DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1892 str. 40     <-- 40 -->        PDF

^ ~ 280 —


Odlikovanje. Galićko ribarsko đružtTO ii Krakovu odlikovalo je g. dr.^ Dragu


tina Oeelia, kousula i. s. u Zagrebu imeuOTanjem konons cansa svojim <3opisuju<;im


eiaBom uz priznanje njegovih zasluga za imapredjivanje umjetnog ribogostva.


Umoljeni smo po g. dr, Čecliu, da to , priobćimo u našem Časopisu,´ Što drage


volje diniino,


G. dr. Čecli već od njekoliko godba neumorno radi na polju hrv. slav. umjetnog
ribogojstva, te je osim mnogih razprava te ruke objelodanio i posebnu monografiju
sa nadpisom: ^Podatci o´ umjetnom ribogojstvu u Slavoniji."
Hrvatski šumari kao ribogoji. Po naputku \ iniciativi gosp. dra. Dragutina
Čecha, konsula u Zagrebu, sapo^ela je ljetos imovna obdina a svojemu ,podru5ju sa
umjetnim ribogojstvom, kako smo to prigodice već spomenuli u j,Sum. listu."
Zasluga za to ide svakako nastojanju gosp. šumarnika Šlavoljuba pl. Nemči<^a u Vinkoveibj
koji je izposlovao od imovne obdine svake godine podporu od 80 for. Za ovu
svotu nabavljeno je ljetos od A. de Arnima, vlastnika ribogojnog zavoda u SopMen-
reutb-Rehan (Bavarska) 10.000 pastrvih jaja (za 50 maraka), 2 ribogojna korita (za
ae maraka), jednu strukovnu knjiga o ribogojstvu (za 3 marke) i 200 parećib jegulja
(30 maraka). Pastrja jaja prispjela su poslie šest dnevnog putovanja posve zdrava, jer
je od 10.000 bilo samo 20 komada mrtvih. Pod nadzorom g. Ilije Vlahovića, šumara
U Pleternici, izlegle su se za 3 neđielje sve pastrve, te bijahu puštene u ribnjak kraj
Pleternice, Sumaromj koji se žele baviti umjetnim ribogojstvom, iti-i će slovom i tvorom
ha ruku g. konsul dr. Čech u Zagrebu,


Izvanredna aaslužba isa naše šumare. — Lani upozorio je „Šumar. list"
njekoliko puta na^e šumare^ koji stanuju na obali Save ili Dunava, neka se bave
umjetnim oplođjivanjem jaj a od keSig e (sterlefca), po§to njemaSko ribarsko družtvo
u Berlinu plada za 1000 oplodjenih jaj4 kečige (jedna Šaka jaja) 100 for. i više.
Tečajem eiele godine nismo saznali, da li se tko od naših šumai´a bavi tim´ poslom.
Danas možemo javiti, da ribarsko drui^tvo u Berlinu, ribarski klub u Pragu, ribarsko
družtvo u Krakovu i knez Schwarzenberg u Češkoj žele dobiti iz Hrvatske žive ke-,
Cige svih veličina, te bi platili onomu §umarUj koji bi pratio kečige ti Beč, sav putni
trošak brzim vlakom tamo i natrag, a osim toga za kilo kečiga 1 for, 20-Šumari,
koji si žele steci zaslugu oko i^i^oza hrvatske kečige u inozemstvOj te na troŠafc inostranaea
vidjeti tudji sviet i zaslužiti liep honorar za svoj trud, neka jave ovom uredništvu,
da su pripravni joŠ ovoga ljeta odpremlti žive kečige u BeČ, a mi čemo se
pobriniti, da će dobiti od gore spomenutih lica izravne naruČbe.


Šumski kvar kod I. banske imovne obćine. U mjesecu travnju 1892.
provedeno je u očevidaiku šumskih Šteta kod, šumarije I. banske imovne obćine 529
šum. prijavnica^ a sav prijavljen šumski kvar proeienjen je na 1337 for. 96 nč. A.


Stanje mirovinske zaklade lugara 1. banske šumske obćine. Po zaključnom
računu mirovinske zadruge lugara imovne obćine od 1, siečnja´do 31. prosinca
1891. bio je sliedeći


Prihod:


Početni blagajnički ostatak´ sa ^/i 1891.^ . . .


, . 5672 for. 35 nov.
Eedoviti prinos članova zadruge . . -. .


* , ´ 472 32 „
n


Kamati na izdane zajmove


, 402 !) 74 „
Odplata zajmova ...,,,. .
. ." ´ 1585 79 /
Obveznice izdanih zajmova ...... . «


. .


1859
51 " ´ n


Fovraćeni sudbeni troškovi za utjerivanje i t, d. .


. 81 91 ,.


Temeljne glavnice ....... . J)


. 40


´^~~ "


Novčane globe , .´ . . ..,´´, ?J


. . 15 Jf "" J5


Ukupni priho3 d
dd , 10,129 for. 11 BOV,