DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1888 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 510 —
Sitnice.


Ovogodišnji šumarski državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva
držan je prema naredbi visoke kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove,
od 8. do 11. listopada t. g. Povjerenici bijahu p. n. gg. Milan pl. Durst, kr. šumarski
ravnatelj kao predsjednik, Mij o Vrb a ni d, kr. zemalj. šumarski nadzornik,
Franjo Kesteroanek, kr. žup. nadšumar i Ivan Kolar kr. nadšumar kao izpitni
povjerenici, potonji ujedno kao perovodja.


K izpitu bilo je pripušteno 14 kandidata, nu samo 11 njih poslužilo se je s tom
dozvolom i to : Anderka Julijo ml., Brausil Makso, Guči Vjekoslav, Gulin Josip, Guteša
Luka. Jambrušid Milan, Marinovid Josip, Mlinarić Elzear, Eess Antun, Stanković
Velimir i Vlahovid Ilija.


Pismena pitanja dobiše kandidati sliededa:


1. Kakove prednosti pružaju mješovite šume u obde ?
2. Ima se opisati postupak, kojim se dobivaju razne oline (veličine), dolazede u
obličku za komorsku taksaciju, a pođjedno opravdati valjanost njihovu?
3. Sto znadete u obce o impregniranju drveta i koja se svrha kani s tim postidi?
4. Sto se razumieva u obde pod šumskom rentom i na kojih načelih se obračunavanje
iste osniva?
6. Na koliko načina biva u praksi orientiranje mjerničkoga stola po Pothenovoj
zasadi ? Ti načini imadu se pobliže razjasniti ?
6. Sto se razumieva pod zabranom, što pod zaštitnom i što pod šumom, koja stoji
pod sekvestrom ? Što propisuje za pojedine te šume šumski zakon ?
Izradba pismenih pitanja trajala je 8. i 9. t. g. a 10. i 11. listopada t. g. bili
su ustmeni izpiti s pojedinimi kandidati, kako je koji brojku izvukao.
Prigodom klasifikacije kandidata aprobirano jih je 9, i to 4 s dobrim, a 5 s dovoljnim
uspiehom, dočim je dvojica kandidata reprobirana. Dne 12. ist. mj. u jutro
uručio je predsjednik u prisutnosti povjerenstva aprobiranim kandidatom svjedočbe o
osposobljenju.


Uspieh izpita za lugarsko osoblje. Dne 28. i 29. kolovoza t. g. obdržavani
su kod kr. županijske oblasti u Gospiću nižji državni izpiti za lugarsko i tehničko
pomodno osoblje.


Izpitu prijavilo se je u svemu 21 kandidat, od kojih jedan izpitu pristupio nije.
Od izpitanih 20 kandidata osposobljeno ih je 9, dočim jedanajstorica izpita
nepoložiše,
Izpitu predsjedaše kr. nadšumar Ivan Adamek, a kao izpitni povjerenici fuugirahu
kr. šumar Vilim Pere i protustavnik otJČke imovne obćine Leo Sipek. L. Š.


Pokusi o sušenju i vuhlenju (vlaženju) gradjevnog drva. Željezničko
družtvo u Chicagu, Hurlingtonu i Anincyu na svojem drvarskom skladištu u Auiori pravilo
je zanimive pokuse s drvom, da može ustanoviti onu množinu vlage, koju drvo prima ili
gubi tečajem njekog vremena. Ovo se je iztraživalo na raznom drveću i nedavno bje
dovršeno, — U glavnom htjelo se je pokusi pronaći pravila, po kojih samo sušenje
drva biva i saznati, u kojih mjesecih taj se proces sušenja najtočnije iztiče. — Okrom
toga htjelo se je saznati, da li posve osušeno drvo u vlažnih jesenskih i zimskih mjesecih
opet vuhli t. j . vlagu prima.


Timi iztraživanji započeto je 21. prosinca 1885. a dovršeni su 28. veljače 1887.


Tri trupca, hrastov, jasenov i borov (norvežki) naime, bila su skroz i skroz
sirova i naprosto otesana. Isti su bili izloženi i daskami obijeni tako, da su daske
prekrivale iste trupce. — Podnožje trupaca bilo je od kapanja kao i od neposredne
kiše zaštićeno, no samo u toliko, da je ipak zračna vlaga i sunčana toplina mogla
djelovati na te gred«, koje su bile poslagane, kao što se već obično slaže gradjevno
drvo na otvorenih đrvnicih.