DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1892 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 27S —


Tiikove šume n. pr., koje su podignute iza ku6dh, imadu se od nagrađjivauja
isključiti, budni iste dofiSni žitelji vlastitog interesa radi čuvati moraju, da se od
bure i inili elementarnih nesgodali valjano zaatite.


Obzirom na to dakle imat 6e se ^a nagradjivauje predložiti u buduće samo oni
žitelji, koji su gajiće na krasu podigli li"h Iz ljubavi napi-am šumskom gospodarstvu i
u tom pogledu valjani uspjeh polučili t. j. , koji su takove šume uzgojili, koje imadu
danas sutra obranbeoo zvanje i da svojim uplivom koriste bud na podnebje i na tlo,
bud da pruže zasfcltu napram elementarnim nesgodam, a to u javnom interesu.


Sve ove okolnosti valja prije na licu mjesta izpitatl ili od kr. županijskog nadšumara
ili od kojega najbližjega šumarskoga činovnika (svjedočba lugara nije dovoljna)
i to bez ikakovog troška za molitelja i za zem. erar prigodom inih službenih putovanjah,
no što se za nagradjivanje ovamo predlog stavi.


Što se pako veličine nagrade tiČe, to valja njeko stanovito razmjerje uvesti prema
površini šume, starosti i prema načinu uzgoja odnosno prema trošku, koji je izložen za
podignude gajica.


Da se takodjer ovdje prosuditi može, da li je upitna predložena svota u ime nagrade
doista primjerena. Imat 6e se u predlogu od strane dotičnog šumarskog vještaka
osim jur gore iztaknutih Činjenicah navesti površina šume, položaj, starost, obrast, vrst
drveća, način uzgoja i troškovi, ako su koji s tim uzgojem skopčani bili.


0 tom valja područne kr. kot. oblasti shodno uputiti uz poziv, da predležeču
odredbu medju žiteljstvo više putah načinom poučnim proglasiti dadu.
Priiežedi prepis ovog odpisa ima se izručiti kr. sup, nadŠumaru službene porabe
radi."


Faein utjerivanja odštetš, dopitanih po sndovih imovnim obomam i
kr. šumskom eraru sbog kradj^. Odpisom kr. hrvat.-slav.-dalm. zemaljske vlade,
odjela za unutarnje poslove, od 15. travnja 1892., br. 15913, upravljen na sve kr.
povjerenike za imovne obdine, — Dostavlja se u prepisu okružnica ki\ banskog stola
od 23. ožujka t. g, br. 4272. glede načina utjerivanja odšteta, dopitanih po sudovih
imovnim obdiuam i kr. šumskom erara povodom šumskih kradja znanja radi.


„Povodom po kr, šumskom ravnateljstvu u Zagrebu i po gospodarstvenom uredu
gjurgjevačke imovne občine stavljene zamolbe, da se normativnom naredbom odredi, da
se iznosi odnosno tražbine na ime šumskih odŠl:eta do 10 for. temeljeČe se na sudbenih
osudah imadu po obćinskih poglavarstvih ovršnim putem utjerati, a samo veče
svote da kotarski sudovi utjerivaju, te da se napokon ovrha kod više dužnika sbog
prištednje troškova zajedno provede, obnalazi kr. banski stol uslied naredbe visoke kr,
zemaljske vlade, odjela za pravosudje od 17. veljače t. g. br. 2175. sve kr. sudove


I. molbe uputiti, da u pogledu utjerivanja imovnim občinam i kr. šumskom eraru po
sudovih dopitanih odšteta radi šumskih kradj^ đosadanji zakoni, po kojih se ovrhe, temeljeČe
se na sudbenih osuda, samo sudbenim putem provesti mogu, i nadalje u krieposti
ostaju, nu da se radi priš(;aduje znatnih troSkova, koji su sa sudbenom ovrhom
skopčani i koji večom stranom u nikakovom razmjerju nestoje sa utjerat se imajučom
tražbinom, imade svagda ovršni postupak kod više dužnika, proti kojim se ovršno postupati
ima, zajedno provesti."
Izborno pravo činovnik^ imovmii obćina. Odpig kr, hrv.-slavon.-dalm. zemaljske
vlade, odjela za unutarnje poslove, od 15. travnja 1892. br. 16624., upravljen
na sve kr. povjerenike za imovne občine.


„Povodom nastavšeg pitanja, da li Činovnikom imovnih obdina bivše vojne krajine
pripada po § 6. zakona od 19. rujna 1888. (Sbornlk br. 05.^ pravo neposrednog
izbora narodnog zastupnika ili ne, priobduje se naslovu znanja i bududeg ravnanja
radi, da je kralj, stol sedmorice riešeujem svojim od 15. veljače t. g. broj 421 za
pravo izrekao, da rečenim čiaovnikom upitno pravo pripada, *
**