DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 263 —


poljodjelstva i trgovine. Ako poslije šest mjeseci racunajuć od dana, kada je
prefektura zabranila posjedniku proriedjivanje, iie stigne riešenje od miuisira,
tada posjednik može proriedjivanje provesti. Froriedjivanje žurne može te zabraniti
samo u takovim šumama, koje treba pod svaki naćin štediti i čuvati:


1. poradi ucviićenja tla na gorskim obroncima; 2. da se zaštiti tlo od loga,
da ga ne izderu rieke i potoci; 8. da se uzdrži izvor vode; 4. da se sačuTaju
morski nasipi i bregovi od toga, da ih ne i^idere voda i ne zasiplje piesak;
5. da se sačuva teritorij na granici države i 6. poradi narodnoga zdravlja.
Izuzimaju se: 1. umjetno uredjeni nasadi do dvadesetgodišnjega uzrasta;
2. nasadi, koji su ogradjeni ili pripadaju k pašnjacima i 3. šume u površini od
manje nego 10 bektara^ ako niesu dio druge šume, s kojom (une ploštinu 10
hektara i ako niesu na vrhuncu ili obronku gorskom. Umjetno zasadjene šume
na vrhuncima gora, sklonovima gorskim i nasipima uz more proste su od svakoga
poreza 30 god. Obćitiirke šume u Francuskoj podvržene su po ustavu od 1827,
strogomu nadzoru. Ako se iznadje, da su takove šume prikladne za vodjenje
pravilnoga šumskoga gospodarstva, onda se njima upravlja kao što i dršavnim
šumama, a upravljaju ih i nadziru i državni šumari.
Po bavarskom šumskom zakonu (28. Marta 1S52.) privatne šume
niesu primorane, da se drže propisanoga uredjivanja, no (po § 41.) zabranjuje
se ipak sve ono raditi sa šumom, čim bi se ona pretvorila u pustoš ili bi se
neposredno zapriečilo daljnje rastenje nasada. Ako se poslije siečenja šume´nije
nadati prirodnomu obnovljenju šume, treba da se šuma zasadi.


"U zaštitnim šumama zabranjuje se sječa do gola. Zaštitnim ^ šumama
smatraju se: I. šume na vrhuncima i strmim obronciuia goiskim; 2. takove
šume, koje zaprječujn padanje stieua, kamenja i lavina ili gdje bi uništavanje
šuma dalo povoda škodljivomu utjecanju vjetara i 3. šume na takovim nijestima,
gdje zaštićuju od vjetrom nabacanoga pieska, ili čuvaju izvore ili štite riečne
bregove, da ih ne podruje voda i da se ne ruše. Proriediti se smije šuma
samo onda, ako će bez sumnje proriedjeni dio šume biti zgodniji za koju drugu
vrstu kulture, a osobito: 1. da se pretvori u polje, vrt, vinograd i livadu;


2. ako šume niesu zaštitne i 3. (ako su šume vlasteoske i u posjedu kmetovi)
ako na to pristane vlastelin. Pasenje blaga u privatnim šumama takodjer je
ograničeno zakonom. Obćinske su šume pod nadzorom državnim, a gospodarstvo
se u njima vodi na osnovu istoga gotova plana, kao što i u šumama državnim.
Takovim šumama mogu upravljati ili posebni tehnici ili bližnji državni šumari.
Po austrijsko m zakonu (3. Decembra 1852.) dužni su posjednici odredjene
šumske površine, koju prema mjestnim uvjetima odredjuje pokrajinska
uprava, držati kod svojih šuma osobe, koje su položile državni izpit za šumarsku
službu. A policijski činovnici dužni su da paze na gospodarstvo u svim, njima
povjerenim okružjima.


Ako je u kojoj šumi nužđan osobiti red u gospodarstvu, da se državni ili
privatni imetak zaštiti od pogibelji, da ga zasiplju lavine, kamenje, glib i t. d.
— onda taj red opredieljuje vlada. Osobe, kojim je povjereno gospodarstvo u