DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1892 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 287
je aakosiom strogo zabranjeno čisti strjchmu prodavati, a ovaj se upravo najviše traži
nije Čndo, da koji liubertov siu mjeato strselmiBa borovu kiselinu ili što sliSiia dobije,
koja teti liji cakon sto ju je užiJa nikakovrh jada ne zadaje.


Tamanenje hrušteva. U „Šumar, listu"* za mjesec svibanj t. g. priobdili srao


o bruštevoj gljivi nametnici, pa na tu viesticu nadovezujemo sad o tamanenju
brušteva, koji poSinjaju veliki kvar u šumah^ ako napadaju u velikoj množini.
Prillieuz i Delacrois u Parizu našli 8U izvrstno sredstvo za tamanenje hrugteva*
Ako ima Afrika svoje poždrljive skakavce, ima i Evropa brušteve i njibove liSinke,
koje tamane žilje, a bruštevi lišde. U Francezkoj samoj nanesu bruštevij kad je njihova
godina, đo 300 milijuna franaka štete. Dok se na skakavce navaljuje različitimi
ubojitimi sredstvi, dotle ne bijaše obrane proti hrustevi, a po gotovo ne proti njihovim!
liČinkami, iz kojih hruštevi postaju. KeČena dva Pranceza pronašli su srodstvo^ kojim
se uspješno mogu tamaniti brušteve li&inke. Spomenuli srao, da je Le Moult njeku
bolest na lifeinkab pronašao, koja jib pokriva kao njeka vrst pliesni, a to je gljivica,
koja je tako siciušna, da se jedva vidi pod sitnozorom, a na-^vali su ju „Bortrytis
tanella", Ovakova gljivica uništuje brušteve ličinke, te se brzo širi po zemlji i bvata
se zdravi h grČica. Čim se je o tom saznalo, odmah se je počelo razmišljati, kako bi
se rabilo to uništujude sredstvo. Pokusi Pnllieuza i Delacroixa aa uništujucimi gljivicami
prekrasno su uspjeli^ a francezka akademija odobrila je njihov postupak.


Postupak je posve jednostavan. U hladno mjesto postavi se zemljena zdjela, a
na dno zdjele uspe se pieaka za visinu oko tri prsta. Na sam piesak postave se brušteve
li<5inke ili grcice, te se pospu sa trusom od „Botrytis tenelle" t. j , sa trusom gljivice,
koju je pronašao Le Moult. Cim je to učinjeno, pokrije se zdjela vlažnom đaskora i
za šest do sedam sati već su ličinke okuženo , te jih treba razasuti po oranicah.
Bolest je toli jako priliepčiva^ da se za koji mjesec proširi u Čitavom krajUj
a ličinke hametic e skapavaju.


U tu svrhu uredili su kemičari Fribourg i Hesse u Franceskoj posebne tvornice,
u kojib se priredjuje trus od gljivice za uništenje hruštevib ličinka ili grČJca, a to
sredstvo može se dobiti i u Beču kod tvrdke Lenair i Forster, u četvrtom kotaru
Waggasse broj 5.


Jelin ušenac (Chermes abietis, Tannenlaus). — Uglinsko m Šetalištu pojavio
se je u velike taj kukac. Kad se je taj kukao u osamljenom šetalištu u ogromnoj
količini pojavio, neima dvojbe, da če ga biti I u Šumah. Medjutim o tom mesu do sad
jos stigle prijave.


Taj kukac se u velike bezspolno množi, leže jaja i radja žive mlade.


Ima dvie vrsti ženkž, — naime sa krilama i bez krila.


Napada osobito na mlade iglice od crnogorica, ponajprije na vrhove, te se toga
radi več iz daleka može viditi i opaziti.


Za utamanjivanje toga kukca preporučaju kadenje sa dimom od duhana.


Pobliže cu javiti drugi put. B, H—k,


IiOV na šljuke. Prigodom Ijetosnjeg lova na šljuke ubijeno je 191 kom. u obč.
lovištu kod Kace u županiji belovarsko-križevaČkoj; 63 šljuka u občini Pisarovina;
43 kom. u lovištu plem. občine turopoljske; 40 kom, po prvom zagrebačkosn lovačkom
družtvu; 32 kom. u lovištu vlastelinstva Kerestinec; po 8 — 10 kom. u vlastelinstvu
Laduč, Šestine i Jankomir kod Zagreba; 44 kom. u lovištu zagreb. nadbiskupskog
vlastelinstva; 63 kom. u vlastelinstvu kutjevačkom; 48 kom. u vlastelinstvu Ortinhof
kod Varaždina i 104 kom u vukovarskom vlastelinstvu. — Prolet šljuka prestao je
ovdje izmedju 6. i 8. travnja. Najjači prolet šljuka bio je izmedju 0. i 8. ožujka na
otoku Krku tako, da je pojedini lovac na dan mogao ubiti izpred psa 25 do 30 šljuka.