DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 4     <-- 4 -->        PDF

482 —


Hygienička važnost šuma, dokazana pomnim iztraživanjem
šumskoga zraka i tla.


Predavanje, koje je držao za vrieme medjunarodnoga gospodarskoga i šumarskoga
kongresa u Beču g. 1890. dne 2. rujna u velikoj skupštini đr. Eraest
Ebermayer, profesor na sveučilištu u Monakovu.


Premda se je o zdravstvenoj važnosti šuma, dotično o njihovom utjecaju


na naše zdravstvene prilike, već mnogo pisalo i govorilo, ipak postoje o tom


pitanju još uviek vrlo različita a i kriva mnienja. U naše doba, gdje se toliko


radi za uzdržavanje ljudskoga zdravlja, doista je takodjer zadaća znanosti, da


na temelju točnih iztraživanja što više doprinese na razjašnjenje ovoga pitanja.


Svatko priznaje, da duži ili trajni boravak na selu, u planinama ili u


blizini mora i većih šuma zdravlju više prudi, nego li boravak u nezdravom,


dimom i prašinom napunjenom zraku gusto napučenih gradova. S toga polaze


oporavljenici i bolestnici svake vrsti dan danas više u klimatska lječilišta u


gorama, na moru i na jezerima, nego li ikada do sada.


Uz svoju obćenitu zdravstvenu korist, koju ovakova lječilišta pružaju,
djeluju šume u stanovitim prilikama takodjer na osobiti načii. Tako se je n.
pr. već često opažalo, da su se zdravstveni odnošaji močvarnih predjela i baruština
bitno poboljšali nasadima dobro gojenih normalnih šuma; isto tako se
je u Europi i Indiji opažalo, da su velike šume ponajviše ustuk širenju kolere,
te da ova pošast šumovite krajeve rjedje posjećuje. Poznati su dapače i primjeri,
da se je kolera pojavila, kad su se šume izkrčile i na onim mjestima,
gdje je prije nije nikada bilo. Slična su se izkustva stekla glede žutice (Gelbfieber)
u južnim predjelima sjedinjenih država sjeverne Amerike.


Šuma je dakle hjgienički faktor, kojemu se niti prevelika, nu u stanovitim
prilikama ni premalena vriednost prilagati ne smije; s toga su liečnici
od vajkada mnogo zagovarali uzdržavanje šuma.


0 uzroku njihovog blagotvornog utjecaja na ljudski organizam nastala
su jur najraznovrstnija mnienja i naslućivanja. Neki naziru korist ponajpače u
zaštiti, koju pruža drveće proti sunčanoj žegi ; drugi pripisuju šumi kemički
čisteći utjecaj na zrak; a imade ih, koji tvrde, da šumski zrak osobito djeluje
povećanim sadržajem kisika i ozona, ili da šume štite od škodljivih vjetrova i
zrak mnogobrojnim lišćem mekanićki čiste te poput cjediljke prašinu i škodljive
gljivice cjepahce (Spaltpilze) zaustavljaju, koje inače prouzročuju bolesti; mnogi
pak tvrde, da osobita vriednost šuma u tom postoji, što drveće djeluje na vlagu
tla, sišući iz njega vodu.


Tolika raznolikost nazora tumačiti se dade tim, što je u tom obziru do
sada sasvim nedostajalo točnih iztraživanja šumskoga zraka i tla; a baš na
ovima se ima temeljili svako znanstveno dokazivanje o zdravstvenoj važnosti
šuma. Mnogobrojna obsežna djela, koja sam ja izdao o naravi i svojstvu šum
ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 483 —


skoga zraka te o najznačajnijim osebujnostima šumskoga tla, sudim, đi Ć9 ovaj
nedostatak u glavnom nadoknaditi i pouzdan temelj sačinjavati, na kojem će
se moći u budućnosti dalje graditi.


Povodom ovakovih iztraživanja nema dvojbe, da je zdravstveno djelovanje
šume ovisno, što o naravi šumskoga zraka, što o njekim najznačajnijim svojstvima
šumskoga tla.


I. Iljgienička važnost šumskoga zraka.
Blagotvorni i okrjepljujući utjecaj šumskoga zraka pripisivao se je dosele
njegovom ugodnom i aromatičnom vonju, osobito njegovomu tobože većemu sadržaju
kisika te manjemu ugljične kiseline. Obćenito se je mislilo, da izmedju
krošnja šumskoga drveća ponajviše, kad sunce prigrije, prolazi zrak, koji je
bogatiji kisikom i siromašniji ugljičnom kiselinom, nego li zrak u krajevima
gdje nema šuma. Tž, savjetovao je dapače bolestnicima i pokojni prof. Dr. Bock
u Lipskom u svom poznatom djelu: Volksgesundheitslebre, neka osobito često
svježi šumski zrak usišu, pošto je taj najzdraviji, jer zeleni dielovi bilja primaju
kod sunčanog svjetla ugljičnu kiselinu te izlučuju kisik.


