DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1890 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— S22 ~
t*,
n. gOBp. SlanoTi, koji bi bili voljni hnd sami bud skupa sa svojom


obitelju tom isi^fcii sudjelovati, neka to
prije ja%^e, pak 6e ih pred


sjedništvo družtva onda o dalnjeua tečaju stvari (glede popvistbine kod vožnje, osiguranja


stanova u Be^n i t. d.) svojim putem obaviestiti.


ŠBHiarski odjel jubilarne semaljske izložbe^ što no ju g. 1891. u gradu


Zagrebu priredjuje hrv.-slav, gospodarsko družtvo zajedno sa šumarskim dru/tvom


obsi^at 6e ove skupine: 1. Šumarstvo , kamo spadaju: a) Proi^ivodi šumskog gospo


darstva u ob^e. b) Proizvodi Šumsko gospodarske industrije, c) Medjunarodna izložba


proisvoda industrije, koji su naročito namienjeni šumarstvu, e) Modeli^ nacrtij risarije,


statistički podatci sumsko-gospodarskih melioracija^ gradjevJna i mjerničtvaj f) Modelij


nacrti, risarije, statistički podatci gumarske obuke, pokušaji i šumarska literatura. —


2. Lov ; a) Lovske trofeje, parožci, rogovi, krzna, kože, kosturi, lubanje, nakitna pera
i nsdjevene životinje, b) Medjunarodna izložba lovačkih zamka novije i starije dobe
(željeznih i drvenih zamka, mreža, krletka, plašila i t= d.) u naravi po rtsarijah i u
modelih. c) Sprave za uredjenje svjerinjaka i fazanerija, lovačkih koliba^ priredbe za
gnjezdarenje i legla, opreme za krmljenje i mršenje divljači n naravi, po risarijah i u
modelih. d) Lovska literatura^ novine, slike i albumi^ znakovi giasbila i medalje i t. d.
e) Statistički podatci o lovačkih drBŽtvib, o prihodu lovišta, o zvjerinjacih, o cieni i
potroŠku divljačinej o zakupu lovišta^ o plaćenih odštotah sa štete prouzročene po
divljačini i zvjeradi i t, d, u skrižaijkah, risarijah, nacrtih i t. d. ~ Sam potanji
program i pozivi izaći če tek iza kako budu po vis. vladi potvrdjeni.
Pokriće troškovi ovogodišnja glavne skupštine. U našem družtvenom
organu za mjesec lipanj 1890. objavismo na strani "282, pod gornjim naslovom medju
ostalim viestim^ da je II, banaka imovna občina u družtvene svrhe za doček uČestnikS.
ovogodišnje glavae skijpšdne 400 for=, a grad Petrinja pako prinos od 200 for, dozvolila.
Naknadno k tomu imamo Još dodati, da je i I. banska imovna ob(5ina u Glini
u rečeno ime votirala prinos od 200 for,, uvrsfciv taj iznos u proračun za tek. god.,
sto je visoka zemalj. vlada takodjer odobrila.


I ovom sgodom nemožemo propustiti ^ a da ncnpozorimo naŠe cienjene dlanove i
ostale prijatelje šumarske struke, da se u što većem broju pridruže ovogodišnjoj glavnoj
skupštini našega družtva, buduć je ovo godine 1 obnova cielokijpnog družtvenog odbora.
Obzirom pako na program, koga priobcisnio na Čelu ovoga broja našeg lista, biti 6e
ista skupština osobito zanimiva i poučna. Nadalje pruža se svakom prilika, da liepe i,
abavne priedjele banskih dvljuh bivših pukovnija vidi i da se upozna pobliže s ondješnjim
mjestnim oduošajima.


Zakoni i normativne naredbe.


Odobrenje izvanrednog proračuna u investieionalne svrhe. Njegovo ces.
i kr. apostolsko Veličanstvo blagoizvoljelo je previšnjim riešenjem od 18. svibnja 1890.
XIX^ izvanredni proračun o dobodcih prodaje drva u investieionalne svrhe i o uporabi
istih godine 1890, u vojnoj krajini, sjedinjenoj s Hrvatskom I Slavonijom, premilostivo
odobriti kako sliedi;


A. Dohodci:
L od šumskih dohodaka .......... 1^511.000 for.
2.
od brodarstvenih pristojba komorsko splavnice na ušdii,
Bosuta u Savu ............. G.OOO ^,
B, od kamata „,....... = .». 100.OOO „
ukupno . . 1,G17.*)00 foi´.
te
dodav svotu pronosa od g, 1880. aa , « . -^ L»,744,716 ,,
. 7^"61??16~foiT
ŠUMARSKI LIST 7/1890 str. 35     <-- 35 -->        PDF

´ — 323 —


B. Uporaba:
1„ na obće upravne troškove ..... .
. , 161.310 for.
2, na željeznice ....,, ,


. 8,031.241 T9


3. na investicije autonomne uprave
. 1,022.600 »


skupa . . 4,215.151 for.


