DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1892 str. 37     <-- 37 -->        PDF

™ 277


nuje
žup, nadšumar g. Vilim Dojković mjestnim poslovodjom sa luolbomj đa odboru


Sto prije predloži nacrt programa te skupštine, koja bi se imala po mogućnosti izmedjti


8.
i 10, rujna t, g. obđržavatl. — Predlog bude prihvaćen.
Zatim bje pročitano rzvieUe p. n. gg. revizora rafSuna, odaosećih se na priredjenje
prošlogodišnje skupne izložbe družtva gg. J. Kollara i E. Fiaclibacha od 1. prosinca
1801., kojim isti po preduzetib svestranih izpitanja odnosnih računa predlažu^
da se predsjedničtvu družtva u to ime podieli absolutorij, koji predlog odbor takodjcr
jednoglasno
odobri.
Čita se dalje ižviešće po prošloj glavnoj skupštini izabranog odbora ad hoc gg>


J. KoHai-a I E. Eosipala o obavljenom izpitanju družtvenih računa za g. 1890. te o
obavljenoj skontraciji bla-ajne i imovine, koje će se izviesće propisno elJeđečoj glavnoj
skupštini na prihvat predložiti,
PređsjedniČtvo javlja, da je visoka kr. zemaljska vlada i ove godine visokim odpisom
od 15, siečnja t, g. br. 678 družtvu dopitala zemaljsku podporu u iznosu od
400 for.


Čita se dalje odpis vis. vlade od 20. prosinca 1891. br. 15771, kao odgovor
na predstavku družtva od 24. travnja 1890. br. 22 glede priznanja prava obavljanja
zemljomjerskih radnja svim Šumarom ex ottb, kojim ista javlja, da predstavku
tu nije mogla uvažiti s razloga, što je tehničko izobražcnje u struci civilnih inžinira
i graditelja različito od onoga, koje imadu šumari i t. d.


DjaČkomu literarnomu družtvu „Iskra*´ u Petrinji dozvoljava se zamoljena bezplatna
dostava ^^Šumarskog lista".


Sirotam unučadi pokojnoga kr. nadšumara A. Benakovica dozvoljava se umoljena
podpora u iznosu od 25 for, kao prinos za pogrebne troškove netom umrle im hraniteljice
i babe udove Benakovič,


Tajnik izvješčuje, da je po zaključenih sad računih od g. 1891. ukupni prihod
družtva iznosio 3222 for, 75 novč. t. j . za 192 for. 75 novč. više, nego li je bilo
preliminirano, dočim je razhod iznašao 3078 for. 55 nč, tako, da je koncem godine
preostala razpoloživa gotovina od ´24:4: for. 20 nŽ., koji je ostatak prema usfcanovam
§, 24, točke 4, družtvenih pravila xi iznosu od 65 for. pripojen družtveuoj pripomoćnoj
zakladi, a 179 for„ 20 nČ. pako, koji iznos odgovara nedignutim kamatom temeljne
glavnice družtva, da je istoj glavnici utjelovljen. — Uzeto na znanje s tim^
da će se sam račun o tom predložiti sliedečoj glavnoj skupštini na dalnje riešenje.


Nakon što je odbor rieSio još i njeke manje važne predmete, zaključi predsjednik
sjednicu. —k.


Zakoni i siormativoe naredbe«


okružnica kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od
23, travnja t. g. br. 11359 o naputku glede pređiaganja za nagrade
sbog poŠumljenja gajič^ na krasu, — ^^Povodom tim, Što kr. zemaljska vlada,
odjel za unutarnje poslove, želi, đa nagrade, koje se diele pojedinim žiteljem za podignute
gajiče na krasu, Čim veči uspjeh imale budu, izdaje se znanja i ravnanja radi,
kada se ovamo stavljaju u tom pogledu predloži, sliedecU naputak:


Svrha upitnih nagradah nedvojbeno jest ta, đa se žitelji na kraških predjelih
Što više pobude na gojenje i uzdržavanje šumah i da se istim za trud i mar, koji je
s tim skopčan, doniekle u novcu odšteta dade.


Ta odšteta pako ovisi opet o tom, k^kav je trud i mar uložen za podiguuče
stanovitog gaja, u kojem slučaju je u prvom redu mjerodavan položaj sume i način
njezinog uzgoja odnosno njezinog uzdržavanja, i da li ta 5uma služi gobstvenim interesom
ili ne.
ŠUMARSKI LIST 6/1892 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 27S —


Tiikove šume n. pr., koje su podignute iza ku6dh, imadu se od nagrađjivauja
isključiti, budni iste dofiSni žitelji vlastitog interesa radi čuvati moraju, da se od
bure i inili elementarnih nesgodali valjano zaatite.


