DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1890 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 317 -. .
Već bi čovjek uzeo kopije iz katastralnih obć, mapa, ali na žalost u mapama
svih podrucmh obćina niesu katastralne mape ispravljene prema segregaciji


Za to je ođredjeno, da šumar kod kr. sudbenog stola u Zagrebu sve obć.
mape izpravi i nariše prema segregaciji a tada »eka pribavi kopije. Pošto katastralni
posjedovni listovi niesu prema segregaciji izpravljeni, to se i ovi oabaviti
ne mogu.


Koliko truda i muke treba, dok čovjek potrebitu podlogu pribavi, a gdje
su osnove?
Pošto sam ovdje opisao, kako je kotar, šumar, ured za prvu godinu svoga
uredovanja uređjen, preći mi je na posao samoga šumara.
Pošto je šumar priđjeljen kr. kot. oblasti, to su istomu dođieljeni svi
poslovi, koji se tiču šumarstva i lovstva.
. Šumar vodi razprave svih prekršaja kako u obćiu. tako i privatnih šumama,
zatim .razprave lovskog prekršaja.


Da tu ima pisarije dosta, priznat će svatko, osobito ako uvaži, đa naš
jjđobri. Zagorac" ~ priznat kao pravdaš — tuži svoga susjeda i brata, te za
jedan kolac leti ^^fiškalu".


Dok
se u pisarni ne uredi, nikamo van, jer ne bi čovjek rado, da ima


t.
ZV, „Rikštand".
Pored svih pisarija, upotrebljeno je u god. 1889. na vanjsko službovanje
128 dana. — Glavni vanjski posao bio je upoznati šumu, doznačiti drva, nadzirati
izvoz drva i lugarsko osoblje, te nadzor kako privatnici sa šumama
gospodare. G-. Vae.


Je li Symb!osaj koja k pravljenju Mycorh!ze vodi, na mladim
omorikama škodljiva?


Piše Milan Obradović-Ličaiii.B.


Već pred četiri godine pokrenu jedan od prvih entomologa, šum. savj. i
prof. Henschel , u ^Vierteljahressehrift fdr Forstwesen« pitanje o Mycorhizi
, ovoj zaista neobičnoj bolesti na omorici, koju je ou godine 1886. prigodom
jedne ekskurzije u državnoj šumi Offenbach na jednoj četiri godine
staroj i posvema normalno razvijenoj omorici osobitoga habita konstatovao.


Ova četirgodišnja mlada biljka odgovarala je svim pravilima normalnog
razvitka, kao i rast četinja, samo mladorast od godine 1885. bijaše se bežičnim
no na kratku i gustim četinjama obraslu četkastu izrast izvrgla,
kao- što se iz slike 1. b) jasno vidi; svibanjski mladik od god. 1886.
bijaše izostao; ali za to imaše svaki od ovih četkastih ogranaka, vele snažno
i normalno očetinjani tako zvani ivanjski izdanak (Johannistrieb), koji je za
ono vrieme, t j. u lipnju 1886. još nezatvoreii i u podpunom razvoju stajao.
ŠUMARSKI LIST 7/1890 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 3IS —


Ovaj zanimivi eksemplar mlade omorike nalazi se u bogatoj zbirci visoke
škole za zen)ljotežtvo u Beča uz više drugih ove vrsti i sličnih.


Pri pobližem proLnatranjii iste, pošto je prije oprezuo vodom oprana i
korjen i /ile od zemlje očišćen bio, opazi prof. Henschel odmah karakteristična
gnjezda Mjcorbize, a mikroskopskim iztraživanjem -ukaza se i saroi Mycel ove
gljive´^ na žilicama, odr\osao na njihovom sastavu«


Sad nastade pitanje: Stoji li Mjcorbiza u savezu s četkastim izdankom
od godine 1835. i kakov uzrok bijaše, da se je biljka usuprot još neoštećenoj
i u punom razvoju naiazećoj se Sj^nibiosi a po izostanku svibanjskog izrasta
od 1886. u tako jaki ivanjski izdanak razvila?


Na ovo pitanje odgovori još onda prof. Henschel, akoprem je samo jedan
jedini slučaj poznavao, na koga se je osloniti mogao. Bijaše to tim teže, što je
kao što znademo, ista Svmbiosa i za životni razvoj listnjača ne samo koristna,
nego šta više i neobhodno nuždna. On vidje odmah, da ovdje ima teratologički
pojav pred očima.


