DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 519 —
šumar, ravnatelj; I. pođpređsjeđnikom Mijo Vrbanid , kr. zemalj. šumarski nadzornik,
a II. pođpređsjeđnikom Miroslav grof Kulmer, veleposjednik u Sestinah.


Imenovanje. U statusu šumar, činovnika imovnih obdina imenovao je preuzvišeni
gosp. Ban privremenim! šum. vježbenici sa sustavnim! berivi i to abituriente šumarstva
kr. gosp.-šum. učilišta u Križevcih: Vjekoslava pl. Ožegovida i Slavoljuba S imuno
vi<5 a kod gjurgjevačke imovne obćine; Gjorgju Gj urica i Gjorgju Stojanovića
kod petrovarađinske imovne obdine; Vjekoslava Stublida i Slavka Sutli da
ter abiturienta šumarstva c. i kr. visoke škole za zemljotežtvo u Beču Gjuru C e s a-
r i ć a kod ogulinske imovne obdine.


Sitnice.


Uspieh ovojesenskih državnih šumarskih izpita. Po naredbi visoke kr.
zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, obđržavani su ovojesenski državni izpiti za
samostalno vodjenje Šumskoga gospodarenja od 6. do uključivo 10. listopada t. g. Od
petnaestorice kandidata, koji su dobili dozvolu za polaganje pomenutog izpita, pristupilo
ih je samo devetorica, i to gg. B e I a m a r i ć Šimun, šumarski vježbenik ogulinske
imovne obdine u Modrušu; Cejka Josip, kot. šumar u Pakracu; Ciganovid Gjoko
i Fusi d Fran, obadva šumarski pristavi gjurgjevačke imovne obdine, prvi u Koprivnici,
a potonji u Belovaru ; Mirko vid Milan, šumai-. pristav u sv. Ivanu-Zelini; Seringar
Antun, kot. šumar u Velikoj Gorici; Sug h pl. Jaroslav, absolvirani šumar u Križevcih;
Škori d Milan, šum. pristav petrovarađinske imovne obdine u Mitrovici i Wieth e
Dragutin, šumar, pristav gjurgjevačke imovne obdine u Novomgradu.


Izpitora predsjedao je kr. zemalj. šumarski nadzornik Mijo Vrbanid , zastupajud


g. kralj, šumarskoga ravnatelja Emila pl. Dursta , koji je bio bolešdu zaprieden; izpitni
povjerenici bijahu gg. Dragutin Hlava , kralj, profesor šumarstva na kr. gospodšumar.
učilišta u Križevcih; Ivan Kolar, kralj, nadšumar kod šum. ravnateljstva u
Zagrebu i Dragutin Laksar , nadšumar gjurgjevačke imovne obdine u Belovaru. Vis.
kr. zemaljsku vladu zastupao je veleraožni gosp. odjelni savjetnik Josip Eugen T o m i d.
Pismeni izpit trajao je dva dana. Prvi dan t. j . 6. listopada t. g. dobiše kan đidati
slieđeća tri pitanja:


I. Njeka hrastova šuma sa 140 godišnjom obhodnjom urodi prvi put u 80. godini,
a tada svake desete godine obilnom žirovinom u vrieđnosti od 300 for.
Kolila je vriednost svih tih žirovina na početku obhodnje, računav dobitnu mjeru
sa 40/, f


lo


li. Koja pravila izkušana, valjaju za našumljenje krša i koje vrsti drveća se
najviše preporučiti mogu u tu svrhu?
III. Sto razumjevamo pod ,uredjajnom dobom", „gospodarskim razredom", «obhođnjom",
„uporabnom dobom" i kako demo sastaviti skrižaljku dobnih razreda?
Drugi dan t. j . 7. listopada t. g. predana su kandidatom daljnja tri pitanja, a to :


I. Njeka za SOgođišnju obhođnju s 4. po 20godilnjimi periođami odredjena, 80
jutara velika šuma, obraštena je na površini od 50 jutara sa GOgodišnjim, a na površini
od 30 jutara sa GOgodišnjim drvljem; popriečni prirast u sječevnoj dobi iznaša
6"2 m´, u 70. godini pako 6"1 m"*, a u 90. godini 6´15 m´ po jutru. Neka se
obračuna periodični etat glavnog užitka po Hejerovo j metodi za prve dvje 20gođišnje
periode uz pređpostavu, da de se normalna i zbiljna zaliha u roku od 40 godina
izjednačiti, zatim neka se konstatuje, da li je to izjednačenje u tom roku u istinu
usliedilo ili ne ?
II. Položaj đvijuh točaka A i B na polju je poznat.
Neka se ustanovi položaj đvijuh drugih točaka M i N pomodju mjeraokog stola,
bez da se postavi stol na jednu od gore poznatih točaka?


