DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1888 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 515 Natječaj.


Na temelju odobrenog vis. kr. zem. vladnom naredbom broj 13.496 od


16. travnja t. g zaključka gospodarstvenog odbora imovne ove obćine od 13.
ožujka 1888. točka 17. zatim na temelju naredbe vis. kr. zenialj. vlade broj
35.509 od 26 rujna t. g razpisuje se ovime za popunjenje ispražnjenih u
obsegu ove imovne obćine sljedećih službovnih mje.sta, n.tječaj:


a) Kotarskog šumara kod III. kot. šumarije u Garešnici;


b) šumarskog pristava kod I. kot. šumarije u Čazmi; eventualno


c) šumarskog vježbenika kod podpisanog ureda.


Sa ovimi mjesti skopčana su sljedeća godišnja beriva:


ad a) plaća od 600 for. s pravom promaknuća na 800 for. nakon defi


nitivnog imenovanja (nakon kojeg imenovanja dotičtiik takodjer u uživanje odštete
za deputatna zemljišta od 36 for. stupa). Zatim stan u naravi, eventualno stanarinu
od 150 for., paušal od 360 for za uzdržavanje konja, paušal od 45 fr.
za nabavu pisaćih potrebština te za razsvjetu grijanje i čišćenje pisarne, nadalje
42 pr. met. ogrievnih drva na panju za vlastitu i za potrebu pisarne,
konačno pravo na zaračunanje stegnutih dnevnica za slnžbovno putovanje prema
naredbi vis. kr. zem vlade broj 28.983 od 28 srpnja 1885, .:


ad b) Plaća od 360 for. stan u naravi ili GO for. stanarine i pravo na


zaračunanje dnevnice od 1 for na dan kod vanjskog službovanja.


ad c) Plaća od 365 for.


Natjecatelji imadu izpravami dokazati, da su svršili nauke na kojem višjem


šumarskom učilištu (oni ad a) da su uz to položili višji državni izpit za samo


stalno vodjenje šumskog gospodarstva) zatim da su podpuno zdravi i fizično za


službu sposobni i da su hrvatskom jeziku u govoru i pismu podpuno vješti.


U pogledu imenovanja, mirovine i obskrbe, kao i obveze polaganja služ


bovne jamčevine u iznosu godišnje plaće valjaju ustanove članka 20. zakona


od 15. lipnja 1873. odnosno § 6.—§ 9 zakona od 11. srpnja 1881.


Prvenstvo imadu natjecatelji, koji su kod koje krajiške imovne obćine u
istom svojstvu služili.
Valjano obložene molbenice imadu se propisanim putem do 7. studena


t. g. podpisanom uredu podnieti.
Gospodarstveni ured imovne obćine križevačke.
U Belo varu, 7. listopada 1888.


III. Potvrdi 0 uplaćenih novčanih iznosih.
u ime družtvenoga prinosa za tekuću godinu uplatiše u tredem trimestra
u družtvenu blagajnu, što pođpisano predsjedništvo p. n. g g. 61anovom potvrdjuje :
Članovi utemeljitelji: A. C.´rych u Mttrovici 100 for. — Vlastelinstvo
Mitrovica kod Požege 50 for.
ŠUMARSKI LIST 11/1888 str. 50     <-- 50 -->        PDF

- 516 —
članovi pođupirajući: Burgstaller L. 10 for. —


Pravi članovi I. razreda: AUhaler F. 5 fr. — Arčanin M. 5 f. — Barlović
J. 5 fr. — Brnčić I. 5 fr. — Bauer J. 5 fr. — Dean S. 5 fr. — Djuađjerović
I. 5 fr. — Frkić S. 5. fr. — Helebranđt J. 5 fr. — Hranilovid A. 4 f. —
Harrer F. 6 fr. — Gamirscheg N. 6 fr. — Kraus G. 5 fr. — KoSa G. 3 fr. —
Konig I. 5 fr. — Malnar J. 5 fr. — Mehes P. 7 fr. — Mirković M. 10 fr. —
Navara A. 5 fr. — Novotnj J. 5 fr. — Patzak A. 5 fr. — Polak G. 5 fr. —
Petrovii5 L. 5 fr. — Renner A. 5 fr. — Riemer L. 5 fr. — Sabljak J. 5 fr. — Sugh


