DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 23     <-- 23 -->        PDF

: Dat U s-e,.nepTesTano radi o ran j erijm-žilama,.koj.e su
p, a r a s i t iffi a n a j V i š e p r i s t u p n e!


Na poznato mi je iz više dopisa, kako se nekoja ^gobp-ođa strukovnjaci
sjećaju pred ,40 godina usadjeiiih šuma (jelika), dapače posve tošao i samoga
načina, da su naime bile presadnicama žile ošte<5ene, ali da su ipak iz njih
imrasle posve zdrave šume — a to je u očitom protiislovju s mojim razprav-
Ijanjera !


Ako li se u ovakovim slučajevima nisu pojavile sveudilj prieteće parasit^ke
bolesti, dočim su ipak — a drugo se ni pomisliti ne da — one šume jamačno
štetovale u razvoju stabala i pomladka, onda je tim istom dokazano, da u dotičnom
zemljištu srećom-nema klica kojekakvih parasita, i da ovakovi s toga
ni nun prispjeli u ranjene žile i nadalje, da je moralo biti zgodne prilike za
liečenje takovih rana.


Ovi slučaji dakle ništa ne mienjaju na neobhodnoj, znanošću i izkustvom
dokazanoj potrebi, da pređpostavljajuć oprezan postupak prije sadjenja zabacimo
kao neprikladne sve one načine sadjenja, kojima se stabalca jamačno moraju
ozliediti, ili da ovakove načine sadjenja što više izpravimo.


Sto je 0 neuspjelim nasadima rečeno, svakako vriedi tek za iznimke; nu
naša je dužnost, da se uklone ovakove iznimke, koje često i veći obseg zauzimlju
a za eielo nijednomu posjedniku šuma nisu po ćudi, i da na
temelju napredka pomoćnih znanosti vazda za tim težimo, što je bolje.


Što se pako tiče područja zemijištne fizike, svakako je vrlo nužđno, da
se njezine što više uvaže u radji (praksi). Tu ću samo ove dvije poznate zasade
navesti:


a) Za tvari, kojima se hrani bilje, raste upojitost (Absorptionsfahigkeit) tla


^. prama množini sadržaja sipke zemlje.


, b) Primljivost vode (Wassercapacitat) jednoga te istoga tla u obće je toliko


veća, što sitnije i sumjernije zrnate su njegove najmanje cestice.


Neki stanoviti nu ne prenizki stupanj vlage odlučno djeluje na presadnice,
dok su još posve mlade, s toga treba da se njamči kapilarno usisa.anje
vode iz tla, koje sadržava zalihu za vrieme nastale suše; isto tako se ima i
za to skrbiti, da može vlaga odozgor dopirat?, pri čem će često imati rosa
važnu ulogu. Nasuprot treba što više zapriečiti izhlapljivanje vlage.


U sadjevnim se rupama ovakova svojstva vrlo lasno postići dadu: donji
ee naime sloj zemljišta zbije a gornji razrieđi; s gledišta zemijištne fizike imalo
bi kod sadjenja ovo kao giavao pravilo vriediti: da se naime zemlja u rupama
dobro razmrvi te na dnu oko žila više zbije a na površini manje.


Sad mi još preostaje, da navedem nekoje dokaze protiv nazora svoga vrlo
štovanoga prijatelja g. šumarnika Reussa.


Šumarnik je Reuss ljetos izložio u Prateru vrlo zanimivu zbirku omoričinih
žila, te izvadjao" dokaz, da okomiti, načinom sadjenja uzrokovani, položaj žila
za sobom povadja stanovite bolesti.