DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 271 —


Krajiška investicionaina zaklada od god. \^SQ*


Previšnjim ručnim pismom Nj. Veličanstva od 2. ožujka 1890. odobren je
rukovodni izkaz i računski zaključak krajiške investicionalne zaklade za g 1888.
Ovaj rukovodni izkaz i računski zaključak sastavljen je dne 22. svibnja 1889.,
te ga je povjerenstvo za investicije nakon razgledanja i pretresa u redu našlo
dne 31. listopada 1889.


Držeći se razredjenja, kojim je sastavljen službeni ovaj izkaz, priobćujemo
sliedeće rezultate:


A. Prihod:
Ukupna svota prihoda ili aktivum iznašala je 1888. g. 7,489 664 for. 94 nč.,
a sastavlja se od sliedećih stavka:


1. Koncem prosinca 1887. ostalo je u gotovom novcu ],232. 318 for.
84 novč., a u papirih po nabavnoj cieni njihovoj 3,406.788 for. 75 novč. To
dvoje čini ukupno 4,639 107 for, 59 novč., nu valja odmah već spomenuti, da
su ovi papiri vriedili 3,550.000 for. po tečaju, kad su računi zaključivani,
dakle mnogo više od nabavne c´ene.
Unišlo je pak tečajem godine:


a) Od prodaje izuajmljenja šuma:


2. Od prodaje starog drveta 2,682.501 fr. 18 nč. ili za čitavih 432.501 fr.
18 novč. više, nego li bijaše u proračunu uvršteno, jer je tamo taj prihod bio
preliminiran samo sa 2,250.000 for.
3. Za drvo, što je vihor oborio ili prelomio 13.664 for. U novč. Tu je
polučen povoljniji uspjeh za 10.664 for. 11 novč., jer bijaše proračanano
samo 3000 for.
4. Od zakupnine za pašu i žirenje i za šiške unišlo je 3564 for. 70 nv.
Posljedak bio je nepovoljniji za 3935 for. 30 novč., jer bijaše proračunano
7500 forinti.
5. Za šumske štete unišlo je 582 for. 90 novč., za 82 for. 9o novč. više,
nego li bijaše u proračunu uvršteno; tamo je taj prihod bio preliminiran
sa 500 forinti. ´^
6. Na velikoj ustavi na ušću Bosuta u Savu platih su brodovi 6097 for.,
za 97 for. više, nego li bijaše u proračunu uvršteno.
b) Od kamata glavnice:


7. Pošto su odbite povraćene kamate i provizija za kupovanje, unišlo je
ukupno 137.747 for. 46 novč., a proračunano bijaše samo 80.000 for., posljedak
je dakle povoljniji za 57.747 for. 46 novč.
* Ovu veoma važnu viest vadimo iz službenoga lista „Narodne novine," a sva<
komu šumaru ie dobro dođi, da se upozna s odnošaji gospodarenja i s dohodci iz šuma
krajiške investicionalne zaklade.


ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 34     <-- 34 -->        PDF

~ 272 —


Dobitak:


8 Razlika medju nabavnom cienom i tećajem vriednostnih papira 31.
prosinca 1888., koje sačinjavaju dio imovine, iznaša 6400 for.


B. Izdatak:
Svi izdatci iznieli su 1888. god. 1,801.161 for., a ta svota sastavljena je
od sliedećih stavka.


9. Na dnevnice i putne troškove potrošeno je 2929 for. 80 nove. Pro-
raćunano
bješe 3000 for., prištedjeno je dakle 70 for. 20 novč.
Dolazi središnja uprava, tek. br. 10—13.


10. Za upravu i nadzor unovčivanja drva izdano je 13.323 for. 92 nvč.
Proračunano bijaše 7530 for., posljedak je dakle nepovoljniji za 5493 fr. 92 n.,
jer se je iznos od 6480 for., koji se je imao god. 1887. predati državnoj
upravi, izplatio god. 1888.
11. Investicionalna blagajna stajala je 3454 for. 80 nov6., proračunato
bijaše 3480 for. prištedjeno je dakle 25 for. 20 novč.
12. Izdatci za strukovne potrebe zakladne uprave 3890 for. 79 novč.,
proračunano bijaše 3800 for., potrošeno je dakle više za 90 for. 79 nč.
13. Dionični iznos, što se po previšnjoj naredbi od 2. kolovoza 1875.
imade jednim postotkom dati državnoj upravi od prihoda, označenih pod tek.
brojem 1, 2, 3 i 4 iznio je svotu od 21.300 for. 57 novč. Proračunano bijaše
22.610 for.; povoljniji je dakle posljedak za 1309 for. 43 novč.
Mjestu a uprava.