Nu u šumi se vrše i razne druge promjene, koje na kakvoću zraka utječu.
Tako je n. pr. dokazano, da sve biljke, počevši od klicanja sjemena dokle ne
poginu, dišu t j . primaju danju i noću njeku količinu kisika iz vazduha, spale
neki dio nastalih ugljičnih hidrata te izlučuju isti objam (volumen) ugljične
kiseline. Ovo disanje djeluje u smjeru protivnom gore navedenoj sličbi (asimilaciji),
za kojom ipak kud i kamo zaostaje. S toga bi imao sadržavati zrak
medju krošnjami danju više kisika i manje ugljične kiseline, a noću kisika
manje i ugljične kiseline više, nego li zrak izvan šume. Zrak, nalazeći se medju
tlom i krošnjami, gubi truležem vlažnoga lišća i crnice osobito u toplije doba
godine neprestano kisik i prima u zamjenu isti objam ugljične kiseline; s toga
bi se dakle ovaj zrak od onoga medju krošnjami imao razlikovati manjim sadržajem
kisika i većim ugljične kiseline.


Šumski zrak jošte vrlo mienja izpara (transpiracija) nebrojenog lišća, kojim
zrak neprestano velike množine nevidljive vodene pare prima. Jedna jedina
krepka bukva izlučuje po opažanjima pl. Hoelnel-a danomice 60 1. vode u
obliku pare; 115-godišnji bukvik izlučuje za vrieme disanja danomice 26.000


1. vode na svaki ha. Da je voda u obliku pare vidljiva, morao bi se nad svakom
šumom podizati čitav oblak.
Ova bi se sva značajna svojstva šumskoga zraka dala kemički dokazati,
kad se šumski zrak ne bi gibao i sa vanjskim zrakom družio. Ako i vlada u
šumi prividno podpuna tišina, ipak mienja zrak zakonom probojnosti (difuzije)
neprestano svoj položaj. A to se strujenje zraka toliko brže vrši, što je veća
razlika u toplini (temperaturi) pojedinih zračnih slojeva u šumi te medju zrakom
šumskim i vanjskom atmosferom. Izmjenu zraka vrlo pospješuju vjetrovi,
koji prolaze krošnjami i šumom, a to osobito onda, kad je šuma riedka i pril´čno
izkrčena. Ali se i u gustim, dobro zaraslim šumama zrak šumski sa
vanjskim zrakom toli brzo združuje, da mi uz ranoga sravnjujuća iztraživanja
ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 484 —


nije moguće bilo ustanoviti bitaijih kemičkih razlika medju šumskim i izvanj


skim zrakom.


Dakle se čovjeku u sred tvornice kisika, kako možemo nazvati šumu,


ne pruža za disanje niti manje kisika niti više ugljične kiseline, nego u ne


izmjernim poljanama bez šuma.*


Većina si ljudi umišlja izlučivanje kisika u šumi mnogo obilatijim, nego


li je zbilja. U svojem sam djelu : „Physiologische Chemie der Pflanzen" dokazao,


da šuma kod poprečne produkcije za vrieme vegetacije (u 5 mjeseci) na 1 ha.


od prilike 6000 m* ugljične kiseline, dakle danomice 40 m´´ iz atmosferičnog


zraka prima i raztvara, ali zato gotovo isti objam kisika izlučuje. Nu što čini


ovo 40 m^ kisika obzirom na čitavu množinu zraka u šumi, koja se razprostire


čitav 1 ha., a visoka je tek 20 m. Takova šuma sadržava 200 000 m^ zraka,


koji uz to ni odieljen nije od vanjskoga, te se probojnošću i vjetrovima sve


udilj obnavlja.


U svojoj sam brošuri: „Die Beschaffenheit der Waldluft´´ izračunao, da
odrastao čovjek disanjem u jednoj godini toliko kisika potroši, koliko ga šuma
od 3 ha. proizvadja, i da obitelj od 4 osobe za disanje, kurenje i kuhanje
tohko kisika treba, koliko ga 1 ha. šume za vrieme (vegetacije) rastenja u
1 godini proizvadja. Od 1 ha. prouzročeno poboljšanje zraka podmireno je već
potrebami obitelji od 4 osobe. Nu ne radi samo čovjek tako na uštrb poboljšanju
zraka, nego i svaka životinja, svaka ptica u šumi. Stado od 100 ovaca potroši
disanjem mnogo više kisika i proizvadja mnogo više ugljične kiseline, nego li
šuma od 1 ha. u isto doba kisika proizvede i ugljične kiseline potroši. S toga
zrak više štetuje od povećeg stada ovaca, nego li ga poboljša 1 ha. šume.


