DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 172 —


B) Fakti6ni upisnik površina.


Prema iztaknutom jasno je samo po sebi, da će se u faktični upisnik
površina morati unieti svi oni predjeli, koji će za vremena uredjenja Krasa
bezuvjetno biti uzgajani kao šuma, dakle svi oni, koje malo prije kao takove
spomenuh.


Budući je pako medju ovimi i takovih pustošina, navlastito u I., te djelomice
u II. IV. i VI. glavnom djelu, koje su poglavito pašom, a djelomice i
drugima povlastima obterećene, te budući se pašarija urbarijalcem na absolutni
minimum svesti ne može, jer im to pravo podaje segregacionalna odluka, to
nastaje pitanje, kako da se ovi predjeli kao šuma katastriraju i pošumljivaju?


Ja mislim, da će najumjestnije biti, ako ove predjele postupice prama dolazećem
pošumljivanju šumom posmatramo t. j . čim stanoviti predjel, koji po
gojitbenoj osnovi do pošumljenja u stanovitoj godini došao bude, da se pošumi
i da se istodobno pod strogu zabranu stavi i kao šuma katastrira. Ostali dio
odsjeka, eventualno odjela smatrati će se samo titularno šumom, de fakto pako
prepustiti će se paši, dok ne dodje po osnovi do pošumljenja i dok rad i š umarstvenih
odnošaja u smislu ove nove katastracije ili
rad i pošumljenj a ili inih ovim sličnih razloga ne podpađe utjecaju žunijskog
upravnog odbora u smislu zakona od 5./II. 1886. u predmetu šumskih
zabrana i djelokrugu kr. županijskog nadšumara, oznaćenog u normativnoj naredbi
od 4./IIL 1871. br. 2144. §. 37.


Takav postupak i takovo katastriranje šumš, nebi ni najmanje smetao pučanstvu
u pravih njegova uživanja, ako se uvaži, da bi od površja sa 800 katastralnih
rali na svaku godinu do pošumljenja maximum tek od 20 jutara došlo.


Ostale propise, kojih će se racionalni šumar kod ovako katastrovanih
šumš, držati, sadržavati će potanji obći i specialni opis sastojina, a konačno
i gojitbeni nacrt ekonomičke osnove.


Konačno još jednu o katastralnih pašnjacih, koji će biti u posebnu osnovu
pod ovim imenom uneseni.


Ovi će se smatrati kao dodatak šumskih sastojina, a dozvoljeni će biti
užitku, kako to segregacionalna odluka odredjuje, vrhu kojeg užitka će šumska
uprava potrebitu kontrolu voditi u toliko, u koliko je to i do sada činila. Ona
će naime imati bditi oko toga, da se ovi predjeli ne devastiraju i da se eventualne
djelomične zabrane od paše, stelarenja i t, d. budu onako obđržavale,
kako će to političke vlasti svojimi odlukami odredjivati. U tu svrhu trebalo bi
joj dodieliti potrebito pomoćno osoblje.


Ovi će se dakle pašnjaci smatrati njekim posebnim tielom, koji će za
sada u osnovi zauzimati nuzgredno mjesto pod stegama šumskoga nadzora, a
podnipošto pod stegama ekonomičke osnove, jer se ovom osnovom poželjena
misija u tom dielu Krasa provesti mogla nebi sbog neizdašnih materijalnih
sredstava i sbog servituta urbarijalaca, koji su jim za svakdanji obstanak neobhodno
nuždni.