DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1890 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Približih se takođjer k njima i nakon toga iztjerasmo ih iz šume daleko


Lugar se mora priučiti jakom i oštrom te kratkom izgovoru, jer sama rieč mnogo
djeluje na štetočince.


Uz sva navedena svojstva gledajmo kod izbora lugara i na tjelesni njegov ustroj.


Štovani pisac u III. odielu svoga razmatranja naveo je, da bi se lugarsko osoblje
najbolje moglo prigodom poslovanja u njihovim srezovima i kod pregledavanja i t. d.
u znanju podučavati; to je doista dobro i koristuo; nu pitam, što je s onima, koji
nisu na srezu, a moguće su već izpit i položili ili nisu, nu svaki dan mogu srez u
sluSaju potrebe primiti"?


Ovi su slaho ili ništa u službu upućeni, ako nešto od bližnjeg lugara ne priskrbi,
taj ne ima prilike u sastanke lugara dolaziti, niti može štogod kod šumarije čuti. Tako
praktično nenaobraženog lugara mora se na jednoč u službu primiti, a dotični šumar
ima s njim posla i pođuke, što ne može onako učiniti, kako bi ga mogao valjano
naobraziti, jer je i svojim poslom preobteredea. Moje je mnienje, da bi se za takovo
osoblje uredila prema volji svakog pojedinog šumara neka naukovna osnova, koja bi se
tim lugarima mogla svake neđelje i manjeg blagdana do podne teoretično kod šumarije
predavati, a praksom bi se imao prigodom raznih vanjskih poslova i ogojnih radnja
uvježbati, na što bi se i službeno prisiliti mogao.


Ta naukovna osnova neka bi se uredila prema okolnostima dotičnog pređiela, a


tcoretična predavanja šumara ne bi se za to imala posebno nagradjivati.


Na ovaj način upoznao bi šumar osobljj bilje, proučio bi njegovo znanje, njegov
značaj i njegovo Štovanje i ljubav k struci, a u vanjskom službovanju upoznao bi ga,
da li je energičan, štovan od ljudi, poštenog srdca ili plašljiv, podmitljiv, pohlepan za
užitkom tjelesnim i t. d. — Kad bi si ovako osoblje ved pribavio, lako bi mu bilo
izabrati bolje za službu, u kojoj uviek treba čestitih lugara, koji su ,doista temelj, kako
je punim pravom rečeno, gospodirsstvu šumskom, jer zao lugar gori je od gubareve
gusjenice, koje su se prošle i ove godine u silnoj maožini pojavile bile.


Nadam se, da če od gg. stručara jošte koji što sgođnije predložiti, dočim je ovo


samo pripomenak k razpravi „ 0 lugarstvu". M. K.


Podpora za oskudne slušatelje šumarstva-


Jedan darežljivi dobročinitelj šumarske struke predao mi je dne 13. rujna 1890.


u prisutnosti gg. Vatroslava Kač koga i Jaromira Vi đale-a iznos od d vj es to ti n e


forint i (200 for.) u toj liepoj namieni, da se ta svota prema mojoj uvidjavnosti


podieli razmjerno medju vriedne i osobito marljive, a k tomu oskudne domaće sluša


telje šumarstva, buđ kr gosp.-šumarskog učilišta u Križevcih, buđ c. i kr. visoke škole


za zemljotežtvo u Beču.


Ja sam taj iznos odmah uložio u ovdašnju hrv. eskomptnu banku uložnice broj


3919 na ime: „Podpora za oskudne slušatelje šumarstva".


Javljajući to našim mladim šumarom primjedujem, da sam nakanio tu svotu skupa


sa međjutim naraslimi kamatami razmjerno podieliti prema gornjoj želji štovanoga do


bročinitelja početkom mjeseca svibnja 1891. u tu svrhu, da se omogući nekolicini


čestitih nu oskudnih slušatelja šumarstva udioničtvovati kod izleta na poučno putovanje,


koje se vedinom u drugoj polovici mjeseca svibnja svake godine preduzimlje. Samo


vjerodostojne i po ravnateljstvu odnosno rektoratu vidjene i osobito preporučene molbe


nice, koje treba u svoje doba na mene upraviti, uzeti de se u obzir pri pođieljivanju


upitnih podpora.


Konačno mi je javiti, da darežljivi dobročinitelj nije pod nipošto htjeo, da mu


se ime u javnost iznese, nu tim činom ipak zasvjedoči, da mu je stalo do razvitka i


napredka šumarske struke u našoj zemlji, na čem mu budi ovim na ime šu


marske mladeži izražena iskrena i najtoplija zahvala! M Vrhanić
ŠUMARSKI LIST 9-10/1890 str. 96     <-- 96 -->        PDF

— 478 I.
Izkaz i potvrda
vrhu
primitka prinosa k đružtvenoj zakladi za gradnju hrvatskog šumarskog


doma u Zagrebu.