Evo još jedan dokaz priobći nam prof. Henschel, koga za njegova boravka
u Klausu (Stajerthal) u Gornjoj Austriji opazi. Tamošnji državni nađšuniar
Schasching pripoviedase mu, kako u njegovu šumskom vrtu, koga je
pred nekoliko godina na nekoj livadi uredio, one godine t.j , 1886. 1—Sgodišnje
omorike djelomice čudnovato slabe a djelomice sasvim propadaju, bez da mu
je do onda za rukom pošlo kakova štetočina iliti oštećenje odkriti. Izčupav
više tih biljaka što oboljelih što propalih razne dobe i veličine i oprav ih vodom
i očistiv korjen i žile, pokaza se i ovdje, da se je Mycorhiza udomila i
tako žilice opasala i njihov dalnji rast i razvoj prepriečila.


Dvo- i trogodišnje biljke su još nekako životarile, ali se već kod mladorasta
kao i kod četinja pokazivala u razvoju zakržljavost i bolest tako, da se
na njihovu uporaba više niti računati nije moglo.


Pojmljivo je, da se ovaj oblik Sjmbiose ne može prispodobiti s tako zvanim
Li eh oni srnom, s onim dvoživotom, iz kojeg gljive proiztiču; a omorika
iz Oftenbacha u savezu, sa onim iz šumskog vrta u Klausu izvadjenih, daju nam
očevidan dokaz, da je upliv Symbiob-e bar na ovoj vrsti drveća veoma škodljiv.


Ne će biti s gorjega, da se sjetimo dviju naših na polju botanike i patologije
bilja najznamenitijih sila, i to Franka i Sorauera, pak da tek vidimo, šta
oni 0 ovom predmetu mniju.


Frankova najnovija (im Bcrichte der deutschen botanischen Gesellschaft,
1885 Banu III. Heft 4.) promatranja: 0 rani nek(Jg drveća, koja se na korjeuovoj
Symbiosi osniva pomoću podzeniuih gljiva, dokazuje, da mnoge a ponajviše
Cupulifere samostalno hranivo iz tla ne uzinmju, nego svuda u njihovom
cielom žilčauom sastavu gljivinim Mvceliumom u Sjmbiosi stoje, koji im kao
odgojiteljica shr/.i i svu branu stabla iz tla preuzimije. Na ovaj citat nado vezuje
Sorauer u svom „Ilandbuch der PjianzeDkrankheiten" (2. Auii 1886. II, Th.
ŠUMARSKI LIST 7/1890 str. 31     <-- 31 -->        PDF

319


(^/a nar. veliSine)


(^/s nar. veiičme.


1´ ´


Si. 1. a) Normalna izrast od 1884. SL 2. Korjen jedne iz šumskog vrta


b) Četkasta „ ^ 1885. izvadjene trogod. biljke sa mnogo


c) Ivanjska „ 1886. brojnim gljivinim žilicama.


pag. 9) još slieđeće: Ako promotrimo žile sisalice od bukava, hrastova, grabića,
Ijeske i koštanja (čast. vesca), koje iz raznih vrsti tla proizlaze, naći ćemo
ove najnježnije organe za uzimanje hraniva iz tla, da su sa podpunim i neprekidnim
povojem iz organičkih gljivinih niti s korom žilica srašćenim obavite.


I sami u neprestanom rastu nalazeći se vrhovi žila već su s ovojem gljivinim
preobučeni, te koji se u istoj mjeri produljuju, u kojoj korjen u rastu
napreduje.


Sbog toga, što niti gljivine na epidermi žiičanoj ne samo čvrsto leže,
nego i medju ćelije epiderme prodiru i kroz njihovu membranu riju, obstoji
zaista jedan iz dva heterogena elementa sastojeći se osobiti organ, gljivin a
klica , Mjcorhiza , koja onaj isti posao preuzimlje, koje kod drugog
drveća obični korjen obavlja.


Gljivina klica razlikuje se od običnog korjena tim, što onaj osobito koraljima
nalično, kratko razgranjenje pokazuje, slabije je razvijen i dlake mu
manjkaju. Relativno debela a kratka razgranjenja, koja se usuprot njihova dihotomnoga
izgleda, monopođialno prave, gube be na starijim djelovima korjena,
kao što kod dragog drveća sitnih žilica sisavica vremenom nestaje.


