DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1890 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 232 —


marskoga lista. Ovaj elaborat bude predan na prouSenje i svojedobno pođnešenje pređloga
gg. Vrbanidu i Fischbachu. Konačno pak zaključi odbor obratiti se posebnimi
pređstavkami na vis. kr. zem. vladu i to na odjel za pravosuđje i unut. poslove,
da oni upute podčinjene oblasti 1. da se za vještake u šumarsko tehničkih poslovih upotrebljuju
doista samo šumari osposobljeni za samostalnu šumsku upravu (prema §. 22.


z. šum.) 2. da se rađnjam geodetičkim i mjerničkim, koje šumari u interesu svojih
službodavaca izvadjaju priznaje podpuna i ista valjanost, kao da su ih sastavili ovlašteni
mjernici ili zemljomjeri i 3. da se osposobljenim šumarom u slučaju, da zaištu
za pođieljenje prava izvršivanja mjerničtva, to pravo daje prema obsegu ustanovljenomu
za t. z. civilne mjernike, a ne da se isti, kako to do sada bivalo, u najnižu kategoriju
t. z. zemljomjera uvrštuju. Napokon bude međju članove odbora podieljen po
odboru ad boe sastavljeni preradjeni nacrt novog šumskog zakona radi proučanja u
svrhu svojedobne konačne redakcije.


Pripomoćnoj zakladi šumarskoga đružtva pristupiše p. n. gg. Franić
Andrija, lugar petrovaradinske imovne obdine, uplativ 1 for., — B a u i ć Josip, kr.
nadlugar, uplativ 5 for. — Paini ć Ivan, nadlugar vlastelinstva varaždinske Toplice,
uplativ 2 for. i K u zrna Gjula, kr. državni nadšumar, uplativ 5 for.


Sa drvarskog tržišta.


Uspjeh prodaje drva. Prigodom dražbe stabala, obdržavane dne 31 . ožujka t. g.
kod otočke imovne obdine, stigle su sliedede ponude:


1. Ponuda đrvotržca Marka Biondid a iz Kompolja na 220 bukovih stabala u
sjeku Krekovač a za ciepkovinu sposobnih po kubičnom metru na okruglo sa korom
premjereno 2 for. 82 nvo. ; izklična ciena bijaše 2 for. 80 uvč.
2. Istog đrvotržca na 1000 komada bukava za ciepkovinu sposobnih u sječini
Marković Rudine po kub. mt. 2 for. 81 nvč.; izklična ciena 2 for. 50 nč.
3. Istog kupea za 150 bukava u sjeku Bačinovac sa 2 for. 71 nvč. po
kb. mt.; izklična ciena 2 for. 50 nvč.
i. Istog kupca za 700 bukava u sjeku Kuterevska Kosa sa 2 for. 71 nč.
po kb. mt. prama izkličnoj cieni od 2 for. 50 nvč.
5. Napokon ponuda tog kupca za 900 jelovih stabala u sjeku Crn o Jezer o
sa 2 for. 57 nvč. po kb. mt. prama izkličnoj cieni od 3 for. 20 nvč.
Nadalje stigla je ponuda đrvotržca Frane Prp i da iz Sviće na 200 jelovih
stabala u sjeku Kalčid a Vr h sa 2 for. 31 novč. po kb. mt. prama izkličnoj cieni
od 2 for. 90 novč., te za 100 bukava u istom sjeku sa 2 for. 1 nvč. po kb. mt. prama
izkličnoj cieni od 2 for. 50 nvč.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


šumsko grmlje i drveće u Hrvatskoj i Slavoniji, opisao Josip Ettinger.
Naknadno k našoj viesti, priobdenoj u Šumarskom listu str. 565. od god. 1889. javljamo
p. n. gg. člauovom, da je pod gornjim naslovom označeno djelo upravo đotiskala
ovdašnja „Knjižara Dioničke tiskare" i da de knjiga za koji dan izaći.


Sa svoje strane iztaknuti nam je ved unapried, da nije upitna knjižara ni troška
ni truda šteđila, nego je sve upotrebila, da djelo čim ljepše i ukusnije izpane, što joj
je, moramo punim pravom priznati, i za rukom pošlo.


Knjiga obsiže u svemu s predgovorom, s razredbom đrveda i sa specialnim opisom
rodova grmlja i drveća 204 tiskanih stranica na finom chamois-papiru i devet
litograf. tablica.