DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1888 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 510 —
Sitnice.


Ovogodišnji šumarski državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva
držan je prema naredbi visoke kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove,
od 8. do 11. listopada t. g. Povjerenici bijahu p. n. gg. Milan pl. Durst, kr. šumarski
ravnatelj kao predsjednik, Mij o Vrb a ni d, kr. zemalj. šumarski nadzornik,
Franjo Kesteroanek, kr. žup. nadšumar i Ivan Kolar kr. nadšumar kao izpitni
povjerenici, potonji ujedno kao perovodja.


K izpitu bilo je pripušteno 14 kandidata, nu samo 11 njih poslužilo se je s tom
dozvolom i to : Anderka Julijo ml., Brausil Makso, Guči Vjekoslav, Gulin Josip, Guteša
Luka. Jambrušid Milan, Marinovid Josip, Mlinarić Elzear, Eess Antun, Stanković
Velimir i Vlahovid Ilija.


Pismena pitanja dobiše kandidati sliededa:


1. Kakove prednosti pružaju mješovite šume u obde ?
2. Ima se opisati postupak, kojim se dobivaju razne oline (veličine), dolazede u
obličku za komorsku taksaciju, a pođjedno opravdati valjanost njihovu?
3. Sto znadete u obce o impregniranju drveta i koja se svrha kani s tim postidi?
4. Sto se razumieva u obde pod šumskom rentom i na kojih načelih se obračunavanje
iste osniva?
6. Na koliko načina biva u praksi orientiranje mjerničkoga stola po Pothenovoj
zasadi ? Ti načini imadu se pobliže razjasniti ?
6. Sto se razumieva pod zabranom, što pod zaštitnom i što pod šumom, koja stoji
pod sekvestrom ? Što propisuje za pojedine te šume šumski zakon ?
Izradba pismenih pitanja trajala je 8. i 9. t. g. a 10. i 11. listopada t. g. bili
su ustmeni izpiti s pojedinimi kandidati, kako je koji brojku izvukao.
Prigodom klasifikacije kandidata aprobirano jih je 9, i to 4 s dobrim, a 5 s dovoljnim
uspiehom, dočim je dvojica kandidata reprobirana. Dne 12. ist. mj. u jutro
uručio je predsjednik u prisutnosti povjerenstva aprobiranim kandidatom svjedočbe o
osposobljenju.


Uspieh izpita za lugarsko osoblje. Dne 28. i 29. kolovoza t. g. obdržavani
su kod kr. županijske oblasti u Gospiću nižji državni izpiti za lugarsko i tehničko
pomodno osoblje.


Izpitu prijavilo se je u svemu 21 kandidat, od kojih jedan izpitu pristupio nije.
Od izpitanih 20 kandidata osposobljeno ih je 9, dočim jedanajstorica izpita
nepoložiše,
Izpitu predsjedaše kr. nadšumar Ivan Adamek, a kao izpitni povjerenici fuugirahu
kr. šumar Vilim Pere i protustavnik otJČke imovne obćine Leo Sipek. L. Š.


Pokusi o sušenju i vuhlenju (vlaženju) gradjevnog drva. Željezničko
družtvo u Chicagu, Hurlingtonu i Anincyu na svojem drvarskom skladištu u Auiori pravilo
je zanimive pokuse s drvom, da može ustanoviti onu množinu vlage, koju drvo prima ili
gubi tečajem njekog vremena. Ovo se je iztraživalo na raznom drveću i nedavno bje
dovršeno, — U glavnom htjelo se je pokusi pronaći pravila, po kojih samo sušenje
drva biva i saznati, u kojih mjesecih taj se proces sušenja najtočnije iztiče. — Okrom
toga htjelo se je saznati, da li posve osušeno drvo u vlažnih jesenskih i zimskih mjesecih
opet vuhli t. j . vlagu prima.


Timi iztraživanji započeto je 21. prosinca 1885. a dovršeni su 28. veljače 1887.


Tri trupca, hrastov, jasenov i borov (norvežki) naime, bila su skroz i skroz
sirova i naprosto otesana. Isti su bili izloženi i daskami obijeni tako, da su daske
prekrivale iste trupce. — Podnožje trupaca bilo je od kapanja kao i od neposredne
kiše zaštićeno, no samo u toliko, da je ipak zračna vlaga i sunčana toplina mogla
djelovati na te gred«, koje su bile poslagane, kao što se već obično slaže gradjevno
drvo na otvorenih đrvnicih.
ŠUMARSKI LIST 11/1888 str. 45     <-- 45 -->        PDF

511 —


Na početku iztraživanja imala je hijstova greda 2´2 cmtr. i 13 mmt. debljine
i 2-9 duljine; jasenova greda ´22 cmtr. i 10 5 mmt. debljine i 2´3 mtr. duljine i
napokon borova greda 24 otmr. i 13 mmt. debljine i 4´8 mtr. duljine.


