DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1892 str. 37     <-- 37 -->        PDF

™ 277


nuje
žup, nadšumar g. Vilim Dojković mjestnim poslovodjom sa luolbomj đa odboru


Sto prije predloži nacrt programa te skupštine, koja bi se imala po mogućnosti izmedjti


8.
i 10, rujna t, g. obđržavatl. — Predlog bude prihvaćen.
Zatim bje pročitano rzvieUe p. n. gg. revizora rafSuna, odaosećih se na priredjenje
prošlogodišnje skupne izložbe družtva gg. J. Kollara i E. Fiaclibacha od 1. prosinca
1801., kojim isti po preduzetib svestranih izpitanja odnosnih računa predlažu^
da se predsjedničtvu družtva u to ime podieli absolutorij, koji predlog odbor takodjcr
jednoglasno
odobri.
Čita se dalje ižviešće po prošloj glavnoj skupštini izabranog odbora ad hoc gg>


J. KoHai-a I E. Eosipala o obavljenom izpitanju družtvenih računa za g. 1890. te o
obavljenoj skontraciji bla-ajne i imovine, koje će se izviesće propisno elJeđečoj glavnoj
skupštini na prihvat predložiti,
PređsjedniČtvo javlja, da je visoka kr. zemaljska vlada i ove godine visokim odpisom
od 15, siečnja t, g. br. 678 družtvu dopitala zemaljsku podporu u iznosu od
400 for.


Čita se dalje odpis vis. vlade od 20. prosinca 1891. br. 15771, kao odgovor
na predstavku družtva od 24. travnja 1890. br. 22 glede priznanja prava obavljanja
zemljomjerskih radnja svim Šumarom ex ottb, kojim ista javlja, da predstavku
tu nije mogla uvažiti s razloga, što je tehničko izobražcnje u struci civilnih inžinira
i graditelja različito od onoga, koje imadu šumari i t. d.


DjaČkomu literarnomu družtvu „Iskra*´ u Petrinji dozvoljava se zamoljena bezplatna
dostava ^^Šumarskog lista".


Sirotam unučadi pokojnoga kr. nadšumara A. Benakovica dozvoljava se umoljena
podpora u iznosu od 25 for, kao prinos za pogrebne troškove netom umrle im hraniteljice
i babe udove Benakovič,


Tajnik izvješčuje, da je po zaključenih sad računih od g. 1891. ukupni prihod
družtva iznosio 3222 for, 75 novč. t. j . za 192 for. 75 novč. više, nego li je bilo
preliminirano, dočim je razhod iznašao 3078 for. 55 nč, tako, da je koncem godine
preostala razpoloživa gotovina od ´24:4: for. 20 nŽ., koji je ostatak prema usfcanovam
§, 24, točke 4, družtvenih pravila xi iznosu od 65 for. pripojen družtveuoj pripomoćnoj
zakladi, a 179 for„ 20 nČ. pako, koji iznos odgovara nedignutim kamatom temeljne
glavnice družtva, da je istoj glavnici utjelovljen. — Uzeto na znanje s tim^
da će se sam račun o tom predložiti sliedečoj glavnoj skupštini na dalnje riešenje.


Nakon što je odbor rieSio još i njeke manje važne predmete, zaključi predsjednik
sjednicu. —k.


Zakoni i siormativoe naredbe«


okružnica kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od
23, travnja t. g. br. 11359 o naputku glede pređiaganja za nagrade
sbog poŠumljenja gajič^ na krasu, — ^^Povodom tim, Što kr. zemaljska vlada,
odjel za unutarnje poslove, želi, đa nagrade, koje se diele pojedinim žiteljem za podignute
gajiče na krasu, Čim veči uspjeh imale budu, izdaje se znanja i ravnanja radi,
kada se ovamo stavljaju u tom pogledu predloži, sliedecU naputak:


Svrha upitnih nagradah nedvojbeno jest ta, đa se žitelji na kraških predjelih
Što više pobude na gojenje i uzdržavanje šumah i da se istim za trud i mar, koji je
s tim skopčan, doniekle u novcu odšteta dade.


Ta odšteta pako ovisi opet o tom, k^kav je trud i mar uložen za podiguuče
stanovitog gaja, u kojem slučaju je u prvom redu mjerodavan položaj sume i način
njezinog uzgoja odnosno njezinog uzdržavanja, i da li ta 5uma služi gobstvenim interesom
ili ne.