Za gradnju hrvatskog šumarskog doma unišlo je do sada: od p. n. gosp. J. Havlička
kot. šumar u Kupinovu, J. Sabljaka kot. šumara u Surfiinu i 0. Peičica šumar,
vježbenika u Kupinovu, priposlani čisti prihod, unišav na dan 22. veljače t. g. u
korist gradnje hrvat, šumarskog doma, priredjene zabave s igrankom, u prostorijah
kupinske čitaonice iznos od 57 for. 44 novč. — Zatim darovaše u istu svrhu, prigodom
obdržavanja ovogodišnje glavne skupštine u Petrinji p. n. gg. Mijo Vrbanić
2 for., M. Kađoševid 2 for., P. X. Kesterčanek 5 for., T. Basara 2 for., V. Dojkovio
1 for,, Gj. Bayer 1 for., J. Vlahović 1 for., E. Slapničar 1 for., B. Hajek
star. 1 for., B. Hajek ml. 1 for., V. Stankovid 1 for., M. Prokid 1 for., V. Benak
2 for., A. Kenner 2 for., D. Mocnaj 1 for., P. Agjid 1 for., M. Mirkovid 1 for.


J. Gruborović 1 for., N. Vujatović 1 for., J. Čejka 5 for., J. Stojanović 1 for.
A. Eesz 1 for., J. Borijanec 1 for., St. Frkić 2 for., P. Althaller 1 for.
Dumbovid 1 for., D. Trotzer 3 for., L. pl. Szentgyorgyi 2 for., M. Obradovid 1 for.
J. Odžić 2 for., A. Seringer 1 for, i dva darovatelja, kojih je podpis nečitljiv po 1 for,

ukupno 52 for.
Do sada dakle uplaćeno u gori rečeno ime sveukupno 109 far. 44 novč., koji
je
novac uložen u I. hrvat, štedionici pod knjižicom br. 71.394.
U Zagrebu, 30. rujna 1890.


Predsjedničtvo hrvat.-slav. šumar, družtva-


Dražba hrastovih stabala.


Dne 3. studenoga 1890. obdržavati će se kod gradskoga poglavarstva u Petrinji
dražba putem pismenih ponuda na hrastova stabla, koja su jur za sječu odredjena
i u sječinah pobilježena, a u sljedećoj skrižaljci sadržana.


01
drv. za


hl Naziv
premina


M
stanovčana


za teh


bala procjena 1


-a
ničke Opazka


5
svrhe
okruž


Ml šume odjela
ja kom. m» for.


1 Matičev jarak I. 7. 800 1800 11.424 Blizu glavne


ceste vodeće


Kotar


u Sisak. Od
2 Medurov kut XI. 3. 135 432 2.303 Siska 12 kim.


Ukupno 935 2232 13.727


Obćeniti uvieti ove dražbe jesu:


1. Dražba će ta uzslieđiti samo putem pismenih ponuda.
2. Samo na one će se ponude obzir uzeti, koje budu predane do 11 satih prije
podne dana dražbe, naime 3. studenoga 1890. kod podpisanoga poglavarstva, i koje


ŠUMARSKI LIST 9-10/1890 str. 97     <-- 97 -->        PDF

- 479 —
budu obskrbljene sa žaobinom ođ 5"/^ izkliSne vriednosti pojedinih hrpa, na koju ponuda
glasila bude.


3. Dražbovatelji (nuđioci) imađu u ponudi navesti, da su im uvieti ove dražbe i
prodaje podpuno poznati i da se na iste bezuvjetno obvezuju.
4. Ponude moraju biti valjano zapečaćene i na omotu nositi napis ,,Ponuđa za
dražbu hrastovih stabala za dan 3. studena 1890 određjenu".
5. Eok za uplatu kupovine ustanovljen je za oba hrpe na 14 dana nakon odobrenja
đražbenog uspieha i prihvaćene ponude, ter svakako prije poćetka izradbe dostalih
stabala.
6. Rok za izradbu stabala, ovdje u obih hrpah sadržanih, i za izvoz iz istih
izradjene robe ustanovljuje se na dobu do konca ožujka 1891.
7. Ogranke, ovrsine i sve odpadke i za tehničku svrhu nesposobne djelove stabalž
obih hrpa mora kupac ostaviti na licu mjesta na razpolaganje podpisanomu poglavarstvu.
Pobliži
uvieti stoje svakomu na uvid kod pođpisanoga poglavarstva.
Gradsko poglavarstvo.
Ebner, gradski načelnik.


Oglas dražbe.


