DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1890 str. 1     <-- 1 -->        PDF

umat


Br. 7. u ZAGREBU, 1. kolovoza 1890. God. X!V.


D POZIV


. ´ . k sudjelovanju


kod juMlarne gospodarsko-šumarske izložbe


godine 1891- ii Zagrebu. ,-"


Metdeseta godina obstankalirvat.-´slav. gospodarskoga dmžtva svršava se buduće


godine 189L, jer upravo prije 50 godina, naime 24. studenoga 1841., priobći
tadanji zagrebački biskup, a kasnije nadbiskup i kardinal, Juraj Haulik,
uglednomu sboru od 147 gospodara, da su pi-avila lirv.-slav. gospodarskoga
dmžtva potvrdjena. Družto se je tom sgodom ođmab i konstituiralo, izabrav si
predsjednikom biskupa Jurja Haulikaj pođpredsjedniei LaTOslara grofa Nngeiita
i velikoga župana Nikolu pL ZdeBČaja, te povjeriv tajničke poslove kapetanu
Klinggrafa i DragutiBE Rakovcu.


Hrvatsko-slavonsko gospodarsko družtvo osnovano je dakle u vrieme preporoda
naroda hrvatskoga. Žarki rodoljubi i prijatelji obćega boljka dobro su
pojimali, da će se uvjeti državnoga i narodnoga života sigurnije učvrstiti, bude
li narod ekonomički napredan, a u ekonomiji, kao danas tako i onda, prvo
mjesto davalo se poljodjelsko-šumarskoj privredi.


Prvi predsjednik družtva i neumorni njegov pokretač, biskup Juraj HaRlik,
preliepo je izrazio u svom govoru, otvarajući prvu glavnu skupštinu hrv.-slav.
gospodarskoga družtva: „Već je veliki Sully poljsko gospodarstvo imenovao
dojkinjom države. Dobro uredjeno poljodjelstvo siguran je temelj države, a
marljiv i razborit gospodar njezin je utemeljitelj. Broj stanovnika u državi i
s njim njezina snaga povećava se napredovanjem obrazovanja. Broj stanovnika
u državi i s njim njezina snaga povećava se napredovanjem obrazovanja. U njoj
poljsko gospodarstvo zauzima uzvišeno mjesto i blago onoj državi, koja na nj
temelj svoje sreće polaže."


Od onoga vremena, pa do danas poviest hrv.-slav. gospodarskoga družtva
bilježi mnogo neprilika, zaprieka i potežkoća, tužnih i radostnih dneva u životu
toga družtva, ali ne spominje, da bi bila malaksala vjera u napredak i u bolju
budućnost njegovu. Imajući malen broj članova i tek nekoliko podružnica,


22
ŠUMARSKI LIST 8/1890 str. 2     <-- 2 -->        PDF

. ´ . . ~ 338 —


gospodarsko đružtvo broji danas tisuće članova, a uz njega radi 50 njegovih"
podružnica.


Kako je već rečeno, petđeset godina opstanka lirv.-slav. gospodarskoga
družtva svršava se buduće godine 1891. Tu zB.ameiiitii periodu u svome životu
želi družtvo proslaviti gospodarsko-šumarskom izložbom, koja će početi 16. kolovoza,
a završiti 29. rujna 1891. Glavna skupština hrv.-slav. gospodarskoga
družtva odobrila je tu namisao upravljajućega odbora, a sabor kralj. Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije i zemaljska vlada poduprieše ju sa svoje strane, dozvoliv
podporu vd 10,000 forinti. Odbori središnji i eksekutivni živo se latiše posla,
da hto ljepše dovrše zasnovano djelo prema glavnom programu, koji potanje
razlaže sve, što se tiče izložbe.


Jedva bi se sgođnije dala proslaviti petdesetgođiŠBJica družtvenoga obstanka,
jer ne samo da takva izložba ovakovu družtvu pristaje, nego ona upravo spada
međju njegove najvažnije zadaće. K tomu od godine 1864, ovamo ne bijaše u
Zagrebu nikakve oveće izložbe.