Iz rečenih činjenica sliedi, da niti omanje šume, niti prostori sa drvećem
i grmljem obrasli, niti vrtovi, niti livade u središtu velikih gradova nemaju
znamenovanja za kemičko poboljšanje zraka; dokazat ću pak dolje niže, da
šume mnogo doprinašaju sanitarnom poboljšanju tla.


Očito je iz ovih iztraživanja, da je vehka bludnja, ako tko misli, da šumski
zrak većim sadržajem kisika osobito dobro djeluje na zdravlje. Zdravstvena važnost
njegova ima se u sasma drugim značajnim svojstvima tražiti.


Isto tako, kako zrak na moru i u planinama, odlikuje se i šumski zrak velikom
čistoćom. Prost je od škodljivih plinova i para, koje proizvadjaju u gradovima
tvornice, trulež životinjskih odpadaka i vrlo nečisto tlo; isto tako ga nije zanesnažio
dim, čadja i sumporna kiselina, koja u gradu dolazi u zrak iz nebrojenih
dimnjaka ; prost je napokon od prašine, koja je gradskim stanovnicima
često vrlo neprilična a i štetna, ako se u većoj množini usiše. Kao neko drugo
odlično svojstvo šumskoga zraka ima se napomenuti gotovo posvemašnji nedostatak
bakteričnih klica, te se u tom bitno razlikuje od zraka u gradu isto kao


* Sravni dotična iztraživanja u mojoj brošuri: „Die Beschaffenheit der Walđluft.´´
Stuttgart 1885., onda u „Forschungen auf đem Gebiet^ đer Agriculturphysik."
IX. svezak, 3. ; napokon u djelu : „Physikalische Einwirkungen des Waldes auf Luft
und Boden." 1873.


ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 7     <-- 7 -->        PDF

485 —


primorski i planinski zrak. IzMiquel-ovih 5-go(iišnjih (1881. —1883.) sravnjujućih
iztraživanja u Parizu proizlazi, da zrak u središtu građa u 1 m´ poprečno
sadržaje 3920, a zrak u parku Montsouris-skom poprečno samo 455 bakterija.
Ako već zrak u njekom parku kod Pariza tako malo bakterijami obiluje, koliko
više vriedi to za šumski zrak na selu, o čem će se doskora svatko iz mojih
iztraživanja pobliže uputiti moći. Pošto kod hygieničkog razsudjivanja zraka,
tla i vode ne odlučuje samo broj nego i vrst bakterija, s toga se mora kod
takovih iztraživanja osobito i na to obazirati, jer zdravlje štetuje tek onda, ako
se u zraku, tlu i vodi osim neškodljivih takodjer parasitske i pathogene
bakterije nalaze u stanovitoj množini.


Zdravstvena se važnost šuma nema samo u čistoći zraka tražiti, nego se
ona temelji takodjer na podnebnim prilikama. Množtvo drveća brani tlo gustim
krošnjama od neposrednog utjecaja sunčanih zraka, tvoreći nad njim više manje
gustu sjenu, a ujedno troši mnogobrojno lišće čitav dio sunčane topline u svrhu
izparivanja i sličbe. S toga pruža šuma danju ugodan zaklon protiv sunčane
žege te uzdržava ljeti tlo hladnim i svježim. Noću umanjuju krošnje gubitak
topline saobćivanjem (Ausstrahlung), pak štite tako tlo od žestoke ohlade.


U tjesnom savezu sa tim pojavima stoji hygienički važna istina, što je
šumski zrak napose ljeti mnogo manjim promjenama (skrajnostima) topline pođvržen,
te ostaje radi niže temperature razmjerno vlažniji nego susjedni zrak na
poljani.


Klimatski se značaj šuma toliko jače pojavljuje, što toplije je doba godišnje
i dnevno, i što gušća je šuma. U gustim, mladim šumama izražena je šumska
klima po mojim iztraživanjima mnogo jasnije, nego u starim, sjecivim ili tja izkrčenim
i zlo gojenim šumama. Tako su na pr. riedki i prisojni borici na
ravnini mnogo topliji i suši, nego li gusti, hladni i magloviti omorici u višim
planinama.


S hjgieničkog je gledišta spomena vriedna i ova činjenica, što zrak nad
krošnjama i na šumskom rubu razmjerno više ozona sadržaje nego li u sredini
šume, gdje neki dio ozona froši šljig (vervvesende Pflanzen und Humusdecke).