Pozivno na visoku naredbu od 26. listopada 1889. broj 39.293 prodavati će
se dne 20 listopada tg. u 10 sati prije podne kod podpisanog ureda uz propisno
biljegovane i eventualno izpođ izklične ciene sastavljene ponude, u kojih mora izrično
navedeno biti, da dražbovatelj prima uz poznate mu uviete zabilježena stabla u šumi.


Preložnički berek i to:


68 hrasta procienjena na: 1918 for. 24 novč.


143 jasena „ , 2361 „ 27 ,


41 briest „ „ 324 „ 80 „


Ukupno 4604 for. 31 novS.


Potanji uvjeti se mogu kod ovog ureda za vrieme uredovnih sati uvidjeti.


Gospodarstveni ured imovne obćine gjurgjevačke


u Belo varu, dne 20. rujna 1890.


Objava-


Uvidiv težku sudbu naših sljepaca, odlučio sam već god. 1886. dići svoj
glas u njihovu korist. Nu sgodna mi se prilika pružila tek 1888. i ja sam ju
upotrebio. Od tog vremena neprestance radim i snujem o boljku zapuštenih
naših sljepaca.


Visoka mi je vlada dozvolila, da smijem osnovati zavod za sljepce, i
ja se odmah lani primio posla i počeo obučavati jednog sljepca, s kojim sam i
u bielom Zagrebu stupio u javnost uz obće priznanje. Tim načinom mislim,
da sam pokazao, da bi se i kod nas zavod za sljepce osnovati mogao, ali k tomu
treba podpore. Moji su imovinski odnošaji veoma skromni, a ipak treba pitomca
hraniti, njegovati i nabavljati stvari za obuku, jer se od siromašnih roditelja
ne može zahtievati, da plaćaju obskrbninu i naukovinu za sirotu sljepca
ŠUMARSKI LIST 9-10/1890 str. 98     <-- 98 -->        PDF

— 480 a
dosta je, ako i potrebno odielo i obuću priskrbit mogu, a u sirotinje baš
najviše je sljepaca. Hrana, a osobito uSila stoje dosta novca, a to tim više, što
se za naše potreboće mnoga učila posebice priredjivati i priudešavati moraju.


Da uzmognem svoj rad nastaviti obratio sam se na vis. kr. vladu s molbom,
da smijem u to ime sabirati milodare. Odpisom vis. vlade, unutarnjeg odjela
od 19. lipnja o. g. broj 40.781., dozvoljeno mi je sabirati u tu svrhu milodare
u roku od pol godine. Nu kako ja sam svikud dospjeti ne mogu, to se ovim
obraćam nasve naše rodoljube, oblasti i na naša družt va i za vode,
da se sjete kojim prinosom i naših sljepaca, te me tako u mom radu podpomognu.
Osim gotovog novca dobro su došle i razne stvari, kao na pr. kakovo posoblje,
orudje, razne igračke, knjige i t. d., a sve će to postati zavodskom imovinom
i predati se kašnje zemlji. Darovanim pak novcem nabavila bi se razna učila
i ine bi se potreboće namirile, da se tako za prvi početak najnuždnije uredi.


Kako se ovomu podhvatu humanitarnost i patriotičnostni
najmanje poreći ne može, pa kao domaći sin, koj sam i činom već dokazao, da
sam spreman sav svoj rad uložiti na čast i korist naše domovine, nadam se
tvrdo obilnoj podpori, a to tim većma, što se je kod nas već pokazalo, da se
za ovakove podhvate rado žrtvuje koj krajcarak. Od ove podpore u mnogom će
ovisiti moj dalnji rad.


Sve darove molim slati na moju adresu, a imena darovatelja, kao i podupiratelja
u sabiranju, objavit će se u svoje vrieme u novinama.


U Bukevju, (kraj Vel. Gorice, Hrvatska) u srpnju 1890.


Veleštovanjeni Vinko Bek,
učitelj, ured „Sljepčeva prijatelja".


Dopisnica uredničtva.


P. a. gg. članovi i ostali prijatelji našega lista, koji su nam što priposlali na
uvrštenje, uviđit de iz sadržaja, što im je do sada otisnuto; ono što nije, sliedit ce
naknadno, pošto moramo neki kronologički red glede prispieiih članaka i viesti držati,
— J. P. u Vinkovcih. Vašu viest nemogosmo u onoj formi otisnuti, kao Sto ste ju
priposlali, nego ju znatno skratismo.
Molimo učtivo svu gg. šumare, da na naš list ne zaborave. Osobito bi nam dobro
došle razne viesti za listak.


Eadi nekih vanrednih zaprieka, koje ni s daleka ne predvidjasmo, zakasnio
nam je ovaj dvogubki broj družtvenog lisla. ter molimo naše p. n. gg. članove,
da nas sbog toga izvinu. ^Hm| Uredničtvo.


Uredničtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Tisak C. Albrechta.