DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 3     <-- 3 -->        PDF

´«^mt


Br. 5. u ZAGREBU, 1. svibnja 1893. God. XVII.


Kulturno-historički odnošaji, te nacrt ekonomičke osnove
grobničkog Krasa.


Piše Josip Majnari(5, kotarski šumar.


Kras grobničkog područja prostire se u kružnom liku oko glasovitoga
Grobničkoga polja, a zaprema površinu od 8.000 katastralnih rali, ne računajuć
amo ostala ne urbarska tla ni gorje, u kom leže visoke urbarijalne šume.


Od ove površine katastrirano- je prvobitno 307o kao nizka šuma, koju representiraju
parcele 1—400 kat. jutara velike; dočim je ostalih VC/o katastrirano
kao pašnjak. Ovih TO^/o su de facto najvećim dielom podivljali Kras, koji
se je oko spomenutih šumica ražprostranio u svih mogućih geometričkih likovih,
tvoreći obično cjeline do 80 jutara velike, izprekidani posjedi privatnika.


Ova prvobitna katastracija nije mjerodavna, navlastito ne stoga razloga^
što ima od katastrovane nizke šume prilično veliko površje, koju bi morali u
pašnjake uračunati, kao što ima i dobar dio pašnjaka, koji je od vremena
zadnje katastracije bujnimi šumicami obrasao. Možemo sada sa sjegurnošću zaključiti,
da je danas potonjih do 54"/o absolutne površine, a ostatak od 46"/o
representira žalostne pašnjake, poznate u kulturnoj historiji ovog kraja pod
imenom divljeg i gologa Krasa. — Konačno nam je ovdje primjetiti, da onih
M"JQ nije podpuno šumom obraslo; takovih površina ima lih 407o, dočim
ostatak od 14°/« tvori prelaz izmedju Krasa i šume, nu ipak više potonjoj priliči,
radi česa ga u nju i ubilježismo.


Grobnički Kras graniči na zapadnoj strani potokom Rječinom odnosno sa
susjednim Krasom markgrofovije Istre, dočim ga sjeverni obronci diele od privatnih
posjednika, navlastito od šuma Njegove Jasnosti kneza Thurn-Thaxisa,
prelazeći polagano jugoiztočnom Krasu urbarske obćine Krasičke, a odavle
prama jugozapadu kraškim vrletinam u području grada Rieke, koje su poznate
pod imenom „dolina Riečine".


Na tih mjestih kao da se je koncertrirao sav kraški užas: tu se nanizaše
užasni ponori i do skrajnosti podivljale pećine tako, da gledaoca obilaze
srsi, a dušu mu dira njeki tajinstveni strah. Ovi su predjeli tako grdni, dži
tako strašni, da mi je više puta kad sam uz nje prolazio i promatrao ih, za