TJ onim ograncima gljivine klice, koji su za trajni rast opredieljeni, biva
ođklon gljivina plašta običnim za sve korjenje istim zakonom izumiranja slojeva
kore sve do endodermisa, pod kojim se tako zvani jjEorkcamblum"^ pravi, te
koji sve više i više odebljali korjenov drvni cilinder čuva.
ŠUMARSKI LIST 7/1890 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 320 —


Dakie upravo i samo na mladim i za uzimanje hrane iz tla
prikladaim dojnim žilama nalazi se gljivin plašt (ovoj), kod
kojeg se još ne zna, iz kakovih vrsti sve sastoji i postaje.


Sa borićem stoji Elaphomjces granulatus u Sjmbiosi; o ovoj gljivi
veli Sorauer: „U velikim gnjezdima u borovim šumama, u zemlji nalazeća se
gljiva pokazuje se na svakom individuumUj koji je jednim ovojem opasan i
koji je iz prebogato razgranane jedne jedine korjenove žilice borića proizašao".


Dalje: „Na omorici se vidi po Ludvigu ista pojava. — Korjeaje pokazuje
dihotomno razgranjenje Mjeorhize; njihovi nešto odebljali okrajci su sa jednom,
tikom priležećom, bjelkastom granicom pseudoparenhjmatičudg gljivina sastava
zamotani. Od ove granice idu s jedne strane niti Mjceliuma van u okolnu
zemlju, s drage strane prodiru takove niti u sastav korjenove kore".


Gljivina navlaka,mora dakle, jer nijedan dio vlastitog, mladog korjena s
tlom u direktnom savezu ne stoji, uzimanje surovih rastopina iz tla za stablo
preuzeti, a ona uzima za to svojim prodirom u epidermis već izraslog (a ne
još u razvoju nalazećeg se) korjena sjegurno i jedan dio nuždnoga organičkog
ugljikova sastava (materijala).


Dok ovo gore napomenuta za obadvie Symbiose najprobitačniji račun
daje a kod Cupulifera se kao skoro beziznimno pravilo pokazuje (samo kod u
prvom razvoju nalazećih se biljaka i kod vodenih kultura može se još od
gljive nenapadnuto korjenje razpoznati) nalazi se manje obćenito kod Gonifera
a još manje kod Salicina. Ovaj se razmjer svedjer kao parasitisam naziva, jer
se gljiva aa korjenovoj epidermi i u njoj nalazi, a nije nikakav škodljivi
upliv parasita više dokazan; jer draženje Mjceliuma na mladom korjenu prouzrokuje,
da se kraća i deblja razgranjenja prave; pak jer nije prerano
nestajanje istog dokazano, ne može se kao škodljivost uzeti.


Sorauer dakle dokazuje, da Sjmbiosa akoprem kod Cupulifera u obće
dolazi, kod Gonifera se ipak kao riedkost uzima; o^o vrieđi na prvom mjestu
za omoriku.


Uzmemo li u obzir, da se na korjenu omorike većim dielom gljive ne
nalaze, to je onda pojmljivo, đa životne funkcije ove vrste drveta bar o
S y m b i 0 s i ne ovise. U sarazmjeru Sjrobiota prema mladim omorikovim
biljkama samo su još dva slučaja moguća i to: ili je za život biljke indife ,
r e n t a B, ili je njegov upliv na isti štetan. Trećeg nema.


Vratimo li se sada gore navedenom slučaju iz šumskog vrta u Klauso,
to ćemo opaziti sliedeće: L Sve biljke, koje su iz vana bolestne izgledale,
koliko ih je god već iztraživano i promatrano, pokazuju se kao Sjmbiote.


