DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 432 —


na mjesto potonjih samo lugarski kandidati, jer bi se tim načinom ovakovi
kandidati plaćali barma za ono vrieme, za koje bi se moralo drugomu platiti,
do6im bi za ostalo vrieme služiti bezplatno te bi se moglo tim od njihove
plaće stanovita svota odbiti kao pristojba za naukovni tečaj. U ubće nije u
naredbi ustanovljeno, kako i na koji način da lugarski kandidati prakticiraju.*


Konačno imali bi još i to primjetiti, da nije upitnom naredbom jasno
određjeno, tko je u obće dužan dotične kandidate u praksu primati, što bi se
po našem mnienju takodjer imalo opredieliti i to tim prije, jer je kod imovnih
obćina bivše krajine ipak za to šire polje, te se može kako tako i bez stalnog
opredieljenja tomu udovljiti, doćim je to kod urbarijalnih obćina posve ne moguće.
Ovo pitanje vriedi i kod državne šumske uprave kao i kod vlastelinstva.


Obzirom na samu važnost ovoga predmeta, naveli smo sve što smo u
dobroj nakani mislili, da bi dobro bilo. U ostalom uvjereni smo, da će se
naći vještije pero, koje će bolje ovaj predmet razbistriti.


LIST-i^IK.


Družtvene viesti.


Ovogodišnja petnajsta glavna skupština obđržavana na dne 12. rujna u
Varaždinu, razmierno bje dosta dobro posjećena. Skupštini prisustvovalo je osim družtvenoga
predsjednika velemožnoga g. M. Dursta, takodjer i presvietli g Miroslav grof
Kulmer, te oko 40 članova družtva. Mjestni poslovođja g. nađšumar Vilim Dojković,
učinio je sve i sva, da učestnikom skupštine bude u Varaždinu što ugodniji boravak.
Izlet što no ga družtvo u zajednici sa više članova: „obdeg hrvatskog družtva za gojenje
lova i ribarstva" na dne 11. rujna t. g. poduze u šume i lovišta svog utemeljitelja
vlastelina u Opeki presvietlog g. grofa Marka Bombellesa ml., bio je vanredno
zanimiv i poučan. Doček pako od strane presvietlog domaćine vanredno srdačan. Sama
skupština obavljena je uz živahno saužešde prisutnih, dostojno i svrsi odgovarajuće i
na obde zadovoljstvo prisutnih.


Pridržavajući si u sliedećem broju o. 1. đonjeti potanko izvješće o toj skupštini,
žalimo jedino, što uzprkos sgodnog položaja mjesta sastanka te razmjerno dosta neznatnih
troškova gg. sučlanovi iz Slavonije, a naročito i šumarsko osoblje naše državne
šumarske uprave, nije mnogobrojnije tom sastanku prisustvovati moglo.


TT korist zaklade za gradnju šumarskoga doma, priposlaše p. n. g. kr.
šumarski nadzornik Mijo Vrbani ć iznos od 22 for., koji je sabran u prijateljskom
sastanku u Vinkovcih, a đoprinieli su u tu svrhu p. n. gg. J. Benaković 1 for., Dr.


H. Blum 3 for., J. Balley 1 for., R. pl. Devan 2 for., R. Henn 5 for., F. Košdal
* Ovakovi zahtjevi nespađaju u naredbu, buđuć se kandidat mora sam pobrinuti,
kako će i na koji način prakticirati. Od njega se zaktjeva znanje , a kako i na
koji način će si ovo znanje steći, to je njegova i opet samo njegova skrb i briga.
Uredničtvo.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 433 —


1 for., E Lang 1 for., S. pl. Nemčić 1 for., V. Milankovid 1 for., S. PavičiiS 1 for.,