U Zagrebu, 28. svibnja 1890/ Grof Kbn en-Heđ er Ydry.


Naredba kr. hrv.-slav. dalm. zemaljske vlade, odjek za unutarnje poslove,
kojom se odredjuje, da se u buduće imadu državni izpiti za samostalno vodjenje šumskog
gospodarstva dva puta na godinu obdržavati.


Obdrom na okolnost, da godimice raste broj kandidata, koji se žele podvrći
državnomu izpitu za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva, pokazala se je potreba,
da se za rečeni izpit ustanove dva roka,


Kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, obnaŠla je prema tomu odrediti
naknadno k naredbi od 18. listopada 1886. br. 33.094 (§ 2.), da ae počev od god.
1891. gore spomenuti državni i^pit imade dva puta na godinu obdržavati i to u proljeću
i u jeseni u onom roku, koji će se svaki puta šest nedjelja prije izpita oglasiti.


U Zagrebu, 21. svibnja 1890. Grof Kh uen-HedervarVj v.r.


Naredba od 7. lipnja 1890. br. 3330. glede Bjednostrueenja računarskog
računovodstva kod imovnili obćina, Kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove,
obnašla je u svrhu ujednostruČenja i onako dosta obsežne kontrolne i blagajničke
manipulacije kod gospodarstvenih ureda područnih imovnih obćina odrediti, Što sliedi:


U buduće ima se izplatni izkaz o mjeseSnih pristojbah, koje se izpiaćuju osoblju
gospodarstvenog ureda i područnih kotar, šumarija imovne obćine, po priloženom pod
(obrazcu A.) sastavljati.


Isti- izkaz treba da gospodarstveni ured u jednom primjerku, a svaka kotar. Šumarija
u dva primjerka sastavlja s toga, što jedan primjerak ostaje kod gospodarstvenoga
ureda, a drugi valja povratiti dotičnoj kotar, šumariji, koja ga, zabilježivši odbitke,
providi potvrdom o primljenom novcu, opet povrati gospodarstvenomu uredu sbog
kontrole primljenog iznosa, te ga pohrani kod sebe.


Nadalje je opaženoj da je novčana listina obrazac 43. nap\itka C.) es 1881. odveć
komplicirana i da ne odgovara 8vrsi„
Za to se dostavlja novi obrazac pod B.), koji će bolje odgovarati svrsi i prištediti
dosadanji suvišni posao kod blagajničke uprave.
Taj obrazac ima se na jednom arku tiskati na obje strane tako, da bude dovoljan
jedan arak za jedan mjesec, a tiskanjem nepromjenljivih đata prištedit će se pisarija.


U ostalom nije potrebito, da se u buduće predlažu ovamo na uvid mjesečni
poslovni dnevnici šumarskih činovnika glede paušalnih dnevnica i to s razloga, §to je
naredbom od 28. srpnja 1885. br. 28983. točno odredjeno: kolike, komu i kada
paušalne dnevnice pripadaju bez prenoćenja ili uz potrebu prenoćenja, a naredbom
od 14. rujna 1889. broj 10386. odredjeno je, kako se imaju sastavljati poslovni
dnevnici, tko potrebu putovanja potvrditi i dnevnice obrediti ima.


Neka se dakle upravitelj gospodarstvenoga ureda i protustavnik, odnosno njihovi
zamjenici, strogo drže ustanova, sadržanih u prednavedenih naredbah, tim će se paušalne
dnevnice prije izplate točno obrediti moći, pa baš s toga nije nuždno predlagati
nojesečne poslovne dnevnike o paušalnih dnevuicah, izuzev jedino slučaj, predvidjen u
naredbi od 14. rujna broj 10.386, naime da ili upravitelj gospodarstvenog ureda ili dotični
šumar proti obredjenju poslovnoga dnevnika ovamo utok u roku od 14- dana uložiti može.


