DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 77     <-- 77 -->        PDF

— 451 —


3. U kojih pređjelih su rabljeni pokusi natapanja vinograđah, na koji način i
kako su uspjeli"?
4. Kakvo je zdravlje divlje loze (vinjage), koja raste u grmlju i živicah, a kakvo
je one loze, što raste na okrajcih aumah, ponajpafie
a) na okrajcih hrastika i borika, b) bukvika i smrekika ter jelika, i c) da li
su te šume sasvim ili djelomično prašume.


5. Ima li možebit peronospore ili filoxere na šumskom ili vrtnom drvedu, voćkama
itđ., ponajpače na exemplarih, koji u starih vinogradih stoje. Nadalje na drveću
uz cestu, na ostrminam i u obie na onom drvedu, koje na vrlo mršavom tlu raste?
6. Kakov je bio tekudi quantitativni prirast šumah, graničeći uz vinograde
(dobar, srednji, slab) i to 10 — 20 godina prije bolesti, zatim za bolesti i poslie iste.
Ako bolest nije prestala, kakov je sada?
7. Radi pobližeg fizioložkog iztraživanja moli podpisani, da bi mu se poslali koturi
najstarijih čokotah, stabalah ili vodkah, uzetih iz bolestnih vinogradah. Koturi moraju
biti odrezani 10—20 cm. nad zemljom, a debljina im neka bude oko 3 cm.
8. U kakvom tlu raste amerikanska loza u svojoj domovini, a kako se odnaša
prama bolesti, aku ju plitko ili vrlo duboko usadimo? M. M. R.
Sve odgovore, kao i koture prima dragovoljno uređnidtvo ovoga lista, a troškove
transporta nosi pisac poziva. Pisac nam je javio, da on ved sredstvo vitri, dapače da
ga skoro sjegurno znade, samo bi rado da iz gornjih odgovorah vidi, da li je sredstvo
sbilja dobro. Podje li mu sbilja za rukom — što mu mi iz svega srca želimo — ođkriti
sredstvo za tamanjenje filoxere i peronospore, blagoslivljat de ga ciela Europa, a
valjda de od te slave i nama koji komadid pripasti!


Nesreća. U Moravskoj dogodila se je vrlo velika nesreća, koja se samo slučaju
pripisati može. Grof Mitrovskj ml. lovio je u okolici dvora Rožinka, te upravo kada
je opalio na jarebicu, promoli pogonid Halačka glavu i ciela sadržina patrone prodre
mu u moždjane. Nesretnik bio je na mjestu mrtav. Grof, inade vrlo dobar lovac, pobrinuo
se je za pokop nastradaloga, a obrekao je brinuti se za njegovu udovicu i dvoje
sirotčadi.


Opet sokol polazi u lov. Njemački car uvesti de opet lov sa sokoli, koji je
ved posvuda prestao. Car misli tim lovljenjem proriediti daplje, koje su se na državnih
imanjih vrlo umnožale.


Ogrlas.


Od strane kralj, zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, stavlja se
ovim do obćega znanja, da će se u smislu ovovladne normativne naredbe od


18. listopada 1886. broj 33.094. i naredbe od 21. svibnja 1890. br. 12.782.
viši državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarenja obđržavati
dne 24. i sliedećih dana mjeseca listopada 1S92.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 78     <-- 78 -->        PDF

452


P r o


0 potrebi i pokriću razhoda hrvatsko - slav. šumarskoga družtva za upravnu
1892. godine u kralj.


Predmet


Potreba (Razhod):


Stanarina
Paušal za ogriev i razsvietu
Nagrada tajniku družtva
Tajniku pisarski paušal
Nagrada uredniku družtven. organa....
Istomu paušal za korekturu
Uredniku paušal poslovni
Nagrada suradnikom »Šumarskoga lista«
Štampanje nšumarskoga lista"
Vez i ođprema rSumar. lista"
Časopisi strukovni
Troškovi oko knjižnice (nabava, vez) . . .
Pisaće potrebe pređsjeđnižtva . ..
Poštarina i biljege pređsjedničtva.......
Razne tiskanice
Troškovi oko glavne skupštine
Listonoše, sluznici
Razni troškovi za promicanje struke .. .
Vanređni troškovi (pokučtvo, nadgrobni


vienci)
Pođpore
Razliod pripomoone zaklade


Ukupno...