Dakle poslije 26 godina eto Vam sgode, gospodari i šumari, da omjerite
svoju snagu i po tom gospodarsku snagu zemlje, da kao u ogledalu razaberete
i stranom svietu pokažete, što je u našem gospodarstvu dobra, koristna i napredna.
Uspjeh te izložbe stajat će samo do složnoga rada svib slojeva našega
naroda, pa za to se obraćamo svim pojedinim gospodarom, svim gospodarskim
podružnicam, kao najvjernijoj podpori, da što vrstnijimi plodovi svoga truda i
rada ukrase našu izložbu, da se ne ustručavaju prinieti i žrtava za obće, ali i
vlastito dobro.


Po gospodarskom družtvu izabrani središnji i eksekutivni odbor ne će
žaliti nikakova truda, da uspije djelo koristno i dostojno; ali se ujedno tvrđo
nada, da će se i svi slojevi našega naroda latiti posla, da nam djelo što ljepše
uspije, pa da ta izložba bude nedvojbenim dokazom našega nastojanja i napredka
u minulih godina, a u jedno prema stečenom izkustvu ponuka novomu
pregnuću i gospodarskomu napredku hrvatskoga naroda.


Zagreb; 11. srpnja 1890,


Središnji izložbeni odbor jubilarne gospodarsko-šumarske izložbe:


Predsjednik: Gjuro grof JelSaclć^ c. i kr. podmaršal, predsjednik hrv.-slav
gospodarskoga družtva i t d. Prvi podpredsjednik: Andrija Jakćlnj od\jetnik,
posjednik, podpredsjeduik hrv.-slav. gospodarskoga družtva. Drugi podpresjednik:
Fr- Gašparić, biskup, podpredsjednik hrv.-siav. gospod. družtva i t. d. Tajnik:
Fran Kuralt, tajnik hrv.-slav^ gospodarskoga družtva.


Odbornici:


Bresztjenskv Aleksander pL dr., sveučiližtni profesor, posjednik. Bulvan
Siavoljub, zlatar, Bo!f Mato, tajnik gospodarske podnižnice u Delnicab. Batnšić
Janko, predsjednik gospodarske podružnice u Griini, Bešlić Kruaoslav, predsjednik
ŠUMARSKI LIST 8/1890 str. 3     <-- 3 -->        PDF

