DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1888 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 472 —


okretne spekulante sa svih strana Evrope, te su ovi naše najveće narodno


blago, naše šume tako uništili, da sada liepih šuma mogu pokazati samo nekoja,


razumno upravljana vlastelinstva i imovne obćine. I tu je bila uprava kriva,


jer da se je odmah iz početka pazilo na prodaje šuma i nestajanje šumišta,


sada bi daleko bolje stajali s našimi šumami, pak i s našom poljskom kulturom


nego što stojimo.


Govoreć o posljedicah pustošenja šuma, nehotice se nameće pitanje, kako
bi se dalo predusresti tomu zlu. Na to pitanje čini se vrlo lahak odgovor, te
će svaki kazati, neka se zakon strogo vrši, neka se nikomu nedaje ni
milosti ni obzira. Ovo i jest jedino umjestan odgovor, jer čemu zakon i njegove
ustanove, ako se nedrži? Pa, žalibože ipak se zakon mimoilazi i dogadja se,
što je protivno njegovu slovu i duhu. Šumsko štete, ako je u obće moguće,
da se izvrgnu u nasilje, kadre su doduše šume u velikoj mjeri opustošiti, ali
to ipak nije toliko, koliko kada se šume sa znanjem oblasti prodavaju i kad
poslije nitko nepita. da li se izsječeni dielovi šumski iz nova pošumljuju. Takova
se je nepodobština dogodila eto u Tirolskoj, kako već napom´enusmo,
premda je u Cislajtaniji šumska uprava odavna dobro uredjena i premda se
tamo strogo pazi na upravu sa šumami privatnih posjednika. Zakon se je uzprkos
svemu tomu mimoišao.


Ovdje treba uprava da postupa bezobzirno i da privatne vlastnike uputi,
da su šume doduše njihova vlastnost, ali ujedno i narodno dobro kao regulator
klime, o kojem visi plodnost i produktivitet tla. Ako se već šta proda, ima se
iz nova pošumiti, imenito takovo tlo, koje očito nije prikladno za ino, nego za
šumsku kulturu. Zajedničke šume obćina nebi bilo uputno bez osobito težkih
razloga dieliti medju ovlaštenike. (Dieljenje obćinskih šuma u načelu nije po
ustanovah šumskoga zakona slobodno. Poznato je iz prakse, da su obćinari,
koji su svoj dio šumski dobili iz zajedničke obćinske zadruge, taj svoj dio nemilice
sasjekli i poharali. U tom pogledu nam svjedoče obćinske šume u susjednoj
Kranjskoj, a i ovdje kod nas, nu samo mjestimice u starom provincialu.
Dozvolu za dieljenje obćinskih šuma daje u svakom slučaju vlast zemaljska
samo onda, ako bi to silno potrebito bilo, ili ako bi dieljenje pružalo takovih
koristi, koje se neprotive obćenitoj skrbi za uzdržavanje šuma. Uredn.) Jer ako
se takove šume razdiele, onda je to prvi korak k haranju. U malom kompleksu
neće se ni opaziti, kako se malo po malo šuma sve to više sieče, dok je u


edanput nestane.


A što se tiče čuvanja šuma od navale pojedinaca, tu držimo da je dobar
nadzor mnogo kadar pomoći. Nije dosta da lugari naidju na štetu, već bi trebalo
da ju prieče. Lugari treba da su pouzdani u svakom pogledu, a ako ih
nije dosta u kojem srezu, neka im se broj poveća.


Žalibože neopažamo potrebite živosti u vršenju šumarske službe, koja bi
bila nuždna, da se šumska imovina narodu što više sačuva i umnoži. Za čudo
je, da se u pojedinih županijah mogu pred očima nadšumara
izvoditi u vlastelinskih šumah sječe, koje su kao jaje jajetu