Svakih 14 dana odpililo se je od napomenutih greda u isto vrieme po komad
grede i to redom od kraja, pa se je od svakog kusa iz sredine vrtanjem nješto piljevine
(drvenine) za pokus uzelo.


Od hrastove grede bio je uvjek kod prvih 11 pokusa odpiljen kus od 12-7 cmtr.,
a kod drugih 13 pokusa bje odpiljeno samo 7*6 cmtr. duljine. — Odpiljeni komadi
od jasenove grede za prvih 11 pokusa imali su svaki put 12´7 cmtr. a kod zadnjih
pokusa samo 7 6 cmtr. — Od norvežkog bora odpiljen bje svaki put kus od 13 cmt.


duljine.


Od ovakovih kusa vrtanjem dobivena piljevina točno se je vagnula, posve osušila
pa zatim opet vagnula. — Za svaki pojedini takov kus opredieljena je sađržina vlage
u postotcih. Svakih 14 dana tako 5´njena iztraživanja bjehu pregledno poredana, pa
nam ovakov pregled pokazuje po učinjenih iztraživanjih u vremenu od 432 dana, koliko
je drvo primilo ili izgubilo vlage u tom razdoblju.


Sljedeći izkaz prikazuje nam proiiađjenu postotnu kolikoću vode (vlage) svakog
pojedinog kusa.
Dan. Postotna množina vlage.
hrast. jasen. bor.


21 . prosinca 1885 40-93 27-56 24-25
4. siečnja 1886, 40 76 27-34 23-35
18. )1 41-01 28-27 23-53
»


1. veljače
42-36 28 31 23-84
»


15. r „ 42 63 28-98 23-88
1. ožujka » 42-14 28-87 23-25
15. n n 42-53 28-25 23-12
29. IT n 42-03 27-25 22-62
12. travnja w 42-25 26-66 22-44
26.
41-22 24-68 21-63
n
>i
n


10. svibnja
39-45 22-98 20-83
24. ,. » 37-29 22-79 19-40
7. lipnja
37-05 20-78 17-81
w


21 .
36-79 20-58 18-14
T)
´1


6. srpnja » 35-70 17-78 16-14
19. )i TI 36-77 15-84 15 74
2. kolovoza n 34-99 12-74 12-65
16.
35-91 13-84 14-02
»
1)


30. » :T 35-03 14-06 14-04
13. rujna « 34-65 13-26 13-33
27. „ ., 36-66 13´00 15-36
U . listopada ,, 33-54 12-02 13-48
25. ?i » 33-50 13-77 14-28
8. studenoga „ 33-33 140 2 14-41
22. n » — 13-78 14-68
6. prosinca » — — 14-55
20. n » — — 14-92
4. siečnja 1887 — — 14-49
17. n n — — 14-10
31. n „ — — 14-61
14. veljače H
— 14-3528. «
—-— 14-61


ŠUMARSKI LIST 11/1888 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 512 —


Gornje brojke pokazuju nam, da se je sadržina vode kod svih trih navedenih
vrstih drveća od 4. siečnja do 15. veljače 1886. povedala. — Sušenje, koje se sastoji
u umanjenju vode (vlage), započelo u istinu kod svih trih vrsti drve(5a tek na 15. veljače,
i trajalo je do 2. kolovoza 1886. kod jasenovine i borovine. Kod hrastovine osušivanje
proteglo se je do 11. listopada, a pronalazi tih pokušaja nisu se zadržali za pravilo
od iztraživajućih mjernika; jer tek nakon drugog iztraživanja (pokusa) misli se đoči
do izvjestnosti u tom pogledu gledom na sušenje hrastovog drva.


Kod jasenovine povećalo se je sušenje od 15. veljače do 2. kolovoza 1886. od
29"/(,—12´5**/g, dakle. umanjilo se je vlage za 16´ Od 2. kolovoza bila je
množina vlage izmedju 12´ -14"/o ; ili točna sredina iznosila je 13´27´´/o.


