DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1891 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 180 —


hude naša struka u svakom pogleda što vriedaijo zastupana kod predstojeće jubilarne


U ostalom nam je nadalje pritnetaufct, da se sa svib strana naše domovine velike
pripreme Sine, da bude šumarstvo i lovstvo kod hndnče jubilarne izložbe čim hepše
reprezentirano. Šumarski paviljoa, kojega je naše družtvo za izložbu s iznosom od
6400 for. u Pulju nabavilo, sti^i će do koji dan ovamo, ter i^ biti odmah postavljen
na opredieljeno mu mjesto izložbenoga prostora.


Odsjeci m šumarstvo i lovstvo nastoje marljivo, da se svi izložbom predmeti pojedinih
isložitelja pravodobno prirede i da posao oko izložbe u obće u m6em ne zapne.
Podjedno nam je opaziti, da ćemo se pobliže osvrnuti na potankosti izložbenih objekta
n budućem Ibroju nažega lista.


Zakoni I normativne naredbe-


Naredba kr. zem. vlade, odjela za mnutarnje poslove, od 2. ožujka 1891.
br. 30.551 0x 1890. u pogledu izpita kandidata aa lugarsku, odnosno
šumsko-tehnidku pomoćnu službu.


§ 1. Da hude pripušten k izpitu, treha kandidat da dokaže:


a) da je navršio 20 godina,


b) da je bežprikorna ponašanja,


c) da je avi´Šio dohrim uspjehom nauke na pučkoj školi, i


d) da je proveo dvogodišnju praksu u lugarskoj, odnosno Šumsko-tehnickoj po


pomodnoj službi. Za kandidate, koji su svršili nauke na gradjanskoj školi ili


na nižoj gimnaziji ili realci, odnosno sve propisane naukovne teČaje na kojoj


zemaljskoj ratarnici ili na zavodu, koji je predspomenutim školam jednak,


dovoljno je, da se izkažu Jednogodišnjom praksom.


§ 2. Molbe za pripust k izpitu kandidati putem kotarske oblasti (gradskog
poglavarstva), u području koje borave, do 31. svibnja podnieti dotičnoj županijskoj
oblasti.


Moibenice imadu biti obložene s izpravami, oznaSenimi u § 1.


§ 3.,K izpitu može se iznimno pripustiti i onaj kandidat, kojemu nije podpuno
doteklo vrieme jedno ili dvogodišnje prakse u smislu § 1, slovo d) upravo do onog
dana, kada je molbu za dozvola k pristupu za polaganje izpita dotičnoj županijskoj
oblasti predložio^ ako mu do ustanovljenog dana, na koji <5e se izpit obdržavati, ipak
mine rok jednogodišnje, odnosno dvogodišnje prakse.


§ 4, Dozvolu k pripustu za polaganje iapita podieljuje nadležna županijska
oblast (§2.).


U slupaju onom, da kandidat nije po županijskoj oblasti pripušten k polaganju
izpita, prosto mu stoji, da u roku od 14 dana, računajuć od dana, kad mu je rješitba
županijske oblasti uručena, uloži utok na kr. zemaljsku vladu, odjel za unutarnje poslove.


§ 5. lispit obdržava se godimice kod županijske oblasti.


Ako je k izpitu pripušteno više kandidata, kojih je obitavalište znatno udaljeno
od sjedišta županijske oblasti, može ova odrediti, da se izpit prema broju kandidata
obdržava osim kod županijske oM&sti joS i kod jedne ili više kotarskih oblasti.


^ U tom slučaju imaju se kandidati obzirom na njihovo obttavaiište razmjerno medju
pojedina ispitna povjerenstva porazdieliti,
,. § G„ Izpitno povjerenstvo kod županijske oblasti sastoji se iz županijskog nadšumara,
kao predsjednika, i Jz dvaju osposobljenih strukovnjaka, kao izpitateHa.
Osim toga imenuju se dva zamjenika izpitatelja. . ´


§ 7, Izpitno povjerenstvo kod kotarske oblasti (§ 6.) sastoji se iz jednoR u
ob.egu dotične ili BUHJedne kotarske oblasti služe^^eg Osposobljenog strukovnjaka kao
predsjednika, i iz dvaju takovih stnikovi^jaka, kao izpitatelja.