DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1890 str. 9     <-- 9 -->        PDF

-^ B45 —


IL Šumarska izložba.


I Šumarstvoa)
Proizvodi šuinskog gospodarstva u obće.
b) Proizvodi šiurtsko^gofipodarsko industrije.
c) Medjunarodna izložba st,rojeva i orudja šumskog gospodarstva i industrije.
đ) Medjunarodna izložba proizvoda industrije, koji su naročito namienjeni
šumarstva.
e) Modeli, nacrti, riBarije, statistički podatci, sumsko-gospodurska melioracija,
gradjevina i injeraičtvo.
f) Modeli, nacrti, risarije, statistički podatci, podatci šumarske obuke i pokušaji,
te šumarska literatura.


2, Lov,


a) Lovske trofeje, parožci, rogovi, krzna, kože, kosturi, lubanje, nakitna pera


te nadieveue životinje.
b) Medjunarodna izložba modernog oružja, kao i ostalih lovnih sprema.
c) Medjunarodna izložba lovačkih zamka novije i starije dobe (željeznih i


i drvenih zamka, mreža, krljetka, plašila i t. d.) u naravi, po risarijah
i n naođelihd)
Sprave za uredjenje zvjerinjaka i fazanerija, lovačkih koliba, priredbe za
gnjezdarenje i legla, opreme za krmljenje i mrieštenje divjači, u naravi


— po risarijah i u modelih,
e) Lovska literatura, novine, slike i albumi, znakovi, glasbala i medalje i t. d.
f) Statistički podatci o lovačkih družtvih, prihodu lovišta, o zvjerinjacih, o
cieni i potrošku divljačine, o. zakupu lovišta, o plaćenilt odšteta za štete prouzročene
po divljačini i z^j´eradi i t. d. u skrižaljkah, risarijah, nacrtih i t d.


HL Rudarstvo.


B. Privremena (temporaerna) izložba.
!. Szfožba stoke.
2= Iziožba cvieća, povrća, voća 1 groždja.
PrivremcHe izložbe obdržavat će se u stauovitlJt razdobijih, koja će se
naknadno Bstanoviti.


Obcenite ustanove za jubilartiu gospodarsko-šumarsku
izložbu godine 189i. u Zagrebu.


!. Svrha i tra|an|e fzSožbe.
Jubilarna gospcdarsko-šumarska izložba obdržavat će se u proslavu petdeset-
godišnjeg obstaaka hrv.-slav, gospodarskoga dnižtva, a glavna jcj je svrha
ŠUMARSKI LIST 8/1890 str. 10     <-- 10 -->        PDF

»" 346 —


da strani i domaći sviet upozna naše gospodarske i šumarske proizvode, pa
time da se podigne i unapriedi gospodarstvo naroda.
Izložba otvorit će se 15. kolovoza, a zabl]učiti 29. rujna 1891.


2. Obseg idožbe.
Obseg izložbe označen je ii glavnom programu, po kora se izložitelji
moraju ravnati,


3. Uprava Izložbe.
Izložbom upravlja centralni i eksekutivni izložbeni odbor.
4» Prijave i rok za prljave,


Prijavljivat će se posebnim! prijavnicami, koje će eksekutivni izložbeni
odbor bezplatno razašiljati, te koje se i kod njega bezplatno dobiti mogu. Prijavnice
morat će se priposlati liajkasnije do 3L ožujka 1891. Kasnije prispjele
prijavnice uvažit će se samo onda, ako još bnderazpoloživih mjesta za izložbene
predmete. Svaka prijava mora biti na dvie prijavnice napisana: jednu valja
poslati eksekutivnom izložbenom odboru^ a drugu priložiti izložbenim predmetom,


kad se budu odašiljali.