2. Da biljke tim više slabe, čim je gljivina klica više korjena uhvatila. 3. Najjače
su one biljke, na kojima o gljivi ni traga nema. 4. Gljive se,nalaze u
gomilama ili u nizovima; pak tako izgleda kao da Mjcelium slično Rhizomorphama
sa jedne na drugu biljku prelazi.
Uzmemo li Sve ovo do sad navedeno u obzir, to ne treba više đa podvojimo,
da je upliv tih Sjmbiota na razvoj mladih omorika absolutnp škodljiv.
ŠUMARSKI LIST 7/1890 str. 33     <-- 33 -->        PDF

~ 321 ™


Pa i zanimiva gore opisana biljka iz Offeubacha sa njeziaijn abiiormiaim
inladorastom daje nam dokaza, da Symbiote na mlade biljke djeluju. Ovdje se
vidi, da se malo ne bez iznimke na svim zadnjim žilicama n duljini od 2 do
3 em, od vrška Mjcorhiza ne nalazi, dok odavde potev žilice jedan gusti
čopor prave; i uzme li se u obzir zapreka, koja ne da, da se korjen daije razvija,
a MycorLizoin prouzrokovana u periodu od g. 1885. pada, i da sa ovim
istodobno vrlo osjetljivi gubitak na biljkinoj hrani u savezu stoji, to onda ne
treba da se ustručavamo uztvrditi, da i četkasti izrast od godine 1885. na pomenutoj
biljci u stvarnom savezu sa Symbiosom stoji. Tomu u prilog stoji još
i podpuni izostatak svibanjske mladorasti od g. 1886.; osobito pak iza ovoga
sliedeći vrlo jaki razvoj ivanjske mladorasti, jer se biljka od bolesti oslobodila
i jer su njene žile opet mirno izvorima hrauiva sliediti mogle.


Odgovoriv potanko na gore stavljeno pitanje upoznasmo se s još jednim
od onih mnogobrojnih naših štetočina a na jednom od koristnijeg našeg drveća.
Poznajmo neprijatelje naše, jer prijatelji nam dodijati ne će!


LIST.A.K:.


Oružtvene viesti.


Kao članovi utemeljitelji pristupiše k hrvatsko - slavonskom šumarskom
dražtvu; siavni k o m p ossesor a t pleinićke obcine Turopolje i presvietli


g. grof Marko Bombelle s ml., veleposjednik n Komaru kraj Varaždina; presvietli
g. grof Ervin pi, Cseh , veliki župan županije sriemgke i veleposjednik u ErdutUj
te slavno ravnateljstvo tvornice ^T b e Gak eztract Co. Limited-´ u Županji,
Družtvenoj pripomoćnoj zakladi pristupiše ovi lugari kot. š u n; a rije
petrovaradinske imovne obcine u Mor o vidu : Adamović Stevan, Bogdanovid Mato,
Budimirović Veselić, llid Damjan, Kovačevid Čira, Kovačevic Cvoja, Kuzmiuac Jovan,
Kovačević Aca, Martinković Martin, Ognjanović Stojan, Op;Simeonovid Jaša. Vučidevid Lazar i Treanie Andrija, Ugledali se i ostali članovi družtva,
koji još sveudilj niesu dionici plemenite ovo i korisfcne zaklade u njihov primjer, da neznatnim
prinosom od 5 for. xnnogoj siroti i udovici osjeguraju dauas sutra podporu !


Zajednički izlet dražtvemli članova na bečku šumarsku i gospodarsku
izložbu. Upravljajudi odbor družtva, znajući, da de gospodarsko-šumarskom kongresu,
koji se bude obdržavao od 1. do 8. mjeseca riijna o, g, u Beču, prisustvovati takodjer
i do 20 jur prijavljenih šumara i gospodara Iz raznib krajeva Hrvatske i Slavonije, a
i osim oviti, da de velik broj i>a3ih drugova posjetiti spomenutu izložbu, zaključio je
u svojoj dne C. lipnja t. g, obdr/,av´^-noj odborskoj sjednici obratiti se ovito pozivoai na
sve one družtvene članove, koji tom prlllkoiii kane poć^jetiti Beč i izložbu, da taj svoj
put odgode do poi^etka rujna c. g\ a taj svoj naum da podjcdno pF>jiive
družtvene mu tainiku^ jer bi prcdsjednictvo dru/tva u slupaju, da se ovomu
pozivu dovoljan broj ućestaikn odazove, orda eventualno zajediv.čki sa slavnim hrvas.slavonskim
gospodarskim družtvom nastojalo udc^ti posebiii vlak sa poduzeće toga
zajedničkoi^´- i/.le,ty. :Lrvatskik ši^mara i gospodara na he^ka iziožhu.


21