DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 424 —


stavnog gospodarstva! U cielom svietu, u koliko smo upućeni na temelju dugotrajnih
izkustva, jedino dva naroda postoje, koja su u gospodarstvenom pogledu
tako sretna, a to su sjever o-a raerikanski i franceski narod.


Poznata je stvar, da divna sjevero-amerikanska republika, koja je neizmjerno
bogata na šumah, i pošto su njezine stare šume dobro uzdržane, već
sada iraade praktični šumarski zakon, a pošto su njezine rieke i jezera prenapućene
krasnimi ribami, ima već i zakon o ribarstvu, a ta oba zakona stoje
posve na visini znanstvenog napredka naših dana. To isto vriedi i za Francesku,
nu svakako u manjoj mjeri, pa mi držimo, da je to poglaviti uzrok, zašto
su ovo najbogatije zemlje na svietu. Za Ameriku možemo reći, da je r i b a-
r e n j e ondje samo gospodarstvo, dočim ga u Europi (riedkimi iznimkami) moramo
tekar podići do poduzeća , pa da još i stare rane viđamo, da možemo
tamo doći, gdje se već sad djevičanski novi sviet nalazi.


U nijednoj grani narodne privrede neočekuje gospodar, da će neprekidno
dobit´ plodine, ako štogod neposije, a tako je i kod naših voda, s toga čujemo
svaki dan sve to većih tužba sa strane ribara, da ribarstvo propada. Te su
tužbe opravdane i neće do tada prestati, dok se nebude ukinulo dosadašnje
grabežno ribarstvo, i dok se nenadomjesti s umnim ribarstvom, koje će
biti utemeljeno na znanstvenih obreta.


Kod nas u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji možemo bez prigovora uztvrditi,
da je naše sladko-vodno ribarstvo propalo najviše sbog nerazboritog grabežnog
ribarenja, jer u našem narodu obstoji presuda, da su ribe neizmjerno
plodne, te da ništa ne škodi, ako se u svako doba dozvoljenim! i nedozvoljenim!
sredstvi tamane. Ako izuzmemo dio Dunava, što kod nas teče, onda Savu
od Broda do Beograda, a Dravu do Osieka, to ćemo viditi, da sve ostale naše
rieke nisu od parobrodž, uznemirene, osim Dunava, Save, te Drave i to veoma
malo tako, da ribari naši neimaju nipošto pravo tužiti se, da uslied plovitbe
parobroda ribarstvo propada. Isto tako i glede regulisanja naših rieka moramo
na žalost konstatovati, da o tom kod nas neima još govora, te obzirom na to
nemožemo se potužiti, da je i regulisanje krivo nazadovanju našeg ribarstva.
Nu tom prilikom nam je upozoriti mjerodavne krugove, da kad se bude i kod
nas jednom počelo oko regulisanja naših voda raditi, da nipošto inžiniri ne zaborave
pri tom poslu na važne interese ribarstva. Poznato je, da se je
baš uslied regulisanja mnogih rieka u Evropi zadao smrtni udarac ribarstvu,
uništujuć ribja mriestilišt a (Laichplatze), te i vodenu bujnu vegetaciju,
koja osobito služi mladim ribam kao najprikladniji zaklon i gdje one nalaze
obilnu pašu.


Još nam je spomenuti, da su kod nas i vodeni mlinovi takodjer uzrokom
utamanjenju silesiji riba, navlastito mlinova na turbine , pošto svi ti mlinovi
nisu obskrbljeni rešetkami, koje bi imale zapriečiti, da ribe nedodju pod kolesa
mlinova, da tu nepropadnu. Dan danas kako u Englezkoj, tako i u Njemačkoj
i Austriji svagdje su mlinari zakonom obvezani, da svoje mlinove tako
upriliče, da ne budu na uštrb ribarstva, a inžiniri su već izumili sgodnih sprava,