III. Kojimi načini biva transport đrvA na kopnu u obde, a kojim načinom napose
odpremaju se drva iz naših brdovitih šuma?


ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 520 —


Dne 8. listopada t. g. pređuze povjerenstvo oeienu kućnih i pismenih radnja, a 9. i


10.
ist. mj. nastavi ustmeni izpit s kandidatima.
Izpiti zaključeni su o ´/sS satih na večer dne 10. listopada klasifikacijom pojedinih
kandidata.
Izpitno povjerenstvo, svjestno si pođpuno svoje težke zadade, moralo je u istinu
priznati, da se kandidati nisu ni s daleka pripravili za izpit onako, kao što se to obzirom
na važnost šumarske znanosti u današnje doba iziskuje od naobražena stručnjaka,
komu da se povjeri samostalno vodjenje gospodarenja sa Sumarni, koje u naSoj zemlji
u obde veliku vriednost predstavljaju. Od devetorice kandidata, koji su se podvrgli
državnom šumarskom izpitu, četvorica su aprobiraua s dovoljnim osposobljenjem, dočim
je petorica reprobirana na pol godine.


Dne 11. listopada t. g. prije podne proglasi predsjednik izpita g. Mijo Vrb
a n i d pred povjerenstvom sakupljenim kandidatom uspieh izpita, urudiv onim, koji
su izpit položili, dotične svjeđočbe, a naglasiv osobito, da se u buduće kandidati bolje
i temeljitije pripravljaju za državne šumarske izpite i da taj velevažan čin neshvadaju
tako s lake ruke, kao što je baš ovom sgođom bilo. Povjerenstvu bo je takođjer veoma
težko, vršeć sdušno i sasvim objektivno zađadu svoga zvanja, da je primorano bilo
toliko kandidata reprobirati.


Povodom ovim nemožemo ino, B da nepreporuSimo mladoj gospodi kandidatom
šumarske struke najtoplije, da iz svih svojih silah uznastoje, da bude uspieh državnih
šumarskih izpita mnogo povoljniji, nego li je bio ovoga puta! M. V.


Odbor odsjeka za šumarstvo jubilarne gospodarsko-šumarske izložbe
za god. 1891.j držao je 13. listopada 1890. sjednicu pod predsjedanjem g. Milana
pl. D u r s t a, ravnatelja kr. državnih šuma. Prisutni bijahu Teodor grof Draškovid ,
Mijo Vrbanid, kr. zemalj. šumarski nadzornik i Fran Kesterčanek, kr. nađšumar
županije zagrebačke. Dr. Gejza barun E a u c h brzojavno se je izpričao.


Upravni odbor hrv.-slav. šumarskoga družtva obratio se je 2. kolovoza t. g. na
eksekutivni izložbeni odbor posebnim dopisom, kojim javlja, da kani prirediti skupnu
izložbu šumarskih proizvoda svojih članova, te tako predočiti dostojnu sliku sveukupnog
današnjeg stanja hrvatskog šumskog gospodarstva. Upravni je odbor odlučio, da u tu
svrhu sagradi poseban paviljon, te je zamolio eksekutivni izložbeni odbor, da mu priskoči
u pomod sa svotom od 2000 for. od onih 10.000 for., što ih je vlada đopitala
za izložbu. U sjednici bi zaključeno, da se eksekutivni odbor zamoli, da pomenutu svotu
dozvoli, a gradjevno-dekorativni odbor, da naznači mjesto, na kojem bi se paviljon sagradio.
Članovi sjednice zagovarahu mjesto sučelice od gospodarskoga družtva. Imovne
obcine de se zamoliti, da pripomognu drvom kod gradnje šumarskoga paviljona, za koji
je dosada osigurano do 7000 for. Šumarsko đružtvo rado de i drugim dionikom ustupiti
mjesta, u koliko ga u paviljonu bude, i ujedno de pozvati sve drvodjelce i trgovce
drva i liesa, da kod izložbe sudjeluju. Šumarsko družtvo razposlat de u to ime i posebne
pozive, te zamoliti, da se u sjednicu odsjek za lov i članovi šumarskog odsjeka pozovu.
Preparatori narodnoga muzeja gg. Barag a i Vormastin i ukrasiti de kao priznani
vještaci, paviljon nadjevenim pticama, te de se odsjek toga radi s njimi dogovarati, da
s te strane bude paviljon što zanimiviji.