Razumije se konačno samo po sebi, da će se imati putni partikulari za ina putovanja
kao i dosele od slučaja do slučaja na obredjenje ovamo pođnašati.
0 tom valja gospodarstveni ured tamošnje imovne obćine znanja i točnoga ravnanja
radi shodno obavlestiti.
ŠUMARSKI LIST 7/1890 str. 36     <-- 36 -->        PDF

324
Dnu
NO
o o
Mjeseca
t3< _, CD 11 Godine -< CD
zi ^
ti ; i-(
L>! ^
tsT?
Z5
:
^ t-rt J-^ i^^ bO 02 CP bO O:J
^ &=
"V
^ ^
— O
ho
Cn
_C?´
0 2 >-^ Ćn Ćn—1 o oOi o o
O o o
-^ ^ O
-rs
Ci a.
O´ O O
M OCJT 0"< C"
00 00 c o
O
O
o
m
I I I i|r i I I ^a
O i >-^ M- )—I O
O a Oi cn Oti o O ^
I I II I 1 1 I O — .
>-. f= M
p:? tfi- ^.C Cn t{^ ^ L-o
O B (—i !—i )—i^
vH05
-a< O ^ O 93
feg-g. B
CB
0
P I SP
<2
CD
Q
CD
)N3
CO co o !^
cc CK O ! OC
|ilSS^llSi:| a cr" co
O´ t o

9 o
pa
ŠUMARSKI LIST 7/1890 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 325 ™
Naredba glede sastavka elaborata za mostogradnje od 19. svibnja i890„
broj 7,811. Budući da se moraju skoro svi operati a moatognidnjalj, 5to jih gospodarstveni
uredi područnih imovnih obćina dogodice ovauio na izpitaiije poduaSaju, vraćati
natrag sbog manjkavosti podatak;!, koji su veoma potrt´.biti za pvoeudjenje dotienih
osnova; nalazi .kr. zemaljska vlada^ odjel .za ujjutarnje poslove, odraditi, da gospodarstveni
uredi imovnih obćina u biidude prije, nego li svojim gradjeviiim uijeniikom, gdje
su takovi kod imovne obdine uamješteui. izdada rialog glede tjagtavka dotičnih gradjevnih
elaborata za mostogradnje, povjerenstveuim putem konstatirati dadu kroz doličnu kr.
kotarsku oblast:


1* potrebu sagradjenja »lovoga mosta;


2. potrebitu duljinu i visinu otvora mosta;
3. potrebitu Širinu pomosta;
4. da 3i se Imaju glave i krila kidati h kamena ili h opeka. Od kuda ima se
to gradivo dobaviti; i
5. najviši vodostaj.
Osnovatelj novoga mosta ima predložiti i nacrt o otvoru staroga mosta, ako
takov postoji,
Tekar na temelju takovih podataka imaju gradjev. mjernici gospodarstvenih ureda
sastaviti elaborate za nove mostogradnje, a dotičnom operatu ima se priložiti i povjereisstveni
zapisnik o gornjem konstatiranju.


Naredba glede od službe odpuštenili obćinskib činovnika, da se opet
ne ušuljaju u obćinske službe- Povodom opažcnja, da od službe odpušterji obćinski
Činovnici bivaju opet namješteni u drugom mjestu, gdje se za njihov od23Ust od službe
nije znalo, nalazi kr. zem. vlada odjel za unutarnje poslove odrediti:


1. Svaki shičajj kad bude koji občinski činovnik (načelnik, bilježnik, blagajnik,
poreznik, protustavnik, ovrhovoditelj, pisar, Šumar, lugar) budi uslied presude kaznenoga
suda ili disciplinarnim putem odpu.?teu od službe, ima nadležna Županijska oblast
dati na znanje svira ostalim kr. županijskim oblastim dostavom izviestnice sastavljene
po dolje nalazečem se obrazcu,
i\ Kr. županijske oblasti imaju na temelju tih izvfestaica voditi evidenciju odpuštenih
obćinskih činovnika, te nadgledati da se takovi ne ušuljaju u obdiaske službe.


3, Eadi li se o tom, da se u istom iii drugom kojem svojstvu iznova namjesti
koji odpušteni obćinski činovnik, koji od takova, namještenja nije izkijučen jur po
zakonu ili izričnom odredbom disciplinarne presude, ima se o tom izvješće sa dotiČnimi
razpravnimi spisi i dotičnom odpustnom presudom kr. zem, vladi odjela za unutarnje
poslove na riešenje podnieti.


Ovakovo izvješće nema se podnieti, ako je jur u dotičnoj po kr. zem. vladi
propisanim molbenim putem izdanoj odpustnoj rie^itbi izrično kasano, da odpusteai
obdinski činovnik može biti opet namješten u istom i u drugom mjestu.


4. Ustanova ove naredbe glede KamjeStenja odpušteutli obćinskib činovnika (točka 3.)
proteže se takodjer na one občinske činovnike, koji su jur prijo otipušteni bili, te se
ne nalaze u evidenciji ovom naredbom odrcdjenoj.
0 ovoj naredbi imaju se ravnanja radi obaviestiti sve podčinjene kr. kotarske
oblasti i obdinska poglavarstva.


Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, odjel za unr..tarnjo poslove.


U Zagreb n, 2. svibnja 1800. Grof Kb ucn-H ć d er v ar y, v. r.