DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 287 viSe
dara za nauk nego li drugi; a opet jedan slon pokazuje više pređomišljatostirazboritosti nego mnogi drugi.


Uzrok tomu leži svakako u tom, žto su moždjani jednomu bolje razviti nego
drugomu. U razvitog slona važu moždjani 9 funti. U svom rilu posjeduje on veoma
razvit opip, a opet mu služi on i za pridonašanje hrane.


Zauzme li se čovjek jedne tako nadarene životinje, to može s njom velik uspjeh
polučiti priđonjev mnogo razvitku plemenitih svojstva svojim utieajem. Dakako, da se
u tom slučaju ima svaki uspjeh samo čovječjem uticanju pripisati, jer bi bez istog
ostala životinja surova i neugladjena, kao što ju je narav stvorila. Tako na pr. ne bi
bili nikad znameniti Bernhardinski psi iz vlastitog nagona tako znali čovjeku koristiti,
kao što u istinu koriste, da ih nije čovjek k tomu priveo. Još manje bi se moglo
slučiti bez toga uticanja, bolje rekudi dressure čovjeka, da životinje, koje su si inače
neprijatelji kao pas, ptica, mačka i miš mirno zajedno iz jedne posuđe jedu. Isto se
tako ima toj dresuri pripisati i ta okolnost, što domade životinje ne napadaju na čovjeka,
kad im mlade oduzima, dok bi ih inače kao divlje do skrajnosti proti njemu branile.
Ta samozataja domadih životinja temelji se svakako na spoznanju čovječje pz-emodi.


S toga dakle, što je čuvstvo kao temelj cielog duševnog života kod sisavaca
najvećma razvito, privrženiji su čovjeku, koji se i oko toga trudi, da njihova svojstva
probudi i usavrši; za taj trud nagradjuje ga dotična životinja onda privrženošdu.


Utisak, kojeg pobudjuje liep postupak čovjeka sa životinjami u njihovom duševnom
životu, od znatnog je upliva po čovječanstvo; nu i životinje same prečesto su poukom
po istog, jer mu služe kažiprstom spoznanja sama sebe i ujedno njeguju u čovjeku
ono, što se još vedim dobitkom smatrati može, na ime ljubav, koja uzko spaja cjelokupni
duievni život na zemlji. L. pl. Szg.


Land- und Forstwirthschaftiiche Ausstellungs-Zeitung.


Dana 14. svibnja o. g. otvorila se u Beču, i to u Eotunđi u okolišnom
perivoju „Obća gospodarslfo-šumarska izložba", od koje dosele nikoja velieanstvenija
i bogatija nije bila. Više od stotinu paviiona, počev od čedne nizine
do ponosne veličine, kao na pr. gospodska kuda sa galerijom slika i t. d.,
velike sgrade za izložbu stolce i t. d., fontaine, restauracije, kušaoniee, pavilloni
za kavane i za glasbe, zatim šumarski vrtovi, nasade hmelja, nasade voća i t. d.


— sve to već danas zaprema prekrasan prostor, te će izložba strukovnjaku i
laiku jednako poučna i zanimiva biti. Izložba i s njom spojenih 40 temporarnih
izložba, kao brušanje strojeva, brušaaje tpglećih volova i t. d., nagradjivanje
dojenja (muzenja), utrkivanje konja, izleti na uzorna imanja, medjunarodni
gospodarsko-šumarski kongres i t. d. sve to prikazivat će mnogo velevriedna,
pa da se to trajno sačuva i naročito, da bude od koristi i onim interesentom,
koji bilo 8 kojega razloga izložbu posjetiti ne mogu, izilazit će za trajanja
izložbe pod pouzdanom upravom Huge H. Hitschmanna „Land- und Forstwirthschafthche
Aussteliungs-Zeitung", i to jedan put u tjednu u velikom
foliju. 12—16 strana obsižući. Predplatiti se može na iste kod odpravničtva,
Beč, I. Dominikanerbastei 5, za trajanja izložbe (od 14. svibnja do 15. eventualno
do 31. listopada ove g.), a ciena je za Austro-Ugarsku 5 for. One, koje će ta
izložba zanimati, upozorujemo na taj svakako zauimiv list.


ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 288 —


Za trajanja obće gospodarsko-šumarske izložbe u Be6u — 14. svibnja
đd 15. l´Stopada eventualno do 1. studena 1890. itilazit će poseban list, i to


Land- und Forstvvirthschaftliche Ausstellungs-Zeitung
slu´ibeni organ generalnog odbjra obće gospodarske i šamars´ie izložbe u BB6U 1890.


Uz sudjelovanje mnogih i odličnih suradnilia od svih grana gospodarstva
i šumarstva, te od gospodarskog i šumarskog obrta. Urednik Hugo pl. H.
Hitsckmanii.


Svakog tjedna izići će u elegantnoj opremi jedan bogato ilustriran broj
u velikom foliju od 12—16 stranica. U svakom broju bit će mnogo snimaka,
kao osnove izložbe u Eotunii i u itložbenom perivoju, snimci svih važnijih
građjevina, naroSito pavillona i važnijih skupina iiložbe, nagrađjenih životinja,
strojeva, orudja itd., svi službeni oglasi o otvoreuju, ulazne ciene i t. d., program
izložbe, pojedini dnevni programi, progromi temporarnih izložba (za sada 40),
nagradjivanja kod dojenja, kod teglenja stoke i t. đ., program utrkivanja konja,
izleta i t. (i., zatim po više manjih i većih opisa o pojedinih skupinah, o
kolektivnoj izložbi i o pojedinih izložbah, izvješća o kongresu i o izletih,
mnogo omanjih viesti o zaaimivijih dogodjajih i o posjetu izložbe; nadilje sgođni
fenilletoni, provodić po Beču za stranjs´ie posjetitelje, oglasi zabava i viesti
druge vrsti, koje bi mogle zanimati izložitelja i posjetitelja, bio on strukovnjak
ili ne. —


Predplata za vrieme od 14. svibnja do 15 listopada, eventualno do 1.
studena (oko 25 brojeva) za Austro-Ugarska 5 forinti. Pojedini brojevi, koji
se mogu dobiti u odpravničtvu, zat´m u pojedinih pavilionih i kod prodavaćica
losova na mjestu izložbe, kao i u prodavaonicah novina, stoje 20 novć.


Oglasi po redku i milimetru 5 novćića.
Odpravničtvo „Land- und forstwirthschaftlichen Ausstellungs-
Zeitung. Wieu, 1. Doininikanerbastei 5.


O g-1 a< S


Jeđna premjerka (Baummesskluppe) po sistemu J. Friedricha
, još sasvim dobro uzdržana, nudja se na prodaju uz veoma
jeftinu cienu. Pobliže obaviesti daje uredničtvo ovoga lista.


Opord-enLa-


P. n. uredi kao i gg. članovi družtva, koji još sveudilj dužn u
članarin u podmirili nisu, umoljavaju se, da to u interesu svojem
kao i družtva čim prije učine. PredsjedniČtVO.
Dopisnica uredničtva.


Umoljavamo sve naSe đosađauje suradnike a i ostale naše vrieđae filanove družtva,
da nas se većkrat sjete i da nam pripošalju za list raznih članaka i viesti.
Članci i viesti, koje do sada dobismo za list, a nismo iste mogli još otisnuti,
izađi će đo skoro. To na znanje onitn p. n. gg. žlanovom, kojili se tiče.


Uredničtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Tisak C. Albrechta.