Tim bje ova sjednica zaključena, a bududa će se sazvati prema potrebi.


Nesretan slučaj dogodio se dana 4. rujna t. g. Lugar II. banske imovne
obdine Simo Eid vradao se rečenog dana oko 9 sati na večer iz šume „Pješivica"
zvane kudi. Na izlazu iz šume, kako je strana bila strma a uz to klizavo, pokliznu mu
se nesretno noge, on pane, a puška, koja je na Ijevom ramenu visila plane, ciev razprsne,
te nesretniku raznese dlan i prste na Ijevoj ruki. Posljedica je bila, da je prenesen
u bolnicu II. banske imovne obdine, gdje mu je ruka dne 6. rujna t. g. amputirana.
Sreda de biti ako nenastupi upala (Branđ), jer tad bi mogao glavom platiti.
ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 521 —


Lugar Eid imao je starinsku pušku, koje svakako slične nesreće pospješuju. Ne
velim, da se to ne bi moglo i kod ostraguše dogoditi, ali svakako ređje, jer je mogude
pušku svaki put izprazniti. Vrieme bi bilo da se ved jednom puške starijeg sistema
prestanu upotrebljivati a da svaki nabavi ostragušu, koje se danas i onako za jeftin
novac dobiti mogu.


Lugar Eid bio je poštena, trezvena i revna lugarska sila, koje mu i njegovi
predpostavljeni vazda priznavaše i priznaju, a to mu neka bude utieha na raztanku sa
zelenom strukom. V. St.


Šumski požar. Javih već proljetos o požaru zabrane Raškovice, nu ova godina
bit de nam zabilježena crnima slovima u povjesti te zabrane. Dne 19 augusta plane
opet ista zabrana, nu ipak pođje za rukom uz pripomoć ljudstva požar do večeri ograničiti.
Brza pomoć svieta stigla je za to, što bijaše ođredjena isti dan obćinska robija,
pak je tako mogao mjestni nafielnik dovoljan broj rađenika na razpoloženje staviti.


Medju tim nije bila zaključena ove godine serija šumskih požara. Neobično suha
jesen, koju imademo ove godine, kakove skoro ne pamtimo, bi uzrokom, da smo doživili
i treći, ali i najstrašniji požar iste zabrane. Donekle je bilo dokaza, da su prva dva
požara podmetnuta zlobnom rukom, ali ovaj nastade neopreznošću šumskih radnika. U
istoj zabrani radilo je nekoliko radnika ležeće klade za tvornicu tanina u Mitrovici, pak
razbijajući dne 4. listopada u 3 sata poslije podne jednu oveću kladu barutom, upali
se suha trava i zahvati toliki mah, da je prisutni radnici ne mogoše ugušiti. Za to
vrieme opazio je vatru i srezki lugar, pak odmah pozove žiteljstvo u pomoć, nu njih
ni brige; od cielog mjesta izadje njih jedva 10 —15 ljudi.


Izdašniju pomoć pruži zastupnik tvornice tanina najmivši 40—50 rađenika, pak
do u kasnu noć bijahu gasioci na nogama, dok se te noći vatra ne utiša i moglo se
misliti, da se požar ne će dalje širiti. Nu žalibože drugi dan ne opravda to ufanje.
Ja se taj dan upravo vraćah sa službena putovanja, pak ni ne znajudi ništa od požara,
opazih na jednom približavajući se selu (zabrana je od mjesta Morović udaljena četvrt
sata) bjelkast gust dim, gdje se vije nad zabranom. To bijaše oko 11 sati pred podne.
Žiteljstvo, pozvano po obćinskom uredu, ne htjede se nikako pozivu odazvati, s toga
pozvasmo oružničku silu u pomoć, te pomoću tih valjanih ljudi dobismo nekako pomoći.
Ali sad se je požar već tako razprostranio bio, da mu niesi gotovo mogao dogledati
granica. Tuj se moglo vidjeti od kolike bi koristi bile prosjeke, ali ovako bilo nam se
držati naravnih čistila i putova, jer biesnom elementu, koj se širio na sve strane, nije
bilo moguće ništa oteti. Počesmo dakle, da kopamo jarke i nekako nam uspije tek treći
dan 6. svršiti ih, pak tako ograničismo požar, ne dajući mu dalje, a klade su unutar
ograničujueih jaraka još ćak do 8. ist. m. gorjele, a kako i ne bi, kad je sva zabrana
puna leževine i silnih odpađaka tako, da smo kopajući jarke morali najpre po pol
stope visoke naslage iverja, triešća i kore ostranjivati, da dodjemo do žive zemlje.