Ako i nije vriednost ozona kao sastavine zraka tolika, kao što se je prije
često uzimalo, te ako i nije ova sastavina u nikakvom savezu sa pojavljanjem
pošasti, ipak je izvan sumnje, da ozon mnogo pridonaša čišćenju zraka, pošto
imade radi svoje krepko oksidujuee snage svojstvo, da raztvara i odstranjuje
zaudarajuće i često štetonosne plinove, koji nastaju u močvarnim vodama truležom
životinjskih i bilinskih tvari. S toga se nalazi veća množina ozona samo na
mjestima, koja se odlikuju čistim zrakom, kao što u blizini šuma, na planinama,
nad morem i na morskom žalu, uz jezera, u pustinji, u blizini slapova i
kapila (Gradierwerke) i t. d. Redovito nema ozona ili se tek u maloj mjeri
nalazi u nečistu zraku u gradovima, u sobama, u blizini gnojišta i straništa, u
jako maglovitom zraku i svuda, gdje ga nestaje oksidacijom organičkih tvari.
Vlažni jugozapadnjaci i zapadnjaci, koji preko mnra do nas d´-laze, povećavaju
množim ozona, dočim ju suhi vjetar sa kopna umanjuje.
ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- 486 —
U novije se doba podigoše znameniti glasovi, koji priznavaju na temelju
obsežnih opažanja ozonu zraka neko utjecanje na naše zdravlje. Po prof. B i n z u
u Bonnu pobudjuje zrak obilujući ozonom san; Dr. Eyselein u Blankenburgu
na Harcu pripisuje zraku sa umjerenim sadržajem ozona povoljan utjecaj na
kroničke bolesti živaca. U tom svojstvu se svakako nalazi tumač pojavu, što
su ljudi, koji bolovaše od živaca, često baš čudnovato brzo ozdravili u šumskom,
morskom ili planinskom zraku.


Obzirom na ova vrlo koristna svojstva šumskoga zraka mora se još i na
to upozoriti, da šume množtvom drveća gibanje zraka u velike slabe i štite od
jakih, osobito sjevernih, oštrih i suhih vjetrova, koji lako prouzročuju upaljive
bolesti.


Uzme li se na um, da šuma takođjer najbližoj okolini ovakov zaklon pruža,
i da se značajna svojstva zraka, pa i malo, strujenjem zraka prenašaju na susjedne
krajeve, onda je lako razumjeti, što se zračna i podnebna lječilišta
(Luft- und Terraincurorte) najradje podižu u blizini šuma i po mogućnosti na
južnim i južnozapadnim obroncima, što više iznad dolina i rieka.


Najsrodniji je šumskomu zraku glede svojih svojstava zrak morski, koji
se takođjer odlikuje velikom čistoćom i množinom ozona, razmjerno većim sadržajem
vlage, sumjernošću temperature i hladnoćom u ljetu. Od šumskoga se
zraka razlikuje u bitnosti tek absolutno većim stupnjem vlage, posve malim
sadržajem soli i većom jakošću vjetrova. U mnogo slučajeva podupiru i pospješuju
morske kupelji djelovanje morskoga zraka.


Šumi se napokon i moru ima pripisivati doista znatno i povoljno fizično
djelovanje na čovjeka. Tko je već na sebi samu izkusio, kolik je u šumi dojam
visokih, dvoranam sličnih prostorija, koje toli djeluju na srce i dušu svojimi
mnogoličnim vrstima zelenila, prijaznom izmjenom svjetla i sjene te samoćom
i tišinom, taj će lasno razumjeti, što je netom nastalo poremećenjo uma već
često našlo lieka u samoći šumskoj.


Navedenim je činjenicam.a sanitarna vriednost šumskoga zraka znanstveno
posve dokazana. Akoprem se čist i zdrav zrak nikako liekom smatrati nema,
ipak je kao pripomoćno sredstvo od velike vriednosti, koja se lasno shvatiti
dade, ako pomislimo, da odrastao čovjek djelovanjem pluća u 24 sata od prilike
9000 1. zraka, dotično 1800 1. kisika treba, od čega se pisanjem 7« potroši i
u krv privede. Noću (u snu) prima tielo gotovo dvostruku množinu kisika,
kojim si pribavlja sredstvo za raztvaranje škodljivih proizvoda, koji nastaju izmjenom
tvari, i stiče novu snagu za rad sliedećega dana.


