DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1890 str. 13     <-- 13 -->        PDF

,— 801 —


trebljivao se je samo godišnji proračunani prihod nizke mme i to:smm u
granicah gospodarstvene osnove.


Po utanačenih načeJib gospodarstvene osnove i strogo po njezinih propisih
nastavit će se izrabljivanje visoke šume opet godine 1-891./92. jer će se tad
tekuće sjećine u propisanoj dobi po sjećnomn redu upotrebiti; tad će naravno
i sami odnošaji šumskoga gospodarstva u svakom pogledu na boljak okrenuti.


Samo proredjivanje mladih porastlina, u koliko nalazim to za potrebno,
provadjam prema viadajnćim obstojnostim po postojećih naćelih.


Sječine i ine površine, koje sam nenaplodjene ili bar nepodpnno naplodjene
zatekao, sve sam naplodio stranom sa sadnjom žira, stranom presadjivanjem
hrastovih biljka tako, da je u tom pravcu podpuno udovoljeno ustauovam
odobrene gojitbeoe osnove.


Tom zgodom mi je ovdje iztakouti, da sam prigodom sadnje žira rabio i
jedan naručeni stroj za sadnju žira od gospodina nadšumara Sachera za 2 for,
i tom se zgodom uvjerio, da je jedan uvježbani radnik mnogo hitrije i s manje
truda i savršenije posao sadnje obavljao nego radnik s motikom, tako, da se
ciena toga stroja u razmjerju prištednje vremena i troška za radnike uharnom
izpostavlja, dok u pogledu same savršene radnje stroj taj uvaženja vriedi.


8a gospodarsko-sumarske Izložbe u Be5u


Ova svestrano interesovana i za napredno šumarstvo i gospodarstvo
posljednjih decenija vrlo važna izložba priredjena je u bečkom Prateru u
Eotundi a razni paviljoni poredani su na velikom prostora oko Eotunde. Ona
obsiže u svem 2.753 kolektivna izložka na ogromnom prostoru od 80.000 m\


Na 14. svibnja otvorena je izložba osobno po Njegovom c. i kr. apostolskom
Veličanstvu cesaru i kralju svečanim načinom. Osim Njegova Veličanstva prisustvovalo
je otvorenju više nadvojvoda, državnika i članova aristokracije iz
Austro-Ugarske kao i izložitelja i zastupstva drugih država.


Pred glavnim ulazom dočekao je Njegovo Veličanstvo izložbeni odbor, a
na čelu mu knez Josip Colloredo-Mamisfeld kao predsjednik i grofovi Franjo
Falkenhajn i Kristian Kinskj kao podpredsjednici«


Za tim se uputilo Njegovo Veličanstvo u Rotundu, gdi´e ga je na stubah
carskog paviljona, koga je ghisoviti graditelj Pressler kao prvog ove vrsti sagradio
tako veličanstveno, da i´ umjetnikovo oko na istom počivati mora,
pozdravio predsjednik knez CoUoredo Mannsfeld zanosnim govorom zahvaljujući
caru, što je primio protektorat izložbe i moleći ga, da ju otvori.


Njegovo Veličanstvo otvarajući izložbu kratkim govorom reče, da ga
veseli, što može otvoriti izložbu, koja će pokazati kulturni napredak zadnjih
decenija.
ŠUMARSKI LIST 7/1890 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 302 —


Ponajprije zaputilo se Nj. Veličanstvo u magjarski odsjek, gdje su ga
dočekali magjarski maguati, medju kojima vidjeli 1 našeg g. državnog nadšiimarnika
Beđoa pored više magjarskih šumara i zastupnika magjavske šumarske
akademije g. šumarskog savjetnika i profesora Szecsia, s kojim sam se još od
prije poznavao, pak sam tako imao priliku s onimi liepiiDi i pončnimi izložci od
m, ministarstva i od šum. akademije u Šćavnici izloženi boije i poblize se
upoznati, o kojima ću, kad se otvori rubrika o izložbi, potanko obaviestiti.


Prošav Nj. Veličanstvo magjarski odsjek i pregiedav s najvećim interesom
od pojedinih izložitelja osobno razložene izložke, uputi se u izložbu austrijsku,
korušku, moravsku i druge hrpe. ^ ´


Najviše su mu se svidjale lovačke grupe, pak izložci za nastavu i poboljšanje
tla.


