DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 29     <-- 29 -->        PDF

- 507


iz rogoza, što je Szamos-Ujvarska učiteljska preparandija izložila; šta više,
vidjamo tu i kolekciju vrbovih šiba, koje je izložio kr. šum. ured Battaszek,
knez Ludvig Windischgratz i dr. Ove strogo uzeto ovamo ne spadaju, ali
oživljuju i uveličavaju cielu grupu.


Osobito je ovdje spomena vriedna sprava za sušenje šumskoga sjemena,
koju nam model i slika vjerno predočuje i koja je do sad najbolja i kao najpraktičnija
poznata. Tu spravu konstruirao je jedan od najprvih i cajpoznatijih
šumara u ugar. šumarskoj literaturi: kr. šumarnik Gyula Tomcsanyi u
Zsarnoczi u Bars-megye komitatu, kod koga sam i ja imao sreću vježbenikom
biti, te sam imao priliku ovu vrlo interesantnu spravu na licu mjesta osobno
razgledati i proućiti.


Kr. ugar. šumarska akademija u Šćavnici izložila je svoje bogate zbirke
i učevne sprave, kao i vrlo vriedne preparate i modele, koji su vrlo poučni i
0 kojima ću zasebice obširno progovoriti. Zatim lugarske škole u Kiralyhalom,
Lipto-Ujvar i Vadaszerdo izložile su svoje liepe izradke.


Kr. ugar. zemaljsko šumarsko đružtvo izložilo je nekoliko iz svojih interesantnih
zbirka izdanih djela, gdje na prvom mjestu i najviše prostora zauzimaju
djela prvog ugar. šumara i šum. poglavice a i kod nas dobro poznatog zemaljskog
nadšumarnika i ministerialnog savjetnika Alberta pl. Bedo-a, komu
se najviše pripisati mora, što je ovo ugarsko odjelenje na izložbi tako za
rukom pošlo i što je tako sjajno zastupano. Pored ovog izložena je ciela biblioteka
raznovrstnog drveća, koje je kao listovi u knjige složeno.


U ovoj za nas najinteresantnijoj grupi izloženo je još osim šumarskih u
izobilju i zemljodjelskih produkta, kojima se svaki stručnjak gospodar mora
da divi, pak će svaki posjetilac ove izložbe moći da ponese sa sobom uz bogato
izkustvo i tvrdo uvjerenje, da je cieli arrangement ugar. odjelenja, kako
šumarskih tako i zemljodjelskih produkta, izvrstno uspio i da nam specialno
slika šumarskih produkta dokazuje neizmjerno bogatstvo drva, koje još i dan
danas ugarska država posjeduje; ona nas živom slikom uvjerava, da ima
težnjn to neizmjerno bogatstvo uzdržati, te što više povećati i razširiti.


Kritička smotra nauke dr. Maxa Presslera´´ o rationainom
šumaru i njegovom najizdašnijem trajnom gojenju šume.


u popisu šumarskih i gospodarskih djela dr. Maxa Presslera ima pored
slike i načelo njegovo, „forma a ne duh jest temelj mathese, kao za
školu tako i za život, bez koje čovjek zapane u bludnju i polovičnost."
Tomu načelu ja protuslovim i velim, ne forma, koju postavlja


* BivSi profesor šumarstva u Tharanđu.


ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 508 —


Pressler načelom za potenciranje šumskih vrieđnota, nego valjano poznavanje
stvari, jest mjerilo, po kom treba da se uredi i goji šuma.


Da tomu tako mora da bude i jest, dokazao sam u člancima u šumarkim
listovima (br. 3. god. 1883. pag. 106,; br. 1. god. 1884. pag. 5.; br. 2. god.
1884. pag. 81. i br. 1. god. 1884. pag. 143.) brojkama i slikama. Na temelja
tih mojih dokaza pozivam tarandsku akademiju, da me o protivnom osvjedoči,
ne formulama nego u valjanoj njemštini, kako je to i prof. Bauer iz Mtinchena
zahtjevao.


Nu pošto su ti članci poslani bili akademiji tarandskoj na hrvatskom
jeziku, trebalo bi, da joj se pošalju na njemačkom jeziku. Razpra o tom teče
već 30 godina, a da nije koncu privedena, dok se pored svega toga ta nova
nauka i kod nas u šumarskim školama obligatno uči, i tako šumarska mladež,
na štetu koristnijih naravoslovnih nauka dragocjeno vrieme i sile svoje gubi.


Uzevši to na um, Presslerova djela imaju praktičnu i pozitivnu vriednost
samo u pogledu nepromjenljivih pojava u naravi, a u pogledu promjenljivih, kao
što je drvni prirast, samo teoretičku, dakle negativnu.


Moja metoda o šumogojstvu, što sam je u tim člancima razpravio, temelji
se na načelu, da su u svim priUkama površina i zaliha drvna faktori, koji
godišnji dohodak (Etat) odlučuju, i da se u isto vrieme toliko razširi šuma sa
vrsti drveta za dotičnu kulturu opredieljenom, koliko se površine svake godine
izkrči.


