DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 50     <-- 50 -->        PDF

, — 434 —


je one nepravilne ađubiae na grabovu deblu i to one s južtie strane; na
takovima mjestima znalo je po stotinu leptirova sve jedan do drugoga sjeme
snesti, te su ta mjesta izgledala kao piest široka gnba. I u brazdama hrastove
kore nosile su veoma rado; dočim je na hrastovima i ostalima vrstima drvlja
sve to manje bilo ih vidjeti. Velika je riedkost, da bi leptir, dok je još normalan,
dakle godine 1899., na suhom drvetu ili panju sjeme snesao. Akoprem se je
moglo sjemena i na vrhu hrasta naći, to se ipak može kao pravilo izreći, da
9070´ leptirova u visini do 4 metra (od zemlje), docim ostalih 1070 U visim
preko 4 metra sjeme snesu. Čim ženka zadnje jaje snese, krepa na svom ležaju
i pade dole; godine 1889. bilo ih je toliko na zemlji, daše je sve bielilo kao
izrezuckani papiri<5i. Izprvice žutkasto-crljenkasta vunica, poblieđi kašnje usljeđ
upliva vremena; ona je tako žilavo sliepljena, da joj ni ista povodnja niti mehanično,
niti inako naškoditi ne može.


Ovdje, ondje može se ćuti i fcitati, da su dlačice na gubarevoj gusjenici
otrovne, te da upaljuju kožu na čovjeku; ja toga ne mogu potvrditi, jer ne
samo, da sam u vrtu na stotine i stotine gusjenica sgnjecio, nego sam danomice
sjedio 1—2 sata pod voćkom, na kojoj je puno gusjenica brstilo, ali nikada
niesam nikakove upale na sebi opazio, Bitiće, da tu upaluprouzrocujePh. bomb.
proeessionea, koja se |e u ne znatnom broju u družtvu sa gubarom pokazala.


Sgnječi li čovjek gusjenicu, koja je na voćki brstila, onda izađje iz nje
zelena massa; usuprot kada sđropiš gusjenicu, koja je na hrastu brstila, onda
je ta massa crnom tekućinom oblivena; ta croa^ tekućina polazi sigurno od
tanina, koji se u hrastu nalazi.


Sto se tiče protumjera i obrane proti tomu najopasnijemu neprijatelju
naše hrastove šume, to do danas ne imamo žalibog baš" nikakova sredstva.
Predloži i sredstva, što ih" nalazimo u pojedinih knjigah o čuvanju šuma ili
su bezkoristni ili su neizvedivi; ta sredstva dala bi se možda upotriebiti u
vrtovih i voćnjacih, ali´ n šumah. ma iste ne znam kako neznatne bile, jesu
neizvediva. Koliko sam iz časopisa .čitati mogao, kod nas se je kušalo sa
noćnimi vatrami, nu buduć da ženski leptir veoma malo ili nimalo ne leti, to
je u najboljem slučaju samo jedan dio mužkaraca uništen, te je dakle i to
sredstvo posve nesigurno.. U nekima predjelima mazao je narod voćnjake sa
kolomazom, katranom i t d. onako kako Je to propisano, nu prije toga
prodrmali-su dotično stablo (obično samo gljive), da time brsteće gusjenice
dole sruše; na taj način sbilja je pošlo ovdje ondje bar u toliko spasiti
deblo, da nije posve obršćeno bilo. Gusjenice padši na zemlju, pošle su naravski
odmah penjati se na^ deblo,´ nu došavši do maza, ostale su pred njime neko
vrieme, dok niesu izgladnile; izglađnivši pošle su natrag dole, da drugamo
traže hranu.


Osim Ichneufflona, kojih je u ostalom jako malo bilo, nema gusjenic a
upravo nikakvoga neprijatelja; ja bar niesam mogao opaziti, a da bi ijedna
ptica gubarevu gusjenicu žderati Mela. Usuprot kukuljic a gubareva ima u
ptičijem svietu neprijatelja, a najglavniji je nedvojbeno čavka. Kao što sam i