Zdravlje naše može uz dulji boravak u nečistu zraku štetovati već od
male količine škodljivih tvari, kojih se djelovanje disanjem danomice jača. Nema
sumnje, da umjereno tjelesno kretanje u zdravu i čistu zraku prudi razvoju
mladoga tiela, pospješuje izmjenu tvari, kriepi mišičje i čitav organizam, te
zdravlje isto toliko uzdržava, kao zgodna i dobra hrana, čista i zdrava voda te
svjetao i suh stan. Uspješno liečenje, koje se često u južnim i planinskim predjelima
polučilo kod ljudi, koji boluju na prsima, mora se panajpače pripisivati
ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 487 —


6istomu zraku, pristaloj hrani, sustavnoj tjelesnoj kretnji i duševnomu miru
bolestnika. Lječilišta za prsne bolesti mogu dakle biti svuda, gdje imade čista
zdrava zraka, a osobito se preporuča u tu svrhu zrak šumovitih i suhih predjela,
koji je prost od prašine i bacila.


Kako bismo no samo danju, nego i noću uživali što više čista zraka, širi
se sve više običaj, da se spava kod otvorenih prozora; u tu se svrhu od novijeg
doba ustrajaju u većim podnebnim lječilištima u Njemačkoj u šumi ili na kraju
šume takodjer otvorene zgrade, u kojih se stanuje i spava, a zovu se „Lufthauser".
Ovakove su zgrade doista pravo dobročinstvo za ljude, koji boluju
od živaca ili pomanjkanja krvi.


Sanitarna vriednost šuma nema se samo tražiti u navedenim svojstvima
šumskoga zraka, nego se takodjer temelji na šumskom tlu, koje postizava vegetacijom
drveća stanovita značajna i sa hygieničkog stanovišta vrlo važna svojstva.


IL Hjgienička važnost šumskoga tla.


Pettenkofer-ov a vrlo znamenita, višegodišnja opažanja i izkustva o
mjestnom i vremenom razvoju kolere i trbušne pošaline (Unterleibstyphus)
učinila su vrlo vjerojatnim, da kod pojava i širenja ove i nekih drugih pošasti
mjestna svojstva tla u toliko važnu ulogu imadu, što se dotične bakterije, koje
se ljudskim prometom raznašaju , uz povoljne mjestne i vremene prilike za
kratko vrieme ogromno razviju i umnože te, dignuvši se sa prašinom izsušenoga
tla u atmosferički zrak, disanjem zalaze u tielo i pobudjuju opet bolesti i pošasti,
ako organizam na iste naginje. Ako tlo nije zgodno, da se na njem bakterije
razviju i umnože, onda se na njem ni pojaviti ne može ona priljepčiva
bolest, te se tlo prikazuje immunim (neokuženim) i prostim od ovakove bolesti.


Pošto su životni uvjeti tih malih organizama (gljivica) izvan ljudskoga
tiela već dovoljno iztraženi, i pošto su bar u glavnom poznate prilike, uz koje
nastaje u tlu obilno razvijanje i množenje bakterija, s toga je vrlo lasno nastala
potreba, da se takodjer prikladnost šumskoga tla izpita, te se ustanovi,
da li više ili manje odgovara potrebam pathogenih bakterija.


Moja u zadnjim godinama povedena obsežna iztraživanja šumskoga tla
mogla bi za to pružati dovoljnog gradiva. Kao što razvijene biljke ne mogućna
svakom tlu uspievati, tako isto trebaju najneznatnije vrsti bilinstva i razne gljivice
za vegetaciju stanovite hrane i fizikalnih uvjeta, kojih ne sadržaje svako
tlo u odredjenoj mjeri. S toga nema sumnje, da sve razvijenije gljivice, kojima
i pathogene bakterije pripadaju, u šumi mnogo nepovoljnije prilike nalaze, nego
u gnojenu tlu oranici i vrtova ili u mnogim gradovima i selima, gdje su nagomilani
svakovrstni životinjski odpadci, koje tlo onesnažuju. Iz toga se dade
tumačiti poznata činjenica, da nagomilavanje ljudskih ođpadaka i gnoja u blizini
stanova zdravlju mnogo više štete nanosi, nego li nagomilavanje bilinskih
tvari, niti ne obazirući se na to, da neutralna ili slaba alkalična reakcija crnice,
nastale iz životinjskih ođpadaka, većmi ovih gljivica, osobito pathogenim bakterijama
mnogo više odgovara, nego kiselina u tlu mnogih šuma i treseta (Torf
ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 488 —


moor), pošto, kako je poznato, već mala količina proste kiseline razvoj gljivica
zaustavlja.


