DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1890 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 233 —


Sadržaje dva diela. U prvom đielu opisuje se „listavo grmlje i drvede"
sa 68 rodova, medju kojima je hrast najviše zastupan. U drugom dielu navedeno je
,,smrekovo grmlje i drveće" s 8 rodova. Slilie su takodjer liepo izpale i predstavljaju,
doduše litografijom, pojedine vrsti zbilja dobro.


Za sad se ne demo u pobliže razglabanje djela upuštati, nego demo to naknadno
učiniti.


Continentale Holz - Zeitung. Organ ftir die commerciellen und tarifarischen
Interessen der Holzproduction, des Holzhandels und der Holzindustrie, izlazi u Bedu
na 1. i 15. svakoga mjeseca u najvećem četvrt-formatu i u znatnom obsegu, a izdaje
taj časopis Edmun đ Hofmann . U koliko smo iz dosađanjih brojeva (II. tečaj) razabrati
mogli, predočuje nam Holz-Zeitun g cielo gibanje drvarskoga tržišta u
Europi, zastupa pak obsežno interese cjelokupne produkcije i trgovine s drvi, te u
obde drvarskog obrta.


S naše strane preporučujemo taj organ osobitoj pažnji p. n. gg. šumarS,, šumoposjednika,
šumskih obrtnika i svakoga prijatelja, koji se iole zanima s drvarskom
produkcijom. Imenito bi pomenuti organ preporučili za oglašivanje dražba i prodaja
drva s obzirom na okolnost, što je u drvarskoj publici veo dovoljno poznat. Ciena mu
je na godinu 10 for., na pol godine 5 for. 50 nč., a na čevrtgodište 3 for. Adresa:
Continentale Holz-Zeitung, Administration: Wien, V. Margaretheng
u r t e 1.


Osobne viesti.


Pođieljenje. Njegovo ces. i kr. apošt. Veličanstvo podielilo je milostivno pokrajinskomu
šumskomu nadzorniku Ferdinandu Zikmundowskom u u Zadru naslov
i značaj šumskoga savjetnika.


Imenovanje. Ivan Konig , kot. šumar urbar, obdine delničke, imenovan je
kot. šumarom u Dugomselu, a Ladislav Č e r n y, kot. šumar urbar, obdine Našice, nadšumarom
kod prečast. prvost. kaptola zagrebačkoga sa sjedištem u Kraljevcu.


Umrli su:- kr. nadšumar Franjo Giriček u sv. Roku u Lici, Gjuro Jareš
šumar, upravitelj, vlastel. prejasnoga kneza Thurn i Taxis, Brod — Grobnik i Franjo
Dem l predstojnik dohodarstvenog ureda vlastelinstva Čabar pl. obitelji Ghyczy.


Sitnice.


Lugarski državni izpiti u županiji zagrebačkoj obdržavat ce se o. g. u
smislu naredbe vis. kralj, zemalj. vlade od 28. kolovoza br. 25.387. dne 19. svibnja
i sliedede dane kod kr. kotarske oblasti u Petrinji.


Abiturientom šumarstva na znanje. Često se dogadja, da bi mnogi od
naših domadih sinova, koji su svršili dobrim uspjehom šumarstvo, rado polučili
koje mjesto za daljnju svoju naobrazbu u praksi, a nemaju prilike, da saznadu,
kako i gdje bi mogli sličnu službu dobiti. Premda se izpražnjena šumarska
mjesta, buđ u javnoj, bud u privatnoj službi, vedinom oglasuju u domadih časopisih,
to se ipak dogadja, da se pojedini posjednici šuma od slučaja do slučaja obraćaju na
ravnateljstvo kr. gospod.- šumarskog učilišta u Križevcu s upitom, da li ima kojega
čestita i vriedna absolviranog šumara u svrhu namještenja u šumarskoj službi? Obzirom
na tu okolnost preporučujemo našim mlađim šumarom, da u vlastitom interesu prijave
đogodice svoje obitalište pomenutom ravnateljstvu a podjedno da priobde i želje glede
postignuda kakove šum. službe. Tim načinom de se mnogom obzira vriednomu mladidu
u pomod pritedi.


Ovogodišnje poučno putovanje slušatelja šumarskog tečaja na kr. gospod.šumars.
učilišta u Križevoih pređuzet de se dne 19. svibnja t. g. Kako nam prijatelj
odanle javlja, krenut de naši mladi šumari isti dan o 11 sati u jutro iz Križevaca