I. Stojanovid 1 for., I. Tropper 1 for., M. Vrbanić 2 for. i A pl. Vukelid 1 for.
Zatim p. n. g. Nikola Pleše, šumarski vježbenik otočke imovne obćine, sakupio je na
prijateljskom sastanku kod. g šumara L. Guteše u Sincu u isto ime iznos od 6 for.,
u koju svrhu doprinesoše p. n gg. V. Ražki 1 for., S. Pere 1 for., D. Ilijić 1 for.,
L. Guteša 1 for , N. Pleše 1 for. i J. Miletid 1 for. — Isto tako uplatio je u korist
te zaklade i p. n. g. kr. šumai-ski nadzornik R, Pischbach iznos od "20 for.
Plemenitim darovateljem izriče se ovime od strane predsjedništva šumarskoga
đružtva iskrena zahvalnost tim, da su odnosne svote, svrsi shodno, u korist dotične zaklade,
koristonosno uložene u I. hrvatskoj štedionici u Zagrebu.


Izkaz članova đugujućih članarinu, polag stanja blagajničkog dnevnika na
dne 30. rujna 1892. Na ime članarine duguju od članova prvoga razreda: p. n.
gg.: Abramovid N. 5 for, N. de Alanđsee 10 for., F. Althaler 15 for., Anderka
Julio st. 5 for., J. Anderka ml. 5 for., A. BoroSid 5 for., P. Barišid 10 for.,


J. Barlovid 5 for., V. Benak 5 for., G. Beyer 7 for., P. Biskup 10 for., M. Brausil
5 for., L. Brosig 5 for,, S. Brosig 5 for., I. Bek 5 for., I. Borianec 4 for. 50 novč..
Gr. Ciganovid 5 for., F. Cerviček 10 for., A. Canić 5 for., D. Czernickj 10 for,, E.
Dobiaš 10 for., I. Donadini 5 for., R. pl. Devan 10 for., I. Ettinger 5 for., S. Frkid
5 for., F. Groger 5 for., J. Grunwalđ 5 for., V. Guči 5 for., N. Gamiršeg 5 for.,


I. GrCevid 10 for,, L. Guteša 5 for., B. Hajek st. 5 for., J. Havliček 10 for.,
I. Hell 8 for., J. Hellebrandt 5 for., F. Hiebel 10 for., G. Horvath 10 for., A.
Hranilovid 7 for. 25 nvd., F. Harer 5 for., D. Ilijid 15 for., J. Jekid 10 for., I.
Jerbid5for., B. Ištakovid 2 for. 50 nvč., D. Kadid 10 for., I. Kadleček 5 or., G. Koča
6 for., S. Koharovid 17 for., J. Kiseljak 10 for., A. Kern 4 for., S. Kozjak 5 for.,


I. Konig 10 for., P. Knobloch 12 for., L, Kraljević 5 for., G. Kraus 5 for., I. Kreutz
5 for., M. Kriškovid 5 for., A. Kune 5 for., A. Koprid 10 for., G. Lach 5 for., Š.
Lajer 5 for., D. Lasman 5 for., M. Lepušić 10 for., V. Lončarid 10 for., R. Ljubinkovid
5 for., D. Michalovich 5 for., V. Malin 10 for., J. Malnar 5 for., J. Marinovid
10 for., D. Markovid 10 for., M. Mikešid 6 for., M. Mirkovid 5 for., E. Mlinarid 5 for.,
D. Markos 5 for., A. Mark 10 for., M. Močan 10 for., 0. Peičid 5 for., J. Padežanin
15 for., G. Pantelić 10 for., I. Partaš 10 for., L. D. Popovid 5 for., M. Prokid
10 for., M. Puk 10 for., R. Šmiđinger 10 for., S. Schutz 10 for., M. Škorid 7 for.,
A. Renner 10 for., L. Riemer 10 for., A. Ružička 5 for., A. Resz 5 for., I. Šimatovid
5 for., J. Sabljak 5 for,, J. Sacher 10 for., D. Sever 15 for., N. Simeonovid 5 for.,
F. Slanec 5 for., E. SlapniČar 2 for. 50 fovč., F. Stipanovid 13 for. 75 novč.,
M. Striga 10 for., A. Šeringar 5 for., M. Šumanovid 5 for., Šmiđinger J. 10 for,,
I. Stojanovid 6 for. 34 nvč., V. Tolg 5 for., S. Teklid 10 for., D. Ulrich 5 for.,
Š. Unger 10 for., S. Vizjak 10 for., G. Vac 5 for., P. Vuković 7 for., M. Zobundjija
10 for., M. Žibrat 5 for. — Ukupno 884 for. 84 novč.
Od članova drugoga razreda duguju: Šumarija u Kupinovu za: M.
Grozdanida 1 for , J. Vazića 1 for., P. Beljinca 3 for., P. Lučića 3 for., U. Gavrida
1 for., M. Stanoevida 1 for., J. Cimeša 3 for. i L. Damjanovid 2 for. — Šumarija
u Surčin u za: D. Delida 2 for., P. Miličevida 2 for., S, Plavida 2 for., V. Mavrenovida
2 for., A. Banovčanina 2 for., S. Suvakovica 2 for. — Kr. šumarija u
Vranovin i za: P. Aleksida 2 for., M. Puškara 2 for., S. Medaka 4 for. —
Kr. šumarija u Glini za: M. Galogaža 6 for., A. Ljevačida 2 for., A. Komljenovida
2 for., P. Krlida 2 for. — Kr. šumarija u Lipovljanih za: G. Stevida
2 for., V. Uzelac, Senj 2 for., P. Curčid, Petrinja 2 for., M. Ljubobratid, Senj
2 for. —- Kr. šumarija u Bagu za: I. Priču 2 for., M. Mažuranid 2 for,,