Godine


1890. 1891.
1892. 1893.


doista izdano preliminirano


for. a. vr. o


180.-180.— 180 180


15.23 14.82 24 24
200.— 200.— 200 200
100.— 100.— 100 100
200.— 200.— 200 200
100— 100.-100 100
20.— 20.-20 20


293.10 301.93 300 300
1360.07 1805.80 1320 1320
183.96
216.99 220 220
44 59 43.64 50 50
33.66 63.39 45 45
9.54 9.64
16 16
30.27 36.44 40 40
44.90 27.06 60 60
5.88 99.38 100 50
16 65 18.20 25 25
70.-70.12 80 43
29.21 31.81 40 40
35.30
40.-50 150
120 150
— .^ —.—
2972.17 3078.55 3290 3333
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 81     <-- 81 -->        PDF

— 455
ra c un


godinu 1891. predložen XV. glavnoj skupštini, držanoj dne 12. rujna 1892. u
Varaždinu.


II . I^riliod..
1


"3
a U istinu
t-l Poimence 2 ^ primljeno 0 p a z k a.


a
.2, o


t> ^o
cl ^


0Q S


for. nvč.


1 180 209 20
2 450 440
3 400 400 —
4 1110 879 66
5 Članarina članova II. razreda 800 950 —
6 Predplate na »Šumarski list« 120 119 —
7 Vanredni prihod (upisnina, diplome i t. đ ) 70 324 89


Ukupno... 3130 3322 75


Odbiv od prihoda razhođ sa 3078 55


Ostalo je.. 244 20


t. j . đvesto četrdeset i četiri for. dvadeset uovč . od kuda je iznos za g. 1891. ođpadajućih
kamata utemeljiteljne glavnice, sa 179 for . 20 nove. o stao nedignnt, te je pripojen
samoj utemeljiteljnoj glavnici, ostatak od 65 f )r. pako pi idan je u smislu § 27. točka
4. družtvenih pravila, đružtvenoj pripomodnoj nakladi.
U Zagrebu, 31. prosinca 1891.


M. Durst, predsjednik. F. it. Kester Čanek, tajnik.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 79     <-- 79 -->        PDF

453 —


račun
godinu 1893. predložen i odobren po XV. glavnoj skupštini, obdržanoj 12. rujna


gradu Varaždinu. _^
f3
OJ 2 a
co g
a 3
^
3 O
S .2,
M S
=«tsi * O


Pokriće (Prihod):


Kamati utemeljiteljne glavnice 223 209.20
Prinos od 23 pođupirajućih članova 390 440


g. 1891.
Pođpora iz zemaljslsili sredstava
400 400.—


bilo ih je


Članarina od 210 članova I. razreda
950 879.66


26


članarina od 475 članova II. razreda 950 950.—
Pređbrojnina za i^Šumarski list" 110 119.-
Ini prihod (upisnina, diplome, medjutimni kamati


i t. đ.) 160 209.26
Prihod pripomoene zaklade 150 115.73


3333 3322.75


U istinu primljeno je godine 1889 for. 3085´80 nvč.
1890 n 3129-01 r


1891. . ... . „ 3322-76 „
nkupno for. 9537´56 nvč.
popriečno n 3179-18 n
bez prihoda pripomoene zaklade, koji se prije nije uvrštivao u proračun.


Dano iz glavne skupštine hrvatsko-slav. šumarskoga družtva, držane dne 12.
rujna 1892.