Izgorjelo je od prilike 300 jut. mlade Sume, pa ako uzmemo vrieđnost jednog
jutra po 25 for., to se resultira šteta požarom nanesena 7500 for. D. M.


Požar branjevine. U noći na 19. kolovoza t. g. opazila se silna vatra u državnoj
branjevini zvanoj „Dedunskibok". Kako je vatra nastala, nije točno poznato, nu sumnja
se na radnike, koji onuda prolaze. Ovdašnji seljaci pripoviedaju, da je ista branjevina već
po danu u velike gorjela, a po noći uslied nastalog vjetra, uzela je sve većma mah
otimati. — Susjedno državno i imovno-ohćinsko šumarsko osoblje odputilo se u noći
(pošto je viest o požaru dosta kasno stigla) na lice mjesta, da koliko je moguće, požar
zaprieči. — Pošto je malo radnika bilo, a u staroj se sječini upalilo zaostalo triešće i
panjevi, uslied čega se požar sve dalje širio, nije bilo moguće vatru zatrnuti. Nu kako
je iste noći silna kiša pred jutro udarila, to je i vatru na gdjekojim mjestima sasma,
a na gdjekojim donjekle ugasila, te se samo tim načinom krasna hrastova branjevina
od propasti spasla, jer bi za kratko vrieme vatra bila uhvatila drvosjek trgovca Costaperarie,
u kojem se još mnogo duge i gorivog drva u hvatovima nalazi. Kolika je šteta
prouzročena, nije jošte poznato. A. L,
ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 44     <-- 44 -->        PDF

- 522 —
Izkaz za vrieme od 1. siečnja đo 31. srpnja 1890. prijavljenih, razpravljenih


E3
Er. kotarska
oblast
on
00
P<.2:
M
Ođ 1. sječnja đo
konca lipnja
1890.
25 §
o
n s
W
Ukupni novčani iznos
đosudjenih
.^ V
^^S.´S
for.
0
-»II for.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zagreb
Samobor
Jaska
Karlovac
Eisarovina
Sisak
Velika Gorica
Dugoselo
Sv. Ivan na Zelini
Stubica
96
6
5
170
44
2G
40
46
4
10
490
187
170
178
515
210
437
111
34
132
469
190
175
275
445
191
477
143
38
142
117
3
73
114
45
14
472
783
342
r68
584
1074
1760
175
325
559
17
17
85
42
6
58
47
65
80
33
5
100
15
25
21
Ukupno 447 2464 2545 366 7246 50 179
Petrinja
Kostajnica
Glina
Vrginmost
379
253
385
1
2366
1636
3779
2129
2394
1458
2326
2109
Područj e351
431
1838
21
6786
2644
5103
3123
35
25
59
27
bivš e
Ukupno
Sveukupno
1018
1465
9910
12374
8287
10832
2641
3007
17656
24902
46
96 179
* Umoljavamo i ostalu gg. kr. župan, nađšnmare, đa nam slične izkaze dostaviti


prekršaja u obsegu pojedinih kr. kot. oblasti.
ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 45     <-- 45 -->        PDF