Razgledav razne paviljone, gdje su ga čekali dostojanstvenici i šefovi,
pošlo je Nj. Veličanstvo u francuzki paviljon, da vidi s parižke izložbe čuvenu
fontaino lumineuse. Ovo je vodomet u bojama, kojeg je izumitelj inžinir Bechmaon
iz Pariza. Za tim je pregledao car osim francuzkoga, švedski i talijanski
paviljon, gdje su ga dočekali i pozdravili poklisari. U francuzkora paviljonu
pozdravio je cara poklisar Dekrais, u švedskom poslanik Akerman a u talijanskom
na ćelu poslanstva vojvoda Avarna.


Izlazeći iz izložbe izrazilo se Nj. Veličanstvo vrlo povoljno o izložbi i
obećalo, da će ovu izložbu, koja ga vrlo zanima, još sliedećih dana više puta
posjetiti.


Iz Hrvatske ne viđjeh ma baš nikoga osim grofa Ladislava Pejačevića a
niti nikakovih izložaka, osim nešto neznatnoga, što ni spomena vriedno nije.


Srce me boljeti mora, kao što bi i svakoga šumara boljelo, koji je toli
sretan, da je u romantičnoj gorovitoj Hrvatskoj odrastao te kao ja pod vrletima
Velebita zelenu goru ugledao i njezine prirodne čari upoznao, kad vidi, gdje
su ne samo sve zemlje široke Austro-Ugarske države zastupane, nego i druge
kulturne i napredne zemlje izvan naše monarkije. I nehotice pomislih na onu
poslovicu, koja žali bože u našem narodu postoji: ^pijan kao šumar´*. Ta ako
hrvatsko šumarsko i gospodarsko družtvo niesu na ovoj izložbi učestvovali, zar
nema širom ciele Hrvatske svjestna i marna šumara ili gospodara, da upotrebi
priliku, da prikaže svietu na vidiku, da Hrvatska, njezina zelena struka i
njezini poetični prirodni čari jošte žive i da igra neku ulogu u kulturnom napredovanju
drugih sretnijih pokrajina. Zar se nije mogao bar jedan naći, "pak
da se Hrvatska i ovom zgodom ne briše sa mape evropske.


Tko poznaje, samo da kao primjer navedem, g. državnog nadšumara


E. Dobiaša u Gospiću i tko je imao sreću vidjeti njegovu ojithomoložku zbirku,
koja vriedi više hiljada forinata, pa komu onda da se snino ne isarrietsie pitanje:
nije li on mogao što no rieč, biti sjajna zviezda medju zviezdam.a, pak svietliti
poput „Prachtkafer" a na ovoj izložbi i pokazati, da m\ još živemo i radimo?
Kad, sam vidio, kako je Bosna i Hercegovina iiepo zastupana i onake
stvari izložiti mogla, kojima Be svaki divi radi njihove naravnnsti, originalnosti
ŠUMARSKI LIST 7/1890 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 303 ~i
orieBtalaoga karaktera, sa zebnjom sam pomislio, je li Hrvatska Još i 2a njom
zaostala? Ovoliko i u kratko u obće.
Na ovoj izložbi dolaze i povremene manje izložbe, kao što je na pr. do
sad bila izložba povrća, peradi i pasa a po tom dolazi izložba konja.
Pak jer nas od dosađanjeg interisiraju najviše psi, to ću n kratko da
ju ocrtam.


Izložba pasa trajala je svega četiri dana i to od 14. do 18. svibnja.


Na 18. bila je nz podielu nagrada oficielno zatvorena. Na´ovoj izložbi
kao nikad do sad na najveće zadovoljstvo ljubitelja ovoga najboJje^^ i najvjernijeg
prijatelja svakoga čovjeka a osobito šumara i gospodara, koje on čuva,
život im slađi i Časove krati u Bajčemernijitn časovima njihove tegotne i opasnošću
skopčane službe, po resultatu podiele premija bio je prinudjeii izabrani
Jury, koji je većinom od ljubitelja i odgojitelja pasa izabran bio, da preko
polovice izloženih pasa nagradi.