Važan je životni uvjet za gljivice, da se u tlu nalazi dovoljno vode. Dok
se pliesan sa dosta malom množinom vode zadovoljuje, zahtieva većina gljivica,
osobito pathogene bakterije tlo, koje u kapilarnim pukotinama takodjer dovoljno
kapljive vođe sadržaje; a nepovoljna je premalena ili prevelika vlaga. S toga
su n. pr. pustare proste od bolesti, koje se u tlu radjaju i šire. — U njekom
sam ovećem djelu pred kratko vrieme dokazao, da dobro gojena šuma na ravnini
i brežuljcima prama veličini transpiracije i gustoće drveća što obilnim trošenjem
vode, ("to gustim krošnjami, koje poput zastora velik dio oborina zaustavljaju,
mnogo doprinaša, da se zemljište oko korienja izsuši. Uz povoljne se
uvjete može ovo djelovanje šuma osobito jela i omorika tako povećati, da se
vlažno tlo posve izsuši i površina podzemne vode snizi. Umjerena vlaga
oko korienja kod većine šuma, gustim krošnjami prouzročeno
rjedje dopiranje oborina do površine tla, manje oštra razlika
medju vlagom i sušom u gornjim predjelima, znatno niža tempera
tura sjenom zaklonjenog šumskog tla, već navedena nestašica
hranivš, i često se u tlu nalazeća kiselina: to su svojstva,
što šumskom tlu značajni biljeg udaraju, te mnogo više prijaju saprophjtičkim
gljivicama nego bakterijama, koje zahtievaju bolje prilike. Sasma drugovačija
su svojstva gnojenog tla u polju i vrtu ili u gradovima i selima, gdje se često
nagomilavaju životinjski odpadci. Neposrednom sunčanom toplinom
uvjetovana viša temperatura gornjih naslaga tla, lasno raztvorive
i hranive organičke česti, neutralna i slabo alkalična
reakcija ove vrsti tla, njihova veća kemička djelatnost, razvijenija
šupljikavost i s njom združena živahnija izmjena
zraka u tlu, obilatijimdovozomvodeibržimizsušenjemgornjih
naslaga prouzročena česta nestalnost vlage i suše, lasno nastajanje
prašine i jače strujenje zraka na zemlj ištu, gdje nema
šume: takova su svojstva, koja ne pospješuju samo razvoj i množenje gljivica,
nego takodjer njihov prelaz u zrak omogućuju.


Pa kad bi i bilo u šumskom tlu škodljivih gljivica, jako bi se težko ili
nikako mogle u zrak dignuti, pošto je zrak u šumi mnogo tiši nego u poljani,
te je izsušenje gornjih naslaga tla radi sjene i zaklona, koji im pruža površina,
jako otegoćeno i što bakterije nikada iz vlažnog tla u zrak prelaziti ne mogu.


Ako bi se štokad gornje naslage mjestimice izsušile, onda prieči na površini
lišće, mahovina, crnica odnosno i trava, da se prašina digne u zrak, a
bakterije se priliepe na zajedno s njima izsušenim čestima crnice tako čvrsto
kao muhe na liepkama te ih slabi vjetar u šumi ni dignuti ne može. Već iz
tog razloga mora biti zrak u šumi čišći od bakterija i prašine, nego li u gradu
ili na polju.


Ova sva osebujna svojstva govore za to, da nalaze mikroorganizmi u šumi
mnogo nepovoljnije životne uvjete, nego u tlu vrtova i polja ili napučenih pre
ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 489 —


djela. I zbilja se nalazi brojem i vršću mnogo manje gljivica u šumskom nego
u gnojenu tlu oranica i vrtova. L. Adametz je našao u 1 g. zemlje s površine
pješčanoga tla 880.000, a s glinenoga tla 500.000 bakterija. Slična su se
izkustva u novije doba i na drugim vrstima tla često stekla. Prof. Emerich
u Monakovu bio je toli uslužan, te je na moju molbu 10 raznih vrsti zemlje
iz jelika i bukvika bavarskih gora prošle godine izpitao. Našao je, da sadržavaju
u 1 cm" tek do 170.000 i 190.000 bakterija, ali da vrlo obiluju pliesni.
Bakterije pripadaju poglavito 3 raznim vrstima, koje sačinjavaju skupine što
hladetinu raztapajuće što čvrsto rastuće. Njihov si tačni opis pridržavam za
obsežniju radnju. Takodjer u šumi se umanjuje broj bakterija debljinom tla.


Dok se u šumskom tlu pathogene bakterije do sada dokazati nisu mogle,
aalaze se u svakom gnojenom i životinjskimi odpadci onesnaženom tlu osim neškodljivih
saprophytičkih gljivica takodjer i škodljive, koje se tim očituju, što
ucjepljenjem malih dielova ovakove zemlje ili vodenoga izvadka iz nje nastupe
kod kunića ili miševa prama dotičnim klicama stanovita poremećenja zdravlja
i napokon smrt.