523 —


i nerazpravljenih šumskih prekršaja, u području kr. županije zagrebačke.*


ca s »
2 N ^
T-H
g
OJ
o o -i
a a o
.s «
o ^
-1^ ta
.^ § S ´00
&, rt
ta
TS
o 3
O
rt
O p SI z 3s a.
^ a
SS´´-´
ta
o ´>ta
for. n. CO -4-3
ir2V2
383
269
352
64
81
57
10
Utoka na višju oWast podneseno je ukupno 95.
D 20 slučajeva se stranke nagodiše — osim toga
podieljeno je 32 ukora.
27
614V2
141
109
489
192
96
89
15
63
5
2
41
8
14
Utoka na višju oblast podneseno je 8.
Ovamo spadaju i prekršaji, počinjeni u šumah
slunjske imovne obćine, područja obćine Švarča. ´
Utoka podneseno je 4. — spadaju pako ovamo
i prekršaji, počinjeni u šumah I banske imovne obćine,
područja obćine Lasinja.
1776 119 — 19 Utoka podneseno je 18,
74 45 9 3 Utoka podneseno je 26.
104 79 97 24 Utoka 22.
659 20 39 —
3891 1774 62 178 1
vojn e k r a i i II e .
2183 508 17 3
1707 V2 1021 38 5
619 — — 1
916V4 — — 8
5425V4 1524 55 17
93165/4 3299 17 195


izTole, pošto nam pru žaju takovi izkaz i aanimive podatke za prosuđjenje stanja šumskih
Uredničtvo.
ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 524 —


Dan u bečkoj izložbi. Eesiđencija Austrije, taj grad, koga su otci naši đragocienom
krvlju obranili, kojega su tolika i tolika stoljeda gradila, dok je postao ono,
što je sada, posjeduje na hiljade rieđkih krasota, koje je vriedno vidjeti. I nema
godine, nema dana, u kojem se ne bi što nova zasnovalo, što nova sagradilo. Tako je
i ove godine kruna svemu „gospođarsko-šumarsk.i izložba", o kojoj staro i mlado, veliko
i malo pripovieda.


Već sam Prater bez izložaka, taj centrum sjedinjenja aristokracije i raje, imade
u sebi nješto privlačiva. Uzmemo li k tomu Rotunđu, tu neman-zgrađu stotina metara
visoku, a utrobe da te je bog občuva sa svojima prebogatima izložcima; ele nije ni
dudo, da hiljade i hiljade naroda bilo petkom ili svetkom hrle prama iztoku — hrle
k izložbi.


četiri su strane svieta, četvera su vrata, koja u izložbu vode. Mi unidjosmo sa
profesorom kroz sjeverne dveri, preduzev si taj dan što bolje upoznati paviljon c. kr.
ministarstva za poljodjelstvo.


Istom što njekoliko koraka ufiinismo, zape nam pogled u svođovje, u kom liepe
djevojke dobro pilo to6e. Okriepiv se čašicom izvrstne pive, krenusmo dalje po postavljenoj
osnovi.


I kud pogledaš, napried ili natrag, lievo ili desno, svuda vidiš njeŠto nova dosad
nevidjena.


Poput rađinih pčelica bludi narod iz jednog paviljona u drugi; koje su u tako
razmjerno kratkom vremenu vriedno družtvo šumara i gospodara uredili. — A svaki
te sjeća na našu liepu struku.


Ali i ja zabrodih predaleko. S toga se ne osvrdem na ništa više, nego nastavljam,
da smo se površno gledajudi uz put nanizane prebogate pavilone Italije, Francuzke,
Švedske, paviljon baruna Poppera i mnoge druge našli kod paviljona c. kr. ministarstva
za poljodjelstvo, koji je takodjer krasan cviet u tom ogromnom viencu.


U zapadnom dielu paviljona zastupano je ministarstvo samo, čiji je prostor obilato
izpunjen raznim učevnim sredstvima, kod kojih se svaki strukovnjak ako i nehotice
dugo zađržaje.


Kod osnutka ovih izložaka namjeravalo je ministarstvo, da za pojedine struke
šumarskog i gospodarskog podučavanja poglavito ona vriedna ufievna sredstva izloži,
koja su nova, te ako i dulje obstoje, niesu ipak u tolikoj mjeri razširena, koliko
zaslužuju.


U iztočnom dielu paviljona u maloj sobici zastupana je c. kr. visoka škola za
zemljotežtvo u Beču.


Eađi ogromnog materijala, koji je izložen u cielom paviljonu, ograničit ou se samo
na opis gore navedenog zavoda. Pobliže opisivanje raznih objekta i njihove vriednosti
moram opet izpustiti, jer bi se o tom mnogi tabaci hartije izpisati morali: s toga neka
se cienjeni čitatelj s ovim tako rekav površnim pregledom zadovolji.