Osobito se odlikovaše i ovaj put najviše zastupani psi od „osterreiehiscben
Hunde-Zncbt verein".
Više od 100 pasa bilo je što sa začastnim diplomama, što sa srebrenim
medaljama premirano.


Ponajprije padaju u oči psi nadvoj^´ode Karla Salvatora i kneginje Ide
Schwarzeaberg5 koje je svaki sa najvećom pažnjom počastio. Poimence njemački
„Vorstehhunde´^ kratke dlake od ra?;nih austrijskih i njemačkih izložiteija najviše
su premirani bili.


U odjelu Luxus-pasa osobito mi je spomenuti psa đu^e runje Bernhardinera
WazmaBna II (odgojitelj mu je Karl Pinger u Monakovu), koji representira
vriednost od 25.000 for. Ovaj je jedan od prvih premiran bio.


Što se raznih rasa tiče, to sa najviše nagradjeni lovski [isi i to: kosmati
Bassets, Berne terkaši, te mnogi njemački „Vorstebhanđe" i irski
Setteri a od Luxus-pasa: dugodlaki Bernhardiueri, W! ndspili i Erti


0 izložbi konja, koja će tek biti, javit ću drugi puta.


Šranarski i gospodarski kongres.


Uzvišene i liepe staze, kojima su racionalno šumarstvo i gospodarstvo i
njihova divna nauka udarili, da se rentabilitet posjeda načinom, koji radu i
inteligenciji gospodara i šumara odgovara, podići može, moguće je postići, kao
što je poznato, samo pravom i koristnom uporabom teoretičnoga znanja i
praktičnoga izkustva, kao što i s harmoničnom i zajedničkom djelatnošću svih
na polju gospodarstva i šumarstva radinih sila.


Pa ako i naša Šumarska i gospodarska glasila daju priliku izmjeni naših
strukovnih mnienja u raznim šumarskim i gospodarskim pitanjima, to ih je
ipak, kao što znademo, vrlo malo, koji ovim putem kroče; s toga m povremene
skupštine strakovnjaka iz raznih pokrajina a najviše kongresi neobhođno nuždni
postali.
ŠUMARSKI LIST 7/1890 str. 16     <-- 16 -->        PDF

:— 304 ™ ^


Ovima i ovakima idejama Tođjen, sastao se generalni Cotnite ovogodišnje
sveobće gospodai^sko-šumarske izložbe u Beču, te zaključio, da u savezu sovom
izložbom, na kojoj će se mnogobrojni šumari, gospodari, prirodnjaci, napredioci
i iztražioci iste sa svih strana Aiistro-Ugarske kao i iz inozemstva sastati —
prirede šumarski i gospodarski kongres internacionalnoga kai´aktera, koji će se
početkom rujna o. g. obđržavati.


Pred kongresom ili za vrieme samoga kongresa obdržavat će se razni
sastanci upravitelja gospodarskih i šumarskih pokusnih postaja sjemena u tuzemstvu
k pretresanju nekojih pitanja, koji ovamo internije zasiecaju, te drugi
sastanci pojedinih šumarskih i gospodarskih strukovnih grana kao na pr. ravnatelja
i ucevnih sila šumar, i gospod. srednjih zavoda.


Privremeni je program ovaj:
L Kongres će se prvih dana mjeseca rujna o. g. u Beču obđržavati.


2. Držat će se dvie glavne skupštine (na početku i na koncu kongresa)
s predavanjima ali bez ikakove debate pod predsjedničtvom predsjedništva izložbe.
U drugoj skupštini dat će se i drugi zakljućci pojedinih sekcija i pododjeia
na znanje.
3. Pravit će se dogovori u njemačkom i francuzkom jeziku u sedam
sekcija, od kojih će se svaka po želji i potrebi još u pododjele razđieliti.
4. Tih sedam sekcija jesu:
a) Zagospodare:
L Gospodarstvo (poljodjelstvo, životinjstvo, gospodarski promet, veterinarstvo
i t d.)´
IL Gospodarske posebne grane kao: (sadjenje voća, vina, povrća, duhana,
hmelja, lana, svilarstvo, pčelarstvo, ribogojstvo i t. d.).