~ S39 —


gospodarske podružnice u Staroj Gnidiski. Bombeiles Marko grof^ veleposjednik
u Opeki.. Budisavljević Bude pl., kr. veliki župan u Gospiću. Briickl, ravnatelj
dobara knjeginje Turn-Ta.xis u Karlovca. Botka, ravnatelj nadbiskupskih dobara
u Zagrebu, Bosanac Stjepan, predsjednik go^ipodarske podi´iižaice u Vojnorn
Križu. Cividini Dragutin, podpredsjednik gospodarske podrožiiice u Brodu im
Kupi« Crkverjac Martin, pvedsjedriik gospodivr^ke pfidružirlce n Novskoj. Cicigoj
Jakov, prof. i predsjednik gospodarske podružnice na Rieci, Čačinović. upravitelj
biskupskih dobara u Djakovu. Devido Ferdo Josip, ravnatelj zagrebačke štedionice.
´Đurst Milaii pL, kr. zem. šumarski nadzornik. Duinreicber Th. barun, veleposjednik
i tvorničar u Savskom Maroi´u- Drasković Josip grof, veleposjednik
u Bisagu, Drasković Tlieodor grof, veleposjednik u Bugoinselu. Erdodj Hadoli´
grof, veleposjednik, predsjednik gospodarske podražnice u A´ovon´i Marofa.
Erdodj Stjepan grof, veleposjednik u Jaski. Eltz Jakov grof, veleposjednik u
Vukovaru. Folnegović Fran, nar. zastupnik u Zagrebu. Golub Ferdo, kućevlastuik
i sedlar u Zagrebu. Grabor Janko ml.5 graditelj. Galjuff Ljudevit pL, veleposjednik,
predsjednik gospodarske podružnice u Klanjcu. Gabrić Stjepan, podpredsjeduik
gospodarske podružnice u Oriovcu. Golub Janko, posjednik i blagajnik
gospodarske podružnice u Zlataru. Herman Daniel, trgovac u Zagrebu,
Holjac Hinko, posjed, u Zagrebu. HoJjac Izidor, kot. predstoj. i podpred. gosp.
podruž. u Karlovcu. Hunseman, uprav, dobara kneza Lippea. Horvat N., kanonik
u Zagrebu. Horvat Gjuro, pređsj. gospod. podruž. u Korenici. Hacker Miro>iav,
stolar u Zagrebu, Janković Alađar grof, velepos. u Subompolju. Kulmer Miroslav
grof, veleposjednik u Šestinah. Kušević Marcel pL, veleposjednik« Kalina Josip,
trgovac cvieća i sjemenja. Krištof Rađoslav dr., nadzornik zemaljskoga veterinarstva
u Zagrebu. Krešić Milan, tajnik trg. obrtničke komore. Kestercanek
Fran Žaver, kr. žup/nadšumar. Kršulj Josip, predsjednik gosp. podružnice n
Bribiru. Knežić Lujo, tajnik gospodarske podružnice n Velikoj Gorici. Kirar
Josip, tajnik gospodarske podružnice u Koprivnici. Kovacević Petar, satnik i
predsjednik gosp. podružnice u Kostajnici. Kau5ić Antun, veleposjednik u Pregradi.
Kiepach Milan pl., veleposjednik i predsjednik gospodarske podružnice u
Samoboru. Konig Dragutin, predsjednik gosp. podružnice n Sisku. Kiš Dragutin
pL, predsjednik gospod. podružnice u Varaždinu. Keglević Oskar grof, veleposjednik.
Klemen Vjekoslav, tajnik gospod. podružnice u Grubišnom polju.
Križ Franjo, predsjednik gospodarske podražnice u Čabru, Lorković Blaž đr.,
kr. sveućilištni profesor. Lenuei Milan, gradski mjernik u Zagrebu. Malin
Ivo dr., tajnik kr. zem. vlade i posjednik. Mihailović Dragutin pL, veleposjednik
Modec Ljudevit, ravnatelj učiteljske škole. Majerski Izidor, predsjednik gosp.
podružnice u Daruvaru. Maršo Slavoj, predsjednik gosp. podružnice u Miholjcu
dolnjemu. Mikšić Koloman pL, predsj. gospod. podružnice u sv. Ivanu Zelini.
Niemčić Stjepan pL, predsj. gosp. podružnice u Jaski. Mkšić Demeter, predsj,
gospodarske podružnice u Otočcu. Neničić pL Eduard, šumarnik brodske imovne
obćine u Vinkovcih, Ožegović Tito pL, veleposjednik. Peklar Josip, gradski
vrtlar u Zagrebu. Puhalo Vukašin, predsjednik gospodar., podružnice u Brlogu.
ŠUMARSKI LIST 8/1890 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 340 —