Samo je potrebno kod takovog šumarenja, da se u svakoj periodi ciele
obhodnje (turnus) svake desete godine učini revizija drvne zalihe, kao u izkrčenim
i pomladjenim površinama, tako i u netaknutim šumskim porastlinama, koje su
dospjele za sječu, zatim da se dohodak periodički za budućih deset godina na
novo ustanovi; i taj postupak treba da se nastavi do konca obhodnje.


Uz taj postupak nastat će doduše razlike u periodičkim dohodcima, jer će
u periodi, gdje je drvna zaliha veća nego normalna i godišnji dohodak (Etat)
biti veći i obratno; a iz toga slieđi, da će na koncu obhodnje sve šumske
površine pomladjene biti, i tako abnormalno stanje šumsko dovedeno u normalno.


Da se uzmogne moja metoda šumarskoj publici pristupnom učiniti, trebalo
bi je u posebnoj knjizi razpraviti, nu pošto su činjenice za oto porazbacane po
gore navedenim člancima, ne mogu ja starac, da se latim tog posla, već prepuštam
to kojoj mladjoj sili i predlažem kot. šumara g. Koniga.


Samo se sobom na pr. razumije, da će se u svakoj desetgodišnjoj periodi
na površinama od 39´2 jutra, koje su do.spjele za pomladjivanje, naći uz vrst
drveta, koja je za kulturu odredjena i druge vrsti. Po mojoj metodi treba da
se ove zadnje pravodobno izkrče i prorede do njekog stanovitog razmjera, i da
tako ustupe glavno mjesto vrsti, koja je za kulturu odredjena.


Na koncu ća spomenuti, da se do sad ni u Njemačkoj ni igdje u civiliziranom
svietu ne gospodari i ne vadi korist iz šume po Presslerovoj metodi.
S toga će pasti ta metoda kao i metoda prof. Hundeshagena od god. 1826. o
rationalnom šumogojstvu po užitnom procentu nove po njemu postavljene zalihe.
ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Prva se metoda temelji na normalnoj zalihi, koja je za U^/o manja od
prave normalne zalihe po kamaralaoj taxi; a druga na raćunu, koji prekoračuje
dobitak, što ga šuma u obće daje. I po tom se obje metode u praksi zabaciti
moraju.


Metoda Hundeshagenova imala je već u početku mnogo pristaša, i sam
profesor Grabner ju je u svojoj knjizi (Forstwirthscbaftslehre 1840.) svim drugima
pređpostavio, nu poslije to mnienje odbacio.


Ako se ipak Hundeshagenova metoda upotrebi s užitkom procentom
drvne zalihe po kamaralnoj taxi, kako sam ja to u mojoj metodi učinio, onda
postaje ona korektnom, te se može upotrebljivati.


Što ja znam, pogriešku Hundeshagenove normalne zalihe pokudio je već
u početku samo nadšumarnik i prof. šumarstva u Giessenu Karl Heyer, i potužio
se, što šumski posjednici krivnju svojih činovnika nositi moraju, jer da uz tu
metodu trajnost šume osigurana nije.


Ta tužba šumskih posjednika danas je suvišna, jer većina njih nastoji, da
šumu izkrči i onomu, koji najviše nudi proda, i tako svoju dobit osigura, ne
brineći se za štetu, koja time za budućnost nastaje.


Nasljednik Hejerov bio je najstariji THU sin Gustav Heyer, koji je uz
nauku svog otca čvrsto držao, te je jošte razširio, nu u posUednje vrieme postao
gorljiv pristaša metode Presslerove i utro joj putove. Na žalost umro je naglom
smrću, dok je ribu lovio, udarila ga je kap, te je pao u vodu i utopio se.


Tako se nagadja a vidio toga nije nitko, i zato se sumnja, da je taj
daroviti muž, uvidivši, da je braneć nauku Presslerovu zašao na put, s koga
častno ne će izaći moći, radje umro, nego da svoje častno mjesto kompromitira.


Antun Tomić, c. i kr. umirov. šumarnik.


Medjunarodni gospodarsko-šumarski kongres u Beču
godine 1890.´´


Ovimi redci nastojati ćemo, da opišemo u kratkih crtah tečaj razprava,
koje su, naročito u našoj struci, na dnevni red na medjuijarodnom kongresu
gospodara i šumara došle, koji se je od 2. do 6. rujna 1890. u Beču obdržavao.


Najprije nam je iztaknuti, da je na kongres veoma znatan broj gospodara
i šumara skoro sa svih strana svieta prispio, bilo jih je naime iz Europe, naročito
: iz Austro-Ugarske, Bosne i Hercegovine, Njemačke, Francezke, Belgije,
Danske, Italije, Velike Britanije, Nizozemske, Rumunjske, Rusije, Švicarske,
Norvežke i Švedske i iz Srbije; nadalje iz Amerike: iz Brasilije; iz Azije: iz
Indije i Japana, ter takodjer iz Australije.


* Ovo izviešde nemogosmo prije u našem listu priobćiti sbog inoga materijala,
koji je morao prije na red doći.