Pathogenim bakterijama, koje se redovito nalaze u gornjim naslagama
gnojne oranice ili vrtne zemlje, pripada ponajpače: Bacillus oedematis
maligni, koji sadržavaju najraznovrstnije raztvarajuće se organičke tvari, što
lolaze gnojem u tlo. Ako se od ovakove zemlje po prilici toliko, što ide na
ložni vrh, metne kuniću ili mišu pod trbušnicu, pogine životinja redovito za
24 do 48 sati; pojave se znaci, koji sjećaju na otrovanje gnojnicom. Nedavno
se opažalo, da takodjer kod čovjeka za nekoliko dana smrt nastupi, ako je kod
otvorenih kostolomina ili dubokih rana u ozliedu prispio Bacillus oedematis
naligni.


Godine 1885. našao je Nicolaier u gornjim naslagama onečišćena tla
u Gottingenu zemlju, sadržavajuću takovih bacila, koji su kod miševa ili kunića
svaki put prouzročili typičku utrnulost (Tetarus, tjpischer Starrkrampf) i
snrt, ako su se dotični bacili životinjama metnuli pod kožu. Tetarovi bacili nalaze
se i kod ljudi, koji su od težkih ozlieda utrnuli (Wundstarrkrampf).


Socin u Baselu je takodjer našao takovih bacila u crnici, gnojenoj u
Telikoj množini, dočim ih je nedostajalo u šumskom i od životinjskih odpadaka
leonesnaženom tlu.


Daljnji dokaz za značajna svojstva šumskoga tla, koja prieče razvoj i ve


geaciju stanovitih bacila, pružaju činjenice, što sam ih ja sa svojim asistentom


Dr. Baumannom mnogobrojnim iztraživanjem dokazao, da naime niti u šumskom


tlu liti u tresetu mikroorganizmi tvoreći salitarnu kiselinu, nemaju zgodnog pri


stanSta, i da se s toga u takovim vrstima tla rieđko kada zasliedjuju dušani


(Salptersauere Salze), dočim gnojena crnica polja i vrtova tim po bilinstvo vrlo


važnia hranivom razmjerno obiluje. Dapače i sva vrela i svi potoci, koji iz


viru šumovitim gorama po mojim iztraživanjima ne sadržavaju nikakvih ni


trata. — Sva ona raznolika izpitivanja i činjenice dovode do zaključka, da je


šumskt tlo isto tako nepovoljno za razvoj gljivica, kao tresetno i močvarno;
ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 490 s
toga je jamačno opravdano, ako se šumsko tlo sa hygieničkog gledišta
smatra čistim. Gdje je pak čisto tlo, tamo se nalazi i čist zrak i čista voda.


Iz toga sliedi takodjer vrieduost ovećih nasada u gradovima, koja ne postoji,
kako je dokazano, u mekaničnom čišćenju zraka trepetanjem lišća, nego
se ima u tom tražiti, što drveće svojim duboko u zemlju zalazećim korienjem
tlo do nekoga stupnja izsuši, raztvorine (Zersetzungsproducte) ljudskih i životinjskih
odpadaka velikom požudom kao hrani.o prima, tlo na taj nač´n čisti,
škodljivo nagomilavanje takovoga smrada prieM, okuženo tlo tako očisti, travom
i lišćem nastajanje prašine otegoćuje, nastalim gljivicama brani, da se dignu u
zrak, te tako posredno čišćenju vazduha pripomaže.


Dokazom za neokuženost (Immunitat) šumskoga tla služe napokon takodjer
izkustva, koja su se stekla opažanjem odnošaja šumS, naprama nastaloj koleri.
U Europi i Indiji se je već često doživjelo, da su šume služile njekom
obranom proti širenju kolere. Gospodin tajni savjetnik pl. Pettenkofer * je
objelodanio na temelju podataka bengalskog medicinalnog odsjeka o koleri vrlo
vrieđnih izjava.


U Indiji se je već često opažalo, da nisu stanovi ili sela većim brojem
drveća ili šumom okružena, nikada od kolere nastradala, dok su u susjednim
selima ljudi u velikom broju pogibah. Poznati su slučajevi, gdje su se čitav;
odjeli vojnika, kad se je pojavila kolera, utaborili u velikim mangovim šumami
i da su posljedice ove mjere osobito zadovoljile koli glede odstranjenja svi!i
simptoma kolere, toli obzirom na cjelokupno zdravstveno stanje momčadi. Ni
i protivno se je u Indiji već često izkusilo, da se je naime kolera poslije izkičenja
šuma i na onim mjestima pojavila, gdje je prije nije bilo. Mnogi bi se
dali pribrati primjeri, koji za to svjedoče, da su se šume često odlikovale kžo
medje protiv širenju kolere.