5. Primanje izložaka,
Eksekutivni izložbeni odbor ima pravo, da neprikladnih stvari ne prima,
bilo već kod prijave, bilo onda, kada su poslane, te nije dužan navesti razlog,
zašto ih ne prima. Alkohol, ulje i u obće upaljive stvari mogu se izložiti samo
u dobro za to priređjenih posudah. Glede toga mora se svaki izložite!) odredbam
eksekutivnoga ođoora posvema pokoravati.


6. MJestarina za izfožeoe predmete.
Za izložene predmete m će se plaćati mjestarina.
7. OpredieJenJe mjesta za izložke.
Za svakog izložitelja opredielit će mjesto eksekutivni izložbeni odbor.
8. Pošlijanje prijavljenih predmeta za izložbu.
Predmeti za izložba šalju se frankirani, i to: „eksekEtivHOBi Možbenom
odboru jEbilarae gospodarsko-šnmarske izložbe u Zagrebu". (Vidi točku 12.).
Uz svaku pošiljku valja priložiti prijavnicu.
Kod svake pošiljke mora iz vana na sanduku ili omotu priljepljen biti
bojađisan list sa napisom, u koji odjel izložbe poslani predmet spada. Te
bojadisane listove bezplatno će izložiteljem razašiljati eksekutivni izložbeni odbor.
Pošiljke sjemena žitarica primat će se do konca lipnja 189L, a vino i
druge stvari do 15, srpnja 1891. Glede pošiljaka za privremenu izložbu, obznanit
će se kasnije posebnim! programi.
Od svake vrsti poljskoga sjemena moći će se izložiti najmanje 3 litre, a
sjemena đjeteljine i trava najmanje 1 litra.
Uz sjeme žitarica neka se od svake vrsti pripošalje i malen snopić ćitavib
biljka. Snopić mora imati najmanje 15 ceatm. u promjeru.
ŠUMARSKI LIST 8/1890 str. 11     <-- 11 -->        PDF

„ 347 —


Na napisu neka se ])0 niogućnosti o/uači: gdje, na kakvom tlu je doti&na
bilina rasla i kolik bijaše prihod mi 1 liektaru {Vi rala). Kukuruz izložit će
se u zrnu i \\ klipovih; zrna mora biti liaJTnauje tri litre, a klinova najmanje
5 komada. Na napisu aeka se naznači, kada je bio kukuruz posijan, kada je
dozreo, u kojem je predjelu rastao i koliko je bilo prihoda po hektaru.


Krumpira izložit će se najmanje 20 komada svake vrati; cikle, repe,
baraka i t. d. najmanje 10 komada. Lan i konoplja izložit će se kao zrno i
kao biljka: zrna mora biti najmanje 1 litra, a biljka sa korjenom snopić 2G cmt.
u promjeru. U tom odjelu izložit će se i predja, i to u gvalah, te od iste
predje načinjeno platno i tkanine; gvale predje moraju biti bar 2 kilogr.
težke, a platna i tkanina mora biti bar po jedan metar.


Duhan izložit će se kao sjeme i kao lišće: sjemena mora biti bar
10 grama, te će se izložiti u čašicah, a lišća mora biti najmanje 5 komada od
svake vrsti


Posude za izložbu sjemena bezplatao ce pribaviti eksekutivni izložbeni
odbor.


Vino ne će se izlagati, nego će biti markirano boeami po 0´7 litre, i to
bielo vino u renskih bocab, a crno vino u bourdovskih bocah, koje će bezplattto
pribaviti eksekutivni odbor. Na bocah će biti etiquete sa naznakom imena
producenta ili trgovca vina, predjela, u kojem je vino urodilo, godina, od koje
je, cieoa po hektolitru i množina vina za prodaju. Etiguete pribavit će izložbeni
odbor; samo kod onih izložitelja, koji imadu vlastite etit^uete, mogu te ostati,
ali moraju biti ukusne.


Za porotu (juri) mora svaki izloži telj od svake vrsti svoga u bocah markiranog
vina poslati tri boce po 0´7 litre, koje moraju biti dobro začepljene i
providjene etiquetom, na kojoj su svi prije spomenuti podatci.