M. DurSt, predsjednik.
F. Ž. Kesterčanek, tajnik.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 80     <-- 80 -->        PDF

— 454 —


Zakl ju čni


0 blagajničkom rukovanju hrvatsko - slavonskoga šumarskoga đružtva za upravnu


kr. gradu


u istinu
Poimenc e
O)
izdano 0 p a z k 1
for.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
U
12
13
U
16
16
17
18
19
20
Stanarlaa i podvorba
Ogriev i razsvieta
Nagrada tajniku
Tajniku pisarski paušal
Nagrada uredniku »Šum. lista«
Uredniku paušal za korektora
Uredniku paušal za poštarinu
Nagrade suradnikom »Šumarskoga lista«
Štampanje r Šumarskoga lista"
Vez i odprema n Šumarskog lista«
časopisi za uređnižtvo
Knjižnica (vez i nova nabava knjiga) ..
Pisaće potrebe pređsjedničtva
Biljegi i poštarine pređsjedničtva
Bazne tiskanice
Troškovi glavne skupštine
Listonoše i sluznici
Troškovi oko promicanja interesa družtva
i struke
Vanredni troškovi
Podpore
180
12
200
100
200
100
20
300
1320
210
45
50
20
40
70
100
20
80
23
40
180
14
200
100
200
100
20
301
1305
216
43
63
9
36
27
99
18
70
31
40
82
23
80
99
64
39
64
44
06
38
20
12
84
3130 3078
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 82     <-- 82 -->        PDF

— 456 —


Oglas dražbe.


Uslied odpisa velesl. županijskog upravnog odbora u Požegi od 3. rujna


t. g. br. 1196.—u.o savezno sa riešenjem od od 1. travnja 1892. br. 460.—u,o.
daje se na znanje, da će se dne 17. listopada 1892. u 10 satih do podne
putem pismenih ponudah javna dražba od 947 kom. hrastovih stabala nalazećih
se na pašnjaku „Krndija" trgovišne obćine Pakrac procienjenih na 9.984 fr.
21 novč. obdržavati.
Svaki, koji po gradjanskom pravu sa svojim imetkom slobodno razpolaže,
može do roka dražbe naime dana 17. listopada 1892. do 10 satih prije podoe
svoju pismenu ponudu na upitna stabla, providjenu sa biljegom od 50 novč. te
obloženu žaobinom od 10 postot. ponudjene svote, koja će se dostalcu u jamčevina
uračunati i to u gotovom novcu ili u državnih obveznicah po njihovoj burzovnoj
vriednosti podpisanoj kr. kotarskoj oblasti podnieti. Kasnije podnesene kao i
brzojavne ponude neće se u obzir uzeti.


Na omotu ponude ima se naznačiti „Ponuda" za hrastova stabla trgovištne
obćine Pakrac.


Ponude imadu biti vlastnoručno pisane i podpisane po nudiocu.


Ako li molitelj nije vješt pisanju može ponudu svoju i po drugom pisati
dati, nu tada valja da svoj rukoznak u prisutnosti dvojice pisanju vještih svedokah
na ponudu stavi i da to svedoci na ponudi Svojim podpisom potvrde.
Pismene ponude imadu biti jasne i ponudjena svota ima biti označena
slovi i brojevi.
Osim toga ima nuditelj u ponudi izrično navesti, da su mu dražbeni uvjeti
dobro poznati te da na nji pristaje.


Od dražbe izključuju se oni, koji su radi krivnje proiztičuće iz pohlepe
za dobitkom pod sudbenu iztragu stavljeni bili i koji za nedužne pronadjeni
nisu.


Pobliži uvjeti mogu se kod podpisate kr.
kotarske oblasti uvidjeti.


Od tih hrastova odpađa na


I. 1 II. Cielo
s
vrst piljevnog drva kupna 0 p a z k a.
vriednost
1 ciena cub. ciena cub. Kupac je vlastan iz kupmetru
metru ljenih lirastova svu tehničku


cub. met. cub. met.


građju izcrpiti, đočini odpadci


(S for. nč. for. nfi. for. nč. i gorivo drvo obćina Pakrac


sebi zadržaje.


947 110961 6 75 554-30 4 50
9984 21


Kr. kotarska oblast
u Pakracu, dne 9. rujna 1892. Niko li ć, kr. kot. prestojnik.


Uredničtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Tisak C. Albrechta.