Ovaj utjecaj šuma, veli Pettenkofer, živahno sjeća na odnošaj treseta u
Bavarskoj za vrieme kolere god. 1854., gdje su bila mnogobrojna sela u tako
zvanom „Donaumoos"-u medju mjestima Piittmes, Schrobenhausen, Ingolstadt i
Neuburg na okolo okružena od kolerom okuženih sela, a da se nije ova bolest
epidemički u „Donaumoos" stala širiti, akoprem tamošnje vrlo ubogo pučaii^
stvo individualno jamačno na nju naginjaše. Tlo „Donaumoos"-a sastoji od treseta,
dakle od bilinske crnice sa kiselom reakcijom, koja isto kao ni kis&´a
šumska crnica ne sačinjava povoljnoga hraniva za pathogene gljivice.


Isto tako, kao protiv kolere, odnosi se šuma takodjer naprama žu/ici.
God. 1888 , kad se bila u južnim predjelima sjedinjenih država sjeverne Amerike
žutica veoma razširila i mnogo naroda t ništila, takodjer se izkisilo,
da su bjegunci, koji se u jelike zakloniše i tamo u šatorima i malim faščarama
obitavahu, sasma zdravi i čili ostali. (Frankfurter Zeitung 8. Oct. 888)


Uzme li se na um, da bacih (črknji nalični, Kommabacillen), koji

* M. V. Pettenkofer: „Verbreitungsait đer Cholera in Inđien." Bi-aunehweig
1871; nadalje „Auslanđ" 1872., br. 33.


ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 491 prouzročuju,
velike zahtjeve na tlo stavljaju i raedju najosjetljivije bakterije pripadaju,
koje mi poznamo, te da su prama prostoj kiselini vrlo osjetljivi, da izsušeni
u najkraće doba poginu, te već izpod 16" rasti prestaju i najbolje kod
temperature od 30" do 40" uspievaju, onda se obranbeno djelovanje šume protiv
kolere lako protumačiti dade.


Pošto specifične bakterije, koje žuticu prouzročuju, vegetaciju još umjereniju
i višu temperaturu zahtievaju, nego bacilus kolere, te za hranu, kako se
čini, mnogo raztopivih vrsti soli trebaju, onda se mora gore navedeni povoljni
utjecaj šume u predjelima okuženim od žutice ponajpače tom svojstvu pripisati,
što šuma ovim zahtjevima manje odgovara, nego gnojena oranica i onesnaženo
tlo u gradovima južnih zemalja.


Jako važan predmet našeg današnjeg razmatranja sačinjavao bi odnošaj
šuma prama malariji. Pošto je pak vrieme za temeljito razpravljanje toga
predmeta prekratko, naumio sam ovo vrlo znamenito i često razpravljano pitanje
obsežnije u ovećem djelu obraditi.


Izvještaj kralj, županijskoga nadšumara modruško-riečke
županije.


čitano u žup. skupštini dne 25. srpnja 1890.


U šumarskoj upravi ove kralj, županijske oblasti nema nikakovih znatnih
promjena niti dogodjaja izim, što je dekretom presv. velikoga župana od 29.
ožujka t. g. broj 450 imenovan kotarskim šumarom urbarske obćine Grobnik


|t Josip Majnarić, šum. vježbenik otočke imovne obćine.


I Usljed podnesene ostavke kotar, šumara Ivana Koniga imenovan je dekretom
presv. g. velikoga župana od 2. lipnja t. god. broj 913 kotarskim šumarom
za šumsko-upravni kotar Delnice Milan Žibrat, šum. vježb. nik I. banske
imovne obćine; nu pošto seje isti na tom mjestu zahvalio, razpisan je ponovni
natječaj.


I. Šumsko-gospodarstveni odnošaji područnih urbarskih
obćina.
Ove godine nije ovožup. nadšumar imao još prilike u smislu visoke
naredbe kr. zemaljske vlade od 4. travnja 1871. br. 2144 i od 8. lipnja 1879.
br. 6133 pregledati šume i šumsko gospodarstvo područnih urb. obćina; nu to
će svakako učiniti tečajem mjeseca kolovoza. Tom prilikom će ujedno odrediti
mjesta i površine za godišnje sječnje, za naplodjivanje i proredjivanje na temelju
odobrenih šumsko-gospodarstvenih osnova.


Za šume šumskog kotara Grobnik izradjeni su gospodarstveni šumovidi
tečajem prošle zime, ter je u smislu ovostranog odpisa od 7. travnja t. g. br.
3133 jur započeto sa šumsko-uredjajnimi radnjami pod nadzorom ovožup. nadšumara.
Isto tako započeto je s izradbom šumovida kotar, šumarije Delnice,


L