DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 199 —


Zobundjiji modificiranog predloga, tičući ´se prodavanja drvlja a ne u prevelikih partija
putem dražbe, daljnji Isoraci preduzimlju, a to s razloga, što nijedno poduzeće ne trpi
nikakovih stega i jer se može samo onda povoljno razvijati, kada mu nije nikakovih
zaprieka na putu. Kao kod svake prodje, tako i kod eksploatiranja drva treba konkurencije,
treba slobodnog kretanja u čim večoj mjeri, a čim više konkurenta, tim
bolje. U ostalom šumovlastnicima se ne može niti naložiti, đa parcele, opredieljene za
sječu, samo u stanovitoj veličini prodavaju; to bi značilo dirati u tudja privatna prava.
Nadalje je šumovlastniku vazda više do sebe samoga stalo, nego do onih, koji od
njega drvlje kupuju, te će mu biti uviek ta briga, kako bi najbolje svoju šumu unovčio.
Tako prodaje i kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu drvlje u manjih i u većih partijah,
pak ćak i na pojedina stabla i to prema tomu, kako imade više izgleda za
bolji uspieh. Jedino bi se mogli domaći drvotržci proti inostrancem tako boriti, đa
sklapaju manja ili veća družtva i to prema tomu, kako bi jim moguće bilo odnosnim
platežnim dužnostim udovoljavati. Pošto se nadalje prodaja drvlja kako kod imovnih
obćina, tako i kod šumskog erara i onako obavlja vazda putem javnih dražba, to nije
niti s te strane potrebito, da se u tom pogledu po upravljajućem odboru kakova sredstva
preduzimlju.


12. Tajnik javlja, da je kr. vladni šum. nadzornik gosp. Mijo Vrbanić poklonio
knjižnici hrv. slav. šum. družtva jedan eksemplar svoga za god. 1893. priređjenoga
hrvatsko-šumarskog koledara. Odbor prima ovu viest sa zahvalnošću na znanje.
13. Tajnik izvješćuje o zaključku družtvenih računa za godinu 1892., glasom
kojih je skupni prihod iznašao 3200 for. 65 nov., t. j . za 89 for. 35 nov. manje,
nego što je preliminirano bilo, dočim razhod iznaša 2850 for. 85 nov. Sveukupni
ostatak iznaša 349 for. 80 nov. i to u gotovom 155 for. 16 nov. a u nepodignutih
kamatih 194 for. 64 nov. Od gotovine uloženo je prema đružtvenim pravilam 31.
siečnja 1893. glasom štedioničkih knjiga i to u: literarnu zakladu 60 for,, pripomoćnu
zakladu 75 for. i u utemeljiteljnu zakladu 20 for. 16 nov.
Odbor je taj postupak odobrio.


14. Tajnik čita dopis eksekutivnog odbora, ustrojivšeg se u Budimpešti u svrhu
proslave 25-godišnjeg službovanja kod države gosp. kr. ugar. zemaljskog nadšumarnika
i ministerijalnog savjetnika Albrta pl. Bed^a, kojim dopisom se hrvatsko slavonsko šumarsko
drnžtvo pozivlje, da prisustvuje kod dotične trodnevne svečanosti, koja če se
4.
ožujka o. g. u Budimpešti obdržavati.
Odbor izabrao je svoga predsjednika gosp. M. pl. Dursta, da zastupa šumarsko
drnžtvo
kod upitne svečanosti.
Pošto bje tim dnevni red ove sjednice izcrpljen, bude ista zaključena.


Zakoni i normativne naredbe.


Djelovanje županijskih nadšumara. Odpis kr. hrv.-slav,-dalm. zem. vlade,
odjela za unutarnje poslove, od 11. ožujka 1893. br. 10.956., upravljen na sve kr.
županijske oblasti.


„Ovdašnjom naredbom od 25. siečnja t. g. br. 3809., kojom je doznačena dotacija
za putne troškove političkoga, šumarskoga, Iječničkoga, veterinarskoga i inžinirskoga
osoblja kod žup. i kot. oblastih, odredjeno je naknadno k naredbi od 3. siečnja
siečnja 1893. br. 57,022 ex 1892. medju ostalim, da se razmjeran dio putnog paušala
prema potrebi službe upotrebi takođjer na uredovna putovanja kr. županijskih
nadšumarah, te da se već početkom upravne godine stanovita izaslanja nadšumarah u
izgled uzmu i za takova putovanja putna sredstva iz putnog paušala rezerviraju.


Da se kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, uvjeri o tom, kako i
kojim načinom se posvećuje briga šumskoj grani javne uprave kod putovanjah uredskih