O.-Ug. Ctrbl. fiir Walderzg.
Viesti iz Dalmacije. U broju 82. lista „Smotra Dalmatinska" od 13.
listopada t. g. čitamo, da je ministarstvo za poljodjelstvo u Beču za god. 1889. na
ime šumarske potrebe u Dalmaciji dozvolilo i to: Za uzgoj biljka 4.500 for., za umjetno
pošumljenje 5.000 for. a za beriva šumarskog osoblja občinskoga 13.200 for.
Ukupno dozvoljeno je 22.700 for., dakle za 1.400 for. više nego god. 1888., za
koju godinu bje dozvoljeno u svemu 21.300 for.
Za uredjenje bujica dozvoliti će se potrebite svote od slučaja đo slučaja na temelju
razprava, koje se sbog pojedinih potoka vode, ili će se kašnje voditi.
Isto ministarstvo za poljodjelstvo odredilo je na predlog c. k. namjestničtva u
Zadru 2.200 for. za gradnju vodovoda s točila u Dubrovniku đo ratarske škole u
Gružu. Ostale troškove u tu svrhu podmiriti će poljodjelska zadruga u Dubrovniku.
Predhodno doznačilo je ministarstvo u to ime 1.600 for.


Računarski pregled o rukovanju mirovinske zaklade za činovnike
imovnih obeina za god. 1887.


A. U gotovom.
Primitak.
1. iC/j prinos imovnih obćina od plaća činovnika . . for. 5674.60
2 Prinos činovnika jednom trećinom povišene plaće . „ 1156 26
3.
Kamate od uloženih aktivnih glavnica „ 2167.58
Skupa . . for! 8998.44
K tomu početni blagajnički ostatak .. . „ 329.96´/2
Sveukupno . ~, 9328.40´/j
Izdatak.


4. Uložene aktivne glavnice for. 9087.03
5 Povratak preplaćenih prinosa „ 25.97
Skupa . . foi\ 9113.—
K
tomu konačni blagajnički ostatak .. . ,. 215.40´/a
Sveukupno for. 9328.40´/2


B.
U vriednostnih pap r i h.
Primitak.
6. Početni blagajnički ostatak
for. 42550.
7.
Tečajem godine nabavljeni vrii!dnostni papiri .. . „ 24800.-
Skupa for. 67350.—
Izdatak.
Tečajem godine izdani vriđnostni papiri ... . „ 13700.—
Ostaje koncem godine:
a) u drž. obvez. srebrne rente . . . for. 10500
b) „ „ „ papirne rente . . . „ 39400
c) hrvat.-slav.-zemljo-razteretnicah , . „ 3760 „ 53650.—
ŠUMARSKI LIST 11/1888 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 513 —


Lisica izdajica? Oko 15. svibnja t. g. sasta se s lugarom u njekoj šumi blizu
Zagreba, koji mi se hvalio, kako je lisicu isto jutro na zasjedi ustreljio, što mu je bas
drago bilo, jer mu je već više pačića polovila, a nabijaše joj težko izvesti, jer mu je
ku(?a tik šume. Dalje pripoviedi, kako ju je mudro đovrebao, znajuć da se lija u zoru
iz sela u šumu vraća i manje opreznija na svoju osobu, nego kad ide u selo na pajtu,
pak se prije zore zaputio u šumu i zasjeo kraj jedne klade i puteljka, gdje se je nadao,
da će liju dočekati, jer joj je tud trag češće vidjao.


Tek oko pete ure jutrom opazi ju već iz daleka iduć njesto hitro, valjda Sto je
zakasnila, a pri tom ipak je zanjuškavala oko panja tražeć mise, jer se u selu nije
pomogla, a on da je svoje još ostale patke pod kilit stavio. — Cim se je lija približila
do jedne stare bukve, brecnu se i stade pred bukvom repom mahati; u čas
odputi se od te bukve, a zatim izpade na čekani puteljak, gdje ju je ustreljio.