14. Na pomoćne organe kod procjenjivanja stabala i kod predavanja
kupcem potrošeno je 1300 for. 38 novč., dočim bijaše proračunano 1200 for.
Tu je dakle proračun prekoračen za 100 for. 38 novč., nu s druge strane
prištedilo se je na istoj stavci 20.000 for., jer se niesu za konačnu predaju
obaviti se imajući svjestni izvidi preduzeli.
Sprave za unovčivanje drva.


15. Za čišćenje rieka Bosuta, Spačve i Studve, da se po njih može
ploviti, potrošeno je 309 for. 89 novč. Proračunano bijaše 6000 fr., prištedjeno
dakle 5690 for. 11 novč., jer se radnje niesu izvele.
16. Za uzdržavanje ceste, kojom se izvaža drvo iz Županje do Spačve,
te na cestarsko osoblje potrošeno je 25.428 for. 91 novč. Proračunano bijaše
25.000 for , izdalo se je dakle više 428 for. 91 novč.
17. Za uzdržavanje velike ustave na ušću Bosuta u Savu, te na ljude,
koji su na ustavu pazili i na njoj radili, potrošeno je 7219 for. 37 novč. Naprama
proračunano) svoti od 11.000 for. prištedjeno je 3780 for. 63 nč.


ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 273 —


18. Četvrti obrok subvencije za vicinalnu željeznicu Vinkovci-Brčifa iznio
je 107.944 for. 77 nvč. Proračunano bijaše 108.200 for., prištedjeno je dakle
255 for. 23 novč.
Željeznice.


19. Za gradnju krajiške željeznice Sunja-Nova Gradiška i Nova Gradiška-
Brod potrošeno je 1,065.052 for. 49 nč. Za odkupljena zemljišta za komad
željeznice Sunja-Nova Gradiška i Nova Gradiška-Brod izdano je 32.003 for.
37 novč., skupa 1,097.055 for. 86 novč. Proračunano bijaše pak na željezničke
gradnje god. 1888. 2,773.850 for., potrošeno je dakle manje 1,676.794 for. 14
novč. usljed toga, jer se kod željeznice Sunja-Nova Gradiška nisu konačne
radnje godine 1888. obavile, a kod željeznice Nova Gradiška-Brod započela je
radnja istom mjeseca kolovoza g. 1888., te se nije obavila u obsegu, kako je
bilo opredjeljeno.
Sliede investicije autonomne uprave. (Stavka 20.—35.)
Još su izdatci za ceste i za mostove. Redom izkazuje račun u ovom naslovu
sliedeće.


20. Za nastavak gradjenja ceste Karlovac-Slunj-Zavalje-Doljnji Lapac do
priključka na Dalmatinsku cestu kod Popine potrošeno je 9086 for. 69 novč.
Proračunano bijaše 30.000 for., prištedjeno je dakle 20.913 for. 31. novč. jer
se nisu sve radnje izvele.
21. Za konačne radnje na cesti Klasinić-Žirovac-Dvor potrošeno je 5897
for. 10 nvč. Proračunano bilo je 6000 for., prištedjeno dakle 102 for. 90 nvč,
22. Za konačne radnje na cesti Vinkovce-Privlaka potrošeno je 3422 fr,
36 nč. Naprama poračunanoj svoti od 6000 fr. prištedjeno je 1577 fr. 64 nvč.
23. Za nastavljenu radnju ceste Zemun-Mitrovica potrošeno je 61.608
for. 99 nvč. Proračunano bilo je 140.000 for., trebalo je dakle manje izdati
78.391 lor. 1 nvč.
24. Za nastavljenu radnju cestž. u žumberačkom kotaru potrošeno je 13.207
for. 70 novč. naprama proračunanoj svoti od 35.000 for., manje dakle 21.792
for. 30 novč.
2.5. Za nastavljenu gradnju ceste Jasenica-Dabar-Brlog do priključka na
Josefinsku cestu potrošeno je 34.000 for. Proračunato bijaše 51.000 for., manje
dakle 17.000 for.
26. Za konačnu izplatu gradnje kamenitoga mosta preko Mrežnice kod
Tržića potrošeno je 16.413 for. 38 nvč. Proračunato bijaše 14,000 for., dakle
više za 2413 for. 88. nvč.
27. Za nastavljenu gradnju ceste Glina-Oblaj do bosanske granice pravcem
prema bosanskom Vranograču potrošeno je 15.473 for. 81 nvč. Naprama proračunanoj
svoti od 20.500 for. izdano je manje 5026 for. 19 nvč.
28. Za konačnu izplatu privozne ceste postajam Otoku i Vrbanji na željezničkoj
pruzi Vinkovce-Brčka potrošeno je 20 797 for. 43 nvč. Proračunato bijaše
18.000 for., trebalo je
dakle više 2797 for. 43 nvč.
18


ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 274 —


29. Za nastavak tehničkih izviđah, sastavljanje predradnja i osnove za
most, koji bi se imao načiniti preko Save kod Mitrovice, proračunano bijaše
3800 for. Potrošeno je pak samo 2087 for. naprama proračunu dakle
1713 for. manje.
. 30. Za nastavljenu gradnju ceste Šid-Adaševci-Morović izdano je 55.038 fr.
86 novč. Proračunano bijaše 69.000 for., potrošilo se dakle manje 13.961 for.
14 novč.


31. Za nastavljenu gradnju ceste blizu plitvičkih jezera, dotično za saveznu
cestu Drežnik-Ljeskovac potrošeno je 1298 for. 59. nvč. Prema proračunanoj
svoti od 7000 for. manje je 5701 for. 41 nvč.
32. Za gradnju triju mostova na cesti medju Josipovcem i Plaški potrošeno
je 14.411 for. 55 novč. Proračunano bijaše 23.000 for.; manje dakle
8588 for. 45 novč.
33. Za gradnju ceste Ladjarak-Čalma u bivšoj vojnoj krajini potrošeno
je 14.836 for. 32 novč., naprama proračunu od 30.000 tor. manje 15.163 for.
68 novč.
34. Za gradnju novog mosta preko Rokovog potoka na cesti PetrovaradinKarlovčić
potrošeno je 2903 for. 60 nvč. Proračunato bijaše 15.000 for.; manje
dakle 12.096 for. 40 novč.
35. Za gradnju prevoza preko Kupe kod Gradca potrošeno je 1000 for.
Napram proračunu od 1500 for. manje 500 for.
Odvadjanje vođe u Posavju.


36. Za gradnju savskih zaštitnih sipova kod Poljana, Novog Grada i kod
Jaruge bijaše proračunano 29.000 for. Potrošeno je samo 682 for. 72 novč.,
preostalo dakle 28.317 for. 28 nvč., a to s toga, jer se godine 1888. ti sipovi
nisu gradili.
37. Za gradjenje utvrda obale, i to za nametanje kamenja u Krapju, u
Orubici i u Svinjaru, proračunano bje 15.000 for., potrošeno 3170, preostalo
11.830 for. Manje je sbog toga izdano, što se je kamen samo u Krapju nametao,
te konačno obračunano sa svotom od 1270 for., dočim su za nametanje kamena
u Orubici i Svinjaru samo tehničke predradnje preduzete.
38. Za tehničke predradnje i osnovanje, da se uredi Berava, bijaše proračunano
8000 for.; ali nije potrošeno ništa, jer se ti poslovi te godine nisu mogli
obavljati sbog toga, što nije bilo tehničkoga osoblja.
39. Za uredjenje potoka Sunje i za radnje, da se odvedu vode iz njegova
pritočišta, te za odkup mlinova na Sunji i na njezinih pritocih, bijaše proračunano
40.000 for., potroš eno je 45 for. 76. novč., manje dakle za 39.954 for.
24 novč. i to s razloga, jer radnje nisu započete. Detailni elaborat za ovo
uredjenje dogotovljen je.
40. Za utvrdnju obale mjesta Bosuta na Savi bijaše proračunano 39.000 fr.
Potrošeno je 7444 for. 6 novč. Preostalo je dakle prama proračunu 31.555 for.


ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 275 —


94 novč. Manje je potrošeno, jer se je samo izvelo prošle godine dozvoljeno
nametanje kamena u Bosut, koja se radnja i obračunala, dočim će se poduzetniku
u jeseni predano nametanje kamena u god. 1889. izvesti.


