DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1890 str. 45     <-- 45 -->        PDF

r>73


Judeich ,0 zadaći i vaŽnoRti uredjenja šumu zasadanje šumsko
g-osp odarenje^ Zatim je predavao profesor iz Beća dr. Marchet
0 e u t 0 p e j s k 0 m g o « p o d a r s t v u a a i e t c r u a c i o ii a i n om k o ngresu
u Beču god. 1890., a po.lije priobći profesor dr. Liebenberg
iz Beča ono zaključke, koji bijahu za zasjedanja kongresa u pojedinih odsjecih
i pododsjedcih stvoreni, onda zaključi predsjednik medjunarodni gospod.-šumar.
kongres kratkim govorom, pozdraviv srdačno sve prisutne članove.


I mi s naše strane zazršujemo ovo izvješće uz prinijetbu, da ćemo zaključno
predavanje dr. Fr. Judeicha u svoje doba našim cieujeiiim čitaocem
JOŠ priobćiti.


»1»J JL KD «L» JEIU Jt^»


Družtvene viestL


Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora lirv.= slav. šumarskoga družtva,
obdržavane dne 19. studenoga 1890. u dražfveuib prostorljab (Akademičkl trg br. 4.)
pod predsjedanjem velem. g, M. pL Dursta, a u prisiituosf-i p. n. gg. odboraika:


M. grofa Kulmera^ M. Vrbanića, I. Kolara, li. Fiscbbacba, L. pl. G-alliuffaj
zamjenika D. Trotzera i tajnika F„ Kestcrčanka, zatim pozvanib gradj,
vještaka M. Lenu čija i J. Grahora ml.
Na dnevni red bijabij stavljeni slledeći predmeti:


1. Tajnik čita zapisnike odbor, sjednica od ´26. srpnja i 2. kolovoza t. g. ^ isti
buda bez pnmjetbe ovjerovljeni po gg Kob. Fiscbbaehu i i, Koiaru.
2. Tajnik javb´a, da je umro član odbora i utemeljitelja! čUm družtva veleposjednik
Mane pl. Vrantcany-Dobrinović u Scvcrtnu, rc predlaže, da sbo^ toga gubitka
dfužtvo izrazi svoju sažalnicu u zapisniku; — prima se sa slava snu!
5. Tajnik javlja^ daj e eksekutivni odbor jubilarne gospod - šumarske izložbe dopisom
svojim od 28. listopada 1890. br, 155, dozvolio družtvu iznos od 2000 for.
iz zemaljske podpore kao pripomoć za troškove oko gradnje šumarskog izložbenoga
paviljona,
4. Tajnik javlja, da se je predsjeđničtvo druztva obratilo posebnimi pozivi na
čbuiove družtva, drvarske trgovce i veleposjednike s molbom, da sudjeh\ja kod naumljenoga
priredjivanja družtvene kolektivne izlo?d>e, a isto tako i na njekc znamenitije
strane tvrdke; — uzeto na znanje.
6. Tajnik čita dopis veletržea s drvi Aleks. p l Welssa od 6. studenoga t. g.,
kojim isti javlja, da če sudjelovati kod priređjcnja družtvene kolekiivne izložbe; nadalje
sličan takov dopis veletržea s d-vi Drag. Seblesingera od 8. studenoga t g.,
kojim isti podjedno šalje drnžtvu u svrbe gradnje izložbenog paviljona iznos od 100 for. ;
— uzeto s odobrenjem na znanje.
6. Tajnik javlja, da je slavna brodska imovna obciaa predsjednietvu našega
družtva u svrbe buduče izložbe za šumarski paviljon jur dopitak iznos od 2000 for.,
nadalje da je prijavio g, šumarnik M Proki č is Mitroviee, da je slavna petrovaradinska
imovna občina u islc s^rbe dopitala našem družtvn Izuos od 1500 for., a
gjurgjcvaeka imovna obeina glasom dopisa gospodarstvenog ureda iste imovne ob^dne
od 8. studenoga t. g. br. 3319. iznos od 500 for. — U^eto je s odobrenjem na
znanje.