Na tu pripoviedku lugara reče mu ja, da me odvede do te bukve, gdje je lisica
postajala, možda je u istoj ležaj kakove zvieri ili gnjezdo velike sove, pak se nije
ufala u bukvu zavirivati. Mi se odmah zaputismo do rečene bukve, koja je bila preko
1 metar debela bez krošnje i sva šuplja, da bi u nju čovjek mogao stati, — čim
htjeđosmo da u bukvu zavirimo, iznenadi nas velika zmijurina; — glavu digla u vis
ralju otvorila, da će kao nas proždrieti i jezikom žacala bjesno grozeć se nam. Na
taj prizor poplašeni, nismo se samo breenuli kao lija, već skočili od bukve na stranu
kako je koji mogao, držeć svaki svoju batinu u ruki. U taj čas izvuče se i taj gad
iz bukve i ljuto šiknu u guštaru, mi za njom, ali nam izmače. Imao ju je čovjek šta
vidjeti, bila je sigurno do 1 hvat dugačka, u sredini tjela dobela, ueznam bili ju
čovjek rukom mogao obuhvatiti, po ledji sivo-crnkasta, po trbuhu bjela u koliko sam
u onom času razabrati mogao. Sad tekar zavirim u tu staru bukvu, gdje opazim da
je tuj ležaj njezin, i daje jaja polegla. Lugar ljut uze batinu, te iz bukve izbaca jaja
van, lupajuć i gazeć po njima, rekav, da ta valjda i njegove krave sisa, jer mu žene
vele, da malo mlieka daju. Jaja bilo je do 44, od kojih si ja samo četiri pridrža, jer
lugar brže bolje sve polupa. Jaja su velika, više valjasta i naliče na galete svilca,
dugačka su 45 mm. široka, 22 mm. gladka, kožasta i težka, bijahu u gomili 4
do 5, jedno uz drugo prema vrhu nješto srašćena, i lasno su se razdielila, a gdje su
bila srašćena, postale su na jajetu do dvie brazgotine.


To će valjda biti zašto je lija kod bukve stajala i repom mahala, možda je i
njoj isto tako zmija prietila, da u stan njezin nezalazi, i tim upozorila lugara na bukvu,
inače nebi za leglo zmije znali.


Ta vrst zmije, koja nemože biti drugo nego (Zanemis Aesculapii Wagl.) „Aesculaps
Natter" kod nas ju zovu „bjelica", u naših predjelih je najveća vrst zmije i
može kako mnogi naravoslovci dokazuju, najviše do 8 stopa dugačka biti; kod nas
nije baš riedka; živi po brežuljastih i ravnih šumah i ovećih redjih šipracih; hrani
se s miševi, gušteri, žabami a rado da neće zamjereti niti mladim pticam, a nije otrovna.
U Slavoniji kod Kupinova blizu Obedske bare mjerio sam jednu zmiju iste
vrsti, koju je bio lugar već ubio i na granu objesio, ta je bila 7 stopa dugačka, i
razmjerno debela ; lugar je istu nješto nagulio i pod nju lončić podmetnuo, u koji je
iz zmije mast kapala, kad je sunce dobro prigrijalo. Upitah ga šta će mu ta mast,


— na to mi reče, da žene trebaju za njeki liek, jer u liekarni nedobiju. Do sad
nisam se na njezino leglo i jaja namjerio, do kojih čovjek riedko i slučajno kada
dodje. Čini mi se, da prirodoslovci još nisu na čistom o toj zmiji, jer ju točno neopisuju;
— njekoji Herpetologi iz novijeg vriemena vele o toj zmiji, da leže 10—30
jaja, što možda biva u zatvoru, gdje se drži i motri, a niti naznače veličinu i oblik
jaja, nego kažu jednostavno, da su velika kao golubinja, što se pako nikako neslaže,
i mnoga druga nejasna; što dakako nije moći lasno sve iztražiti; — nu u prirodi
našao sam kako rekoh 44 jaja, a možda bi jih još više izlegla, da je nismo odanle
odtjerali, dakle ni po tom nemože se još ustanoviti, koliko jaja baš izlože; a još manje
znamo, koliko vremena treba, dok se iz jajeta polegu mladi. J. E.


ŠUMARSKI LIST 11/1888 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 514 -
Rijefi svim stališem i družtvam naše domovine. Tko ne pozna težki udes
po gotovih naših slijepaca, koji su Bogu i samom sebi prepušteni, da živu od milosti
božje i ljudske, da si prošnjom još vedma ogorče svoj i onako težak život?! Pozna
ga svatko, al ih je jako malo, koji bi im znali pomodi, ma i volju imali. Da im pomognemo,
prva bi nam briga bila podići za nje uzgojni zavod. K osnutku toga
zavoda može svatko lako pomodi, a evo mu kratka naputka :


Velikaši, imudnici mogli bi dati koju svotu za uzgoj slijepaca, poslav ju
našoj visokoj vladi ili bi mogli i svoju posebnu zakladu urediti, poput inih zaklada.
Isti bi se, a i manje imućniji, mogli sjetiti u svojim oporukama i tužnih slijepaca,
ostaviv ma i koji forint za vječnu uspomenu.