III.
Gospodarsko mjerničtvo: (organizacija kulturno-tehnićke službe, navodnja
i odvodnja, pribava vode: (reservoiri, cisterne, žljebovi, vodovodi),
reguhranje rieka, kanalizacija, uporaba odpadaka, dioba i sastav
zemljišta, gospodarsko graditeljstvo, transport i t. d.).
IV, Gospodarska industrija
(tvorničarstvo´šećera i škroba, pivarstvo, ciglarstvo,
fabrikacija kvasa (tropa), mlinarstvo, mlekarstvo it . d,).


V. Gospodarska nastava i pokusi.
.b) Z a šu m ar e:


VI Šumarstvo: (šumarstvo u obće, drvotržtvo i šumarska industrija,
šumarsko mjerničtvo, šumarska nastava i pokusi i t. d.)„


e)Zagospodareišumare:


VIL Narodno gospodarstvo: (agrarno pravo, agrarna politika, statistika,
^ udruživanje, asiguracija, vjeresija, gojenje´ ptica i t, d.). ^
^^
ŠUMARSKI LIST 7/1890 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 805 ~
5. Predloži za pretresivana pitanja, koja su u sekcije i pododjele uvrštena,
fflorala su se do konca aprila o. g. kongresnomu odboru podnieti, koji će po
ovim predlozisDa specijalni program sastaviti, pak po njima izabranim referentom
odnosno coreferentom porazdieliti, koji će kratke referate sastaviti i u tisak dati.
6. Svaki elan kongresa ima kod podizanja članovske karte, koja će se
od L srpnja o. g. počev sa speclalnim programom izdavati, iznos od 10 for.
da plati.
Svaki dobije onda podnesene referate, a na koncu kongresa jedan štampani
Resume o zaključcima sekcija. On ima pravo na kartu snižene cieoe za posjetioce
izložbe na svim austro-ugarskim prugama, na slobodan ulaz u izložbu
za vrieme kongresa, kao i na sve za članove kongresa priređjene svetkovine i
nakon kongresa poduzete ekskurzije na veća dobra, u veća gospodarskošumarska
obrtna mjesta i etablisements.


7. Vrieme kongresa i ravnanje istog za dogovore, označenje prostorija za
sekcije i pododjele ter popis ekskurzija stavit će se članovima pravovremeno
na znanje. —
Dosad su već nekolicina, k6 što saznah, prijavljena za predavanja, i to:
Wilh. Freiherr v. Berg (Wien): ^Sind Schutzelle ffir Producte der Land-^
und Forstwirtschaft đauernd berecbtigt unđ welchen Einfluss nehmen dieselben
aufdie Interessen der Bodencultur?"


J´)R. Wertheime r (Steinbriick): „Die Giitertarifpolitik unserer Bahnen".
Dr. Jager, Oberforster (Tilbingen): „Einrichtung u. Ergebniss derdeutscben
ArbeiterversicheruDg ftir land- u. forstwirthscli!aftlichen Betrieb".


A. B. G´ttnther, Herrschafcsdirektor (Munkacs): j,tJber Gesetzmassige
Regelung der Dienstverbaltnisse der land- u forstwirthscliafliclien Beamten."
„Eoval Agricultural Society" u Englezkoj zaključilo je officielno
se zastupati dati na ovoj šum. gospodarskoj izložbi i na kongresu kroz svog
secretara Mr. Ernest Clark i drugih članovi, odbora.


M. 0. Ličanin.
Crtice Iz povjesti šćavničke šumarske akademije.


Viši šumarski zavodi spadaju medju rjeđje zavode. Ako pogledamo na
današnje prve države, to one osim Njemačke većinom samo po jedan zavod
imaju; tek njemačka nadkrili ostale države brojem, učilišta, a i na teoretičnom
polju šumarstva može da se takmi sa svakom. Nieraci stvoriše šumarsku književnost
i đađoše svietu vriednili učenjaka, od kojih je nekoje i naše šumarsko družtvo
počastilo (Judeich, Pressler i dr.)


Već se davno nastojalo, kako da se stane na put toli štetnom haranju
šuma od strane ljudi i same prirode. Već su stari Germani mnogo koristno
drveće držali svetinjom, pa ga nije nitko smio haračiti. Eto nam početka


20