I. Sladid 2 for., A. Diklid 2 for., A. Dukovac 2 for., A. Francetid 2 for., N. Šorak
2 for. — Kr. šumarija u Korenic i za: M. Ivelida 2 for., M. Lalida 2 for., M.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 434 —


Cuića 2 for. — Kr. šumarija Sokolovac za: Gr. Krajčinovida 2 for. — Kr. šumarija
0 to Sac za: M. Oršanida 4 for., J. Prpić 4 for. — Kr. šumarija Mrkopalj
za: R. Kosanovića 2 for., J. Višnić 2 for. — Lugari vlastelinstva Čabar: B.
Lipovac 2 for., P. Paulin 2 for., P. Troha 2 for., Q. Žager 2 for., 1. Čop 4 for.


— Imovinska Šumarija u R a C i kod Belovara za: N. Verunčida 2 for., F. Skaurina
2 for. — Kotarska šumarija u Koprivnici za: G. Bazianca 4 for.. Gr. Betlehema
4 for., J. Jače 5 for. M. Hunjata 4 for., N. Matiaševida 4 for., T. Petrovića 4 for.,
G. Popovića 4 for., A. Prelea 4 for., M. Slukida 4 for., N. Vuižida 4 for., M. Kalađjida
4 for., 8. Marindiča 5 for., M. Renac 5 for., G. Sovid 5 for. — Kr. šumarija
Jasena k za: F. Dujmovida 2 for., I. Stipetida 2 for., P. Žilica 2 for. — Kot.
šumarija u Glini za: 1. Rebrovida 2 for. — Kr. šumarija u Trnjani h za: Borevkovida
2 for., B. Galovida 2 for., A. StaniSića 4 for., M. Lovida 2 for. — Kot.
šumarija u Rajevuselu za: B. Vincetic´a 2 for. — Kot šumarija u Br inju za:
M. Maričida 2 for., I. Spraica 2 for., P. Vukovida 2 for., S. Vudetida 2 for., P.
Buturca 2 for., T. Trboevic´a 2 for. — Kot. šumarija u Ogulinu za: D. Durakovida
2 for., V. Ivkovica 2 for., G. Mamulu 2 for., P. Minida 2 for. — Kot. šumarija
u Perušidu za S. Božanida 2 for., J. Delada 2 for., M. Hedimovida 4 for., I. Radoševida
2 for., I. Stardevida 2 for, M. Zubovida 2 for, L. Lemida 2 for., N. Bobida
2 for. — Kot. šumarija Plašk i za: D. Gašparovida 2 for., M. Dokmanovida 2 for.,
J. Grbu 2 for., I. Komadinu 2 for,, J. Rubdioa 2 for., A. Rendulida 2 for., P. Turkovida
2 for. — Kot. šumarija u Sincu za: N. Coraka 2 for., S. Grozđanida 2 for.,
A. Nikšida 2 for., M. Žiljara 2 for., M. Ostoida 2 for., D. Oršanida 2 for., M. Paiuovida
2 for. — Kot. šumarija u Korenici za: D. Čužaka 6 for., N. Ilida 2 for.,
V Obrada 2 for. — Kot. šumartja u Krasno za: P. Klobudara 2 for., V. Skenđzida
