DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1890 str. 85     <-- 85 -->        PDF

- 467 —
te odobri po tajniku đružtva predloženi zakljuSni račun od 1889., kao i glavnoj skupštini
predložiti se imajući proračun za g. 1891., a isto tako čitan bje dopis kr. žup.
nadšumara L. pl. Kraljevića glede eventualnog ustrojenja podružnica družtva, napokon
pređuze odbor i skontraciju družtvene blagajne.


Osobne viesti.


Umrli. Dne 4. kolovoza t. g. umro je u Varaždinu Josip M a 1 n a r, kr, nadšumar
županije varaždinske, nakon duge bolesti u najljepšoj muževnoj dobi. Pokojnik
rodjen je u gorskom kotaru, otac mu je šumar vlastelinstva Čabar pl. obitelji Ghyczy
u Polici, a služio je u Dalmaciji, te posljednje vrieme kao bivši kot. šumar u Ivancu,
u kojem je svojstvu zastupao službu župan, nadšumara u Varaždinu, ter bude g. 1888.
imenovan kr. žup. nadšumarom ondje. Bio je vrieđan i marljiv struSnjak, a više godina
član našega đružtva.


Nadalje preminuo je dne 29. srpnja t. g. nakon kratkog bolovanja Lovro Varnica,
privr. podlugar brodske imovne obćine, u Gradištu. Službovao je u srezu Vrabčana
kratko vrieme, a zadobiv usljed noćne obhodnje u svojem reviru težku nakladu,
s koje je i životom platio.


Pokoj jim duši!


Sitnice.


Pismo iz Banovine. Pošto i onako malo viesti dolazi u cienjeni šumarski list
ovkraj Banovine, to, sam nakanio ovim pismom po prilici predočiti dojakošnje stanje
lova na bosanskoj granici, da se vidi, kakovi su odnošaji u tom pogledu do sada
vladali i kojim se pravcem moralo udariti, da s:; jednom ta grana „zelene struke"
privede pravcu, koji odgovara svrsi i zakonom.


Kako je u Banovini, a osobito na bosanskoj granici, narod još za vrieme vojne
krajine, a i poslije ukinuća iste bio naučen, da radi ono, što mu njegova slobodna
volja za sbodno pronadje, tako se ta zločesta navada krajišnika osobito u pogledu lova
veoma razprostranila.


Krajišnici niesu pitali za lovni zakon, niti za ustanove istoga, već su po miloj
volji tamanili koristnu divljač, a to im je tim više u prilog išlo, jer uvedenjem lovnoga
zakona niesu bili sa svim razoružani, a slabo se na to i pazilo, jer je svatko, smatrao
lov zajedničkim dobrom, kojega svatko imade pravo uživati.


Prije, pa sve i do sada uzimali su u zakup obćinska lovišta ljudi, koji se niesu
ni malo za lov zanimali, a ovi bi izdavali lov u podzakup ili bi jednostavno dozvolili
pojedincem loviti, pak se sbog toga lovljenje koristne divljači u narodu tako uvriežilo,
đa se u pojedinih selili preko po sela bavilo lovom.


Da se tim načinom koristna divljač strašno tamanila, o tom nema dvojbe.


Tu se nije pitalo, đa li dotičnik posjeduje lovnu kartu, kartu o porezu na pušku
i druge zakonom propisane ustanove za stečenje prava na lov; — a sretne li čovjek
takova lovca, te ga upita, kojim pravom on ide sa puškom i kojim pravom on lovi,
to naidje samo na odpor i neprilike.


Nu zauzeti lovci, koji su uvidjeli, da ovakovo tursko uživanje prava lova ne
vođi nikakovu cilju, počeli se zauzimati za lov, bojeći se, da nam ne bi u ovom kraju,
kojega je sama priroda stvorila za gojenje divljači, ponestalo iste, te su po malo počeli
narod na zakone opominjati, a kad niesu opomene pomogle, to i nadležnim oblastim
iste prijavljivati.


Dakako, da i oblasti niesu mogle odmah koristonosno uplivati, jer lov u obće
nije bio nigdje uredjen, pak se je radi toga narod morao postepenim načinom od te
zločeste navike odučavati.