DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1890 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 231
I-IIST^K:.


Družtvene viesti.


Sjednica upravnog odbora šumar, družtva obdržavana je dne 21. travnja


t. g. u prisutnosti p. n. gg. odbornika Dursta, Ettingera, Fischbacha, KesterSanka, Kolara
i Vrbanida. — Nakon ovjerovljenja zapisnika ođborske sjednice od 10. veljače
t. g. javlja tajnik, da je družtvo izgubilo smrdu dvojicu članova na ime: nađšumara
vlastelinstva čabarskoga Pranju Demel a i šumarskog upravitelja vlastelinstva kneza
Thurn Taxisa u Brodu na Kupi Gjuru Jareša , zatim da je kr. nađšumar Dragutin
C^ernick i družtvu poklonio „Šumski red« izdan Ifi. studena 1767. po carskoj komori
u Trstu za šume c. kr. gospoštije bakarske, te da je predsjedništvo predstavkom
od 12. ožujka t. g. br. 16. pođnielo vis. vladi u posljednoj glavnoj skupštini družtva
usvojen nacrt zakonft o uredjenju šumske uprave i službe u starom provincijalu zajedno
s odnosnim obrazloženjem.
Prelazeći za tim na ćitanje važnijih prispjelih dopisa, budu pročitani i odpis vis.
kr. zemalj. vlade od 25. veljače t. g. br. 48962, kojim je družtvu i za o. g. doznačena
subvencija od 400 for. iz zemaljskih sredstva, za tim dopis poglavarstvu građa
Zagreba od 27. ožujka t. g. br. 6815, kojim je družtvu saobčen zaključak gradskog
zastupstva od 26. ožujka t. g. glasom kojega isto nije obnašlo uvažiti
molbu šumarskoga družtva od 14. ožujka t. g. glede bezplatnog
ustupa gradilišta u svrhu gradnje šumarskoga doma, nadalje dopis
ravnateljstva kr. šumar, i gospodarskog učilišta u Križevcih od 14. veljače t. g. br. 89,
kojim se isto zahvaljuje odboru družtvu za podporu ubogih slušatelja priposlanih 10 fr.,
te napokon odpis vis. kr. zemalj. vlade od 16. travnja t. g. br. 12782, kojim je saobe´eno,
da de so iznimno dne 28. travnja t. g. obdržavati viši šumarski
državn i izpiti , te podjedno odbor pozvan, da podnese pitanja za pismene radnje,
na što odbor sastav tih pitanja povjeri p. n. gg. R. Fischbahu , ,J. Ettingeru i V.
Eačkomu.


Prelazeći na ostale točke dnevnoga reda, zaključi odbor prije svega, da se po
odboru jur prije zaključeni rad oko pospješenja oživotvorenja gradnje šumarskoga doma
i uzprkos gori rečenog riešenja poglavarstvo grada Zagreba nastaviti imade, a naročito,
da družtvo toga radi pozove prije svega onu gg., koji prigodom prošle glavne skupštine
stanoviti prinos u tu svrhu predbilježise, da takov sada i uplate, a osim toga, da se obrati
i na sve ostale Članove i prijatelje, te dobrotvore družtva, da istomu u to ime štogod doznače.
Glede ob držan ja ovogodišnje XIV. glavne skupštine družtva
zaključi odbor nakon odobrenja po mjestnom poslovodji nadšumaru V. Benaku
predloženoga programa s tom skupštinom u savezu stojedih izleta u šume I. i II.
banske imovne obdiue, te grada Petrinje, da se skupština ta obđržaj e n a dn e 21 .
rujn a t. g. i sliedeće dane, ovlastiv predsjednićtvo na svojedobno izdanje odnosnog
potanjeg programa. Odazivajudi se pak pozivu centralnog odbora za obdržanje ovogodišnjeg
šumarskog kongresa u Beču mjesecu rujna, bude zaključeno, da družtvo pri
tom sudjeluje, te da se kao zastupnici družtva prijave p. n. g. predsjednik M. Durst,
podpredsjednik M. Vrbanid, tajnik F. Kesterčanek, te odbornik R. Pischbach, na što
bude po gg. predsjedniku i podpredsjedniku pređuzeto skontrovanje družtvenog blagajničkog
dnevnika i blagajne, te ista u redu pronadjena. Od raznih predloga napokon
iztaknuti je, da je odbornik g. (j. Ettinger družtvu ponudio na kup po njemu alfabetički
sastavljeni inđex sadržaja sviju do sada po družtvu izdanih 13 svezaka šu