Činovnici , u obde službenici mogli bi mjesečno buđ kakov darak dati za
uzgoj slijepaca, pa bio to i novčid, jer je bolje išta, nego ništa. Nadalje bi se još
što šta našlo za darak, kao koja knjiga ili naiedjena kakova stvarca, (bilo iz Ijepenke ili
iz drva, ako tko pilicom raditi znade). Dobro dodju nakljukane životinje i slične stvari.


Vlastelini , u obde posjednici mogli bi pomoći tako, da po koje zrnce ili
klas, klip, pljevu dadu za sbirku učila, jer je slijepcu sve pipati.


Trgovc i bi mogli dati raznih odrezaka svoje robe. Tako n. pr. kožar bi mogao
dati po mali komadid od svake vrsti koža, koje bi imao na skladištu. Nekoliko
komada svake vrsti čavala i t. d. — Sjemenjar bi mogao dati bar po koje zrno od
svake glavne vrsti sjemenja. Drugi bi dao po koju raznu igračku, (malo posudje, posoblje,
životinje i t. d.) ako s njima trži. Tako bi nabrali svake vrsti odrezaka: svile,
pamuka, vune, platna, kože, papira, sbirku raznih mirodija i t. đ. Knjižar bi nara
uz to mogao dati i po koju knjigu za knjižnicu


Obrtni k bi mogao načinit koj model. Kovač n. pr. kakove male podkove,
plug, Sinje na kotače; kolar mala kola, k ičije i t. d. ; remenar sedla, uzde, komute
i t. d.; bravar bi mogao načiniti kojekakove ključe i ključanice te lokote; kipar razne
kipove i likove, a tako po prilici i klesar; tokar pa i stolar mogli bi narediti kojekakovu
drveninu, dakako sve u malom. Da svaki nešto dade, evo lijepe sbirke !


Dobro su došle i razne knjige, jer je red, da se slijepcem što šta čita, kao
recimo pripovijedke, povijestnice prirođopisne crtice i t. đ.


I naša mlade ž može ovdje pripomodi. Manji bi mogli praviti razne likove i
laglja tjelesft iz Ijepenke, vedi bi već težja tjelesa (ledce) mogli praviti iz Ijepenke,
pa i razne fizikalne modele, kljukane životinje i t. d. Take bi vrijeme ne samo ugodno,
ved i koristno sproveli, a mogli bi se podičiti, da su za obde dobro doprinesli koj darak.


Naša družtv a i umjetnic i mogli bi prirediti posebne zabave, produkcije, a
čist prihod namijeniti uzgoju slijepaca. Imovn e pako obćin e mogle bi takodjer
pridonijeti koju svotu u tu svrhu. Tako bi sve malo po malo mogli urediti cijelu sbirku
učila. Bude li ođ koje stvari više po komada bolje je, nego samo jedan.


Svaki darak, izuza m novca , molim poslati na moju adresu, a imena darovatelja
bit će oglašena. Od priposlauih darova uredjivat du odmah sbirke, te du uredjene
sbirke predati visokoj vladi sa imenikom darovatelja. Novce bi mogli slati, pa i druge
stvari, ako je komu sgodnije: „odboru za uzgoj gluhonijeme djece" u Zagreb, označiv
naime, da je pošiljka ođredjena za obuku slijepaca, jer u protivnom slučaju pripada
sve obuci gluhonijeme djece. Hode li tko opredijeliti polovicu svoga dara gluhonije
mirna, a drugu slijepima, čast mu svakako sa obije strane.


Takovim bi načinom po prilici svatko mogao bar nešto pomodi, te kad smo po
postotnom broju slijepaca ved na drugom mjestu u Evropu (14´20´´/|, na 10.000 žitelja
ili 2.688 slijepaca), da nijesmo bar zadnji u Evropi u uzgajanju slijepaca. Želi li tko
šta pobliže znati ili ako imade ino kakovo pitanje, koje bi spadalo na uzgoj i obuku


slijepaca, odgovorit ću uvijek rado sa najvećom pripravnošeu, samo molim priložiti
trošak za poštarinu.
U Bukevju, p. p. V. Gorica, mjeseca listopada 1888. Vinko Bek, učitelj.