Kolektivna izložba c. kr. visoke škole za zemljotežtvo u Beču.
Odjel za geodesiju i deskriptivnu geometriju donaša kao najljepši objekt
svojih izložaka skup instrumenata i orudja, koje je pronašao profesor Slesinge r a
konstruirao mehaničar E. Šneide r u Wahringu. To je geođetički tahigraf, tahigraf
planimetar, teodolit s busolom, razna mjerila i drugi instrumenti, koje je izumitelj za
proučavanje tih predmeta skupa sa kratkom lako i-azumljivom brošurom izložio, koju
svaki strukovnjak u bureau-u paviljona bezplatno dobiti može.


Profesor Tapl a izložio je razne liepe planove i risanja iz deskriptivne geometrije.
Odjel za po vješt šumskog drvlja exponira za nauku o drvoslovj u mnogobrojne
komade stabala, dasaka, kore i komade grana od četinjača. Niz cvjetonosnihplodonosnih grana mnogobrojnih četinjača (takodjer exotičnih) u žesti i solnoj raztopini
ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 525 —


sačuvanih svjedoci, kako je ta metoda sačuvanja za podučavanje neizmjerno preporuke
vriedna.


Zanimiva je kolekcija u vrlo raznom obliku izraslih resa iz sjevernih vapnovitih
Alpa, Sudeta i pjeskovitog gorja kod Labe. Stiene sobice ukrasuje niz slika u svakom
pogledu vrlo krasnog nedavno izašlog djela profesora Hempel a i Wilchelma .
Samo se djelo pokazalo izvrstnim pomagalom kod studiranja šumarske botanike. Sa
sakupljenima exemp!arima najvažnijih biljka vrlo je karakteristično tvorenje grana, lišda,
pupoljaka i ploda.


Odjel za šumarsku nauku o produkciji takođjer je eminentno zastupan.
Uz druga mnoga djela plan je šumskog vrta, koji visokoj školi spada i za
demonstraciju sadjenja služi, majstorski jedan slušatelj izradio. Na stieni nalaze se đvie
tabele, predočujući prosjek Stainerovog zavoda u dužini i širini. Zavod je u Bečkom
Novommjestu i bavi se dobivanjem šumskog sjemenja. (Waldsamen-Klenganstalt).


Poučno i interesantno je izložen odjel za čuvanje šume. Na stolu nalaze se
dvje male škatulje kukaca, čije uredjenje razpravlja 56 svezaka, — Ta sbirka služi
vrlo dobro slušatelju kod proučavanja šumi škodljivih zareznika.


Druga je sbirka biologička, pak obuhvača u cielom 49 ormarića. Ovdje je izloženo
samo 5 ormarića sa tomicini i 3 sa raznim bolestima drvlja. Treća sbirka predstavlja
vrlo praktičan sustav europejskih hylesinina, seoljtina i tomicina, koji je
profesor Hensche l uredio. Kod te sbirke naveden je ujedno postupak, po kom
se obitelj, rod a onda i vrst tog roda bez potežkoća opređieliti može.


Ako i ne zasiecaju posredno u šumarsku struku, to su ipak vrlo interesantni
mnogobrojni preparati u vinovici iz ribarstva, koji moraju ljubitelja riba razveseliti.
Jer se prostrano polje ribarstva na mnogim mjestima skupa sa šumarstvom kultivira,
s toga se ne smiju niti ovi objekti radi svoje klasične vrieđnosti mimoići.


Spomenemo li, da je i to djelo tog odjela, to je profesor Hensche l svako
priznanje za toliki rad i požrtvovnost zavriedio.


Dospjeli smo i do odjela za mjerenje i uredbu šume. Profesor pl.
Guttenber g exponirao je u 4 exemplara sigurno zanimiv historički razvoj Brey mannovo
g universalnog instrumenta za mjerenje visine i promjera drva. Od učevnih
sredstva za poduku u nauci o prirastu moramo spomenuti na stieni obješene tabele, koje
nas upoznavaju sa razvojem rastenja raznih vrsti drveća u visinu i debljinu drvne gromade.
Nadalje valja spomenuti razvoj rastenja omorike u raznim krajevima pogledom na visinu,
i to prirast u dužinu i širinu u visokom gorju i gradnju normalnih stabala.


Osim toga izložio je šumarski savjetnik Wagene r prereze drva iz raznih sa


stojina, koji takođjer dostojno mjesto u ovom odjelu zauzimaju.