J. 5 fr. — Šeringer A. 5. fr. — Stielfried barun R. 5 fr. — Tuffek I. 6 fr. --
Trotzer D. 5 fr. — Tolg V. 5 fr. — Tođorovič P. 5 fr. — Zikmunđovsky F. 5 f.
Žibrat M. 2 fr.
Pravi članovi II. razreda: Alkovio U. 2 fr. — Benakovid V. 2 fr. —
Kovačić A. 2 fr. — Vincetid B. 2 fr. — Frohlich F. 1 fr. — Krznario V. 1 fr.
Linarid I. 1 fr. — Maričid M. 1 fr. — Sabljak J. 1 fr. — Sertie F. 1 fr. —
Špraic J. 1. 1 fr. — Špraic J. II. 1 fr. — Vignjević U. 1 fr. — Vukovid L. 1 f.
Vučetid S. 1 fr. — Sertić U. 1 fr. — Vukas D. 1 fr. — Zrnid M. 1 fr. — Apel


I. 2 fr. — Gopid A. 2 fr. — Čosid A. 2 fr. — Bosnid N. 2 fr. ~ Dokmanovid
M. 2 fr. — Dokmanovid P. 2 fr. — Grba J. 2 fr. — Komadina I. 2 fr. — Mirid
K. 2 fr. — Ninković M. 2 fr. — Livada L. 2 fr. Rendulid L, 2 fr. — Turković
O. 2 fr. — Hodak I. 2 fr. — Kalember D. 2 fr. — Kosanovid M. 2 fr. — Sabljak
M. 2 fr. — Momdilovid A. 2 fr. — Vukovid I. 2 fr. Bieloš B. 4 fr. — Bulat
M.
4 fr. — Džakula G. 4 fr. — Lipovac B. 2 f. — Troha 0. 2. f. Žagar G. 2 fr.
U Zagrebu, 1. listopada 1888.
Predsjedništvo hrvatsko-slavonskog šumarskog đružtva.
Predsjednik: Tajnik:


M. Durst V. r.
F. X. Kestereanek v- r.
Opomena.


P. n. gg. članovi kao i šumski uredi, koji još sveudilj ovogodišnju
članarinu — za se, odnosno za područno im osoblje — podmirili nisu,
umoljavaju se ovime i opet, da to najdulje do konca mjeseca studenoga učine —
jer će se onim, koji se tom pozivu i dužnosti ni sada odazvali nebi, morat
dalnje šiljanje „Šumarskog lista" obustaviti — a dugovina utužiti.
Predsjedničtvo hrv.-slav. šum. družtva.
U Zagrebu, 30. listopada 1888.


Dopisnica uredničtva.


P. n. gg. i to: A. S. Jaska. Vašemu članku moradosmo dati drugi oblik, kako
dete sami uviđiti bilo je to potrebito, u cielosti pako ostala je stvar po Vašem predlogu;
D. H. Križevci, F. Z. Zadar, I. A. Slatina, I. E. Zagreb, D. pl. F. Luđbreg i
L. S. Otočac: Vaše cienjene članke i viesti objelodanismo, hvala Vam liepa što nas
se dogođice sjedate, nemojte i nadalje na nas zaboraviti. D. N. Dvor, Vaš doista važni
članak dodje nam post festum. Nemojte u budude na nas zaboraviti. Vaši članci su nam
vazda dobro došli. Ovim podjedno molimo naše poznate suradnike i ostalu gg. sustručare,
da nas se vedkrat sjete, priposlav nam što šta za naš list. Samo zajedničkim
složnim radom do žudjena cilja!
Uređničtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga đružtva. — Tisak C. Albrechta.