DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1890 str. 47     <-- 47 -->        PDF

~ 143-—


Kože se vrlo mnogo traže, pak Je prodja u zadnjem deceniju dva puta ve(^a, nego
je prije bila. Pored svega toga ne zasadjuju se hrastove §ume za gulenje, pa se moraju
uvoziti dividivi, kaSuj (areca Catecliu) i ostali surrogati, vriedrii jedan miliun mbalja.
U mnogih krajevih, gdje se mogla kožarija jako razviti, pala je ona Ye(5 od
više godina sasvim, jer nema hrastove trieslovine a ni shodnih nadomjestaka. Jer nije
ruska koža strojena s korom od mlade hrastovine, manjkaju joj potrebita svojstva kao
čvrstoća, mekoća i pruživost, te ne nalazi u inozemstvu dovoljne prodje. Godišnje se
izvaža popriečno 6,079.000 krzna mjesto kože, & kroz to gubi država godimice 4
miliuna rubalja. Potreba triesia u raznih dielovih države može še uvidjeti iz sliede(^e
razdjelbe strojenih koža i njezine vriednosti.


Strojenih je koža bilo: Vriednost u rubljih:
u europskoj Eusiji . . / 7,922.817 37,752.381
u Povislju 897.833 3,651.040
u Finskoj ..... . 172.088 63L271


. na Kaukazu . . .. . 199.115 945.277
u Sibiriji ..... . 1,072.365 4,555.754
Prema svem tom sjegurno je vec akrajnje vrieme, da bi se šumsko gospodarenje


u Rusiji sa zahtjevi strojenja bolje sudaralo.


Šumsko sjeme. Buduć da se sada približuje vrieme za gojitbu §umš., to upozorujemo
naše cienjene Članove i prijatelje na ovogodišnje cienike za nabavu šumskoga
sjemena. Imenito nam je ovdje spomenuti tvrdku J u i. Staine r u Wr.-Neustadtu kod
Beča (prije Stainer i Hofmann), koja je vetS odavna sbog svoje aolidnosti i osobite
točnosti u šumarskoj publici dobro poznata. Tko se hoće pobliže informirati o ovogodišnjih
cienah Šumskog sjemena, neka se neposredno obrati na rečenu tvrđku dopisnicom,
koja če mu po pošti dostaviti svoj najnoviji cienik na uvid.


Natječaj I.


u području otočke imovne obćine imadu se popuniti tri mjesta šumarskih
vježbenika godišnjom pripomoći od 300 for., za koju se ovime natječaj
do 15. ožujka 1890. razpisuje.


Molbenice obložene sa:


1. Krstnim listom,
2. Svjedocbom o svršenih šumarskih naucih.
3. Lječničkom svjedocbom, da je molitelj za obavljanje šumarske služba
u brdovitih predjelih sposoban, te
4. svjedocbom ponašanja nadležne političke oblasti.
Neka natjecatelji u službi stojeći preko svoje oblasti, ostali pak preko
nadležne kr. kotarske oblasti do gore rečenog roka podpisatomu šumskogospodarstvenom
uredu podnesu.


, V


Sumsko-gospođarstveni ured
u Otočcu, dne 1. veljače 1890. Upravitelj: Šandor Pere, nadšumar.


Kod otočke imovne obćine ispražnjena su tri stipendija po godišnjih
200 for., na koja pravo imadu valjam sinovi siromašnih pravoužitnika pomenute
imovne obćine. koji polaze koje od srednjih učilišta u braljevinah Hrvatskoj
1 Slavoniji. Natjecatelji na ta stipendija neka propisano bilje^ovane molbenice
obložene sa;
ŠUMARSKI LIST 3/1890 str. 48     <-- 48 -->        PDF

„ 144 —


1. Krstnim listom. ^ ,
2, Svjedocbom političke oblasti o itmictvenib odnosajih^ roditelja moliteljeviL
3! Svjedočbom 0 uepjehu zadnjeg škoUkog poijeća, i
4. Potvrcbm} ravnareljstva polazećeg ućihšta, da inohtelj iz koje druge
zaklade ^^tipendij ili podporu ne uživa, — podnesu do 15. ožujka 1800. preko
svog raTnateljstva podpisatom šamsko-gospodatstvenom uredu.
Šumsko-gospodar.4veiii ured


u Otočcu, dne 1. veljače 1890. Upravitelj: ŠaBclor Pere, nadšumar.