Dorgić Nikola, podpređsjednik gospod. podružnice n NoTomL ^ PogaSić Gjuro,
predsjednik gospodarske podružnice u Slunju. Pejačević Ladislav grof, veleposjednik,
Penjič, urednik ^Pcele" u Osiekiu Prokić Makso, šumarnik petrov.
imov. obćine u Mitrovici. Roje Milan,, podpređsjednik gospodarske podružuice u
BeloTaru. EaHCh Gejza banin dr., veleposjednik, Ravnateljstvo gospodarskoga
i šumarskoga učilišta u Križevcib. Stanković Milan, podnačelnik grada Zagreba.
Srdoc Šimun, predsjednik gosp. podružnice u Brinju, Seitz Skenđer, posjednik,
Kapela — Nova Gradiška, Soltaković Martin, predsjednik gospodarske podružnice
u Kaniži. Sladović Ferdo pL, predsjednik gospod. podružnice u Krapini.
Stein Ljudevit, predsjednik gosp. podružnice u Pakracu. Štigiić Martin dr.,
kanonik i predsjednik gospod. podružnice u Praputnjaku. Sileni, upravitelj
imanja baruna Stillfrieđa u Pleternici, Šnidarii3 Joso, predsjednik gosp. pođruž.
u Gospiću, Šugti Žiga pL, tajnik gospod. podružnice u Križevcih, bavor Josip,
predsjednik gospod- podrnžr>ice u Liidbregu, Štrohmar Ivan, predsjednik gosp.
podružnice u Petrinji. Scheibl Ivan, predsjednik gospod. podružnice u Vojniću.
Torbar Josip, ravn. kr. više realke u Zagreba. Tanliofer Milan, posjednik i
predsjednik gospodar, podružnice u Kutini. Turković Dragan, veleposjednik u
Kutjevu. Upraviteljstvo vlastelinstva Dalj. Upraviteljstvo vlastelinstva u Čabru.
Vukotinović Ljud. pL, kr. un}irov„ veliki župan. Vrbanić Mijo, kr. zem. šumarski
nadzornik. Vezić Milivoj, župan, tajnik i podpredsj. gosp, podružnice u Požegi.
Vage, uprav, imanja kneza Odeschalchia. Valdec Stjepan, predsj. gospod. podruž.
u Vrbovcu. Vranicani Mane pl, veleposj. Vranicani Vladko barun, veleposjedaik.
Vidrić Lovro dr.^ odvjetnik i posjednik u Zagrebu. Vidaković Ante, tajnik
gospodarske podružnice u Velikoj Kopanici. Zorić Josip, predsjednik gospodar.
podružnice u Dugomselii. Zobundjija i\Iijo, iiadšaniar imovne.obćine u Ogulinu,


Eksekutivni odbor:
Predsjednik: Ljudevst pl. Vukotinović, umirovljeni veliki župan i narodni
zastupnik. Podpređsjednik: Miroslav grof Kuimer. veleposjednik. Tajnik: Fran
Kuralt, tajnik hrv.-slav. gospod. družtva.


(´.) d b crnici:


Breszt.yenszky Aleksander pl dr., kr. sveučilištni profesor i posjednik
Botka, ravnatelj nadbiskupskih dobara. Dumreicher Th. barun, veleposjednik.
Durst Milan pl., kr. šumarski ravnatelj. Draškovlć Josip grof, veleposjednik.
Drašković Theodor grof, veleposjednik. Folnegović Fran, narodni zastupnik.
Golub Ferdo, sedlar. Grabor Jaiiko mL graditelj. Galjutf Ljudevit pl, narodni
zastupnik, Deželić Gjuro, gradski viećnik. Friedfeld Mavro, ravn.. paromlina u
Zagrebu. Franki M.akso, ravn- hrv. komercialne banke, Floljac .HinkOj posjednik.
Horvat Nikola, kanonik, Herman Daniel, trgovac. Janušić,´ z^emk ravnatelja
tvornice liquera, Janovskj, ravnatelj tvornice u DugojrcsL Krištof Radoslav dr.,
nadzornik zemaljskog veterinarstva. Kestercanek Frau Ž., kr. župan, nadšumar.
Krešić Milan, tajnik trgovačke obrl koniore, Kušević Marcel pL, veiepo^ednik
ŠUMARSKI LIST 8/1890 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— Ml ~ ^
i kr» mjernit. KranjSić Stjepan, tajnik kr^ zeiii. vlade. Kolarić ^Mirko, upraT.
vatrogasnoga spremišta- Lorković Blaž dr., kr. sveucilištni profesor. Lenuci
Milan, gradski iBJernik« Malla Ivo dr., posjednik i tajnik ^kr. zemaljske vlade.
Mihaiiović Dragutin pl., veleposjednik. Modec Ljudevit, ravnatelj ufeiteljske
škole, Mikšić Koloman pL^ veleposjednik i predsjednik gospod, poiružnieeu,
SY. Ivanu Zelini/ Ožegović Tito pl, vlastelin. Peklar Josip, gradski vrtlar.
Ran eh´ Gejza đr. barun, veleposjednik, Stanković Milan, podnačelnik građa
Zagreba. Torbar Josip, ravnatelj više realke. Tomić EugeB, Josip, .savjetnik
jžemalj. vlade." Vidrić Lovro đr., odvjetnik i posjednik. .Vranicaai Vlađko barun,
veleposjednik. Vrbanić Mijo, kr. zem. šumarski nadzornik.


