DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 264 —


približivši se k stablu. N^apokon treba navesti, da su gornji dielovi stabla manje
vriedni, te se potrebite dimenzije jednostavno i od oka uzeti mogu.
Količina gradnja i drugih samo za ogrievno drvo sposobnih đielova stabla
ustanovljuje se procjenom na oko.


Posao je ovakve procjene brz, jer ako je može biti veći posao vani, to
je kućni posao kraći i jednostavniji, pošto nema dugačkih umarajućih i dosadnih
računa a može ga i pisar obaviti (izvadci sadržine iz skrižaljaka). Točnost
je isto tako prama potrebi dovoljna, jer se vriedniji dielovi skoro direktno
mjere i jer se može uzeti, da se moguće netočne procjene kod radnje u većem
izravnaju, a onda, što je osobito važno, ne treba izkustva kao kod uporabe
obličnih brojeva ili kod obične procjene.


Za kontrolu radnje i za svjestnost u točnosti iste može se gdjekoje
stablo u ležećem stanju naknadno izmjeriti ili pak pojedine za račun potrebite
dimenzije kod još stojećih stabala posebnim za to konstruiranim strojevima
(Brajmanov universalni stroj i dr.) izmjeriti, pošto je bila procjena onakva,
kako je gore opisana.


U Novigradu, mjeseca travnja 1890. J. Vraničar, šumar.


Unapredjenje lova kod imovne obćine Križevačke.


Kako nam lovne prilike loše stoje i koristne divlači sve to više ponestaje,
mislim, da mi ne treba dokazivati; jer prem postoji lovski zakon i zakonski
članak XXIII. od g. 1883. koji slovi o porezu na puške i lov, diljem ciele
domovine izuzev nekoja oveća vlastela, lov je spao na ništicu tako, da, želiš li
vidjeti zeca, moraš obići cielu obćinu, dokle ga nadješ.


Zaista je to žalostan pojav, pa nam se i nehotice namiće pitanje, koji je
tomu razlog i kako bi se dalo tome doskočiti i lovne prilike podići na stepen,
na kom se iste nalaze u drugih zemljah a i nedaleko preko Drave, gdje ipak
kako sam se i sam uvjerio, dva tri lovca mogu danas ubiti do 50 komada
zečeva.


U bivšoj krajini naročito u postojaloj Varaždinsko-križevačkoj pukovniji ne
stoji danas s lovom bolje nego i u najzadnjoj obćini provincijala uzprkos tomu,
što su lovišta imovne obćine i državne šumske uprave po lovnom zakonu izlučena
i imadu svoje pazitelje.


Želimo li imati odgovor na pitanje: za što se nije mogao lov do sada podići
naročito u obsegu ove imovne obćine, evo ga:
U 33 izlučena lovna kotara imovne obćine križevačke zakupnikom je
lova šumsko upravno i čuvarsko osoblje po zaključku upravljajućeg odbora od


31. 8. toč. 4. g. 1881. vidi broj 2596 ex 1881., sa svotom od 84 for. 1 nvč.
kao najvišom dostalbinom polučenom na posljednjoj javnoj dražbi.
Ova svota bijaše repartirana na šumare i lugare, koji su i lov izvršivali
po volji.
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 265 —


Šumar nije mogao lugaru braniti lovljenje, jer je potonji plaćao zakupninu.


Kako je nadalje poznata stvar, da kod nas vlada velika oskudica dobrim
lovačkimi psi, pak takove s veoma malom-iznimkom nema niti šumar niti lugar,
to se po starom krajiškom običaju moralo na lov pozivati ljude, koji imaju
pse i koji će ih po njima poznatih jamah i predjelih zavadjati, jer, u prostranom
lovištu lugar ma baš i pse imao, sam uspješno loviti ne može bez
takovih lovaca, koji se inače ovdje zovu „Raubschtitzi".


Kad su se pak takovi ljudi na lov pozivali po zvaničnicih lugarih, kojim
je dužnost, da svakoga ovakovog lovca prijave, oduzmu mu puške i poubijaju pse,
to si lako svaki predstaviti može, da su oni kasnije i u odsutnosti lugara i
šumara i sami za sebe lovili i divljač ganjali, ubijali, ranili i raztjerali.


Što više, naselilo se u našem kraju mnogo Čeha, Moravaca i Madjarah,
koji umiju i zamke postavljati i željeza podlecati, sve da uboga zeca ili srnu
ulove i tim njegovom koljenu kraj učine, što svakako nije bilo daleko.


Kad osim toga uzmeš u obzir, da oblasti naročito obćine slabo mare za
izvršivanje zakonskih ustanova o lovu, a oružnici, financi, obć. stražari, imadu
puno prečega posla od pazke na zvjerokradice i otimanja neoporezovanih pušaka
itd., to ti se onda prikažu lovne prilike u pravom svjetlu, pak je skrajnje
vrieme, da se i u tom pogledu što uzradi.