41. Za utvrdjenje i urerljenje dunavske obale u Zemunu proraćunano je
166.000 for. Potrošeno je 101.500 for. 72 nvč., manje dakle od proračuna
64.499 for. 28 nvč. Poduzetničtvo zaostalo je poslom radi velike vode, te mu
je rok produljen do konca rujna 1889.
42. Za uredjenje potoka Bidja i odkupa mlinova proračunano bijaše
30.000 fon, potrošeno je 15.956 for. 5 novč., preostalo 14.043 for. 95 novč. i
to s toga, jer nije obćinam kotara Županje, Djakovo, Brod i Vinkovce subvencija
za izvedene zemljoradnje u g. 1888. obračunana i izplaćena.
43. Za nastavak hidrometričkoga mjerenja, ustanovljenje brzine toka Save
I njezinih pritoka bijaše proračunano 10.000 for., potrošeno je 2822 fr. 45 n.
manje od proračunano svote 7177 for. 55 novč. Ova se svota prištedila, što
su tehničke sile bile drugim poslom zabavljene, te se nisu preduzela hidrometrička
mjerenja.
44. Za konačne tehničke radnje oko osnove za osušenje Jelasova polja
proračunato bijaše 10.000 for., potrošeno 4977 for. 32 novč. prištedjeno 5022
tor. 68. novč., jer je proračunana svota bila dovoljna za troškove oko konačnih
tehn. radnja.
45. Za tehničke izvide i sastavljanje osnova za petrovački i banovački
prokop, za sušenje močvara kod Rajevasela, Drenovaca, Vrbanje, Gunje kod
Račinovaca i kod Jamine bijaše proračunano 24.000 for. Potrošeno je 2151 fr.
54 nvč., manje dakle 21.848 for. 46 novč. Razlog je manjem potrošku, što je
osnova za ovaj u sriemskoj županiji ležeći prokop jedan dio glavne osnove za
odvodnju nizina iztočnog Sriema, koja će se godine 1889. dovršiti i radnja
odpočeti.
Tehnički izvidi i osnova za odvodnju gore navedenih močvara izvest će
se takodjer g. 1889.


46. Za tehničke predradnje i sastavljanje osnove za regulaciju ogranka
rimskog prokopa Progarska jarčina, zatim Begovskog prokopa i ogranka rimskog
prokopa Jaračka jarčina od Petrovca do Dobrinca, te sastavak kotirane zemljištnopregledne
osnove sa svimi postojećimi i projektiranim! prokopi bijaše proračunano
8000 for., potrošeno nije ništa s istog uzroka kao kod predjašnje
točke.
Na sastavku kotirane zemljištno-pregledne osnove počelo se početkom
ove godine raditi.


47. Za konačnu izplatu ogranka rimskog prokopa Jaračka jarčina, zatim
da se postave kameni znakovi za kilometre i visinu zemlje, naprave ograde
bijaše proračunano 10.000 for., potrošeno 4891 for. 76 nč., manje za 5108 fr.
24 nč., jer se je godine 1888. izplatio samo ostatak za Jaračku jarčinu.
Ostale radnje izvest će se s uzroka navedenog pod točkom 45. godine
1889.
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 276 —


48. Za naknade radnje na galovićkom prokopu bijaše proračunano 3000 fr.;
potrošeno nije ništa. Radnja se nije izvela sbog pod toč. 45. navedenog uzroka,
te će se izvesti g. 1889.
Uredjivanje bujica i dobavljanje vode na Kršu


49. Ova stavka obuhvaća nove gradnje, da se dobavi voda, i to:
a) Vodovode u Gospiću, Priboju i u doljnjoj Kamenici. Za sva tri vodovoda
proračunano je bilo 39.000 for., a potrošeno samo 7013 for. 29 nove.,
manje dakle 31.986 for. 71 nv6. Polagao se je samo vodovod u Priboju i u
Kamenici doljnjoj, dočim je za vodovod u Gospiću, za koji je proračunano


30.000 for.
izradjena samo glavna osnova, na detailnih još se radi.
b) Kapnice i pojališta za blago u Kvartah, u Čankih, u Ramljanih, u Turjanskom,
u Škaliću, u Toboliću i na Selištu. Proračunano bijaše 14.400 for.
potrošeno 7282 for. 80 nvč., manje dakle 7117 for. 20 nvč. Razlog je tomu,
jer je u mjestu Skaliću, za koje je bila predložena gradnja jedne kapnice sa
troškom od 3300 for., mjesto kapnice izveden zdenac, i pošto će za ostale
kapnice i pojnice za blago konačno izplaćivanje sliediti poslije obračuna g. 1889.
c) Bunare i uredjenje vrela u Srednjoj gori pod Jelvicom. Proračunano
bijaše 1650 for., potrošeno 1288 for. 32 nvč., ostalo je 361 for. 68 nvč., pošto
je ova svota kod obračuna prištedjena.
d) Napokon obuhvaća ta stavka nekoje gradnje za dobava vode, koje su
već prijašnjih godina dovršene, ali obračuni nisu okončani. Proračunom bijaše
priskrbljeno 4950 for., potrošeno je pak samo 3399 for. 89 novč., dakle 1550
for. 11 novč. manje, a to s toga, jer nisu god. 1888. troškovi oko odkupa
zemljišta i poljskih šteta za vodovod u Kamenici dolnjoj, nadalje konačna svota
za kapnicu u Kvartah izplaćena.