Nadovezujući na prednaveđeno, priobćiti nam je .nadalje Imena-članovi
pojedinih odsjeka, kako su se konstituirali:


I Odsjek za poljske proizvode: Miroslav grof Kulmer^ dr. Gejza barun
Kauch, Vladko barun Vranicani, Botka, ravnatelj nadbiskupskih dobara^ Ljudevit
pl Galjuf, Hinko Holjac, Tito pl Ožegović, Milan Stankovid


IL Odsjek za gospodarstvo i pivničarstvo: dr. Šandor pL Bresztyensky,
Ljudevit pl Galjuf, Milan Hržić, Hinko Holjac, Horvat Nikola, dr. Ivo Malin,
Koloman pl. Mikšić, đr. Lovro Viđrić.


IIL Odsjek za voćarstvo: Nikola Horvat, Josip Kalina, Josip Peklar, Josip
Torbar,´ đr, Lovro Vidrić.
IV.´ Odsjek za povrće i cvieće: đr. Šandor pL Bresztyenszky, ;FraB Folnegović,
Josip Kalina, Josip Peklar, Ljudevit barun Vranicani.
V/Odsjek za pčelarstvo: Fran Foluegović, Marcel pl.-.Kušević, Dragutin
Leskovac.


VI. Odsjek za svilogojstvo: đr.. Ivo.Malin, Tito pl. Ožegović, E. F. Botbe.
.VIL Odsjek za ribarstvo: Botka, Slavoljub Bulvan, Nikola DorSić iz
Novoga u Vinodolu, Ljudevit Hagenauer, Andrija Mažić iz Eieke, Mane pl.
Vranicani. ,


VIII Odsjek za gospodarski obrt: Th. barun Dumreicber, Slav. Bulvan,
Ferdo Folub, Miroslav Hacker, Stjepan Kranjčić,´Milan Krešić.


IX, Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo i tehniku kao vatrogasni odbor:
Tb, barun Dumreicher, Ferdo Golub, Janko´ Grabor ml., Miroslav Hacker,
Marcel pl Kušević, Milan Krešić, Milan Lenuci, Gjuro Deželić,´Mirko Kolarić,
Žiga-Krauth, Srećko Udl (Varaždin), Andrija Pirnat (Petrinja), Hinko .Krapek
(Karlovac), Leonarđo Fichtner (Valpovo), Andro Plešić (Lipovljani), Stjepan
Eberhard (Nova Gradiška). ´ ;, ^ . „


X, Odsjek´ za gospodarsku obuku: dr.´ Blaž Lorković, Ljudevit.Modec,
Josip Torbar, Ivan Jagić.
XL Odsjek za kućni obrt: Josip B>rdo Devide, DamelHerman,,M.Krešić,
i;:^IIy. Odsjek. ,mJuRiarstv^ Josip grof Drašković, Theodor grof Drašković,
đr. Gejza barun Eaiicli, Milan pl Đurst, Fran Kesterčanek, ´Mijo Vrbauić.
. .;XIIf. Odsjek za lov: Josip grof Drašković, Tbeodor pof Drašković,,đr.
Gejza´^´barun Eauch. Vladko barun Vranicani, Milan pl Durst; Fran Kesteržanek,
ŠUMARSKI LIST 8/1890 str. 6     <-- 6 -->        PDF

. , »- 342 —


Mareei pL Kugević, Milan Stanković, Josip Torbar, grof M, Bombelles,.Erđ6đy
grof Budolf, Erd6dy grof Step., Kulmer grof Miroslav, Vranicani pl´Mane,
JelaČić pL Julio, Kogl Ante.