Poduku o uredbi šume ilustrira profesor pl. Guttenberg mapom sa crtama


i kartama, kojom se svatko poslužiti i snaći može kod kakvog bilo zemljišta, ako


prostorno razdieljenje ili smjer sječivosti u šumi provesti ima. Uz to su mnogi primjeri


o proračunavanju dohodaka po raznim metodama riešeni. Osobito za dieljenje i sječivost
šume po najnovijoj metodi, služe vrlo dobro dva exemplara. Jedan je poklonjen
od grofa Bongoy-a, a drugi je od zavoda samog izradjen.
Konačno mi je spomenuti niz izložaka, koje je takođjer odjel izložio : uredba šume
kod Ofenbacha (kamo slušatelji zadnje godine redovito na ekskursiju idu), izradjen za
vježbu od slušatelja u godini 1889., nadalje mnoge analyse stabala; omorike, dvje
vrsti bora i bukve.


Napokon možemo tu dodati i pojedine izložene modele od odjela za gospo


darsk o inžinjerstvo , koji mogu i šumara zanimati. Modeli odlikuju se praktičnom


i elegantnom izradbom.


Došao sam i na konac opisa znajući dobro, da su one granice vrlo uzke za toli


različite i mnogobrojne izložke, ali se ujedno tješim, da niesam u ovim redcima iz
ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 48     <-- 48 -->        PDF

526 —


pustio objekt, koji ne bi bio vrieđan zastupati mjesto n museurau kog dobro uređjenog
šumarskog zavoda !


Svršiv profesor dugo predavanje, koje je kod raznih predmeta držao, unidjosmo u
Eotundii, koja pruža bez dvojbe najzanimivije vriednosti. I strukovnjaku i prostu gledaocu
davaju prerazni izložci bogatu pouku i zabavu. Lovac uživa u skupocjenu oružju, prijatelj
sporta pase oči na izabranim elegantnima kolima, a za šumara i gospodara
specialno su izložci strukovnih družtva pravi rudnik studiuma.


U to se i smračilo. Približao se i deveti sat. Eotunđa zasjajila se u električnu
svjetlu. Paviljoni postajali prazni, jer je sve hrlilo k ulazu, da vidi to čudovište od
bunara „Fontaine lumineuse". Točno u devet sati počeše kao iz zemaljske utrobe dizati
se sve viši i viši stupovi vode, prelievajući se u svim mogućim bojama, čineći na presenećen
narod magičan utisak. I mi u grupi stajasmo začarani jedno deset minuta, dok
je Fontaine svoju zadaću izvršio; a onda krenusmo u „Csardu", gdje nas vesela pjesma
živahnog Magjara uz Noemov produkt podpuno razdragala. I mi zagudismo, — al kako
koji. — Sjedjasmo tuj i zaboraviv na sat, dok nas mukli glasovi grozne trublje ne
opomenuše, da se izložba zatvara.


„Fizetni" čulo se sa svih strana, a obaviv i to, krenusmo iz tog veo sada pustog
i praznog velikog vrta, iz tog prostrana carstva, zaželiv si laku noć, svaki svojim putem,
obećav si izložbu opet čim prije posjetiti. Priobdio Gj. C.


Trgovačke mjere za obračun građje u raznim zemljama i gradovima.


Memel . . . kub. stopa
0-0229 kbm.
0´0236


»
» n


00261
Norvežka 0-0309
Englezka 0-0283


»
I) . »


Poranjske pokrajine .
0-0809


» I)


Drontheim Standard 5-606 71
za piljenice . 4 672


Petrograđ


n
za gredice 3.324 I)
za piljenice . 3.693 »


Christiansand n


za gredice 3.324


za piljenice . 2.920 H


Christiflnia n


za gredice 2.655


za hrastovu . 1.840


»


Stettin


n
za čamovu 2.039
piljenice i gredice 2.265 W


Riga 11


1-841
piljenice i grede 2.741


n


Dantzig i Memel


n
ćutci .... 2.227


20.387
Ann. đ. E. et F
Uspieh o otrovanoj grabežljivoj zvjeradi strychninom god. 1889/90. u
obsegu kr. župan, oblasti u Ogulinu bio je sliedeći: 1 medjed, 5 vukova, 4 vučice,
151 lisica, 20 kuna, 4 divlje mačke i 1 jazavac; osim toga znatan broj pticft grabilica
i skitajućih se pasa i mačaka.