DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1891 str. 35     <-- 35 -->        PDF

da 60 se taj paviljon po tesaru Arniioldn već skoro u Zagreb dopremiti i na. izložbenom
mjestu postaviti.


Zatim izviešduje, da je slavna Križevačka imovna obćina đružtvu pripoalala svotu


od 500 foF., na ime prinosa 2a izložbu. Nadalje je u istu svrbu priposlala tvrdka


BaSid i Kopajtid iznos od 80 for., a slavna trgovačko-obrtnička komora u Senju iznos


od 100 for.


Osim toga ^ je pako obe

u Zagrebu, da ce sve područne drvotržee pozvati^ da sudjeljuju kod skupne izložbe


našega Šumarskoga družtva.


Glasom dopisa obćinskoga Šumara g„ DemetrovitSa od 4. veijaSe t. g. zaključila


je imovna obćina Draganić^ da de družtvu u izložbene svrbe pokloniti četiri komada


jaiševib jarbola.


Član družtva g. Oto Navrati! pako da je prijavio izložbu parožaka^ a isto tako


da prijaviše svoje sudjelovanje i riežka tvornica pokudtva te poznata tvrdka mekanik


Neubefer i sin u Beču. Kr. kot, oblasti u Karlovcu i Stubiei obedaše pako družtvu


priposlati ovedu zalihu šumskih biljka iz tamoSujih kot. šum. vrtova u svrhu uredjenja


izložbenih šumskih nasada; ista takova prijava da je stigla od strane grada Petrinje


i od slavne II. banske imovne obdine. — Uzeto odobrenjem na znanje.


10. Tajnik predlaže, da se slavnoj trgovačko-obrtničkoj komori u Senju obzirom
na predspomenuti prinos Šalje za t, g, „Šumarski list" bezplatno. — Prima se.
11. Čita se molba umirovljenoga kr. žup. nadšumara Jakova Furlana od 19. siečnja
t. g. za podieljenje primjerene podpore njegovoj kćeri, koja u Varaždinu polazi Školu.
— Bude zaključeno^ da se molbi zadovolji i podieli u to ime novčana podpora u
iznosu od 25 for,
12. Čita se predstavka Šumarnika vlaslelinstva kufjevaČkoga g. M. Eadoševida
od 25, sieČnja t. g., kojom moli, da se podnese molba visokoj kr, zemaljskoj vladi
glede izdanja normativne naredbe, kojim načinom da bi se imale procienivati lovne
štete? — Odnosna predstavka bude ustupljena Članu odbora g. L Kolaru na prouČenje
i na štavljenje predloga.
IS . Odbor prelazi na razpravu glede ustanovljenja programa za ovogodišnju
glavnu skupštinu našega družtva. — Bude zaključeno na predlog g, predsjednika, da
se taj predmet za ovaj put skine s dnevnoga reda^ a izradba dotičnoga programa da
se povjeri družtvenomu tajniku, koji će ga imati u kojoj od sliedećih odbor, sjednica
pred odbor donieti daljnjega zaključka radi.


14, Kod sliedeće točke dnevnoga reda^ tičude se naime izbora urednika za
„Šumarski lisf^, koji se prema tomu, što je u zadnjoj sjednici prisustvovao nedostatan
broj odbornika, morao odgoditi do danas, — nije došlo do konačnoga zaključka; stoga
zaključi g. predsjednik ovu sjednicu 9 tim, da ce se 0 tom predmeta stvoriti zaključak
tek u bududoj sjednici, koja de se sazvati.


Ovaj zapisnik bje u sjednici dne 27. ožujka t. g. pročitan i uz podpis g. predsjednika
i tajnika po gg. odbornicih M. Vrba niču i L Kolar u ovjerovljen.


Prinos hrv.-slav. šumar, družtvu u izložbene svrhe i sudjelovanje držav.
šum. uprave kod jubilarne gosp.^šum. Izložbe god. 1891. Tisoko kr. ugarsko
ministarstvo za poljodjelstvo u Budimpešti dozvolilo je predsjedaičtvu našega družtva
na ime nabave i gradnje izložbenoga šumarskoga paviljona novčani prinos od 2000 for.
Podjedno je pako isto ministarstvo ovlastilo ovdašnje kralj. Šumarsko ravnateljstvo, da
odmah shodne mjere poprimi sporazumno s kr. nadšumarskim uredom u Ylnkoveih i
kr. gumarskim uredom u Otočcu u tom smjeru, da bude ki. državna šumar, uprava
kod buduće jubilarne izložbe sa svojim šumar, proizvodi čim dostojnije reprezeatirana.


Ovu radostnu viest javljamo p. n. našim cienjemm drugovom i prijateljem s tom
ugodnom nadom, da de častni predsjednik našega družtva sva moguća upnbčiti, da