Oognac mora se slati u originalnih bocah, a šljivovica, drožđjenka i t. d.
u malih buteljah po 035 litre, i to od svake vrsti bar 3 boce, od kojih će
biti jedna za izložbu, a 2 za porotu.


Ulje neka se šalje u originalnih bocah,


9. Postavijanje predmeta na Izložbi.
Izložke gospodarskih podružnica, koje će kolektivno (skupno) izložiti, dati
će na izložbi postaviti sam izložbeni odbor, ako gospodarska podružnica ne bi
imala svoga povjerenika ili zastupnika, koji bi imao stvari urediti. Pojedini
pak izložitelji, koji žele posebice više toga izložiti, imadu svoje iziožke. sporazumno
s eksekutivnim. izložbenim odborom, sami postaviti.


10. Prodaja izloženih stvari.
Prodani predmeti ne snsiju se prije svršetka izložbe bez dozvole eksekutivnoga
odbora odstraniti, osim ako bi se odmah drugimi zamieniii


\l Napisi
Svi napisi na izložcih, oglasi i t. d. imadu biti hrvatski pisani.
ŠUMARSKI LIST 8/1890 str. 12     <-- 12 -->        PDF

. _ 348-—


12, Polakšlce-kod dopreme 1 odpreme izložaka.
Glavni i eksekutivni izložbeni odbor Dastojat će, da poluči polakšica kod
željeznica i parobroda za dopremu i odpremu stvari, kao i za posjetitelje izložbe.
Takodjer če se pobrinuti i za to, da izložeee stvari budu proste od potrošarine.
Uspjeh toga Bastojanja pi-iobćit će se kasnije.


^ 13, Nagradjivarsle izložitefja«


Pojedini izložitelji odlikovat 6e se diplomami i nagradami u novcu, koje
će se naknadno ustanoviti. Za nagradjivanje bit će u svakom odjelu posebna
porota., ^


14* Odprama stvari poslije izložbe.


Svaki izložitelj mora najkasnije 14 dana poslije izložbe" svoje stvari ođpreraiti.
Tko ne bi u tom roku stvari ođpremio. imat će eksekutivni odbor
pravo, da njegove stvari u korist izložbenog fonda proda.


15. Posebni programi za temporerne Izložbe.
Za temporerne izložbe izdat će se kasnije posebni programi.
16. Kušaonice. ´
Glede kušaonica, u kojib će izložitelji moći svoja pića i jestvine prodavati,
izdat će se posebna odredba.


17. Prodaja voća I groždja«
Osim povremene (temporerne) izložbe voća i groždja, prodavat će se za
žitavo Trieme trajanja izložbe voće i groždje na malo i veliko, što će se kasnije
još točnije ustanoviti,


18. Dužnosti i pritužbe Izložitelja.
Svaki izložitelj dužan je vršiti naredbe izložbenog glavnog i eksekntivnog
odbora, a u slućaju, da se izložitelj glede česa prituži, ima o tome eksekutivni
odbor odlučiti.


19. Upit! i ubaviestL
Svi upiti glede izložbe imadu se upraviti na „eksekutivni odbor jubilarne
gospodarsko šumarske izložbe u pisarni hrv.-slav. gospodarskog đružtva u
Zagrebu", koji će na sve upite ubaviešćivati.


20. !zfožbe?if katalog.
Za trajanja izložbe prodavat će se izložbeni katalog, koji ća imati ovaj sadržaj
a) Poviest hrv.-slav. gospodarskog đružtva/
b) Nacrti gospodarsko-šumarske stat stike.
c) Imenik centralnog i eksekutivnog izložbenog odbora, te imenik porote i
izložitelja. ^
đ) Oglasi.
21 Lutrija.
S izložbom bit će spojena i´Mrlja sa dobitci izloženih predmeta, o lm
će se još naknadno posebnom odredbom ubavie^stiti,