DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1890 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 333 —


lakaa zaostatka Sumsksh eteta koucem godine 1889,:


i.
u godim 1889. prija/ijeno slučajeva 14/230 na . , 31.006 for. 73 nov«.
2,
koncem godino 1888. ostalo na dugu od dogudjonih
šteta pocev od godine 1874. do konca 1888. . . . 77.647 „ 26´/j
n godini 1889. doBudjeno na račun godine 1888/J^. . 27.897 „ 30


Ukupno uniei imalo u godini 1889. ""! [ [ 105.5-44 fui\ 56 ^2 zove.
a faktično u godini 1889. odplaćeno i odradjeno . . 16.695 ^ 47 „


Ostatak dngovine koncem 1889. . ´, [ ] 88.849 for. 09j/„ novč.
Gospodarstveni nred križ, iinov, obdine
u Belovaru, dne 81. prosinca 1889.


Zaključn i raču n mirovinske zaklade sbora službenika imovne obclne križevačkc
za godinu 1889.:


A) F r i h 0 d n gotovu u zadažnicah
Ostatak od godine 1888 308 for. — novč. 8705 for.
Kamata npkceno 1889 6i2 ^ 77 ,. — .
Odplaćene glavnice ...... , . . 550 ^
^^ — „ ^
Prinos imovinske obćine za 1889 50 ,. — „ — „
Prinos osoblja 821 ,. — „ — „
Globe 24 , — , — ^
Predujmovi 499 .. 93 „ ~ r.
Zadužnice zajmova — „ — ^ 2350 „


Ukupno . ""! 2800 for. 70 novć. 11055 for.


B) Razhod u gotovu ii zadužnica
Zajam na zadužnice 2350 for, — novč, — for.
Povratak predujmova 510 ^ 70 „ — „
Odpis glavnice — ,! — „ 550 „
Ofltatak imetka koncem 1869. .´ . . . — , — .. 10505 ^,


Ukupno . , 2860 for. 70 novč. 11055 for.


Okružnica i molba"^´


za popuGJenje domaće zbirke ptica, i uputa, kako valja prirechti i pošiljati
mrtve ptice nar. zoološkomu muzeja iz daljih krajeva naše zemlje.


Višegodišnje izkustvo pokazalo je ovomu ravnateljstvu, da razmjerno prema
drugim zemljama i narodima ima Žalibog vrlo malo naših ljudi, koji bi se sjećali
ovoga hrvatskoga zavoda, premda se ne bi smjelo za.boraviti, da je baš nar,
muzej prvi zavod u Zagrebu, što ga posjećuje svakt strani učenjak, svaki strani
putnik, te da upravo prema stanju ovoga zavoda sudi o kulturnoj snazi hrvatskoga
naroda, budući da su strancu naši ostali viši ucevni zavodi: akademija
znanosti i hrvatsko sveučilište više manje nepristupni radi neznanja našega


* Našim cienjcnim sudrugom, imenito mladim šinnarom, koji danomice u obar-
Ijanju svoje vanjske službe u j)ri!iku dodju, da Štogod pribave aa ovdašnji narodni zoološki
muzej, stavljanio ovu u svakom pogledati umjostnu molbu do blagohotnoga znanja a
učtivom željom, da i´^/vole bud sami, bud nticanjem i nagovorom na druge poznate
osobe svom energijom nastojati cko p^redjivauja i pošiljanja^ mrtvih ptica gornjem
zavodu, koje nastojanje c^e se %aada 8 .^ajvećo^ii i^alivainošći: priznati.


ŠUMARSKI LIST 7/1890 str. 46     <-- 46 -->        PDF

™ 334 "


jezika. Podnisano ravnateljstvo tvrdo se nada, da će ovo nekoliko rieči biti
dovoljno, a da se .Hrvati odsele bolje pobrinu za zoološki muzej.


Izkustvo je nadalje pokazalo, da su se veoma mnoge zanirAive ptice, što
su oam dožie od ono nekoliko prijatelja zavoda, osobito iz daljih krajeva, pokvarile
putem, osobito za ljetno doba godine. Zato evo upute, kako
treba postupati, kad se šalju mrtve ptice u dalje krajeve:


.1. Svakoj ptici iraade se prema veličini nekoliko kapljica — kod velikih
jedna žlica — jake žeste zaliti u grlo, najbolje ako je žesti dodano nešto
salicila, a usta kudeljorn ili vatom začepiti, cla tekućina ne izcuri. Kod ptica,
koje se hrane ribom, imade se prije i guša očistiti stiskanjem Preporuca se
takodjer, da se i u supak ulije žeste, a za tim začepi,


(Ako je ptica krvlju onnijana, to bi dobro bilo, da se tako dugo sadrom
posiplje, dok sadila svu krv ne upije. Onda se sadra odstrani, a dotično se
mjesto p´jkrije bugačicom).


2. Šalje se tako, da se svaka ptica zamota u dvostruki novinski papir i
onda sve skupa u čvrst papir za omote. Na pošiljki neka se napiše: „Toplina
štetna. Ptice za nadjevanje´. Dokle nije piica zamotana, imade se čuvati, da
do nje ne dodju m.uhe.
. 3, Za svaku pticu treba, točno zabilježiti dan i mjesto, gdje je ubijena,
er drugačije nema prave vriednosti za sustavna zbirku. Bilo bi osobito željeti,
da se p:ridoda i mjestno hrvatsko ime dotične vrste,


4. Za stroge zime svako je pi´iredjivanje gotovo suvišno.
Pošto pak oni^ koji su voljni priteći zavodu u pomoć, često oe znaju,
koje bi mu ptice dobro došle, a kojih ne treba, to će ravnateljstvo ovdje jos
pridodati obćenitu uputu. Tko bi želio potanje upute, neka se pismeno obrati
na samoga ravnatelja.


Narodnom zooiožkome muzeju u Zagrebu osobito će dobro doći sve one


ptičje vrste, koje su u obće riedke, te osobito onakove, koje su u našem po


pisu označene sprieda križićem."^ Narodni je zavod pače uviek spreman dobav


ljaču
dati primjerenu nagradu, svaki put kad se to zatraži.


Od razreda pjevica valja nam pribaviti, osobito iz krajeva, koji su naj


dalje
od Zagreba, razne vrste i odlike rodova:


* x--x-


Acanthis -= juričica,
ilotacilla = pliska,


Loxia == krstokljun,
SaxicoIa == bjelguza,


Eo)beriza == strnadica,´"* Cvanecula == modrovoljka,


* Vid´i popis flomaoih ptica u „Glasnika hrvatskoga naravosloviioga družtva".
God.
V. .18i)0. str. K8,
*^ Osim onakve, koje su označene krlžićctn, osobito razne atrnadice močvarice


t. j . one suroda Sc^ocniclus^ kaoio spadaju E. schoeniciusj E. palustris i E, iuteraiedia,
sve ove joa siabo pronče!!*:; p´rice,
*^** Sve rnogTide vrsfii i odlike žiiti b MotaciHa siivoda BiiLdy(:.es Iz Hrvatskoga
PriiEorja, h. DaljsiuKrij^^, HerccigovinOj Cniegov^:. vi obćo s juga.