DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 268 —


§ U.


Dozvoljeno je paziteljem lova, dapače mu je dužnost grabežljivu zvjerad
kao vuka, lisicu, kunu, jastreba, svraku i t. d. ubiti, pak će dobiti za svaki
slučaj iz blagajne imovne obćine križevačke glasom zaključka zastupstva točka


9. od 16. listopada 1889. posebnu nagradu.
§ 15.


Od dana uzajamnog prihvata ovoga statuta po svih članovih družtva, koji
će ovaj statut podpisati, veže isti svakoga člana tako, da uzradi li proti propisom
istoga, podpada kazni od 5 do 10 for., koja teče u družtvenu blagajnu
ili izključenju.


§. 16.


Predsjednik družtva pobrinut će se, da se s\i lugari kao pazitelji lova
odmah zaprisegnu i da se ovaj statut za najstrožije obdržavanje službeno svemu
lugarskomu osoblju proglasi.


Konačno mi je nadovezati, da smo jur po smislu §. 8. ovoga statuta tri
lovska kotara na dvie godine pod zabranu lova stavili, koji nam nakon izminuća
tog vremena obećavaju najizdašniju lovinu na srne i zečeve.


Ako se budu odredbe ove strogo obdržavale, o čem ne dvojimo, jer već
imade od prvi siečnja do danas više prijava o lovnih prekršajih, koje su
oblastim na postupanje ustupljene, to se za kratko vrieme mora opaziti željeni
uspjeh, pak ću sa radošću u našem listu javiti rezultat o lovnih naših prilikah.


— n —


Zvjerokradice.


Kao što se šumar ima boriti protiv šteta po šumah, isto se tako ima
boriti i protiv zvjerokradica, ako ne neposredno, a ono posredno. Osobito se
ima boriti onaj šumar, kojemu je povjerena uprava obćinskih šumara, ako hoće,
da obćinske šume zakupnika lovišta i u buduće imaju, jer je i zakupnina lovišta
prihod dotične šume.


Svaki se šumar mora trsiti, da bude financialno stanje područnih mu
šuma što bolje, pak je dakle i opravdana gornja tvrdnja. Opravdana je već
sbog toga razloga, jer lovni zakon veže šumara, da bdije nad lovstvom. U ovo
nekoliko redaka hoću da predočim cienjenim čitateljima lovno stanje u „Stubičkom
kotaru."


U svim obćin. šumama iznajmljen je lov putem javne dražbe većinom
vlastelinima. Jer sve vlastelinske šume graniče s obćinskimi šumama, to su
vlastelini i najmili obć. lovišta, da svoja i obćin. lovišta zaokruže. U Stu-
bićkom kotaru imaju veća lovišta vlastelinstva : Novi dvori, Gor. Bistra, Golubovec,
Jakovlje, Kaniža, Oroslavlje, Podgradje i nekoji manji zakupnici. Ve
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 26§ —


ćina vlastelinskih i obćinskili šuma i pašnjaka leži na „Slemenu" (zagrebačka
gora). Glavni je lov u ,gori" lov na srne t. zv. lov na visoku divljač. Osim
srna nema u „gori" tako rekav druge korlstne divljači. Grabežljivaca ima dosta
kao lisica i drugih manjih, a kurjaka u obće i nema u cielom kotaru. Nizki
lov proteže se većinom ravnicom i to po poljih i pašnjacih šikarom obraštenih.
Glavna je vrst pri nizkom lovu zec, dok je lov na ptice dosta slab; osobito
ie slab lov na močvarice, jer močvara u cielom kotaru i nema.


Glavni je predmet ove moje razpravice lov na srne. Najviše se srna lovi
u šumah obćine Bistra, Dolj. i Gor. Stubica, manje pak u obćini Mar. Bistrici.
Obzirom na šumsku površinu razmjerno dosta srna potuku godimice sami zakupnici
i vlastnici lovišta.


Zakupnici i vlastnici lovišta ne ubijaju ipak toliko, koliko zvjerokradice.


Premda ne će mnogi toga povjerovati, ipak je na žalost istina.


Najviše zvjerokradica od zanata ima u obćini Bistra (selo Jakovlje, Gor.
Bistra i Oborovo) i Dolj. Stubici (selo Krušljevo, Slatina, Igrišće, Kapeljšćak,
Strmec, Kraljevrh i Pila), manje pak u obćini Gor. Stubica (selo Gusakovac,
Sagudovac i Slanipotok) i u Mar. Bistrici (selo Laz i Globočec.)


