DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1890 str. 47     <-- 47 -->        PDF

., ,. , . ,— 575 — ,


svoja kvjeg«5a odnosno pređloge glede : umirovljenja imovno-ob<;inskih lugara i imh
Službenika u buduće obloži: o
a) liečničkom svjeđočbom, :
b) zaključkom gospod. odbora, .
c) opisom službovanja po obliku 26. naputka C) k zakonu ođ 11. srpnja 1881.,
koji opis ima biti u svih stupcih fcofino ispunjen i
d) s dekreti i inimi izpravami, koje se tiču umirovljenja.
U izviesću gospod. ureda ima biti navedeno:
e) da li je dotičnik plaćao tangente u mirovinsku zakladu, nadalje
f) ima se naznaSiti stanje mirovinske zaklade imovno-obćinskib lugara s izjavom, da
li ista. može s kamatami od glavnica pokriti mirovinske pristojbe do sad umirov-
Ijenib lugara i napokon,
g) ako rečena zaklada nije tako velika, da bi mogla slične troškove nositi, ima se
predložiti zaključak gospodarstvenog-odbora imovne obćine o tom, da 6e se miro;
vina iz obćinske blagajne izpiaćivati,


Osobise viesti.


Premještenje. Sa službenih obzira premješten |e kr. župan, nadšumar Yilim
Dojkovi ć iz belovarsko-križevačke županije u Belovaru ka županijskoj oblasti u
Varaždinu.


Nadalje premješteni su sa službenih obzira kot. šumari otočke imovne obćinc
Mirko Lepušid u Perušiću i Franjo Altbaler u Korenlci medjusobno.
Promaknuće . Šumarski pristav križevačke imovne obćine ii Belovaru Dionisije
Seve r promaknut je na Čin kot. Šumara iste imovne obćine sa sustavnim! berivi.


Umrl i su na ne izHeČivoj težkoj bolesti lugari otočke imovne obcfine Pavao S im atovi
ć u Prozoru i Dane Drakuli o u Vrelo-Korenicl. Obadva bijahu višegodišnji
Članovi našega družtva a u službi svojoj revni i savjestni. Slava im I


Sitnice.


Odgovor na pitanje. Na stavljeno pitanje g. K.: „Da li gradskim stražarom^
ako isti na poziv lugara u gradskom teritoriju kod zapliene drva kao asistencija fungirajuj
pripada S´s od utržka zaplienjenih proizvoda?" možemo odgovoriti sa llBj jer oni
imaju to učiniti ureda radi kao javna straža.


Izpražnjena lugarska mjesta i stipendije. Gradsko poglavarstvo u Petrinji
oglasilo je natječaj za popunjenje trih lugarskih mjesta za šumu Kotar; placa god.
300 for., stan ti naravi, zatim bezplatno pokućtvo, ogriev i razsvieta. Fo propisu obložene
molbenice valja do 26. prosinca 1890. na pomenuto poglavarstvo predložiti.


Gospodarstveni ured II. banske imovne občine u Petrinji objavio je natječaj za
podieljenje trih stipendija po 200 fon godišnjih za srednja učilišta. Pravo na to imaju
samo sinovi pravoužitnika II. banske imovne obćine s dobrim! svjedočbami„


Pravovaljano obložene molbenice treba do 15. prosinca 1890. na predpomenuti


. g´ospodarstveni ured upraviti.


I zpravak.


u broju Xr 0 1. na strani 607. treći redak ođozđol, gdje se navodi naželo
ili geslo đr. Maza Presslera i«.a namje.to : „Formula ne duh je temelj mathese, kao
za ikolu tako i za život, bez koje Sovjek zapane u bludnju .polovignos pravie
glasiti : „Ne formula, đ k je bitnosf^ mathese kao .a Škota tako za žvvot, on bo je