Kad može lov cvasti drugdje, za što da to kod nas ne bi bilo moguće?


Tako se pitahu šumari imovne obćine križevačke na svom sastanku dne


2. siečnja t. g.
Tu se stalo razmišljati i dogovarati o podignuću lova u veliko, pa im
doista podje konačno za rukom jednodušnim svojim zaključkom stvoriti činovničko
lovačko družtvo ove imovne obćine, primiv lov izključivo u svoje ruke a
lugare kao plaćajuće članove izključiv sastavkom lovnog statuta.


Evo donašam s toga rečeni statut pred naše šumare, ne bi li i oni uz
nas pristali i svaka imovna obćina u svom području htjela nešto doprinieti za
naše lovne prilike, pak bog dao, da se i kod nas za kratko vrieme podigao lov,
ova jedina, nevina i najljepša a i koristna naša zabava, na koju smo svakako
upućeni, nemajući na selu gradskih salona, koncerata i kazališta, gdje bi si za
prostog vremena iza težke službe i napornog rada prikraćivali vrieme.


Š t a, t "CL t


činovničkog lovačkog družtva imovne obćine križevačke.


§ 1


Izlučena lovišta šuma imovne obćine križevačke spadaju glasom zaključka
upravljajućeg odbora od 31. kolovoza točka 4. god. 1881. vidi br. 2596 ex 1881.
u zakup činovnikom imovne ove obćine (računajući ovamo nadšumara, taksatora,
protustavnika, 4 kotarska šumara, 4 šumarska pristava i 1 šumarskog
vježbenika) za zakupnu svotu od 84 for. 01 novč.
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 266 —


5. 2.
Pazitelji su lova lugari imovne obćine, koji posebno za nadziranje lova
prema §. 16. lovskoga zakona zaprisegnuti biti moraju, pak su u pogledu izvršivanja
dužnosti pazitelja lova nuz. svoju lugarsku službu podčinjeni gospodarstvenom
uredu, ter se ova dužnost broji u smislu §. 97. naputka C od
god. 1881. u njihovu službenu dužnost tako, da za svako zanemarenje u lovsko
paziteljnom pogledu pođpađaju kazni §. 110. i 111. gore rečenog naputka.
Lugari kao pazitelji lova nemaju na tom temelju pravo na nikakovu
posebnu nagradu, dok lovačkom družtvu prosto stoji pojedine čuvare lova iz
svojih sredstava nagraditi radi marljivog izvršivanja dužnosti.


§. 3.


članovi lovačkog družtva plaćaju zakupninu u blagajnu imovne obćine u
jednakih mjesečnih obrocih uztegcm plaće prema zaključku prve činovničke
sjednice točke III.
§ i


Lovačkomu družtvu predsjednikom je nadšumar kao upravitelj i šef gospodarstvenog
ureda, dok tajnika, blagajnika i 3 odbornika biraju članovi
pismeno ili uslmeno u glavnoj svojoj sjednici, koja se ima svake godine u
Belovaru obdržavati.


§. 5.


Dužnost je predsjednika budnim okom pratiti djelovanje lovskog čuvarskog
osoblja i svaki propuštaj najstrožije kazniti, interese družtva braniti, pred sudom
i oblastim zastupati, predlagati družtvu načine i mjere, kojimi bi se lov podignuti
mogao, i predsjedati sjednicam lovačkog družtva.


Dužnost je tajnika vodjenje svih pisarničkih posala, koji se odnose na
družtvo i odredbe odbora i predsjednika putem područnih vanjskih članova
(šumara i pristava) i pazitelja lova izvršivati dati. Dužnosti su blagajnika pobiranje
zakupnine, primanje lovnih taksa gostova i u obće vodjenje ciele novčane
manipulacije družtva.


Dužnosti su odbora svako mjesečno sastajanje u sjednice, u kojih će se
imati stvarati zaključci o boljku i unapredjenju družtva.


§. 6.


Pravo izvršivanja lova pripada izključivo samo članovom u cielom području
imovne obćine.


Nu dozvoljeno je pojedinom članu na lov sa sobom uzeti jednog ili više
gostova, nu ovi će imati za svaki put u blagajnu lovačkog družtva uplatiti
iznos od 50 novč., koje dotični član predsjedniku naknadno najaviti, a blagajniku
taksu priposlati ima.
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 267 —


Zabrana lova, sadržana u §. 18. lovnog zakona od g. 1870. ima se najtočnije
obdržavati izuzev lov na zečeve, koji u području ove imovne obćine
ima početi 1. listopada, a trajati do konca siečnja.


§. 8.


Glavna je sjednica vlastna zaključiti i zaključak provesti dati, da se pojedini
lovski kotari jednu, dvie i više godina u posvemašnu zabranu stave. Tko
bi prestupio ovakove zaključke, ima se za prvi put kazniti po predsjedniku
globom od 10 for., a za ponovni slučaj iz družtva izključiti.