4 for., T. Skedžid 2 for., P. Vidmara 2 for., A. Plešea 2 for. — Lugari vlastelinstva
Kutjev o I. Boridevid 2 for., V. Malčid 2 for. — Kot. šumarija br. 4. križevadke
imov. Belo var za: J. Paunovida 2 for., R. Obranovida 2 for., M. Humljana 2 for.,
G. Gnjačida 2 for.,
A. Kneževida 2 for., M. Stekovic´a 2 for., T. Pređragovida 2 for.,
M. Perovic´a 2 for. — Kot. šumarija uGarešnic i za: A. Rajkovida 2 for., I.
Kovačevida 4 for., S.Siptarida 2 for., S. Sprajadeka 2 for. — Kot. šumarija u Č az m i
za: K. Bunarevića 2 for., J. Terputeca 2 for., I. Katanića 6 for. — Kot. šuma
rija Sv. Ivan Žabno za: S, Domitrovida 2 for., T. Karasida 2 for., S. Domitrovie´a
4 for., P. Čoporda 4 for., S. Toljevida 2 for., J. Jakšinida 2 for., A. Agjaga 4 for.,
G. Rebelida 2 for., G. Kustrida 2 for., S. Komugovida 2 for. — Kot. šumarija u
Stubici dolnjoj za;J. Bertola 1 for., S. Cuturaša 1 for., J. Ozineca 1 for.,
J. Bogdana 1 for., N. Poljaka 1 for., S. Pustajca 1 for., M. Mustada 1 for., R.
Sastadca 1 for., M. Zagmestra 1 for. — Kot. šumarija u D u b i c i za: I. Trivunčida 2 for.
Ukupno 347 for., odnosno sveukupna dugovina na članarini iznaša 1180 for.
84 novd., te se p. n. gg, dužnica umoljavaju, da svoj odnosni dug u interesu đružtva
bar d i o n o najdulje do konca mjesec listopada t. g. podmire, jer
de im se inače morati prema zaključku ovogodišnje glavne skupštine br. XI. Šumarskoga
lista o njihovu trošku uz pouzeće odnosne dugovine dostaviti, a eventualno
i dug u t u ž i t i.


U
Zagrebu, koncem rujna 1892.
Pređsjedničtvo hrv.-slav. šumarskog družtva.
Upravni odbor hrv.-slav. šumarskog đružtva držao je 2. svibnja t. g.
redovitu odborsku sjednicu pod predsjeđničtvom p. n, g. predsjednika Milana pl. Dursta
i u prisutnosti p. n. gg. odbornika Ante Soretida, M. Vrbanida, L. pl. Galliufa, D.
Trotzera, R, Pischbacha, I. Kollara, V. Račkoga i tajnika P. X. Kesterčanka.
Nakon što je zapisnik odborske sjednice od 25. siečnja t. g. bez primjetbe
ovjerovljen po gg. D. Trotzeru i V. Račkom, započne pretresivanje sliedećih predmeta:
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 435 —