50. Da se pograde ustave niz dolinu i da se ukrote bujice u senjskoj
draži i u Srbu, zatim za čišćenje potočine kod Senja u bivšem krajiškom
području i da se regulira potok Suvaja kod Srba bijaše proračunano 24.500 fr.
Potrošeno je 14.554 for. 68 novč., dakle manje 9945 for. 32 novč., a to s toga,
što nisu god. 1888. izvedene ustave niz dolinu, niti je čišćen i reguliran potok
Suvaja u obćini Srb.
51. Za čišćenje zjatla u Gušiću i u Vlaškom polju, te u Kosinju, Gračacu,
Pećanah i Svićkoj dolini proračunato je 13,000 for., potrošeno je 4218 for.
59 novč., manje za 8781 for. 41 novč., pošto su čišćena samo zjatla u Gušiću,
Vlaškom polju, Kosinju, Gračacu i u Svićkoj dolini, dočim zjatlo u Pećanici
nije čišceno.
52. Za tehničke izvide i osnivanja, da se nakvase zemlje kod Otočca i
osuše zemlje kod Gospića, te napokon da se prokopaju vrela u Lokvah i na
Vagancu, bijaše proračunano 4JO0 for., potrošeno 1546 for. 14 novč., manje
za 2453 for. 86 novč. Prištednja je nastala s toga, što su preduzeti samo


ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 277 —


tehnički izvidi za osušenje močvarnih zemljišta kod Gospića, i da se nakvase
zemljišta, što su regulacijom Gacke osušena, dočim će se detaljna osnova za
na posliednjem mjestu navedenu melioraciju izraditi god. 1889.


Pošnmljivanje Krša.


53. Pristojbe osoblja (troškovi za činovnike, za čuvare i za pomoćno
osoblje). Proračunano 10.000 for.; potrošeno 943 i for. 19 novč.; manje 565
for. 81 novč. Razlika ova potječe odatle, što beriva, izplaćena u prosincu kontokorentnim
putem, dolaze na obračun tekar sliedeće godine.
54. Stvarni izdatci: da se opaše suhim zidom l.OOO rali krša, te da se
šumom zasadi na razne načine takodjer 1.000 rali, zatim za sijanje i za gojišta
drveća 100 rali bijaše proračunano 30.000 for. Potrošeno je 16.756 for.
14 novč. dakle 13243 for. 86 novč. manje i to s toga, što se nekoje naumljene
radnje nisu mogle izvesti.
55. Za popravak sgrade, u kojoj je smješten ured za zagajanje kršB, bijaše
proračunano 600 for., a potrošeno nije ništa, jer će se dotični troškovi u
mjesecu siečnju 1889. zaračunati.
56. Za nagrade privatnikom, koji vlastitimi sredstvi rade oko zagajenja
krša, bijaše proračunato 2000 for., a potrošeno nije ništa, jer se nije ništa radilo«
Prinos za uzdržavanje škola.


57. Prinos za popravljanje i za uzdržavanje pučkih škola po siromašnih
obćinah. Proračunano 10.000 for., potrošeno 8.277 for. 92 novč., dakle manje
od proračuna 1.722 for. 8 novč.
Osobni, putni i drugi izdatci.


58. Za razne osobne pristojbe te za putne i druge izdatke bijaše proračunano
25,000 for. Potrošilo se je 28.104 for. 22 novč., dakle više za 3.104 fr.
22 nč., uslied mnogih nepredvidjenih tehničkih predradnja, kao i putnih troškova.
Ovim je račun izdataka izcrpljen.


Konačni blagajnički ostatak: iznosio je 31. prosinca god. 1888.
A) u gotovom novcu 1,338.073 for. 94 novč.
B) u vriednostnih papirih po burzovnom tečaju od


31.
prosinca god. 1888 . . 4,350.430 for. — novč.
Ukupno . 5,688.503 for. 94 novč.