DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 427 —


stanovitih vodenih bilina: onda neima dvojbe, da će se naše sada opustjele vode
opet ribama napučiti i relativno obilatije ribolove davati. Ako još iztaknemo,
da se kod doista racionalnog ribarenja nesmije kao što do sada posvećivati sva
pažnja samo na plemenite ribe (Salmonide), nego mi moramo takodjer jednako
njegovati i sve one ribe, koje samo u stanovitih voda dobro uspjevaju i
za hranu pučanstvu služiti mogu. Spomenuti ću još, da bi se i konserviranju
ribjeg mesa morala veća briga nego dosada posvećivati, za da sbilja
ribe postanu pravom pučkom hranom, te bi toga radi valjalo zabraniti nerazborito
gospodarenje, kao što se n. p. kod nas u Slavoniji često na Savi đogadja,
gdje uslied grabežnog ribolova, a kad kad i uslied izvanredno sretnog
lova, neznadu kud bi s ribami, te sa istimi čak i svinje i guske hrane, a mnogo
puta i u djubrište bacaju ili se ostavljaju, da se usmrde i zrak okuže, mjesto
da jih posole i posuše ili da jih ođpreme na ona mjesta, u kojih neima riba.


Ako se bude dakle pazilo na sve ovo, što srao do sad naveli, onda će nas
naša unučad blagosivljati, jer ju neće sve to veća skupoća mesa tištiti kao nas
danas, pošto će naći u ribjem mesu jeftinu i zdravu zamjenu.


Obzirom na te izglede za budućnost pitanje je, nije li posve pravedno,
da obći interes od pojedinaca žrtava zahtjeva? A kakove su to žrtve? Jedino
te, da se sve ono zabrani, što je ribarstvu škodljivo, ili ako su interesi pojedinaca
tako snažni, da bi ta žrtva prevelika bila, neka se barem takova sredstva
poprime, koja su i bez te zabrane u stanju zapriečiti pogibelji, koje ribarstvu
priete kao n. p. udešenjem jezera, gdje se voda iz tvornica pročišćuje,
stavljanjem obranbenih rešetka kod turbina, mlinova i pilana ili pođielenje dozvole,
da se preduzmu i na tudjem posjedu samo shodna sredstva za podignuće
ribarstva kao n. p, osnivanje stepenice za glavatice, jegulje i t. d.


Buduć se je u prvašnje doba ribarstvo zanemarilo, dužna je sada državna
vlast, da tu važnu granu naše narodne privrede pod zaštitom zakona uzme, ako
sbilja hoće, da se naše vode opet ribama napuče, kao što su jednom u staro
doba bile, jer će svaka investicija, te u obće svaki racionalni rad oko toga u
korist biti samoj državi.


Čini nam se, da nismo prije bez razloga rekli, da se ribarenje može prispodobiti
sa pojedinom granom njekog stabla, od kojega jedna grana imade
podpuno pravo na jednako njegovanje kao i sve ostale grane. Kasnije ćemo
razpravljati o tom, kako da se njegovanje ribarenja uredi u javnom interesu i
kakova mora da bude tehnika po najnovijih znanstvenih obretih.


Sad ćemo ponajprije iztači, u kakovom odnošaju naime stoji dobro uredjeno
sladkovodno ribarstvo napram drugim granam narodnog gospodarstva.


Najglavniji ogranak narodne privrede — naime poljodjelstvo — nedolazi
nit najmanje u sukob sa ribarstvom, dapače oni se medjusobno baš slažu.
Uzmimo n. pr. da su svi prijatelji poljodjelstva odlučni protivnici kanalizaciji
gradova u onom smislu, u kom se je ova kanalizacija do sada izvadjala. Svakomu
je´ poznato, da se dosadašnjim načinom kanalizacije (a to će na žalost
biti i kod nove kanalizacije grada Zagreba) stanovita količina djubret a iz