DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1891 str. 37     <-- 37 -->        PDF

. — 181 ~


Osim toga imenuju se dva zamjenika izpitateija/
§ 8. Ođ izpitnih poverenika ima se jedan imenovati zamjenikom predsjednika.
U sluSaju, ako zamjenik zapriečenoga predsjednika zastupati ima, stupa mjesto
njega u izpitno povjerenstvo jedan od zamjenikah izpitatelja.
§ 9. Predsjednika i zamjenika izpitaog . povjerenstva kod županijske odnosno
kotarske oblasti imenuje na predlog županijske oblasti kr. zemaljska vlada, odjel za
unutarnje poslove, na tri godine; do6im izpitne povjerenike i njiliove zamjenike u
svakom sluSaju imenje dotična županijska oblast takodjer na tri godine, te o tom
imenovanju izvjeSdnje zemaljsku vladu,


§ 10. Županijska oblast ima upriličiti, da se izpitno povjerenstvo ne sastane
ranije, nego na dan izplta. (Vidi § 12.)


§ 11. Predsjednik i povjerenici izpitnog povjerenstva imadu u slupaju, da su
zapriečeni kod izpita sudjelovati^ pravodobno prijaviti to županijskoj oblasti, da ista
glede njihovog zastupanja kod izpita shođne odredbe učiniti uzmogne.


§ 12. Izpit ima se obdržavati unutar roka od 3 mjeseca, računajuć od dana,


odredjena za predlaganje molba za dozvolu polaganja izpita (§ 2.)Dan
i sat početka izpita ima odrediti županijska oblast, te se ima u zemaljskih
službenih novinah proglasiti i pravodobno kandidatom obznaniti (§ 2.). "
Izpit je pismen i ustmen.
Najprije se obdržava pismeni izpit.


§ 13. Predsjednik izpitnog povjerenstva vodi eieli tečaj izpita. On ima pravo iz
svib izpitnib predmeta kandidata pitati, te glasuje kod razredjivanja (klasifikacije) u
smislu § 18.


Svaki izpitni povjerenik pita kandidata samo iz one hrpe ispitnih predmeta^ za,
koju je hrpu po predsjedniku kao izpitatelj opredieljen.
Ako je predsjednik ili koji izpitni povjerenik s kandidatom u srodstvu^ nesmije
sudjelovati kod izpita.


§ 14, Kako kod pismenog, tako i kod ustmenog izpita, imaju se kandidata
stavljati samo takova pitanja, koja se tiču praktične lugarske, odnosno ^umsko-tehničke
pomoćne službe,


§ 15. Izpitni predmeti jesu ovi:
L hrpa. a) Šumarstv o t. j . poznavanje najvažnijeg drveća, nadalje poznavanje
tla, koje im prija; sječenje i sadjenje šume i način sječe i gojenja šume.


b) Poraba šume t j . poraba drva od najvažnijih vrstih drveća u velikom
obrtu i u kućanstvu, nadalje o šumskom sjemenu, koje se za sjetvu šume rabi o sprav-
Ijanju i čuvanju istog, i napokon o važnosti i koristi šumskih nuzužitaka.


c) Računstv o t. j . sbrojitba, odbitba, množitba i dielitba; računanje ploha i
to trokuta^ četverokuta i pravokutnika, te proračunavanje kubičnog sadržaja pomoćju
skrižaljka za proračunanje fjelesnine,


II., hrpa. a)Lugarstv o t j . poznavanje načina, na koji prirodni dogodjaji,
ljudi i životinje šumi škode, i kako bi se štete preprleeiti ili bar umanjiti mogle; o
šumskom požaru u obće i načinu, kako se raoze isti zapriečiti odnosno ograničiti; nadalje
poznavanje šumsko-redarstvenih propisa, odnosečih se posebno na lugarstvo, naime:
šumski zakon i naputak c) k zakonu od 11. srpnja 1881. o imovnih obćinak (Šesti
odsjek. Službene dužnosti osoblja šumske obrambe).


b) Lovstv o t. j . poznavanje najglavnijih propisa zakona o lovu (zak. članak 18.
god. 1870, Sbornik god. 1871. br. 6.), i poznavanje obćenitih propisa, koji se odnose
na način obdržavanja hajke. (Naredba zemaljske vlade od 16. srpnja 1878. br. 4663.).


§ 10. Za pismeni izpit zadaje dredsjednik izpitnog povjerenstva po tri pitanja


Pismen! izpit traje najdulje 2 sata.