DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1892 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 279 —


Osobne vmstl.


Njegovo cea. i kralj, apostolsko Veličanstvo blagoizvoljelo Je previSujim riešeujeni
od 3. svibnja t. g. ki% šumarskog povjerenika kod kr. hrv.-sIav.-daJmat. zeuialj. viade
Koberta Eischbacha premilostivo imenovati gumarskim nadzornikom rečene
zemaij. vlade.


Ban kraljevina Hrvatske i Slavonije blagoizvolio je imenovati šumarskoga vježbenika
ogulinske imovne obćine, Matiju Modan a šumarskim pristavom kod iste imovne
obdine sa sustavnimi berivi.


Isto tako imenovan je gumarski vježbenik ogulinske imovne obćine Andrija Čop
šumarski m pristavo m u definitivnom svojstvu kod iste imovne obberivi.


Kod kr. državne šumske uprave imenovani su: kr. Šum. kandidat Ivan
Kranja k kv. šumarom II. razreda; kr. šum. vježbenici I. razreda Dragutin P o 1 aČek
i Aleksander pl. K a}´s e r kr. sumarskimi kandidati; kr. šumar, vježbenici II,
razreda Nestor H e m t o S i Emil T o r d o n y kr. gumar, vježbenici L razreda i tehnički
dnevničar Rudolf R e s ,c h n e r kr. šum, vježbenikom II. razreda.


Sitnice.


!N"atJ0eaj. Po proraSunu ogulinske imovne obćine za god, 1892., koji je odobren
naredbom kr. zemaljske vlade, odjel za unutarnje poslove od 31 . ožujka t. g.
br. 59599 es 91, imaju se dva mjesta šumarskili vježbenika za šum. kotare
u Ogulinu i PlaŠkom odnosno u Brinju popuniti.


Beriva šumarskog vježbenika za šumski kotar Ogulin jesu; 360 for. plade i
60 for. stanarino na godinu, te 41 for, za izradbu i dovoz od 21 pr„ mt. deputatnib
drva za gorivo, a beriva šumarskog vježbenika za šumski kotar u Plaškom odnosno u
Brinju 360 for. platne na godinu i stan u naravi, te 27 for. za izradbu i dovoz od
21 pr. mt. deputatnib drva za gorivo. If


Natjecatelji imaju svoje molbe obložiti sliedećimi izpravami: krstnim listom ; lieS-´f
ničkom svjedočbom; svjedočbom o svršenili Šumarskih naucih i svjedoČboni o dudo-i
rednom ponašanju. Potonja svjedočba ima biti izdana po predstavljenoj oblasti u slučaju,
ako su kandidati u službi, a ako niesu, onda po nadležnoj politit^koj oblasti.


Molbenice imaju se priposlati gospodarstvenom uredu ogulinske imovne obćine n
Ogulinu do 10. lipnja t. g.


Lugarski ispit. Kod kr. županijske oblasti u Belovaro obdržavat de se 22.
lipnj a t. g. i sliedeći b dan a izpit kandidata za lugarsko odnosno šumsko-teliniČku
pomodnu službu.


Kandidati neka svoje molbe za pripust krečenom izpitu predlože do 31. svibnja


t. g. rečenoj kr. županijskoj oblaati putem one kotarske oblasti (gradskog poglavarstva),
u području koje borave.
Viši državni šzpiti obdržavani su kod kr. zemaljske vlade u Zagrebu od 25.
do 28. travnja t. g. Izpitno povjerenstvo sastojalo je od kr, državnog šumarskog ravnatelja
Milana pL Dursta kao predsjednika, te kv. žup, nadšumara Fr. X. Kesterčanka
i kr. držav, nadšumara Ivana Kolara kao IzpitntL. povjerenika. Polagalo je izpit 8
kandidata, od kojih je jedan kašnje odstupio.


Od izpitnih kandidata Četiri su re probi rana, a trojica od kandidata
proglašena su sposobnimi za samostalno vodjenje šumske uprave i gospodarstva i to:
šumar, vježbenik otočke imov^je obćine g. Grgi če vid, šumarski pristav il. banske
imovne občine i?. Fran Dumbovi ć i upravitelj kot. šumarije kod otožke imovne ob<^
ine u Korenici g, Andrija Hranilo vi ć.