U obće se može reći, da zvjerokradica ima u onim selima, koja su blizu
„gore," odnosno blizu lovnih revira. Osim domaćih zvjerokradica ima ih i iz
susjednog klanjačkog i zagrebačkog kotara, koji u družtvu s domaćima idu
u lov. —


Zvjerokradice tjeraju svoj zanat javno bez da se ikoga boje, a love u
vrieme slobodno i u vrieme lovostaje!
Svoj nepošteni zanat tjeraju ovako:


1. Zvjerokradice idu uviek hrpimice u lov i to 5, 10, 15, 20 dapače i
30 skupa; riedko kada ide samac.
2. U lovu drže se svi većinom skupa tako, da pojedinac ne nastrada.
3. U lovu se ne mogu zvjerokradice prepoznati, jer se liče crnilom, meću
krinke na lice, preoblače u ženska odjela, u obće oprave se tako, da ih ne
može nitko prepoznati.
4. Kad su zvjerokradice u lovu, ne smije im se nitko pribhžiti, jer pucaju
na svakoga, tko ih uznemiruje, te im nepošten čin osujetiti kani.
5. Svoje puške, streljivo i razne odjeće skrivaju u „gori." Riedkost je,
da zvjerokradica pušku kod kuće ima.
6. Zvjerokradice love po svih šuma ,zagrebačke gore." Oni love više puta
u istom reviru, u isto vrieme, kad i sam vlastnik i zakupnik lovišta lovi!
Kako se iz navedenih činjenica dade uvidjeti zvjerokradice su u ovom kotaru
preoteli mah.
Mislio bi tkogod, da se proti njima ne postupa nikako, kad oni svoj nepošteni
zanat ovako javno tjeraju; nu to ne stoji.


Od strane kr. kotarske oblasti, obć. poglavarstva, oružničke postaje, lugarskog
i lovno paziteljnog osoblja čini se dosta ali je težko zvjerokradicam
doći glave.
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 270 —


Kr. kot. oblast kazni zvjerokradice osjetljivo globaini; nu jer se ove većinom
radi neutjerivosti pretvaraju u kaznu zatvora, ne djeluje ova kazna ništa!
Da pak kazna zatvora na čovjeka, koji se nepoštenim i zabranjenim činima
bavi ne djeluje ništa, priznat će mi svaki; jer je zvjerokradica od zanata sličan
kartašu, koji se ne može „opake bolesti i strasti" kaniti. Lugar odnosno
pazitelj lova ne smije se zvjerokradicam ni približiti, ako mu je mila na ramenu
glava.


Evo primjera:


1. Dva su lugara gospoštije Gor. Bistra vrebali pr. g- jednog dana u
jGori" na zvjerokradice. Čira su zvjerokradice lugare prepoznali, počeli su
odmah na iste pucati. Lugarima nepreosta ino, kad su svoje hitce izpalili,
nego put pod noge. — Bježeći našli su utočište kod gradskog lugara na „piramidi,"
te su istom drugi dan kući došli.
2. Jedanaest lugara gospoštije ,Golubovec" lovilo je prošle lovne godine,
pak se loveći sastalo sa zvjerokradicami. čim je velika grupa zvjerokradica
lugare opazila, pozdravila ih je pucanjem iz pušaka.
S jedne i s druge strane pucalo se iz daljine, te su ipak lugari sramotno
uzmaci morali. Glede ovog slučaja poznato mi je, da se vodi iztraga kod
kr. kot. suda.


3. Jednom se oružnička obhodnja od 2 momka sastala u šumi na putu
sa 6 zvjerokradica. Čim su zvjerokradice (preobučeni) oružnike uočili, naperili
su puške; isto tako i oružnici — Zvjerokradice su se s naperenimi ´puškami
nazada povlačili, pak dočepav se šume utekli; dok oružnici niesu imali zgode
pribhžiti im se.
4. Ove godine bio sam i sam u lovu, pak se uvjerio, da zvjerokradice tjeraju
svoj posao bez da se ikoga boje.


Bilo je to u lovištu gospoštije „Gor. Bistra."


Čekajući na meti opazim, da ide k meni srna. Ja opalim, ona se prebiti.
Za nekoliko časova evo psa za srnom, ali ne našega. Jer to nije bio lovački
već prosti seoski pas, uvjerio sam se, da su zvjerokradice u blizini.
Ja sam psa uhvatio i kući odveo, misleći, da ću možda po psu pronaći
zvjerokradicu, nu na žalost utekao je sa špage iz dvorišta.
Zvjerokradice bi sjegurno pucale i na nas, nu valjda ih je malo bilo, pak
su se bojali pokazati, misleći, da nas je mnogo u lovu.


Premda je kr. kot. oblast stroge mjere proti zvjerokradicami izdala, težko
ih je, kako gore spomenuh, utamaniti. Pretraživanjem pušaka po kucah, nekolicinom
lugara u „Gori" težko je zvjerokradice utamaniti iz razloga spomenutih
pod točkom 1 — 6.


Pošto je kr. kot. oblast molila pojačanje oružničke postajaje u Bistri za
10 momaka, nadati se je uspjehu.


Da se zvjerokradicam na kraj stane, potrebito je već s toga razloga, što
bi pored njihovog nepoštenog zanata mogao službujući lugar, dapače i šumar
ostati u gori za drvom. Vidjet ćemo! Jašo V a c.