§ 9.
Tko prestupa §. 18. lovskoga zakona, bit će takodjer iz družtva izključen,
pak će ga predsjednik nadležnoj oblasti radi prestupka rečenog §. 1. utužiti.


§. 10.


Kad pojedini član veći lov naredjuje, imade to javiti predsjedniku s naznakom
kotara, u kom će se lov držati, pak će takovom ugodom biti strogo
zabranjeno voditi sa sobom lovca, koji za vršenje lova zakonom propisanu
kvalifikaciju nema.


Ujedno se na svaki ovakov lov imadu pozvati svi članovi lovačkog družtva.


§. 11.
Svaki član družtva imade voditi izkaz ubijene divljači, koji se na koncu
svake godine u glavni izkaz, koji vodi tajnik, unesti ima.


§. 12.
Paziteljem lova strogo je zabranjeno samovlastno lovljenje pod pretnjom
posljedica, sadržanih u §. 110. i Ul. naputka C. od god. 1881., pak je članovom
družtva osobita dužnost svakoga pazitelja, koji bi se prekršio ustanove
ovoga §. 12. odmah pozvati na odgovornost, a stvar prijaviti predsjedniku.
Usuprot dozvoljeno je svakom članu družtva pozvati jednog ili više obližnjih
pazitelja (lugarah) na lov bez u §. 6. ovoga statuta naznačene takse, u koliko
to služba dopušta.
§. 13.


Pazitelji lova imadu osobitu pažnju posvetiti podmetanju uzica (Schlingen)
željezi i t. d. skitajućim lovskim psom, a naročito svakom neovlaštenom lovcu
zatečenom na činu oduzeti oružje i učiniti prijavu.


Izuzev zakonom dozvoljene globe kao nagrade dobit će pazitelj lova od
samoga družtva za svaki slični slučaj još posebnu nagradu.
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 268 —


§ U.


Dozvoljeno je paziteljem lova, dapače mu je dužnost grabežljivu zvjerad
kao vuka, lisicu, kunu, jastreba, svraku i t. d. ubiti, pak će dobiti za svaki
slučaj iz blagajne imovne obćine križevačke glasom zaključka zastupstva točka


9. od 16. listopada 1889. posebnu nagradu.
§ 15.


Od dana uzajamnog prihvata ovoga statuta po svih članovih družtva, koji
će ovaj statut podpisati, veže isti svakoga člana tako, da uzradi li proti propisom
istoga, podpada kazni od 5 do 10 for., koja teče u družtvenu blagajnu
ili izključenju.


§. 16.


Predsjednik družtva pobrinut će se, da se s\i lugari kao pazitelji lova
odmah zaprisegnu i da se ovaj statut za najstrožije obdržavanje službeno svemu
lugarskomu osoblju proglasi.


Konačno mi je nadovezati, da smo jur po smislu §. 8. ovoga statuta tri
lovska kotara na dvie godine pod zabranu lova stavili, koji nam nakon izminuća
tog vremena obećavaju najizdašniju lovinu na srne i zečeve.


Ako se budu odredbe ove strogo obdržavale, o čem ne dvojimo, jer već
imade od prvi siečnja do danas više prijava o lovnih prekršajih, koje su
oblastim na postupanje ustupljene, to se za kratko vrieme mora opaziti željeni
uspjeh, pak ću sa radošću u našem listu javiti rezultat o lovnih naših prilikah.


— n —


Zvjerokradice.


Kao što se šumar ima boriti protiv šteta po šumah, isto se tako ima
boriti i protiv zvjerokradica, ako ne neposredno, a ono posredno. Osobito se
ima boriti onaj šumar, kojemu je povjerena uprava obćinskih šumara, ako hoće,
da obćinske šume zakupnika lovišta i u buduće imaju, jer je i zakupnina lovišta
prihod dotične šume.


Svaki se šumar mora trsiti, da bude financialno stanje područnih mu
šuma što bolje, pak je dakle i opravdana gornja tvrdnja. Opravdana je već
sbog toga razloga, jer lovni zakon veže šumara, da bdije nad lovstvom. U ovo
nekoliko redaka hoću da predočim cienjenim čitateljima lovno stanje u „Stubičkom
kotaru."


U svim obćin. šumama iznajmljen je lov putem javne dražbe većinom
vlastelinima. Jer sve vlastelinske šume graniče s obćinskimi šumama, to su
vlastelini i najmili obć. lovišta, da svoja i obćin. lovišta zaokruže. U Stu-
bićkom kotaru imaju veća lovišta vlastelinstva : Novi dvori, Gor. Bistra, Golubovec,
Jakovlje, Kaniža, Oroslavlje, Podgradje i nekoji manji zakupnici. Ve