Obzirom na to dakle imat 6e se ^a nagradjivauje predložiti u buduće samo oni
žitelji, koji su gajiće na krasu podigli li"h Iz ljubavi napi-am šumskom gospodarstvu i
u tom pogledu valjani uspjeh polučili t. j. , koji su takove šume uzgojili, koje imadu
danas sutra obranbeoo zvanje i da svojim uplivom koriste bud na podnebje i na tlo,
bud da pruže zasfcltu napram elementarnim nesgodam, a to u javnom interesu.


Sve ove okolnosti valja prije na licu mjesta izpitatl ili od kr. županijskog nadšumara
ili od kojega najbližjega šumarskoga činovnika (svjedočba lugara nije dovoljna)
i to bez ikakovog troška za molitelja i za zem. erar prigodom inih službenih putovanjah,
no što se za nagradjivanje ovamo predlog stavi.


Što se pako veličine nagrade tiČe, to valja njeko stanovito razmjerje uvesti prema
površini šume, starosti i prema načinu uzgoja odnosno prema trošku, koji je izložen za
podignude gajica.


Da se takodjer ovdje prosuditi može, da li je upitna predložena svota u ime nagrade
doista primjerena. Imat 6e se u predlogu od strane dotičnog šumarskog vještaka
osim jur gore iztaknutih Činjenicah navesti površina šume, položaj, starost, obrast, vrst
drveća, način uzgoja i troškovi, ako su koji s tim uzgojem skopčani bili.


0 tom valja područne kr. kot. oblasti shodno uputiti uz poziv, da predležeču
odredbu medju žiteljstvo više putah načinom poučnim proglasiti dadu.
Priiežedi prepis ovog odpisa ima se izručiti kr. sup, nadŠumaru službene porabe
radi."


Faein utjerivanja odštetš, dopitanih po sndovih imovnim obomam i
kr. šumskom eraru sbog kradj^. Odpisom kr. hrvat.-slav.-dalm. zemaljske vlade,
odjela za unutarnje poslove, od 15. travnja 1892., br. 15913, upravljen na sve kr.
povjerenike za imovne obdine, — Dostavlja se u prepisu okružnica ki\ banskog stola
od 23. ožujka t. g, br. 4272. glede načina utjerivanja odšteta, dopitanih po sudovih
imovnim obdiuam i kr. šumskom erara povodom šumskih kradja znanja radi.


„Povodom po kr, šumskom ravnateljstvu u Zagrebu i po gospodarstvenom uredu
gjurgjevačke imovne občine stavljene zamolbe, da se normativnom naredbom odredi, da
se iznosi odnosno tražbine na ime šumskih odŠl:eta do 10 for. temeljeČe se na sudbenih
osudah imadu po obćinskih poglavarstvih ovršnim putem utjerati, a samo veče
svote da kotarski sudovi utjerivaju, te da se napokon ovrha kod više dužnika sbog
prištednje troškova zajedno provede, obnalazi kr. banski stol uslied naredbe visoke kr,
zemaljske vlade, odjela za pravosudje od 17. veljače t. g. br. 2175. sve kr. sudove


I. molbe uputiti, da u pogledu utjerivanja imovnim občinam i kr. šumskom eraru po
sudovih dopitanih odšteta radi šumskih kradj^ đosadanji zakoni, po kojih se ovrhe, temeljeČe
se na sudbenih osuda, samo sudbenim putem provesti mogu, i nadalje u krieposti
ostaju, nu da se radi priš(;aduje znatnih troSkova, koji su sa sudbenom ovrhom
skopčani i koji večom stranom u nikakovom razmjerju nestoje sa utjerat se imajučom
tražbinom, imade svagda ovršni postupak kod više dužnika, proti kojim se ovršno postupati
ima, zajedno provesti."
Izborno pravo činovnik^ imovmii obćina. Odpig kr, hrv.-slavon.-dalm. zemaljske
vlade, odjela za unutarnje poslove, od 15. travnja 1892. br. 16624., upravljen
na sve kr. povjerenike za imovne občine.


„Povodom nastavšeg pitanja, da li Činovnikom imovnih obdina bivše vojne krajine
pripada po § 6. zakona od 19. rujna 1888. (Sbornlk br. 05.^ pravo neposrednog
izbora narodnog zastupnika ili ne, priobduje se naslovu znanja i bududeg ravnanja
radi, da je kralj, stol sedmorice riešeujem svojim od 15. veljače t. g. broj 421 za
pravo izrekao, da rečenim čiaovnikom upitno pravo pripada, *
**