1. Tajnik priobduje, đa je nabavio duplikate kljuca za đružtvenu blagajnu, te
moli, da se taj postupak odobri. — Odobrava se s tim, đa se jedan primjerak ključida
pređa u pohranu družtvenom predsjedniku.
2. Tajnik priobc´uje, đa je g. žup. nadšumar Marino pl. Bona dostavio družtvenom
predsjedničtvu novčani iznos od 270 for. 60 novč. od čistog prihoda plesne zabave,
koju je u korist đružtvene pripomodne zaklade 24. ožujka t. g. priredilo šumarsko
činovničtvo područja riečko-modruške županije, te đa je predsjedničtvu u to ime prirediteljem
zabave za šumarsko đružtvo izjavilo svoju zahvalnost. —- Uzima se odobrenjem
na znanje.
3. Tajnik priobduje, da je p. n. gosp. šumarski nadzornik Mijo Vrbanid poklonio
drnžtvenoj knjižnici po njemu izdani koledar za god. 1892. — Uzima se odobrenjem
na znanje.
4. Čita se dopis gosp. žup. nadšumara. V. Dojkovida ođ 23. veljače t. g., kojim
isti javlja, đa prima čast mjestnoga poslovodje za ovogodišnju skupštinu, a potanji
program pako đa de naknadno podnieti odboru. Uzima se odobrenjem na znanje tim,
da se ima urgirati, da što prije dotični nacrt programa podnese.
5. Tajnik priobduje, da je vis. kr. zemalj. vlada svojim odpisom ođ 24. veljače
t. j . broj 8575. pozvala drnžtvo, đa joj ono predloži vedi broj pitanja za pismeni
državni izpit, koji bje 25. travnja t. g. obdržavau, te đa je pređsjedničtvo u to ime
umolilo p. n. gg. Fischbacha, EaČkoga i Trotzera, da pitanja sastave. Spomenuta gg.
odazvahu se pozivu, te su pitanja na 15. travnja t. g. kr. zem. vladi predložena bila
— Uzima se odobrenjem na znanje.
6. Čita se dopis trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu od 10. ožujka t. g. glede
priobdenja njekih podataka zbog naklade „Šum. lista". Pređsjedničtvo zadovoljilo je
toj molbi 26. ožujka — Odobrava se.
7. Čita se se podnesak p. n. g. šumarnika M. Eađoševida od 14. ožujka t. g.,
kojim se je isti obratio na odbor molbom, da družtvo u visoke vlade intervenira, da se
lugari izuzmu ođ dužnosti obavljanja službe nodnih patrolaca. — Odbor uvaživ, đa
zakonski članak XVI.ođ g. 1870. takove iznimke nedozvoljava, s druge strane pako
ipak dopušta, da onaj, koji tu nodnu stražu ma bilo s kojih razloga obavljati nemože,
postaviti smije zamjenika, a nenađajud se po tom sa svoje strane uspjehu intervencija,
zaključi uputiti g. predlagatelja, da se obrati toga radi prije svega na nadležan u
tom pogledu žup. odbor županije požežke.
8. Čita se molba sirota Sofije i Paole Kađid ođ 30. ožujka t. g., koje mole
za pođporu iz družtvenih sredstva. — Pošto otac moliteljica nije bio član družtvene
pripomodne zaklade, te pošto jim se po tom nemože iz te zaklade pružiti pođpora:
to zakjuči odbor, uvaživ ipak, đa je pokojnik bio začastni član družtva, đa im se za
ovaj put pruži pođpora u iznosu od 25 for., koji iznos družtvo u to ime još na račun
stavke 20. proračuna na razpolaganje ima.
9. Predsjednik javlja, da g. Marko Mileusnid, koji je svojedobno kupio družtveni
izložbeni paviljon, nije platio danas dospjevšu mu mjenicu vrhu 1000 for., te moli za
punomod da može taj dug sudbeno utjerati. — Podieljuje se punomod predsjedniku
tim, da se dug odmah imade utužiti.
10. Tajnik javlja, đa je u smislu zaključka poslieđnje sjednice nabavio na račun
družtvene pripomodne zaklade za 2845 for. 4 postot. zemaljske razteretnice u nominalnoj
vriednosti od 3000 for. — Uzima se odobrenjem na znanje.
11. Tajnik javlja, da je dao dvie po fotografu H. Krapeku izrađjene fotografije
gumarskog izložbenog paviljona u okvir staviti za ukrašenje družtvene pisarne. Zatim
moli za odobrenje nabave Iblerove spomenice o izložbi za cienu od 2 for. 40 nov. za
knjižnicu. — Uzima se odobrenjem na znanje.