^ JI\\ Odsjek za rudarstvo: Petar Diiiničić, Gustav vitez Pongratz, dr.
Gjuro Pilar, N. Promoser, upravitelj rudokopah u Petrovoj gori.
.XV, Odsjek za stočarstvo: Th. barun Dumreicher, Josip grof Drašković,
Marcel pi. Kušević, đr, Radoslav Krištof, Milan Stankovid


XYL Odsjek građjevno-dekorativni: Josip Ferdo Deviđe, Janko Grahor ml,
Danici HermaB, Fran Kesterčanek, Marcel pL Kušević, Milan Lenuci, dr. Ivo
Malin, Josip Peklar,


XVIL Odsjek financijalni: Ferdo Josip Devide, Danici Herman, Hinko
Holjac, Fran Kesterčanek, Milan Krešić.


XVIII. Odsjek novinarski: dr. Lorković, dr. Ivo Malin, Lj. Modec, Mijo
Vrbanić, Agramer Tagblatt, Agramer Zeitung, Hrvatska, Obzor, Narodne Novine,
Srbobran, Obćinar, Obrtnik, Gospodarski list.
XIX. Odbor svečanosti: dr. Šanđor pl. Bresztjeaskj, Fran Folnegović,
Janko Grahor ml, Milan Lenuci, dr. Ivo Malin. , ´
XX. Odsjek za stanove: Gjuro Deželić, Stjepan Kranjčić, Josip Huzek,
Dragutin LIM, Gjuro Ročić i Ivan Gabrić.
U pojedinih, pak odsjecih izabrani su sliedeći članovi za predsjednike i
izvjestitelje:


U odsjeku za poljodjelske proizvode: Predsjednik: dr. Gejza barun Eaucli.
Izvjestitelj: Tito pL Ožegović. — U odsjeku za vinogradarstvo i pivničarstvo:
Predsjednik: Nikola Horvat. Izvjestitelj: Milan Hržić. — U odsjeku za voćarstvo:
Pređsj,: Josip Torbar, Izvjestitelj: dr. Vladko Koroskeny. — U odsjeku za povrće
i cvieće: Predaj,: Ljudevit bar, Vranicani. Izvjestitelj: Fran Folnegović- — U
odsjeku za pčelarstvo: Marcel pl Kušević. Izvjestitelj: Dragutin Leskovac. —
U odsjeku za svilogojstvo: Predsj.: Tito pl Ožegović. Izvjestitelj: E. F. Bothe.


— U odsjeku za ribarstvo: Predsj.: Botka, rav* nadb. dobara. Izvjestitelj: Ljud.
Hagenauer, — U odsjeku za gospodarski obrt: Predsj.: Th. barun Dumreicher.
Izvjestitelj: Milan Krešid — U odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo i tehniku:
Predsj.: Marcel pl Kušević, Izvjestitelj,: Milan Lenuci — U vatrogasni odbor:
Predsj.: Gjuro Deželić. Izvjestitelj: Mirko Kolarić. — U odsjeku za gospodarsku
pođuku: Predsj-: dr. Blaž Lorković. Izvjestitelj: Ivan Jagić. — U odsjeku za
kućni obrt: Predsj.: Stjepan Kranjčić. Izvjestitelj: Daniel Herman. - U odsjeku
za šumarstvo: Predsj,; Milan pl Durst. Izvjestitelj: Fran X. Kesterčanek, —
U odsjeku za lov: Predsj.: Marko grof Bombelles. Izvjestitelj: Mane pl Vranicani
— U odsjeku za rudarstvo: Predsj.: dn Gjuro Pilar. Izvjestitelj: Theod. Zloch.
— U odsjeku za stočarstvo: Predsj.: Josip grof Drašković. Izvjeatitelj: dr. Kad:
Krištol — U odsjeku građjevno-dekorativni: Predsj.: Kolmar Edmund. Izvjest.
Janko Grahor ml — U odsjeka financijalni: Predsjednik: Josip Ferdo Deviđe,
Izvjestitelj: Vladko Krešić, — U odsjeku novinarskom: Predsjednik; dr. Ivo