


Raz h ođ :
Izdani zajmovi 3928 fr. 02 nč.
Odpravnina udovi lugara Podunavca 50 „ — „
Tiskanice i zapisnici 21 „ 25 „
Potrošarina 2 „ 93 „
Odplatom zajmova umanjena vriednost obveznica . . 2629 „ — „
Blagajnički ostatak 31. prosinca 1887 3374 „ 67 „


Svota ´. . 10005 fr. 87 nč.