Objava.


Dolje označene strukovne knjige nuđjaja se na prodaju:


Čvrsto uvezane knjige: Miklitz E^b., Forstl. Ilausbaltangskunde, 1859. —
Miklitz Rob, Holzmesskuude, 1864. — Br. Fi\ Baiier, Aritbmetik imd Algebra, 1866.


— Ivonig, Forstbeijutziiiig (Grebe), I8G1. — Metzek, Logarltbmeiij 1867„ — Eatzeburg,
Waldverderbtn% 18G0. — Kuntzek, Esperm. Physik. — Bauernfeind, Vermessuogsk\
ii-ide, ´2 Bande, 1873. — Judeicb, Forstemriclitung, 1874. — Dr. Bauer, Geodiisie,
1858. — Dr. Ferd, Senft, Chemie, 1857. — ´2 Bande bargerl. Strafgesetz —
Aibert, Forstl. Eetnebsregeluug, 1861. — finbrieli, Baukunst, 186G, — Heyer, WaldertragsregeluTig,
18G2, — l^clmltzp, Forstpolizei, 1841. — Scbultze, Forstbetriebsregehing,
1841, — Scbultze, Wa]derziebung. — Hundeđbageiij Forstabsebatzungj 18^6.
— Sjuiczek, Ailgemeine Forsfcbotanik, 1846. — Hartig, Lehrbucb fin* Forster, 3 Baude.
— Dobels Jagerpraktikaj 8 Biiude, 18^8,
fleUVOiane knjige: Hartlg, Lebrbncb far Forster, 5 Bande, 1823. — Heyer,
Waldwerthberecbuimg, 1805. — Iieyei´, Pflanzenpbisiologie. — Gayer, Forstbeniitzung,
12 LiefernBgen, 1876, —- Haischel, Leitfadeu zaz Beatimmatig der scbadUclicn Forstimd
Obstbaiirainsekten, 187G. — Sekendorf, Forstlicbes yer3uchswesen, 1881. —
Friedrii^b, I>as Distanzmesseu, 1881. — Kaiiz, Forst- und Jagdweseri, 1845. -—
Schliset, Land^irtbscbuf´C 187 7. — Koiler, Neueste Erfindungeo imd Erfabrungen m
der Industrie.


Nadalje niidjajn se na })rodajii: B jelenje glave iz sadre 3 rogovi, 1 lanjacglava
h sadre s rogovi, 8 srnjadkib glava iz sadre s rogovi, 5 lanja^^kib rogova na
drvenom obodu, 38 srnja^kih rogova na drvenom obodu, i 1 svjetionjak (Luster) iz
jelenskili rogova, umjetno bravarsko djelo. — Konačno jedna kožija (Kutscliierwageii)
i jedna na pol pokrivena kola, dobro sačuvana, mogu se jeftino kupiti.


Pobliže obaviesti o svem gore pomenutom daje nredniGtvo „8um . lista" .


Dopisnica uredničtva.


P, n. gg. E. S. u Belovam; L. Ž, u dolj. Miholjcn, E T. u Šljivoševcih, G-.


V. n Stubici, L. p]. Sz. u Jaski i J. E. u Zagrebu: Hvalimo Vam nsrdno na pripoBlandi
Tie^tih : ćbaueih ; pmnia prostoru linta dadosmo otisnuti u ovaj broj, što nije
moglo doHpieti, uvr.hr <^^emo kasnije. P. B. u Mitrovici : Molimo Vas, da nam izvolite
nastavak Vašega članka pospieSenjem dostaviti za budut´i broj.
Uredničtvo i naklada brv.-^kv. .šninarskoga driažtva. -~ Tif^ak C. Albrechta.