DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1890 str. 46     <-- 46 -->        PDF

7. Tajnik 5ita dopis družtvenog žlaria Gustava viteza Fongratza od 10. atude-
Boga t. g , kojim isti javlja, da ne<5e sudjelovati kod priredjenja družfcreae kolektivne
izložbe, hndnč da <^e on svoje proizvode izložiti posebno u vlastitom paviljonu, kojega
sagraditi niimjerava. — Uzeto na znanje.
8. Tajnik čita dopis gosp, vlastel nadštimara Dragutina Nanicinij a iz
Našica od 6. studenoga t, g, kojim isti u izgled stavlja, da će i vlastelinstvo Našidko
kod buduće kolektivne izložbe sudjelovati. — Uzeto na znanje s tim, da će naš družtveni
predsjednik osobno posredovati u tom pogledu kod preuzvišenoga gosp, grofa
Lad slava P e j a e e v i ć a ter dainje potrebito dogovoriti.
9. Tajnik javlja, da je predsjedništvo obzirom na raapravu o gradnji družtvenog
izložbenoga paviljona umolilo članove eksekut. odbora p, n. gg. mjernike i arhitekte
Janka Gr r a b o r a mladj. i Milana L e n u c i j a i inžinira Josipa P f i s t e r a, da
izvole prisustvovati ovoj sjednici, ter da u građjev.-tehn. pogledu budu na ruku; —
uzeto s odobrenjem na znanje s tim, da se gg, arkitektom Graboru i Leuuclju izrazi
zapisnički zahvalnost na njihovom cienjeuom odzivu.
10. Tajnik predlaže odboru dva nacrta izložbenih paviljona, jedan gradačkoga
graditelja Josipa Laglera, a drugi Gjure Wolfarta iz Zagreba, zajedno s odnosnimi
ponudami, — Nakon podulje debate zaklju(^i upravljajući odbor glede izložbenoga
paviljona sliedeće:
a) da se izložbeni paviljon neima podnipošto u vlastitoj režiji društva podignuti;


b) da XI svrhu gradnje odnosno nabave toga paviljona ne može viŠe ođ ukupno
5000 for. izdati i to obzirom na materijalna sredstva^ koja u tu svrhu družtvu
stoje na razpolaganjc. Nu pošto je ponuda . Gjure Wolfarta gledom na: veliSinu
i opremu njegovoga paviljona dosta povoljna, to bude tajnik po odboru ovlašten,
da s rečenim nuđiocem daljnje pregovore u tom smjeru povede, imenito, nebi
li isti Štogod popustio od svoje prvobitno stavljene ponude u iznosu od 8000 for,,
a podjedno, da se povede rie5 u sliedećoj sjednici eksekutivnog odbora jubiL
gosp.-šumarske izložbe o nabavi upitnoga paviljona^ naročito pako o tom, da li
ne bi možda eksekutivni odbor u interesu stvari pristati hotio na to, da povisi
gore pomenutu subvencija od 2000 for,^ dopitanu našem družtvu is zemaljskih
sredstva, na iznos od 3500 for. U obde pako da se to pitanje do konačnoga
riešenja ostavi predhodno in suspenso.


Pošto je raedjutim vrieme bilo već odmaklo, zaključi predsjednik ovu sjednicu u
7 satib na večer s tim^ da će buduću sjednicu iza obdržavanja zajedničke sjednice
eksekutivnog izložbenoga odbora Čim prije opet sazvati.


Ovaj zapisnik bje u sjednici upravljajueeg odbora našega djružtva dne 29, studenoga
t. g. uz podpis gosp. predsjednika po gg.- odbornicih; Lj. pl. Gralliuffu i M.
Vrbanić u bez primjetbe. ovjerovljen.


Zakoni i normativne naredbe.


Naredba zernalj. viade, odjela za unutarnje poslove, od 18. studenoga
1890, broj 4S.149., upravljena na sve zamjenike vladinili povjerenika podničmh
imovnih obćina^ kako da treba obložiti podneske glede umirovljenja
imovno-obćinskih lugara. Gospodarstveni uredi imovnih obćina propuštaju često prigodom
predlaganja predioga glede umirovljenja imovno-obćinskih lugara i poslužnika
ovamo predložiti i sve na umirovljenje rečenog službenog osoblja potrebite izprave,
kroz gto uredovanje zapinje, buduć da se u takovu slučaju od ovud naknadno predlaganje
manjkajučih izprava zatražiti mora.


S toga poziva pogi Vašu kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove, neka bi
gospodarstvenom uredu tamošnje imovne obćine naložila, da u svrhu bržeg uredovanja